W trosce
o mieszkańców
i środowisko

2014/04/16

Przetargi - przebudowa ciągu biologicznego oraz budowa kabli zasilająco - sterowniczych na oczyszczalni

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim ogłasza

WSZCZĘCIE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI POWYŻEJ 14 000 EURO – ZAMÓWIENIE SEKTOROWE NA ROBOTY BUDOWLANE: 


ZADANIE I: „Przebudowa ciągu biologicznego na Oczyszczalni Ścieków w Mińsku Mazowieckim”
ZADANIE II: „Budowa kabli zasilająco - sterowniczych w ramach zadania pt. „Automatyczny rozdział ścieków surowych i osadów recyrkulowanych na Oczyszczalni Ścieków w Mińsku Mazowieckim” ”

Opis przedmiotu zamówienia:
1. Zakres robót budowlanych dla zadania nr 1 obejmuje m.in.:
1.1. Budowę rurociągu jako przedłużenie istniejącego przewodu tłocznego DN 800 mm z rur GRP osadu recyrkulacji wewnętrznej od odejścia na Ob. nr 12 do Ob. nr 10;
1.2. Budowę rurociągu w gruncie przewodu grawitacyjnego, ściekowego DN 700 mm rur GRP pomiędzy Ob. nr 10 i Ob. nr 12.
1.3. Rozebranie komory betonowej W kolidującej z rurociągiem DN 800mm z ob. nr 12 do ob. nr 10.
1.4. Budowę rurociągu przewodu sprężonego powietrza DN 350 mm PN 10 mat. stal nierdzewna pomiędzy stacją dmuchaw 24b w ob. nr 24 a komora KFDN1 Ob. nr 12,
1.4. Budowę rurociągu przewodu sprężonego powietrza DN 200/ 125 mm PN 10 pomiędzy Ob. nr 12 i Ob. nr 10,
1.5. Przebudowę Ob. nr 10 komora predenitryfikacji KPD z komorą defosfatacji KDF w zakresie istniejącej komora denitryfikacji wstępnej KPD Ob. nr 10 ze zmianą jej funkcji technologicznej na komorę selektora defosfatacji kaskadowej KDF Ob. nr 10a oraz istniejącej komory defosfatacji KDF Ob. Nr 10 ze zmianą jej funkcji technologicznej na komorę denitryfikacji wstępnej KPD Ob. nr 10b;
1.6. Wykonanie fundamentów w Ob. nr 24 dla instalacji nowych dmuchaw, wyburzenie w części ściany działowej;
1.7. Remont ścian zbiornika Ob. nr 12 KD1ze zmianą funkcji technologicznej na komorę symultanicznej nitryfikacji z denitryfikacją i defosfatacją KNDF1;
1.8. Remont ogólnobudowlany pomieszczenia w Ob. nr 24,;
1.9. Dostawa i wymiana pomp recyrkulacji zewnętrznej osadu P7-4, P7-5, P7-6; zmiany urządzeń podłączenie zasilania elektrycznego nowych pomp P7-4, 5 i 6 oraz dmuchaw w szafie sterowniczej Ob. nr 7;
1.10. Dostawa i montaż systemu napowietrzania oraz sond pomiarowych z rozbudową sieci AKPiA w Ob. nr 12;
1.11. Dostawa z instalacją nowych dmuchaw wraz z systemem czerpalnym powietrza w pomieszczeniu po byłych transformatorach 24a (Ob. Nr 24);
1.12. Wymiana dysków napowietrzania komór denitryfikacji KD2/1 i KD2/2, Ob. nr 37;
1.13. Wymiana dysków napowietrzania komór nitryfikacji KN1 i KN2; Ob. nr 37;
1.14. Wykonanie robót elektrycznych, automatyki z rozbudową tablicy synoptycznej oraz wizualizacją procesów technologicznych na komputerze;
1.15. Rozruch technologiczny ciągu biologicznego oczyszczalni w tym próby ciśnieniowe instalacji technologicznej oraz próby i sprawdzenia instalacji elektrycznej.

2. Zakres robót budowlanych dla zadania nr 2 obejmuje m.in.:
2.1. Montaż napędów na istniejących zastawkach kanałowych naściennych firmy Eko-Celkon Sp. z o.o. zlokalizowanych na przewodzie Dn 700 mm i DN 500 mm;
2.2. Montaż urządzeń pomiarowych na rurociągach technologicznych DN 700mm i DN 500mm;
2.3. Montaż nowych regulacyjnych zasuw nożowych Z1 i Z2 z napędem elektrycznym na rurociągu technologicznym Dn 400 mm z napędami elektrycznymi;
2.4. Montaż urządzenia pomiarowego rurociągu technologicznym o średnicy DN 400 mm;
2.5. Wykonanie robót elektrycznych, automatyki z uwzględnieniem rozbudowy tablicy synoptycznej o nowe urządzenia oraz sprzęgnięcie sterowania rozdziałem ścieków i osadów recyrkulowanych z sterowaniem procesów technologicznych w ciągu biologicznym oczyszczalnia z uwzględnieniem wizualizacją procesów technologicznych na komputerze.

