Dla klienta
DLA KLIENTA

Cennik i taryfy

Działając na podstawie art. 24 ust. 7 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzenie w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( Dz. U. z 2015 r. poz. 139) Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. ogłasza taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków: 

Tu znajdziesz wersję pdf >>>

TARYFA ZA ZBIOROWE ZAOPATRZENIE W WODĘ I ZBIOROWE ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW 

(obowiązująca na terenie Miasta Mińsk Mazowiecki na okres od dnia 1 marca 2017 r. do dnia 28 lutego 2018 r.)

 

 Spis treści:

 str.

 Taryfa. Informacje ogólne

 1

 1. Rodzaje prowadzonej działalności

 1

 2. Rodzaj i struktura taryfy

 1

 3. Taryfowe grupy odbiorców usług

 2

 4. Rodzaje i wysokość cen i stawek opłat

 4

 5. Warunki rozliczeń z uwzględnieniem wyposażenia nieruchomości  w przyrządy i urządzenia pomiarowe

 8

 6. Warunki stosowania cen i stawek opłat

 9

 

Taryfa. Informacje ogólne.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim, zwane dalej Spółką, przedstawia wniosek taryfowy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i  zbiorowego odprowadzania ścieków, w tym propozycję cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i  zbiorowe odprowadzanie ścieków, obowiązujące na terenie Miasta Mińsk Mazowiecki na okres 12 miesięcy: od dnia 1 marca 2017 r. do dnia 28 lutego 2018 r. Taryfy określają także warunki ich stosowania.

Wniosek o zatwierdzenie taryf, w tym niniejsze taryfy, opracowane zostały na podstawie przepisów:

- ustawy z  dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 139, 1893, z 2016 r. poz. 1250), zwanej dalej ustawą, 

- rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz. U. Nr 127, poz. 886 ze zm.), zwanego dalej rozporządzeniem taryfowym,

- rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 964), zwanego dalej rozporządzeniem dotyczącym warunków wprowadzania ścieków przemysłowych.

Wszelkie określenia odnoszące się do struktur taryfowych, rodzajów taryf i metodologii niezbędnych przychodów, użyte w tekście pochodzą z ustawy lub rozporządzenia taryfowego.

Taryfowe ceny i stawki opłat dotyczą wszystkich odbiorców usług wodociągowych i  kanalizacyjnych świadczonych przez Spółkę na terenie Miasta Mińsk Mazowiecki, z wyłączeniem wód opadowych i roztopowych oraz odbiorców dostarczających nieczystości płynne z terenów nieskanalizowanych. 

1.  Rodzaje prowadzonej działalności.

Spółka prowadzi działalność głównie w zakresie:

1. Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków (37.00.Z)

2. Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody (36.00.Z);

2. Rodzaj i struktura taryfy.

Spółka uwzględniając przepisy § 14 rozporządzenia taryfowego przygotowała taryfy, które zawierają:

- jednakowe ceny i zróżnicowane stawki opłat abonamentowych dla poszczególnych grup odbiorców usług dostarczania wody i odprowadzania ścieków, tj. taryfę niejednolitą,

- ceny i stawki opłaty abonamentowej, tj. taryfę wieloczłonową, 

- stawkę opłaty za przyłączenie do urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych, będących w posiadaniu Spółki. Stawka tej opłaty ustalana jest na podstawie kosztów przeprowadzenia prób technicznych przyłącza wybudowanego przez Odbiorcę usług,

- stawkę opłaty za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych Spółki. Stawka ta zgodnie z § 5 pkt 6 rozporządzenia taryfowego uzależniona jest od przepustowości oczyszczalni, stosowanej technologii oczyszczania ścieków komunalnych oraz uzyskania stopnia redukcji ładunku zanieczyszczeń i sposobu zagospodarowania osadów ściekowych. 

Wnioskowaną kalkulację cen i stawek opłat oparto na wartości niezbędnych przychodów (§ 6 - 8 rozporządzenia taryfowego). Spółka ustaliła niezbędne przychody dla potrzeb obliczenia taryfowych cen i stawek opłat, uwzględniając koszty bieżącej eksploatacji i utrzymania infrastruktury wodno-kanalizacyjnej dostosowane do planów działalności. Spółka w roku obowiązywania nowych taryf nie założyła marży zysku, w celu zapewnienia ochrony ekonomicznych interesów odbiorców usług. Szczegóły kalkulacji przedstawiono w tabeli C – „Ustalenie poziomu niezbędnych przychodów” oraz tabeli F „Kalkulacja cen za wodę i  odprowadzanie ścieków metodą alokacji prostej”. 

