Dla klienta
DLA KLIENTA

PROCEDURA REKLAMACYJNA

Procedura reklamacyjna obowiązująca w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim została określona w §35 Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków stanowiącego załącznik do uchwały Nr XVI.167.2020 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 9 marca 2020 roku opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego w dniu 17.03.2020 roku pod poz. 3570.

Zgodnie z §35 Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

1. Odbiorcy usług oraz podmioty ubiegające się o przyłączenie do sieci mają prawo wnoszenia do przedsiębiorstwa wodociągowo kanalizacyjnego reklamacji dotyczących świadczonych przez nie usług, w tym w szczególności wysokości opłat z takie usługi.

2. Reklamacje powinny zawierać:
a) imię i nazwisko albo o znaczenie podmiotu zgłaszającego reklamację,
b) przedmiot reklamacji,
c) uzasadnienie,
d) informacje co do możliwości kontaktu z podmiotem zgłaszającym reklamację.

3. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne zobowiązane jest w terminie 14 dni od daty wpływu reklamacji, wysłać w formie pisemnej zainteresowanemu informacje o sposobie jej załatwiania, chyba że podmiot zgłaszający reklamację wskaże inny sposób kontaktu.

4. Termin załatwienia reklamacji może ulec przedłużeniu, jeżeli istnieje konieczność przeprowadzenia szczegółowego postępowania wyjaśniającego.

SPÓŁKA
USŁUGI
KONTAKT
DLA PRACOWNIKA
DLA KLIENTA
WODA
KANALIZACJA
PRZETARGI
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
Sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim   -  polityka prywatności »
Do góry