Dla klienta
DLA KLIENTA

REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW.

Rozdział I.
PRZEPISY OGÓLNE
§ 1. Regulamin określa zasady zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków realizowanego na terenie miasta Mińsk Mazowiecki, w tym prawa i obowiązki Przedsiębiorstwa oraz Odbiorców.
§ 2. Użyte w regulaminie określenia oznaczają:
1) Odbiorca – każdego, kto korzysta z usług wodociągowo-kanalizacyjnych z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na podstawie pisemnej umowy z przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym,
2) okres obrachunkowy – określony w umowie okres rozliczeń za usługi dostawy wody i odprowadzania ścieków,
3) Przedsiębiorstwo – przedsiębiorcę w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, jeżeli prowadzi działalność gospodarczą w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub zbiorowego odprowadzania ścieków,
4) punkt czerpalny – każde miejsce poboru wody zamontowane w instalacji wewnętrznej budynku,
5) umowa – umowę o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków zawartą między przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym a odbiorcą usług,
6) umowa o wspólnej realizacji inwestycji – umowa zawarta między Przedsiębiorstwem, a osobą będącą potencjalnym Odbiorcą usług na wspólną budowę urządzenia wodociągowego lub urządzenia kanalizacyjnego,
7) ustawa – ustawa z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.),
8) warunki techniczne przyłączenia – zestawienie technicznie uzasadnionych wymogów jakie musi wypełnić osoba ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości do urządzeń wodociągowych lub urządzeń kanalizacyjnych,
9) wodomierz - przyrząd pomiarowy zainstalowany na wewnętrznej instalacji wodociągowej obiektu budowlanego,
10) wodomierz dodatkowy – przyrząd pomiarowy zainstalowany za wodomierzem głównym służący określeniu ilości wody bezpowrotnie zużytej,
11) wodomierz główny – przyrząd pomiarowy mierzący ilość pobranej wody, znajdujący się na każdym przyłączu wodociągowym,
12) wodomierz własny – przyrząd pomiarowy instalowany na instalacji wodociągowej zasilanej w wodę z ujęć własnych Odbiorcy,
13) zawór odcinający – element instalacji wodociągowej umożliwiający zamknięcie dostawy wody do lokalu w budynkach wielolokalowych,
14) urządzenia wodociągowe – ujęcia wód powierzchniowych i podziemnych, studnie publiczne, urządzenia służące do magazynowania i uzdatniania wód, sieci wodociągowe, urządzenia regulujące ciśnienie wody,
15) urządzenia kanalizacyjne – sieci kanalizacyjne, wyloty urządzeń kanalizacyjnych służących do wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi oraz urządzenia podczyszczające i oczyszczające ścieki oraz przepompownie ścieków,
16) przyłącze wodociągowe – odcinek przewodu łączącego sieć wodociągową z wewnętrzną instalacją wodociągową w nieruchomości Odbiorcy wraz z zaworem za wodomierzem głównym,
17) przyłącze kanalizacyjne - odcinek przewodu łączącego wewnętrzną instalację kanalizacyjną w nieruchomości Odbiorcy z siecią kanalizacyjną, za pierwszą studzienką, licząc od strony budynku, a w przypadku jej braku do granicy nieruchomości gruntowej.
Rozdział II.
MINIMALNY POZIOM USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWO W ZAKRESIE DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW
§ 3. Minimalną ilość wody dostarczanej oraz cel jej poboru, określa umowa zawierana przez Przedsiębiorstwo z Odbiorcą.