3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać dokumentację powykonawczą przebudowy i budowy urządzeń i sieci technologicznych (sieci i instalacji technologicznych, sprężonego powietrza, elektrycznych, sterowania itp.) wraz z aktualizacją instrukcji eksploatacji Oczyszczalni Ścieków.

4. Wykonawca zobowiązuje się do przekazania wraz z urządzeniami DTR maszyny, instrukcję BHP, dokładny harmonogram przeglądów i czynności serwisowych oraz przekaże licencje oprogramowania i kody źródłowe dostępu do dostarczonych urządzeń i programów. Dokumentacja związana z urządzeniami oraz język obsługi paneli sterowania w języku polskim.

5. Wykonawca dokona rozruchu technologicznego całej oczyszczalni ścieków oraz przeszkoli załogę w obsłudze nowych urządzeń.

6. Oczyszczalnia ścieków z nowym ciągiem biologicznym wraz z autymatycznym rozdziałem ścieków i osadów recyrkulowanych zostanie uznane za gotowe do przekazania, kiedy zostanie stwierdzone prawidłowe działanie poszczególnych urządzeń i ich zamierzony wpływ na technologię oczyszczania ścieków.

7. Przywrócenie terenu po robotach budowlanych na oczyszczalni ścieków do stanu pierwotnego.

8. Szczegółowy zakres robót oraz technologię robót określa dokumentacja projektowa, przedmiary, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót oraz specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

9. W cenie ofertowej należy ująć koszty zużycia energii elektrycznej i wody dla potrzeb budowy , opróżniania zbiorników oraz prób i badań, w tym prób technologiczno- rozruchowych oraz koszty przeszkolenia pracowników Zamawiającego.
10. Dodatkowo wykonawca uwzględni w cenie ofertowej wywozu gruzu na składowisko odpadów oraz opracowanie dokumentacji powykonawczej.

Termin wykonania zadania – 14.11.2014r.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać w Dziale Techniczno-Inwestycyjnym PWiK Sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim ul. Tuwima 1 pok. 6 tel. /025/ 758-58-60 wew. 37 lub /025/ 758-67-12. Specyfikację istotnych warunków zamówienia jest bezpłatna.

Oferty należy składać w PWiK Sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim ul. Tuwima 1 pok. 4 do dnia 29.04.2014r. do godz. 10:00.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 29.04.2014r. o godz. 10:00 w siedzibie PWiK Sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim ul. Tuwima 1 pok. 4.

Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium w wysokości: 20 000,00 PLN /słownie: dwadzieścia tysięcy PLN/ .

Szczegóły oraz załączniki do przetargu można znaleźć tu >>>

» powrót
Przedsiębiorstwo zostało powołane aby służyć Wam mieszkańcom miasta. Naszym celem jest Wasze zadowolenie. Zrobimy wszystko abyście mieli poczucie, że świadczymy usługi, z których jesteście zadowoleni a obsługa w pełni Was satysfakcjonuje.
PRZYŁĄCZ SIĘ DO SIECI » WZORY UMÓW I FORMULARZE » CENNIK I TARYFY » REGULAMINY » NAJWAŻNIEJSZE PYTANIA » ODCZYT WODOMIERZA » AWARIE » RODO »
Woda to źródło życia, dlatego w naszym przedsiębiorstwie jej jakość jest dla nas najważniejsza. Badania wykazują, że woda w mińskich wodociągach jest najwyższej jakości, czasem nawet lepsza niż woda butelkowana. Namawiamy do picia wody z kranu.
PIJ WODĘ Z KRANU » RAPORT JAKOŚCI WODY » TWARDOŚĆ WODY » EKO EDUKACJA  » WSPÓŁPRACA »
Ścieki w Mińsku oczyszczane są zgodnie z normami Ministerstwa Środowiska. Oczyszczalnia Ścieków zlokalizowana jest w południowo-zachodniej części miasta.
OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW » ZADBAJ O ŚRODOWISKO » AGROVIT » ENERGIA ZE ŚCIEKÓW »
SPÓŁKA
USŁUGI
KONTAKT
DLA PRACOWNIKA
DLA KLIENTA
WODA
KANALIZACJA
PRZETARGI
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
Sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim   -  polityka prywatności »
Do góry