Zgodnie z ustawą taryfy zostały zaprojektowane w sposób zapewniający:

 • uzyskanie niezbędnych przychodów,
 • ochronę odbiorców usług przed nieuzasadnionym wzrostem opłat i cen,
 • eliminowanie subsydiowania skrośnego,
 • motywowanie odbiorców usług do racjonalnego użytkowania wody i ograniczania zanieczyszczenia ścieków,
 • łatwość obliczania opłat i sprawdzania przez odbiorców usług wysokości opłat i cen ich dotyczących.

3. Taryfowe grupy odbiorców usług.

Spółka uwzględniając kryteria zawarte w § 11 ust. 4 rozporządzenia taryfowego, tj.

 • wielkość zróżnicowania kosztów świadczenia usług w poszczególnych taryfowych grupach odbiorców usług, 
 • dostępność danych odnoszących się do poszczególnych rodzajów kosztów,
 • strukturę planowanych taryf,
 • spodziewane korzyści ekonomiczne z wprowadzenia nowych metod alokacji, w  porównaniu z kosztem ich wdrożenia,
 • stabilność stosowanych metod alokacji kosztów,
 • wyposażenie w wodomierze i urządzenia pomiarowe,

oraz uwzględniając lokalne warunki świadczenia usług dokonała alokacji kosztów na taryfowe grupy odbiorców usług:

- dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę wyodrębniono:

Grupa 1 - W1: Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę rozliczani za ilość dostarczonej na podstawie wskazań wodomierza głównego,

Grupa 2 – W2: Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, w tym gmina za wodę pobraną na cele z art. 22 Ustawy, rozliczani za ilość dostarczonej wody na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody,

Grupa 3 – W3: Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę - osoby korzystające z lokali w budynku wielolokalowym.

- dla zbiorowego odprowadzania ścieków wyodrębniono:

Grupa 1 – K1: Odbiorcy usług zbiorowego odprowadzania ścieków korzystający z usług wodociągowo - kanalizacyjnych rozliczani za ilość odprowadzonych ścieków na podstawie odczytów wodomierza głównego,

Grupa 2 – K2: Odbiorcy usług zbiorowego odprowadzania ścieków korzystający z usług wodociągowo - kanalizacyjnych rozliczani za ilość odprowadzonych ścieków na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody,

Grupa 3 – K3: Odbiorcy usług zbiorowego odprowadzania ścieków rozliczani wyłącznie za ścieki na podstawie odczytów urządzeń pomiarowych i innych przyrządów pomiarowych, tj. wodomierze na własnym ujęciu,

Grupa  4  – K4: Odbiorcy usług zbiorowego odprowadzania ścieków rozliczani wyłącznie za ścieki na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody.

Jako kryterium podziału odbiorców na poszczególne grupy uwzględniono sposób rozliczeń za wodę i ścieki i zróżnicowanie kosztów wchodzących w skład poszczególnych opłat abonamentowych. Istotnym elementem ustawy jest możliwość stosowania różnych struktur taryfowych, w tym stałych opłat abonamentowych. Taryfy wieloczłonowe uwzględniają ekonomiczne aspekty funkcjonowania Spółki – zastosowanie stawki opłaty abonamentowej zapewnia większą stabilność funkcjonowania przedsiębiorstw. Należy pamiętać, że znaczna część kosztów przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych, to koszty stałe (koszty amortyzacji, podatków, materiałów, wynagrodzeń itp.). Sytuacja ta oznacza, że jeżeli w Spółce nie wystąpi sprzedaż, to i tak ponoszone są koszty związane z tym, że w każdej chwili Spółka jest zobowiązana dostarczyć wodę i odprowadzić ścieki z terenów, gdzie obecne są jej urządzenia.

 

4. Rodzaje i wysokość cen i stawek opłat.

W rozliczeniach za dostarczoną wodę obowiązuje:

1)  Cena – wyrażona w złotych za 1m3 dostarczonej wody,

2) Stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę wody, płacona za każdy okres rozliczeniowy bez względu na faktyczną ilość pobranej wody. Stawka opłaty abonamentowej wyrażona jest w zł/odbiorcę usług/okres rozliczeniowy. 