§ 4. Przedsiębiorstwo dostarcza wodę i odprowadza ścieki zapewniając zdolność posiadanych urządzeń, a w szczególności:
1) dostarcza wodę poprzez przyłącze wodociągowe do nieruchomości o jakości przeznaczonej do spożycia przez ludzi w sposób ciągły i niezawodny, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
2) zapewnia w posiadanej sieci odpowiednie ciśnienie wody,
3) odbiera ścieki w sposób ciągły o stanie i składzie zgodnym z aktualnie obowiązującymi przepisami w ilości określonej w warunkach technicznych przyłączenia,
4) określa dopuszczalne wskaźniki zanieczyszczeń odbieranych ścieków i kontroluje jakość przyjmowanych ścieków,
5) dokonuje na własny koszt niezbędnych napraw urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w jego posiadaniu za wyjątkiem usuwania uszkodzeń powstałych z winy Odbiorcy,
6) dokonuje na własny koszt niezbędnych napraw przyłączy będących w jego posiadaniu, za wyjątkiem usuwania uszkodzeń powstałych z winy Odbiorcy,
7) buduje urządzenia wodociągowe i urządzenia kanalizacyjne w zakresie wynikającym z wieloletniego planu rozwoju i modernizacji,
8) ponosi koszty zakupu i instaluje wodomierz główny, po dokonanym odbiorze technicznym przyłącza i zawarciu umowy,
9) informuje o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, raz na kwartał w formie ogłoszenia prasowego w prasie lokalnej, w siedzibie Przedsiębiorstwa lub na stronie internetowej,
10) niezwłocznie usuwa wszelkie awarie i niesprawności urządzeń wodociągowych lub urządzeń kanalizacyjnych będących w jego posiadaniu.
Rozdział III.
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I TRYB ZAWIERANIA UMÓW Z ODBIORCAMI USŁUG
§ 5. Postanowienia umowy nie mogą ograniczać praw i obowiązków stron wynikających z przepisów ustawy, przepisów wykonawczych oraz postanowień niniejszego regulaminu.
§ 6. Przedsiębiorstwo zawiera umowę na pisemny wniosek przyszłego Odbiorcy, po spełnieniu przez niego warunków technicznych przyłączenia oraz wylegitymowania się tytułem prawnym do nieruchomości.
§ 7. Umowa może być zawarta z osobą, która korzysta z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, po uprawdopodobnieniu faktu korzystania z przyłączonej nieruchomości.
§ 8. Umowa określa obowiązki stron w zakresie utrzymania przyłączy oraz zasad usuwania ich awarii.
§ 9. W przypadku, gdy przyłącza są w posiadaniu Odbiorcy, odpowiedzialność Przedsiębiorstwa za zapewnienie ciągłości i jakości świadczonych usług jest ograniczona do posiadanych przez Przedsiębiorstwo urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.
§ 10. Umowa określa miejsce wykonywania usługi dostawy wody i odbioru ścieków.
§ 11. Umowa może być zawarta z osobami korzystającymi z lokali na wniosek właściciela lub zarządcy budynku wielolokalowego.
§ 12. Wniosek, o którym mowa w § 11 zawiera:
1) określenie osób korzystających z lokali, w tym określenie rodzaju tytułu prawnego do zajmowanego lokalu wraz z pisemną zgodą takiej osoby na zawarcie umowy,
2) oświadczenie wnioskodawcy o poinformowaniu osób korzystających z lokali o zasadach rozliczeń różnic oraz o obowiązku ponoszenia na rzecz Przedsiębiorstwa opłat.
§ 13. Do wniosku, o którym mowa w § 11 dołącza się schemat wewnętrznej instalacji wodociągowej w budynku wielolokalowym za wodomierzem głównym.
§ 14. W terminie 14 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku, o którym mowa w § 11 Przedsiębiorstwo jest zobowiązane wydać informację określającą wymagania techniczne dotyczące instalowania wodomierzy.
§ 15. Umowa jest zawierana na czas nieokreślony lub określony.
