Woda
SPÓŁKA

Uchwała Rady Miasta Mińsk Mazowiecki zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim na lata 2018 - 2022 (kliknij tu >>>)

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH PRZEDSIĘBIORSTWA WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O. W MIŃSKU MAZOWIECKIM NA LATA 2018-2022


1. Wstęp

Plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych zwany dalej Planem, określa kierunki planowanych przedsięwzięć inwestycyjnych oraz modernizacyjnych Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim przewidzianych do realizacji w latach 2018-2022.

Plan został opracowany w oparciu o art. 15 ust. 1 i art. 21 ustawy z dnia 07 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków
(Dz. U. 2017, poz. 328, 1566, 2188).

Plan wynika z potrzeb poprawy funkcjonowania Miasta Mińsk Mazowiecki w zakresie gospodarki wodno-ściekowej i jest zgodny z kierunkami rozwoju Miasta Mińsk Mazowiecki określonymi w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta, z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego a także z zezwoleniem na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
– Decyzja Burmistrza Miasta UK 6431/3/02 z dnia 04.12.2002 roku.

2. Planowany zakres usług wodociągowo-kanalizacyjnych.

Do podstawowego zakresu usług wodociągowo-kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim należy zaliczyć: pobór wody, uzdatnianie wody, rozprowadzanie wody, odprowadzanie ścieków i oczyszczanie ścieków. Obecnie Spółka posiada zawartych 5626 umów w zakresie zbiorowego dostarczania wody oraz zbiorowego odprowadzania ścieków. W najbliższych latach Spółka przewiduje wzrost ilości dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków na poziomie 2-3% rocznie.

W latach 2018-2022 Spółka zaplanowała realizację grupy zadań, które zapewnią szerszy dostęp do usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, zwłaszcza dla potrzeb odbiorców realizujących inwestycje uzupełniające dotychczasową zabudowę lub inwestycje w obszarach niezurbanizowanym.

Przedsięwzięcia ujęte w niniejszym planie zapewnią zwiększenie liczby podłączeń do sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej, umożliwią rozwój terenów obecnie niezabudowanych a także dostosują miejski sytemu wodociągowo - kanalizacyjny do nowych, większych potrzeb. Plan obejmuje inwestycje związane z budową, przebudową, modernizacją obiektów kubaturowych i liniowych oraz zakupy maszyn i urządzeń niezbędnych do pełnienia funkcji do których Spółka została powołana.

3. Przedsięwzięcia rozwojowo-modernizacyjne w latach 2018-2022.

Zadania inwestycyjne realizowane są jako budowy, przebudowy lub modernizacje obiektów niezbędnych do prawidłowej pracy miejskiego systemu wodociągowo-kanalizacyjnego.

1) budowa nowych sieci wodociągowych i sieci kanalizacji sanitarnej:

a) Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w ul. Kolejowej.

Zadanie ma na celu przyłączenie nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej. Nieruchomości te obecnie korzystają z sieci biegnącej po terenach prywatnych, wybudowanej w ramach tzw. społecznego komitetu budowy sieci kanalizacji sanitarnej. Dotychczasowy status istniejącej kanalizacji nie pozwala na dalszą jej rozbudowę i blokuje możliwość podłączania kolejnych odbiorców.
Z kolei budowa sieci wodociągowej stanowi końcowy etap realizacji połączenia sieci wodociągowej w ul. Kolejowej na odcinku od ul. Licealnej do ul. Polowej. Przedmiotowe spięcie sieci zapewni prawidłowe parametry pracy wodociągu w ul. Polowej. Realizacja zadania została zaplanowana na rok 2019, planowany koszt całkowity inwestycji 1 099 000.00 zł.

b) Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej dla potrzeb osiedla mieszkaniowego przy ul. Klonowej (Zadanie I + Zadanie II).

Zadanie to ma na celu uzbrojenie terenów położonych we wschodnio-południowej części miasta Mińsk Mazowiecki w sieć wodociągową i w sieć kanalizacji sanitarnej. Tereny te przewidziane są w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną. Inwestycja realizowana będzie w oparciu o aktualne potrzeby inwestorów branży mieszkaniowej. Realizacja zadania została zaplanowana na lata 2019-2020, przewidywany koszt całkowity inwestycji 548 000.00 zł. Zaplanowana inwestycja jest zgodna z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

c) Budowa sieci wodociągowej od wodociągu w ul. Chróścielewskiego do ul. Kolejowej przez teren PKP.

