Kanalizacja
KANALIZACJA

Odzysk energii ze ścieków w Mińsku Mazowieckim

Oczyszczalnia Ścieków w Mińsku Mazowieckim to nowoczesny obiekt wykorzystujący najnowsze rozwiązania technologiczne w procesie oczyszczania ścieków doprowadzanych z terenu Miasta i Gminy Mińsk Mazowiecki oraz w dziedzinie przeróbki osadów.
Zamontowany na Oczyszczalni system kogeneracji pozwala na odzysk z dostarczanych ścieków energii w postaci ciepła i energii elektrycznej. Powstający w procesie oczyszczania ścieków osad wstępny, osad nadmierny i odseparowane tłuszcze, poddawane są procesowi stabilizacji beztlenowej (fermentacji) w wydzielonej komorze fermentacyjnej WKF. Objętość całkowita komory wynosi 2200 m3. Proces fermentacji metanowej prowadzony jest w temperaturze około 37-38 C0. Biogaz powstający podczas procesu fermentacji zawiera 63-66% metanu. Średnio dobowa produkcja biogazu wynosi ok. 1200-1400 m3/d. Wartość opałowa biogazu pozyskanego z osadów ściekowych na oczyszczalni wynosi od 22 do 24 MJ/m3. Wyprodukowany biogaz przed spalaniem jest oczyszczany metodą mokrą na odsiarczalni. Eliminowane są szkodliwe związki siarki oraz zanieczyszczenia stałe. Tak przygotowane paliwo dostarczane jest do odbiorników w postaci silnika spalinowego lub kotła gazowego. Głównym elementem w w/w kogeneracji jest gazowy silnik spalinowy, prądnica elektryczna, system wymienników do odbioru ciepła z silnika i spalin oraz układ automatycznej regulacji i sterowania. Zainstalowane wymienniki ciepła pozwalają na odzyskiwanie energii cieplnej powstałej podczas pracy urządzenia, natomiast prądnica elektryczna umożliwia generowanie energii elektrycznej o napięciu 3x230 V. Maksymalna moc elektryczna agregatu kogeneracyjnego wynosi 170 kW. Ciepło z jednostki kogeneracyjnej przekazywane jest do węzła cieplnego znajdującego się w kotłowni, a następnie do sieci cieplnej, która zasila w ciepło obiekty znajdujące się na terenie oczyszczalni. W okresie zimowym, gdy ilość ciepła wyprodukowanego w agregatach kogeneracyjnych nie wystarcza na zaspokojenie potrzeb całej oczyszczalni, dodatkowa energia produkowana jest w kotłowni gazowej. W kotłowni znajdują się trzy kotły dwugazowe, każdy o mocy 300 kW, opalane gazem ziemnym lub biogazem.
Na oczyszczalni ciepło jest wykorzystywane do ogrzewania pomieszczeń, przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz do podgrzewania osadu ściekowego w procesie fermentacji (powstawania biogazu). W roku 2015 ciepło wytworzone w kogeneracji pokryło 100% całkowitego zapotrzebowania obiektu na energię cieplną. Energia elektryczna wyprodukowana w jednostce kogeneracji wykorzystywana jest na potrzeby własne oczyszczalni, co pozwala zmniejszyć ilość kupowanej energii z zewnątrz. Energia elektryczna wytworzona w wysokosprawnej kogeneracji wystarczyła w roku 2015 na pokrycie w 50% zapotrzebowania oczyszczalni. Przyszłe prace modernizacyjne na Oczyszczalni pozwolą na zwiększenie odzysku energii, zredukowania powstających odpadów co znacznie poprawi stan otaczającego nas środowiska naturalnego.

SPÓŁKA
USŁUGI
KONTAKT
DLA PRACOWNIKA
DLA KLIENTA
WODA
KANALIZACJA
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
Sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim   -  polityka prywatności »
Do góry