§ 16. Odbiorca usług zobowiązany jest do:
1) użytkowania wewnętrznej instalacji wodociągowej w sposób eliminujący wystąpienie skażenia chemicznego lub bakteriologicznego wody w sieci (m.in. poprzez montaż zaworów antyskażeniowych),
2) użytkowania wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej w sposób nie powodujący zakłóceń pracy urządzeń kanalizacyjnych,
3) informowania Przedsiębiorstwa o zrzutach awaryjnych lub zmianie jakości ścieków odbiegających od warunków umownych,
4) nie dokonywania, bez uzgodnień z Przedsiębiorstwem zmian przyłączy wodociągowych lub kanalizacyjnych,
5) informowania Przedsiębiorstwa o własnych ujęciach wody i instalacjach z niego zasilanych,
6) informowania Przedsiębiorstwa o wszelkich zmianach technicznych w instalacjach wewnętrznych, które mogą mieć wpływ na działanie urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych,
7) nie dokonywania łączenia instalacji dostarczającej wodę własną z instalacją dostarczającą wodę z urządzeń wodociągowych,
8) nie wprowadzania ścieków nie będących wodami opadowymi do kanalizacji deszczowej oraz wód opadowych do kanalizacji sanitarnej,
9) nie dokonywania zabudowy ani nasadzeń drzew i krzewów nad sieciami i przyłączami wodociągowymi w pasie 3 m oraz 5 m nad sieciami i przyłączami kanalizacyjnymi,
10) utrzymania pomieszczenia, w którym zainstalowany jest wodomierz główny w stanie uniemożliwiającym jego uszkodzenie lub oddziaływanie zakłócające jego prawidłowe działanie oraz zabezpieczenia pomieszczenia przed dostępem osób nieuprawnionych,
11) zawiadamiania Przedsiębiorstwa o wszelkich stwierdzonych uszkodzeniach wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego, w tym o zerwaniu plomby,
12) informowania Przedsiębiorstwa o zmianach stanu prawnego nieruchomości podłączonej do urządzeń wodociągowych lub urządzeń kanalizacyjnych,
13) umożliwiania osobom reprezentującym Przedsiębiorstwo wstępu na teren nieruchomości i do pomieszczeń w celach określonych przepisami ustawy raz niniejszego regulaminu,
14) udostępniania nieodpłatnie Przedsiębiorstwu miejsca w elewacji budynku lub ogrodzeniu w celu umieszczenia tabliczek z oznakowaniem armatury wodociągowej,
15) niezwłocznego usunięcia przyczyn zagrożeń powstałych w wyniku niewłaściwej eksploatacji przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego, w przypadku nieusunięcia tych przyczyn pomimo wezwania Przedsiębiorstwo ma prawo podjąć wszelkie działania zmierzające do usunięcia zagrożeń na koszt Odbiorcy.
§ 17. Zmiana umowy następuje poprzez zawarcie nowej umowy lub w formie aneksu do umowy na piśmie, pod rygorem nieważności.
§ 18. Zmiana taryf opłat lub zmiana adresu do korespondencji nie wymaga zmiany umowy.
§ 19. Po zawarciu umowy Odbiorca jest zobowiązany do pisemnego poinformowania Przedsiębiorstwa o utracie przezeń prawa do korzystania z nieruchomości. Do czasu poinformowania Przedsiębiorstwa, Odbiorca mimo wygaśnięcia umowy ponosi odpowiedzialność za należności powstałe w związku ze świadczeniem usług
przez Przedsiębiorstwo.
§ 20. Umowa zawarta na czas nieokreślony może być rozwiązana przez każdą ze stron za uprzednim 3-miesięcznym okresem wypowiedzenia dokonanym w każdym czasie, przez złożenie pisemnego oświadczenia woli w siedzibie Przedsiębiorstwa lub przesłania listem poleconym. Przedsiębiorstwo może rozwiązać umowę tylko w przypadku niedotrzymania przez Odbiorcę warunków umowy i niniejszego regulaminu.
§ 21. Umowa zawarta na czas określony ulega rozwiązaniu z chwilą upływu czasu na jaki została zawarta.
§ 22. Umowa może być rozwiązana w drodze porozumienia stron.
§ 23. Umowa wygasa w przypadku śmierci Odbiorcy będącego osobą fizyczną, upadłości strony, utraty przez Przedsiębiorstwo zezwolenia na prowadzenie działalności oraz utraty przez Odbiorcę prawa do korzystania z nieruchomości.
§ 24. Umowa zawarta z osobą korzystającą z lokalu w budynku wielolokalowym wygasa poza przyczynami wskazanymi w § 23, również w razie wygaśnięcia umowy zawartej przez Przedsiębiorstwo z właścicielem lub zarządcą nieruchomości, w której znajduje się lokal.