Budowa sieci wodociągowej podyktowana jest przewidywanym rozwojem przestrzennym oraz urbanizacją terenów miasta Mińsk Mazowiecki. Budowa sieci ma na celu uzbrojenie terenów inwestycyjnych położonych w zachodnio-południowej części miasta Mińsk Mazowiecki przewidzianych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego między innymi pod zabudowę związaną z usługami nieuciążliwymi z zielenią oraz z mieszkalnictwem jednorodzinnym. Realizacja zadania zaplanowana jest na lata 2018-2020, przewidywany koszt całkowity inwestycji 679 000.00 zł.

Inwestycja realizowana będzie w oparciu o potrzeby wyrażone przez inwestora, który w tym rejonie nabył tereny i planuje realizację przedsięwzięcia. Ponadto nowo wybudowana sieć umożliwi Spółce świadczenie usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę dla podmiotów korzystających obecnie wyłączenie z ujęć własnych. Zadanie to wpisane jest do działań mających na celu poprawę pracy hydraulicznej miejskiego systemu wodociągowego.

d) Budowa wodociągu w ul. Wiejskiej – na rok 2018 zaplanowane zostało wykonanie dokumentacji projektowej, natomiast realizacja inwestycji na rok 2019, planowany koszt całkowity inwestycji 383 000.00 zł.

e) Budowa sieci wodociągowej w ul. Małopolskiej – realizacja zadania zaplanowana na rok 2019, przewidywany koszt całkowity inwestycji 350 000.00 zł.

f) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Chełmońskiego. Inwestycja obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej w ciągu ul. Toruńskiej, Budowlanej, Krótkiej i Chełmońskiego. Projektowana sieć kanalizacji sanitarnej stanowić ma łącznik pomiędzy systemami w ul. Toruńskiej i ul. Chełmońskiego. Realizacja zadania zaplanowana została na rok 2022. Przewidywany koszt całkowity inwestycji 650 000.00 zł.

g) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Zuzanny Małaszczyckiej. Realizacja zadania zaplanowana została na lata 2019-2020. Przewidywany koszt całkowity inwestycji 608 000.00 zł.

h) Budowa wodociągu i sieci kanalizacji sanitarnej w ul. 7-go Pułku Ułanów Lubelskich. Realizacja zadania zaplanowana została na lata 2019-2020. Przewidywany koszt całkowity inwestycji 1 012 000.00 zł.

2) przebudowa istniejących sieci wodociągowych i sieci kanalizacji sanitarnej:

a) Przebudowa kolektora „0”. Inwestycja prowadzona w ramach zadania pn.: „Rehabilitacja kolektorów sanitarnych „B” i „0” metodą bezwykopową. Zadanie ma na celu eliminację napływu wód gruntowych do kanalizacji sanitarnej poprzez tzw. renowację metodą np. rękawa termoutwardzalnego. Jest to kontynuacja zadania inwestycyjnego rozpoczętego w 2015 roku. W roku 2015 wykonany został etap I (teren nadleśnictwa Mińsk) za kwotę 2 048 000.00 zł. Realizacja tej części zadania (etap 0 + etap II) zaplanowana została na rok 2019 za kwotę 2 900 000.00 zł. Całkowity koszt inwestycji 5 380 000.00 zł.

b) Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Mickiewicza – realizacja zadania zaplanowana na rok 2019, planowany koszt całkowity inwestycji 496 000.00 zł.

c) Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Sportowej - realizacja zadania zaplanowana na rok 2018, planowany koszt całkowity inwestycji 560 000.00 zł.

d) Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Armii Krajowej, Batalionów Chłopskich, 30 Lipca, Obwodu Armii Krajowej „Mewa-Kamień” i 1 PLM Warszawa. Pierwszy etap realizacji zadania zaplanowany został na lata 2020-2022. Będzie on obejmował opracowanie dokumentacji projektowej, uzyskanie wymaganych przepisami prawa pozwoleń oraz rozpoczęcie prac budowalnych. Przewidywany koszt inwestycji w tych latach wyniesie 400 000.00 zł. Zakończenie inwestycji zaplanowane zostało na lata 2023-2024 za kwotę 600 000.00 zł. Całkowity koszt inwestycji 1 000 000.00 zł.

W planowanym zakresie przedsięwzięć wodociągowo-kanalizacyjnych uwzględnione zostały zadania inwestycyjne wynikające z aktualnych i bieżących potrzeb mieszkańców miasta Mińsk Mazowiecki oraz poprawy parametrów pracy obiektów Spółki.