Odbiorca usług - każdy, kto korzysta z usług wodociągowych z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę na podstawie pisemnej umowy ze Spółką, przy czym jeżeli odbiorca usług posiada kilka nieruchomości wyposażonych w wodomierze główne, stawka opłaty abonamentowej dotyczy każdego wodomierza głównego będącego w posiadaniu odbiorcy usług. Stawka opłaty abonamentowej dotyczy również osób korzystających z lokali w  budynku wielolokalowym i rozliczanych na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody.

Okres rozliczeniowy – 1 miesiąc.

Stawka opłaty abonamentowej obliczona została na podstawie kosztów odczytów i kosztów rozliczenia należności za ilość dostarczonej wody oraz kosztów utrzymania w gotowości do świadczenia usług, tj. kosztów eksploatacji i utrzymania urządzeń wodociągowych. 

W przypadku zbiorowego odprowadzania ścieków rozliczenia z odbiorcami usług dokonywane będą na podstawie:

1) Ceny wyrażonej w zł/m3 odprowadzonych ścieków, 

2) Stawki opłaty abonamentowej, płaconej za każdy okres rozliczeniowy, w rozliczeniach za ilość odprowadzonych ścieków ustalonych na podstawie wskazań urządzenia pomiarowego, na podstawie umowy jako równą zużyciu wody określonego zgodnie ze wskazaniami wodomierza lub przeciętnych norm zużycia wody. Stawka opłaty abonamentowej wyrażona jest w zł/odbiorcę usług/okres rozliczeniowy.

Odbiorca usług - każdy, kto korzysta z usług kanalizacyjnych z zakresu zbiorowego odprowadzania ścieków na podstawie pisemnej umowy ze Spółką, przy czym jeżeli odbiorca usług posiada kilka nieruchomości wyposażonych w urządzenia pomiarowe i/lub wodomierze, stawka opłaty abonamentowej dotyczy każdego urządzenia pomiarowego i/lub wodomierza będącego w posiadaniu odbiorcy usług. Stawka opłaty abonamentowej dotyczy również odbiorców rozliczanych na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody.

Okres rozliczeniowy – 1 miesiąc.

Stawka opłaty abonamentowej obliczona została na podstawie kosztów odczytów i kosztów rozliczenia należności za ilość odprowadzonych ścieków oraz kosztów utrzymania w gotowości do świadczenia usług, tj. kosztów eksploatacji i utrzymania urządzeń kanalizacyjnych. 

Tabela 1.Wysokość cen i stawek opłat dotycząca zbiorowego zaopatrzenia w wodę na okres od dnia 1 marca 2017 r. do dnia 28 lutego 2018 r. (w złotych):

 Lp.

 

 Taryfowa grupa odbiorców

 

 Cena zł/1  m3

 Stawka opłaty  abonamentowej

 zł/odbiorcę/okres  rozliczeniowy

 

 netto

 brutto

 netto

 brutto

 1

 

 Grupa W1

 Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w  wodę rozliczani za ilość dostarczonej wody  na podstawie wskazań wodomierza  głównego

 3,45

 3,73

 6,54

 7,06

 2

 Grupa W2

 Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w  wodę, w tym gmina za wodę pobraną na  cele z art. 22 Ustawy, rozliczani za ilość  dostarczonej wody na podstawie przepisów  dotyczących przeciętnych norm zużycia  wody

 3,45

 3,73

 6,54

 7,06

 3

 Grupa W3

 Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w  wodę - osoby korzystające z lokali w  budynku wielolokalowym

 3,45

 3,73

 4,17

 4,50


Tabela 2.  Wysokość cen i stawek opłat dotycząca zbiorowego odprowadzania ścieków na okres od dnia 1 marca 2017 r. do dnia 28 lutego 2018 r. (w złotych):

 Lp.

 

 Taryfowa grupa odbiorców

 

 Cena zł/1  m3

 Stawka opłaty  abonamentowej

 zł/odbiorcę/okres  rozliczeniowy

 netto

 brutto

 netto

 brutto

 1

 

 Grupa K1

 Odbiorcy usług zbiorowego odprowadzania  ścieków korzystający z usług wodociągowo -  kanalizacyjnych rozliczani za ilość  odprowadzonych ścieków na podstawie  odczytów wodomierza głównego

 3,88

 4,19

 2,75

 2,97

 2

 Grupa K2

 Odbiorcy usług zbiorowego odprowadzania  ścieków korzystający z usług wodociągowo -  kanalizacyjnych rozliczani za ilość  odprowadzonych ścieków na podstawie  przepisów dotyczących przeciętnych norm  zużycia wody