§ 25. Po rozwiązaniu umowy Przedsiębiorstwo dokonuje zamknięcia przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego oraz demontuje wodomierz główny.
Rozdział IV.
SPOSÓB ROZLICZEŃ W OPARCIU O CENY I STAWKI OPŁAT USTALONE W TARYFACH
§ 26. Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków są prowadzone przez Przedsiębiorstwo z Odbiorcami usług na podstawie określonych w taryfach cen i stawek opłat oraz ilości dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków.
§ 27. Ilość dostarczanej wody ustala się na podstawie odczytu wodomierza głównego.
§ 28. W przypadku zawarcia umów z osobami korzystającymi z lokali w budynkach wielolokalowych, ilość dostarczanej wody do lokalu ustala się na podstawie wodomierza zainstalowanego przy punkcie czerpalnym w danym lokalu. Właściciela lub zarządcę budynku obciąża się za wodę w ilości wynikającej z różnicy wskazań
wodomierza głównego a sumą wskazań wodomierzy w lokalach.
§ 29. Ilość odprowadzanych ścieków ustala się na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych.
§ 30. W razie braku urządzeń pomiarowych ilość odprowadzanych ścieków ustala się jako równą ilości dostarczonej wody.
§ 31. W rozliczeniach ilości odprowadzanych ścieków ilość bezpowrotnie zużytej wody uwzględnia się wyłącznie w przypadkach, gdy wielkość jej zużycia na ten cel ustalona jest na podstawie wodomierza dodatkowego zainstalowanego, utrzymywanego i legalizowanego na koszt Odbiorcy.
§ 32. W przypadku poboru wody z ujęć Odbiorcy, ilość ścieków wprowadzanych do urządzeń Przedsiębiorstwa ustala się na podstawie wskazań urządzenia pomiarowego lub własnego wodomierza zainstalowanego na własnych ujęciach, utrzymywanego i legalizowanego na koszt Odbiorcy.
§ 33. W umowie określa się okres obrachunkowy oraz skutki niedotrzymania terminu zapłaty jak również sposób uiszczania opłat.
§ 34. Wniesienie przez Odbiorcę reklamacji, co do wysokości faktury, nie wstrzymuje obowiązku uregulowania należności.
§ 35. Odbiorca reguluje należności za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki na podstawie faktur wystawionych przez Przedsiębiorstwo w okresach obrachunkowych określonych w umowie .
§ 36. W przypadku budynku wielolokalowego, w którym Odbiorcami są również osoby korzystające z poszczególnych lokali, Przedsiębiorstwo wystawia odrębną fakturę zarządcy lub właścicielowi takiego budynku oraz odrębne faktury osobom korzystającym z lokali.
§ 37. W przypadku niesprawności wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego ilość pobranej wody lub odprowadzonych ścieków ustala się na podstawie średniego zużycia wody lub odprowadzonych ścieków w okresie 3 miesięcy przed stwierdzeniem niesprawności wodomierza lub urządzenia pomiarowego, a gdy nie jest to
możliwe - na podstawie średniego zużycia wody lub odprowadzonych ścieków w analogicznym okresie roku poprzedniego lub iloczynu średniomiesięcznego zużycia wody lub odprowadzonych ścieków w roku poprzednim i liczby miesięcy niesprawności wodomierza lub urządzenia pomiarowego.
Rozdział V.
WARUNKI PRZYŁĄCZENIA DO SIECI
§ 38. Przyłączenie nieruchomości do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej odbywa się na wniosek osoby ubiegającej się o przyłączenie.
§ 39. Przedsiębiorstwo po otrzymaniu wniosku określa warunki techniczne przyłączenia do posiadanej sieci.
§ 40. Warunkiem przystąpienia do wykonywania robót przyłączeniowych jest wcześniejsze uzgodnienie z Przedsiębiorstwem wykonanej kosztem Odbiorcy dokumentacji technicznej.
