W trosce
o mieszkańców
i środowisko

2014/03/28

Planowane przetargi na najbliższe dwa miesiące

Zgodnie z zaleceniami Prezesa Zarządu PWiK sp. z o.o. zostaje wprowadzony nowy sposób informowania potencjalnych wykonawców o planowanych przetargach. Informacja na ten temat będzie ukazywała się z odpowiednim wyprzedzeniem aby umożliwić zapoznanie się z planami inwestycyjnymi przez potencjalnych wykonawców. Informacja będzie także zamieszczana w zakładce o przetargach (kliknij Przetargi). Poniżej przedstawiamy plany na najbliższe dwa miesiące.

W marcu

  • Przebudowa ciągu biologicznego na terenie oczyszczalni ścieków w Mińsku Mazowieckim z uwzględnieniem modernizacji komory denitryfikacji wstępnej, predenitryfikacji wstępnej, modernizacji komory defosfatacji, budowa rurociągów technologicznych wraz z armaturą, Wykonanie stacji dmuchaw wraz z wyposażeniem w pomieszczeniach adaptowanych do tego celu. W zakresie tego zadania ujęty będzie również automatyczny rozdział ścieków, który przewiduje montaż przepływomierzy do ciągłego pomiaru ścieków surowych i osadów recyrkulowanych wraz z nowymi zasuwami nożowymi z napędem elektrycznym do ciągłej regulacji przepływów. Sygnały z pomiarów przewiduje się włączyć do istniejącego systemu sterowania oczyszczalnią ścieków. Do każdego urządzenia pomiarowego przewiduje się wykonanie nowych sieci kablowych zasilających i sterowniczych

W kwietniu

  • Budowa budynku Stacji Uzdatniania Wody z zapleczem techniczno-administracyjnym przy ul. Mireckiego w Mińsku Mazowieckim wraz z budową rurociągów tłocznych i kabli zasilających studnie głębinowe nr 2b i 6b oraz przebudowa linii 15kV kolidującej z zamierzeniem inwestycyjnym. Ogólna kubatura budynku wynosi7747 m3, powierzchnia zabudowy 963,05m2, powierzchnia użytkowa 1315,5m2. Część budynku to Stacja Uzdatniania Wody (Q= 120m3/h) wraz z infrastrukturą techniczną współpracująca w systemie automatycznym z innymi obiektami Spółki, następnie zaplecze techniczne dla załogi związanej z eksploatacją sieci ( część socjalna ) oraz 7 szt. stanowisk garażowych dla samochodów i sprzętu specjalistycznego, oaz część administracyjna dwukondygnacyjna. W zakresie zadania ujęto pełne uzbrojenie terenu łącznie z przewodami technologicznym zapewniającymi podłączenie studni głębinowych na terenie miasta ( ok 2km sieci wodociągowej), przebudowę linii energetycznych NN i SN, oraz przebudowę odcinka kolektora sanitarnego Ø 600, a także budowę parkingów. Zadanie będzie realizowane w centrum miasta, w częściowym zakresie w strefie ochrony konserwatora zabytków.
  • Opracowanie koncepcji na rozwiązanie systemu gospodarki osadowej w oczyszczalni ścieków ( obecnie Q= 11500 m3/h ) w Mińsku Mazowieckim z uwzględnieniem rozwoju miasta i gminy. Koncepcja powinna stanowić odpowiedź w zakresie zwiększenia retencji WKF, zwiększenia możliwości magazynowania większej ilości biogazu, dostosowania węzła energetycznego wykorzystania biogazu z uwzględnieniem zwiększonej jego produkcji, przebudowy stacji wirówek, systemu magazynowania i dalszej przeróbki osadu wraz z opracowaniem wariantowym w zakresie produktu finalnego i analizą rynku zbytu. Zadanie będzie również obejmowało działania polegające na hermetyzacji obiektów stanowiących źródło odorów m.in. stacji krat, fermentera, nowej stacji zlewczej łącznie z modernizacją laboratorium badawczego.
  • Dostawa wraz z montażem wagi samochodowej do 60Mg, stalowo-betonowej, zagłębionej i zrównanej z rzędną terenu. Wykonawstwo w obrębie Oczyszczalni Ścieków w Mińsku Mazowieckim.

 

» powrót
Przedsiębiorstwo zostało powołane aby służyć Wam mieszkańcom miasta. Naszym celem jest Wasze zadowolenie. Zrobimy wszystko abyście mieli poczucie, że świadczymy usługi, z których jesteście zadowoleni a obsługa w pełni Was satysfakcjonuje.
PRZYŁĄCZ SIĘ DO SIECI » WZORY UMÓW I FORMULARZE » CENNIK I TARYFY » REGULAMINY » NAJWAŻNIEJSZE PYTANIA » ODCZYT WODOMIERZA » AWARIE » RODO »
Woda to źródło życia, dlatego w naszym przedsiębiorstwie jej jakość jest dla nas najważniejsza. Badania wykazują, że woda w mińskich wodociągach jest najwyższej jakości, czasem nawet lepsza niż woda butelkowana. Namawiamy do picia wody z kranu.
PIJ WODĘ Z KRANU » RAPORT JAKOŚCI WODY » TWARDOŚĆ WODY » EKO EDUKACJA  » WSPÓŁPRACA »
Ścieki w Mińsku oczyszczane są zgodnie z normami Ministerstwa Środowiska. Oczyszczalnia Ścieków zlokalizowana jest w południowo-zachodniej części miasta.
OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW » ZADBAJ O ŚRODOWISKO » AGROVIT » ENERGIA ZE ŚCIEKÓW »
SPÓŁKA
USŁUGI
KONTAKT
DLA PRACOWNIKA
DLA KLIENTA
WODA
KANALIZACJA
PRZETARGI
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
Sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim   -  polityka prywatności »
Do góry