 3,88

 4,19

 2,75

 2,97

 3

 Grupa K3

 Odbiorcy usług zbiorowego odprowadzania  ścieków rozliczani wyłącznie za ścieki na  podstawie odczytów urządzeń pomiarowych  i innych przyrządów pomiarowych, tj.  wodomierze na własnym ujęciu

 3,88

 4,19

 6,92

 7,47

 4

 Grupa K4

 Odbiorcy usług zbiorowego odprowadzania  ścieków rozliczani wyłącznie za ścieki na  podstawie przepisów dotyczących  przeciętnych norm zużycia wody

 3,88

 4,19

 6,92

 7,47

Do cen i stawek opłat netto, określonych w kolumnach 2 i 4 w powyższych tabelach doliczono obowiązujący podatek od towarów i usług (VAT), zgodnie z § 2 pkt 9-11 rozporządzenia.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami stawka podatku VAT wynosi 8%.

Stawka opłaty za przyłączenie do urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych

Tabela 3. Wysokość stawki opłaty za przyłączenie do urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych w okresie obowiązywania taryf - 1 marca 2017 r. do dnia 28 lutego 2018 r. (w złotych):

 Lp.

 Wyszczególnienie

 stawka

 Jednostka miary

 

 

 netto

 brutto

 

 1

 stawka opłaty za przyłączenie do urządzeń  wodociągowych i/lub kanalizacyjnych, będących w  posiadaniu przedsiębiorstwa wynikających z kosztów  przeprowadzenia prób technicznych przyłącza  wybudowanego przez odbiorcę usług

 

 55,00

 

 67,65

 zł/przyłączenie

* Do stawek opłat netto, określonych w kolumnie 2 w tabeli 3 doliczono podatek VAT - 23%

Powyższe stawki zawierają koszty przeprowadzenia prób technicznych przyłącza wybudowanego przez odbiorcę usług, zgodnie z § 5 pkt 7 rozporządzenia.

Stawka opłaty za przyłączenie do urządzeń wodociągowo – kanalizacyjnych, będących w posiadaniu Spółki, wyrażona jest w złotych za przyłączenie. Opłata ta pobierana jest jednorazowo za przyłączenie i wynika ona z bezpośrednich kosztów włączenia do sieci oraz przeprowadzenia prób technicznych przyłącza wodociągowo-kanalizacyjnego wybudowanego przez odbiorcę usług. 

Stawki opłat za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych Spółki

Tabela 4. Jednostkowe stawki opłaty za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych na okres od 1 marca 2017 r. do dnia 28 lutego 2018 r.

 Kategorie  ścieków

 Wielkość najwyższego  przekroczenia w %

 Współczynnik wzrostu  ceny*

 II

 1-100

 1,5

 III

 101-200

 2,0

 IV

 201-300

 2,5

 V

 301-400

 3,0

 VI

 401-500

 3,5

 VII

 ponad 500

 4,0

* Opłata za przekroczenia warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych stanowi wielokrotność ceny 1m3 ścieków w zależności od stopnia przekroczenia parametrów.

W tabeli 4 zestawione są wysokości stawek opłat za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych Spółki. Stawki opłat będą miały zastosowanie w przypadku przekroczeń parametrów jakości i stanu ścieków, określonych w  umowie na odprowadzanie ścieków. Zgodnie z § 8 pkt 1 rozporządzenia dotyczącego warunków wprowadzania ścieków przemysłowych, ścieki przemysłowe mogą być wprowadzane do urządzeń kanalizacyjnych, jeżeli nie stanowi to zagrożenia dla bezpieczeństwa i zdrowia osób obsługujących urządzenia kanalizacyjne, stanu konstrukcji budowlanych i prawidłowego działania tych urządzeń oraz oczyszczalni ścieków, a także dla spełnienia przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne warunków pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi i zagospodarowania osadów ściekowych. W związku z tym Spółka ma obowiązek przyjmować od odbiorców usług wyłącznie takie ścieki, które nie przekraczają dopuszczalnych parametrów wskaźników zanieczyszczeń. W przypadku przekroczenia tych wartości przez dostawcę ścieków przemysłowych, Spółka naliczała będzie opłaty za przekroczenie wskaźników, przez co pokryje dodatkowe koszty związane z oczyszczeniem tych ścieków (opłatami wnoszonymi do kontrahentów posiadających oczyszczalnie ścieków). 