§ 41. Z wnioskiem o wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej lub sieci kanalizacyjnej może występować osoba posiadająca tytuł prawny do korzystania z nieruchomości, która ma być przyłączona do sieci lub osoba, która korzysta z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym po
uprawdopodobnieniu faktu korzystania z nieruchomości.
§ 42. Wniosek o wydanie technicznych warunków przyłączenia do sieci wodociągowej lub sieci kanalizacyjnej powinien w szczególności zawierać:
1) oznaczenie wnioskodawcy,
2) określenie:
a) rodzaju i parametrów instalacji odbiorczych,
b) charakterystyki zużycia wody,
c) rodzaju i ilości, a w przypadku przemysłowych odbiorców usług również jakości odprowadzanych ścieków,
d) przeznaczenia wody,
3) informacje określające charakterystykę techniczną obiektu, do którego będzie dostarczana woda, a w szczególności:
a) rodzaj lokali (mieszkalne, użytkowe) w budynkach zasilanych w wodę,
b) wyposażenie lokali i obiektów w urządzenia zużywające wodę i odprowadzające ścieki, przewidywany termin rozpoczęcia poboru wody i odprowadzania ścieków.
§ 43. Do wniosku, o którym mowa w §.42, osoba ubiegająca się o przyłączenie do sieci, powinna załączyć:
1) oświadczenie o tytule prawnym do korzystania z nieruchomości, której dotyczy wniosek,
2) aktualną mapę sytuacyjną, określającą usytuowanie nieruchomości, względem istniejącej sieci wodociągowej lub sieci kanalizacyjnej oraz innych obiektów i urządzeń uzbrojenia terenu.
§ 44. Przedsiębiorstwo określa techniczne warunki przyłączenia i przekazuje wnioskodawcy w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia złożenia prawidłowo wypełnionego wniosku. W szczególnie uzasadnionych przypadkach termin ten może ulec przedłużeniu do 30 dni.
§ 45. Techniczne warunki przyłączenia są ważne trzy lata od dnia ich określenia.
§ 46. Techniczne warunki przyłączenia powinny określać w szczególności:
1) miejsca i sposób przyłączenia instalacji Odbiorcy do sieci wodociągowej lub sieci kanalizacyjnej.
2) wymogi dotyczące:
a) budowy przyłączy,
b) zainstalowania wodomierza głównego,
c) jakości odprowadzanych ścieków.
3) termin ważności technicznych warunków przyłączenia.
§ 47. Warunkiem przystąpienia do wykonania przyłącza jest wcześniejsze uzgodnienie, wykonanej kosztem przyszłego Odbiorcy dokumentacji technicznej oraz warunków i sposobu dokonywania przez Przedsiębiorstwo kontroli robót.
§ 48. Przedsiębiorstwo może odmówić wydania technicznych warunków przyłączenia jeżeli nie posiada technicznych możliwości przyłączenia z zastrzeżeniem § 49.
§ 49. Jeżeli z wieloletniego planu rozwoju i modernizacji nie wynika planowana budowa urządzenia wodociągowego lub urządzenia kanalizacyjnego, a osoba ubiegająca się o przyłączenie wyraża wolę budowy tych urządzeń, Przedsiębiorstwo może zawrzeć z taką osobą na etapie uzgodnienia projektu umowę o wspólną realizację
inwestycji. Po zawarciu umowy, Przedsiębiorstwo określi warunki techniczne przyłączenia.
§ 50. Umowa wspólnej realizacji inwestycji, o której mowa w § 49 winna określać co najmniej:
1) termin wybudowania urządzenia,
2) zasady kontroli realizacji inwestycji przez Przedsiębiorstwo,
3) zasady wyceny inwestycji lub określenie zakresu czynności wykonywanych przez strony umowy przy budowie urządzenia,
4) zasadę przejęcia urządzenia przez Przedsiębiorstwo,
5) termin i zasady rozliczeń między stronami.
Rozdział VI.
TECHNICZNE WARUNKI OKREŚLAJĄCE MOŻLIWOŚCI DOSTĘPU DO USŁUG WODOCIĄGOWOKANALIZACYJNYCH
§ 51. Poziom dostępu do usług wodociągowo-kanalizacyjnych w poszczególnych latach wyznaczają:
1) wieloletnie plany rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa opracowane na podstawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy,
2) niniejszy regulamin.