3) modernizacja istniejących obiektów kubaturowych i liniowych związana z optymalizacją kosztów eksploatacyjnych i poprawą niezawodności pracy miejskiego systemu wodociągowo-kanalizacyjnego.

Działania te związane są z niwelacją oddziaływań infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej na środowisko naturalne co wpływa pozytywnie na ochronę środowiska zapewniając optymalizację energochłonności obiektów poprzez zastosowanie urządzeń nowszej generacji, czy docieplenie budynków. Ponadto dzięki tym inwestycjom zostanie również uzyskana produkcja energii cieplnej ze źródeł odnawialnych co pozwoli ograniczyć zakup energii ze źródeł konwencjonalnych oraz emisję spalin.

W ramach tych zadań realizowane będą:

a) Kompleksowe rozwiązanie systemu gospodarki osadowej na oczyszczalni ścieków w Mińsku Mazowieckim.

Zadanie to przyczyni się do optymalizacji procesów transportu, fermentacji i przeróbki osadów co pozwoli na minimalizację produkcji odpadów powstających w procesie oczyszczalnia ścieków. Ponadto zmniejszy się uciążliwość oddziaływania obiektu w zakresie emisji odorowej i hałasu. Zwiększone zostanie wykorzystania energii elektrycznej i cieplnej z biogazu (OZE). Kompleksowe rozwiązanie systemu gospodarki osadowej na Oczyszczalni Ścieków w Mińsku Mazowieckim współfinansowane będzie ze środków Unii Europejskiej
i realizowane będzie w ramach projektu pn.: "Stworzenie innowacyjnego systemu gospodarki osadowej i uzdatniania wody dla potrzeb aglomeracji Mińsk Mazowiecki”. Z uwagi na ograniczone kwoty dofinansowania przedsięwzięcia ze środków Unii Europejskiej inwestycja będzie realizowana w etapach I, IIA i II. Etap IIA stanowić będzie „opcję” w postępowaniu przetargowym i w zależności od wartości złożonych ofert będzie realizowany łącznie z etapem I. Etap II będzie realizowany po uzyskaniu dodatkowych środków na dofinansowanie inwestycji. Natomiast dokumentacja projektowa wraz z uzyskaniem wymaganych uzgodnień, opinii, decyzji i pozwoleń opracowana będzie dla całego zadania objętego etapami realizacji I, IIA i II. Wartość złożonej oferty na etap I i IIA wynosi 51 056 189,00 zł netto. Termin wykonania zamówienia to 30 miesięcy, w tym opracowanie projektu budowlanego do 9 miesięcy od dnia podpisania umowy, tj. od dnia 20.08.2019 r.
Ponadto w latach 2020-2022 Spółka planuje przeprowadzić modernizację reaktora biologicznego, która będzie polegać na zwiększeniu objętości i kubatur zbiorników w części biologicznej reaktora. W okresie ostatnich 5 lat nastąpił znaczący wzrost ładunków w ściekach dopływających do oczyszczalni z terenu Miasta i Gminy Mińsk  Mazowiecki. Przewiduje się dalszy wzrost ładunku zanieczyszczeń. Wymienione prace są niezbędne dla utrzymania poprawnych parametrów ścieków oczyszczonych oraz spełnienia wymogów zapisanych w udzielonym pozwoleniu wodnoprawnym. Przewidywany całkowity koszt realizacji inwestycji 3 000 000 zł.

b) Modernizacja systemu uzdatniania wody poprzez opracowanie i wdrożenie modelu hydraulicznego optymalizującego pracę miejskiego systemu wodociągowego.

W oparciu o model hydrauliczny określony zostanie zakres:

  • Modernizacji SUW Kędzierak obejmująca wymianę systemu uzdatniania wody wraz z automatyką i sterowaniem z przystosowaniem do automatycznego sterowania procesami uzdatniania wody z centralnej sterowni. Planuje się wykonanie takich prac jak: modernizację ciągu technologicznego uzdatniania wody stacji filtrów, budowę nowego zbiornika wody czystej (1200 m3), przebudowę części socjalnej, modernizację zasilania energetycznego SN i NN, CO, wymianę szaf sterowniczych oraz budowę studni głębinowych. Planowany koszt całkowity 14 234 000.00 zł.
  • Modernizacji Pompowni wody III0. W obiekcie pompowni zaplanowane zostały zadania: przebudowa zasilania z 15kV na 0.4 kV oraz modernizacja pompowni III0 wraz z armaturą i automatyką. Przewidywana jest wymiana obecnie pracujących pomp na pompy energooszczędne nowej generacji oraz wymiana automatyki pracy sterowania obiektem a także budowa dróg wewnętrznych.
  • Zaplanowana inwestycja jest długoterminowa. Początek realizacji zaplanowany został na lata 2021-2022, gdzie opracowana zostanie dokumentacja projektowa oraz nastąpi rozpoczęcie robót budowlanych za kwotę 555 000.00 zł. Zakończenie inwestycji nastąpi w latach 2023-2024 za kwotę 605 000.00 zł.
  • Planowany koszt całkowity 1 155 000.00 zł.
  • Modernizacji SUW Warszawska w ramach której wykonana zostanie modernizacja zbiornika wody czystej wraz z układem pompowym. Rozpoczęcie projektowania zaplanowane zostało na rok 2020, a realizacja inwestycji na rok 2022. Planowany koszt całkowity 1 000 000.00 zł.
  • Wszystkie te działania są zgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Mińsk Mazowiecki. W planowanym zakresie usług uwzględnione zostały zadania inwestycyjne wynikające z potrzeb mieszkańców miasta Mińsk Mazowiecki oraz z potrzeb technologicznych obiektów Spółki.

4. Przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz wprowadzanie ścieków.

 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim racjonalne zużycie wody uzyskuje przez ciągle prowadzone działania w następującym zakresie:

1) opomiarowanie wody wydobywanej z każdego ujęcia i prowadzenia analiz porównawczych z ilością wody wysłanej i wody sprzedanej,

2) eliminowanie rozliczeń ryczałtowych i opomiarowanie odbiorców,

3) eliminowanie nielegalnych podłączeń do sieci m.in. poprzez zachęcenie do samo ujawnienia i zalegalizowania podłączenia,

4) ograniczenie liczby zdrojów ulicznych.

Działania te mają na celu ograniczenie poboru wody do racjonalnie uzasadnionych ilości. Zapewni to ochronę naturalnych pokładów wodonośnych. Wyżej wymienione przedsięwzięcia mają na celu ochronę środowiska i są zgodne z kierunkami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Racjonalizacja wprowadzania ścieków do systemu polega na wyeliminowaniu napływu wód przypadkowych:

1) infiltracyjnych – wody gruntowe przedostające się do kanalizacji sanitarnej.
Napływ wód gruntowych będzie zmniejszony poprzez modernizację najbardziej nieszczelnych kanałów sanitarnych.

2) wód opadowych – napływających do systemu kanalizacyjnego poprzez świadome i nielegalne ich odprowadzanie przez właścicieli nieruchomości poprzez przyłącza do kanalizacji sanitarnej. Spółka prowadzi działania eliminujące tego rodzaju podłączenia.

Działania te służą optymalizacji kosztów pracy urządzeń transportujących i oczyszczających ścieki. Wyeliminowanie gwałtownych napływów do oczyszczalni ścieków (w okresie deszczowym) zapewni stabilność technologiczną i ekonomiczną pracy urządzeń i poprawi efektywność układów technologicznych. Działa te służyć mają również ochronie środowiska naturalnego i są zgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

5. Nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach.
Planowane przedsięwzięcia i wysokość planowanych nakładów w poszczególnych latach podane zostały w załączniku tabelarycznym. Środki finansowe przeznaczone na realizację poszczególnych zadań w ramach modernizacji istniejących i budowy nowych sieci wodno-kanalizacyjnych mogą podlegać przesunięciu w ramach środków niewykorzystanych na konkretne zadania w danym roku.

6. Sposoby finansowania planowanych inwestycji.

Przewiduje się, że planowane w latach 2018-2022 przedsięwzięcia finansowane będą ze środków:

  • własnych w kwocie 27 725 000.00 zł
  • innych 63 248 000.00 zł
  • Łącznie: 90 973 000.00 zł

Budżet inwestycyjny Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. powstaje z kwoty rocznego odpisu amortyzacyjnego oraz środków zewnętrznych (inne) uzyskanych w oparciu o programy pomocowe funduszy: Unii Europejskiej, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz pożyczek i kredytów bankowych.

Załącznik tabelaryczny Plan Inwestycyjny PWiK 2018 - 2022 tu kliknij >>

SPÓŁKA
USŁUGI
KONTAKT
DLA PRACOWNIKA
DLA KLIENTA
WODA
KANALIZACJA
PRZETARGI
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
Sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim   -  polityka prywatności »
Do góry