Kategorię ścieków ustala się biorąc pod uwagę najwyższy wskaźnik zanieczyszczeń za wyjątkiem metali ciężkich, dla których kategorię ścieków ustala się sumując wielkość przekroczeń zanieczyszczeń wszystkich metali.

Dopuszczalne parametry, jakie powinny spełniać odprowadzane ścieki: BZT – 430 mg O2/l, CHZT - 725 mg O2/l, chlorki 1000 mg C/l, zawiesina łatwo opadająca po 0,5 godz. w leju Imhoffa – 10 ml/l, zawiesina ogólna – 350 mg/l, substancje ekstrahujące się eterem naftowym – 50 mg/l, siarczany – 500 mg SO4/l, fosfory ogólny – 10 mg P/l, azot ogólny – 50 mg N/l, pH – 6,5-9,5, chrom ogólny – 0,5 mg Cr/l, kadm – 0,2 mg Cd/l, nikiel – 0,5 mg Ni/l, rtęć – 0,03 mg Hg/l, cynk – 2,0 mg Zn/l, miedź – 0,5 mg Cu/l, ołów – 0,5 mg Pb/l, substancje ropopochodne 15 mg/l, substancje powierzchniowo czynne anionowe lub niejonowe 10 mg/l.

 

5. Warunki rozliczeń z uwzględnieniem wyposażenia nieruchomości w  przyrządy i urządzenia pomiarowe.

Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków prowadzone są na postawie określonych w taryfie cen i stawek opłat oraz ilości dostarczonej wody i odprowadzanych ścieków.

Ilość dostarczonej do nieruchomości wody ustalana jest na podstawie odczytu wodomierza głównego. W przypadku nieprawidłowego działania wodomierza, ilość pobranej wody ustala się na podstawie średniego zużycia wody w okresie 3 miesięcy przed stwierdzeniem jego niesprawności, a  gdy nie jest to możliwe – na podstawie średniego zużycia wody w analogicznym okresie roku ubiegłego.

W przypadku braku wodomierza ilość dostarczanej wody ustalana jest w oparciu o  przeciętne normy zużycia wody określone w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 27 ust. 3 ustawy.

Ilość odprowadzanych ścieków ustala się na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych, które instaluje i utrzymuje dostawca ścieków. W  razie braku urządzeń pomiarowych ilość odprowadzanych ścieków ustala się jako równą ilości dostarczonej wody przez Spółkę z uwzględnieniem poboru wody z innych źródeł.

W rozliczeniach ilości odprowadzanych ścieków ilość bezpowrotnie zużytej wody uwzględnia się wyłącznie w przypadkach, gdy wielkość jej zużycia na ten cel ustalona jest na podstawie dodatkowego wodomierza zainstalowanego na koszt odbiorcy usług na warunkach określonych przez Spółkę i regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków. 

O ile umowa nie stanowi inaczej, opłaty za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków naliczane są za każdy miesiąc, w którym świadczone były usługi.

Opłata abonamentowa ustalana jest za każdy miesiąc, także w przypadkach braku poboru wody.

Na wniosek odbiorcy usług Spółka występuje o sprawdzenie prawidłowości działania wodomierza głównego. W przypadku gdy sprawdzenie prawidłowości działania wodomierza nie potwierdza zgłoszonych przez odbiorcę usług zastrzeżeń, pokrywa on koszty sprawdzenia. 

Opłaty za przekroczenie dopuszczalnego stanu (jakości) ścieków i/lub dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń we wprowadzanych ściekach są naliczane od dnia poboru ścieków, w którym stwierdzono przekroczenia do dnia ustania przekroczeń.

Odbiorca usług dokonuje zapłaty za dostarczoną wodę, odprowadzone ścieki, stawki opłat abonamentowych, stawki opłat za przyłączenie do urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych i stawki opłat za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych Spółki, na warunkach i w terminach określonych w umowie, a w szczególności zgodnie z wystawioną fakturą. Zgłoszenie przez odbiorcę usług zastrzeżeń do wysokości faktury nie wstrzymuje jej zapłaty. 

6. Warunki stosowania cen i stawek opłat.

6.1. Zakres świadczonych usług dla poszczególnych taryfowych grup odbiorców

Określone w taryfie ceny i stawki opłat abonamentowych są stosowane przy zachowaniu standardów jakościowych obsługi odbiorców usług wynikających z obowiązujących przepisów prawnych oraz regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta Mińsk Mazowiecki.