§ 52. Dostęp do usług wodociągowo-kanalizacyjnych ma każdy potencjalny Odbiorca, jeżeli:
1) nieruchomość potencjalnego odbiorcy znajduje się w rejonie uzbrojonym w sieć wodociągową lub sieć kanalizacji sanitarnej,
2) istniejąca sieć wodociągowa posiada techniczną zdolność dostarczania wody w odpowiedniej ilości i pod odpowiednim ciśnieniem,
3) istniejąca kanalizacja sanitarna posiada odpowiednią zdolność przepustową umożliwiającą odbiór ścieków z nieruchomości,
4) istnieje możliwość bezpośredniego przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej lub sieci kanalizacyjnej. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się przyłączenie nieruchomości do sieci za pośrednictwem istniejących przyłączy sąsiednich nieruchomości lub prowadzenie przyłączy przez teren
sąsiedniej nieruchomości.
§ 53. Potencjalni Odbiorcy usług mogą uzyskać informacje dotyczące dostępności tych usług w Przedsiębiorstwie poprzez:
1) uzyskanie informacji formalno-prawnej i technicznej dotyczącej możliwości przyłączenia nieruchomości do sieci,
2) wgląd w:
a) wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych
b) regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków,
c) zezwolenie na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
Rozdział VII.
SPOSÓB DOKONYWANIA ODBIORU PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWO
WYKONANEGO PRZYŁĄCZA
§ 54. Przyłącze wykonane przez uprawnione podmioty kosztem i staraniem Odbiorcy podlega odbiorowi przez Przedsiębiorstwo.
§ 55. Celem odbioru przyłącza jest:
- stwierdzenie wykonania przyłącza zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją techniczną i wydanymi technicznymi warunkami przyłączenia.
§ 56. Przedmiotem odbioru przyłączy jest:
1) sprawdzenie prawidłowości wykonania przyłącza na otwartym wykopie,
2) stwierdzenie prawidłowości wykonania wszystkich elementów robót wchodzących w skład budowy przyłącza,
3) stwierdzenie wykonania inwentaryzacji wykonanego przyłącza.
§ 57. Z czynności odbiorowych sporządza się protokół odbioru przyłącza, który w szczególności zawiera:
1) datę jego sporządzenia,
2) adres nieruchomości przyłączonej do sieci,
3) skład komisji odbiorowej
4) opis techniczny przyłącza określający:
a) długość przyłącza,
b) średnicę przyłącza,
c) materiał z którego wykonane jest przyłącze,
d) parametry wodomierza przeznaczonego do zamontowania na przyłączu wodociągowym lub urządzenia pomiarowego przeznaczonego do zamontowania na przyłączu kanalizacyjnym,
e) inne dane techniczne,
f) uwagi,
g) podpisy członków komisji.
5) Załączniki będące integralną częścią protokołu:
a) dokumentacja techniczna,
b) inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza,
c) protokół odbioru przekopu drogi.
§ 58. Przedsiębiorstwo ma prawo odmówić odbioru przyłącza, jeżeli przyłącze zostało wykonane niezgodnie z dokumentacją techniczną lub technicznymi warunkami przyłączenia.
§ 59. Protokół odbioru jest podstawą do zawarcia umowy pomiędzy Odbiorcą a Przedsiębiorstwem na pobór wody i odprowadzanie ścieków. Uwagi zawarte w klauzuli uzgodnieniowej projektu oraz protokołu z odbioru przyłącza zachowują moc wiążącą dla stron umowy.
Rozdział VIII.
SPOSÓB POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU NIEDOTRZYMANIA CIĄGŁOŚCI USŁUG I ODPOWIEDNICH PARAMETRÓW DOSTARCZANEJ WODY I WPROWADZANYCH DO SIECI KANALIZACYJNEJ ŚCIEKÓW
§ 60. Zakłócenia ciągłości usług oraz nie dotrzymanie odpowiednich parametrów dostarczanej wody możliwe są w następujących przypadkach: braku wody na ujęciu, zanieczyszczeniu wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w sposób niebezpieczny dla zdrowia, konieczności przeprowadzenia niezbędnych napraw, przerw w zasilaniu energią elektryczną.