Zbiorowe zaopatrzenie w wodę odbiorców usług, wynikające z zadań własnych gminy, dokonywane jest dla wszystkich Odbiorców usług w oparciu o takie same zasady techniczne i technologiczne. Dotyczy to zarówno zbiorowego zaopatrzenia w wodę budynków jednorodzinnych i wielorodzinnych oraz budynków użyteczności publicznej, przeznaczonych na cele usługowo-handlowe i odbiorców przemysłowych.  Uzasadnia to jednakową stawkę za pobór wody. Jednakowy zakres usług dla wszystkich taryfowych grup odbiorców występuje również w przypadku zbiorowego odprowadzania ścieków. 

W zakresie dostawy wody i odprowadzania ścieków Spółka ponosi koszty stałe obsługi swoich klientów. Koszty te ponoszone są niezależnie od faktycznego poboru wody i  odprowadzanych ścieków, co uzasadnia utrzymanie stałych stawek opłat abonamentowych dla wody i ścieków. Stawki opłat abonamentowych zostały zróżnicowane zgodnie z § 13 rozporządzenia taryfowego, co uzasadnia wyodrębnienie dodatkowych taryfowych grup odbiorców usług w przypadku zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Spółka ma podpisane umowy na świadczenie usług z trzema grupami odbiorców usług, tj. z odbiorcami usług rozliczanymi na podstawie wodomierza głównego oraz odbiorcami korzystającymi z lokali w budynkach wielolokalowych a także rozliczanych na podstawie norm.

W oparciu o obowiązujące przepisy prawne Spółka w umowach określa warunki wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych, w tym dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń w ściekach przemysłowych wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych. W przypadku stwierdzenia przekroczenia warunków określonych w w/w umowie Spółka będzie naliczać opłaty dodatkowe, wg stawek opłat za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych Spółki określonych w niniejszej taryfie.

6.2. Standardy jakościowe obsługi odbiorców usług

Określone w taryfie ceny i stawki opłat stosuje się przy zachowaniu standardów jakościowych obsługi klientów, które wynikają z obowiązujących przepisów prawnych i które zostały określone w  Regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującym na terenie działania Spółki.

W zakresie jakości świadczonych usług Spółka realizuje zadania określone w:

 • Regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków, 
 • umowach z poszczególnymi odbiorcami usług wodociągowo-kanalizacyjnych, 
 • przepisach prawnych dotyczących ochrony środowiska. 

Spółka posiada całodobowy punkt przyjmowania zgłoszeń o awariach wodociągowo – kanalizacyjnych, nr telefonu: 994.

Czas usuwania awarii wodociągowej wynosi przeciętnie od 4 do 7 godzin w zależności od miejsca jej wystąpienia i rodzaju awarii. Przy przerwie w dostawie wody powyżej 12 godzin zapewniony jest zastępczy punkt poboru wody.

W przypadku ścieków zaburzenia w ich odbiorze mogą być spowodowane powstawaniem niedrożności lub znacznym zwiększeniem ilości ścieków przy dużych opadach.

Czas od chwili powstania zatoru w kanalizacji sanitarnej do momentu udrożnienia wynosi od 0,5 do 3 godzin w zależności od pory zgłoszenia, ilości zgłoszeń, itp. Czas usunięcia awarii kanalizacji sanitarnej – załamanych kanałów wynosi od 6 do 24 godzin w zależności od głębokości wykopu, możliwości technicznych posiadanego sprzętu i długości kanału koniecznego do wymiany. 

Wszelkie określenia odnoszące się do struktur taryfowych, rodzajów taryf i metodologii niezbędnych przychodów, użyte w tekście pochodzą z ustawy lub rozporządzenia taryfowego.

Taryfowe ceny i stawki opłat dotyczą wszystkich odbiorców usług wodociągowych i  kanalizacyjnych świadczonych przez Spółkę na terenie Miasta Mińsk Mazowiecki, z wyłączeniem wód opadowych i roztopowych oraz odbiorców dostarczających nieczystości płynne z terenów nieskanalizowanych.

SPÓŁKA
USŁUGI
KONTAKT
DLA PRACOWNIKA
DLA KLIENTA
WODA
KANALIZACJA
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
Sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim   -  polityka prywatności »
Do góry