§ 61. Przedsiębiorstwo zobowiązane jest do udzielenia odbiorcom usług informacji dotyczących występujących zakłóceń zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków oraz niedotrzymania parametrów dostarczanej wody, w tym awarii urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych.
§ 62. Wstrzymanie zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków może nastąpić bez uprzedniego zawiadomienia Odbiorców w przypadku, gdy występują warunki stwarzające zagrożenie dla życia, zdrowia i środowiska lub uniemożliwiające świadczenie usług.
§ 63. O przerwach w świadczeniu usług wynikających z planowanych prac konserwacyjno - remontowych Przedsiębiorstwo powiadomi Odbiorców najpóźniej na jeden dzień przed ich terminem w sposób zwyczajowo przyjęty. O przerwie dłuższej niż 12 godzin Przedsiębiorstwo powiadomi Odbiorców minimum trzy dni wcześniej w sposób zwyczajowo przyjęty.
§ 64. W przypadku budynku wielolokalowego, Przedsiębiorstwo o zdarzeniach wymienionych w § 63 informuje wyłącznie właściciela lub zarządcę nieruchomości.
§ 65. W przypadku, gdy przerwa w dostawie wody będzie trwała dłużej niż 12 godzin, Przedsiębiorstwo ma obowiązek zapewnić zastępczy punkt poboru wody lub wskazać jego lokalizację.
Rozdział IX.
STANDARDY OBSŁUGI ODBIORCÓW USŁUG, A W SZCZEGÓLNOŚCI SPOSOBY ZAŁATWIANIA REKLAMACJI ORAZ WYMIANY INFORMACJI DOTYCZĄCYCH W SZCZEGÓLNOŚCI ZAKŁÓCEŃ W DOSTAWIE WODY I ODPROWADZANIU ŚCIEKÓW
§ 66. Przedsiębiorstwo zobowiązane jest do udzielania na żądanie Odbiorców informacji w związku z niedotrzymaniem ciągłości usług nie później niż w ciągu:
1) 12 godzin – na telefoniczne żądanie,
2) 7 dni – na pisemne żądanie.
§ 67. Odbiorca usług ma prawo zgłaszania reklamacji dotyczących ilości i jakości świadczonych usług oraz wysokości opłat za usługi.
§ 68. Reklamacje, o których mowa w § 67 wnoszone są na piśmie osobiście przez zainteresowanego w siedzibie Przedsiębiorstwa, listem poleconym lub za pomocą poczty elektronicznej.
§ 69. Przedsiębiorstwo zobowiązane jest do powiadomienia zainteresowanego o sposobie załatwiania reklamacji w terminie 14 dni od daty wpływu. Termin ten może ulec przedłużeniu, jeżeli istnieje konieczność przeprowadzenia szczegółowego postępowania wyjaśniającego.
Rozdział X.
WARUNKI DOSTARCZANIA WODY NA CELE PRZECIWPOŻAROWE
§ 70. Woda do celów przeciwpożarowych jest dostępna przede wszystkim z hydrantów zainstalowanych na sieci wodociągowej.
§ 71. Zapewnienie dostawy wody na cele przeciwpożarowe następuje na podstawie umowy zawieranej pomiędzy Miastem Mińsk Mazowiecki, Przedsiębiorstwem i Komendą Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.
§ 72. Ilość wody pobieranej na cele przeciwpożarowe jest ustalana na podstawie pisemnych informacji składanych przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w umownie ustalanych okresach.
§ 73. Należność za wodę pobraną na cele przeciwpożarowe reguluje Miasto Mińsk Mazowiecki według cen określonych w taryfach.

SPÓŁKA
USŁUGI
KONTAKT
DLA PRACOWNIKA
DLA KLIENTA
WODA
KANALIZACJA
PRZETARGI
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
Sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim   -  polityka prywatności »
Do góry