Dla klienta
DLA KLIENTA

Regulamin udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty 30 000 euro

Spis treści

1. Cel, zakres i przedmiot

2. Terminologia

3. Zasady ogólne

3.1. Zasady udzielania zamówienia

3.2. Zamówienia współfinansowane ze środków europejskich

3.3. Podmioty wykonujące czynności

3.4. Odpowiedzialność

4. Ustalenie szacunkowej wartości zamówienia

5. Wszczęcie postępowania w zakresie zamówień

6. Tryby postępowania

6.1. Informacje ogólne

6.2. Zamówienie z wolnej ręki (dokonane na podstawie rozeznania rynku)

6.3. Zapytanie ofertowe

6.4. Negocjacje

6.5. Przetarg

6.6. Tryb postępowania dla zamówień finansowanych ze środków europejskiej

6.6.1. Informacje ogólne

6.6.2. Rozeznanie rynku.

6.6.3. Zasada konkurencyjności

7. Czynności dokonywane przed publikacją ogłoszenia o postępowaniu

8. Wykonawcy

9. Wadium

10. Kryteria wyboru oferty

11. Otwarcie ofert

12. Badanie i ocena ofert

13. Wykluczenie wykonawcy

14. Wybór najkorzystniejszej oferty

15. Zakończenie postępowania

16. Umowy

17. Dokumentowanie postępowań

18. Środki ochrony prawnej

19. Odwołanie

20. Odstąpienie od stosowania Regulaminu

21. Dokumenty związane

22. Załączniki

 

1. Cel, zakres i przedmiot

1.1. Regulamin udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty 30 000 euro stosuje się do udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579, 2018).

1.2. Celem Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty 30 000 euro jest określenie obowiązujących w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim zasad postępowania przy dokonywaniu zamówień (tj. dokonywaniu zakupów, zamawianiu usług, zleceniu wykonywania robót budowlanych), których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.

1.3. Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty 30 000 euro nie stosuje do zamówień określonych w art. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, z wyjątkiem zamówień określonych w pkt. 1.1.

2. Terminologia

Ilekroć w niniejszym dokumencie jest mowa o:
a) PWiK — rozumie się przez to Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim,
b) Regulaminie — rozumie się przez to niniejszy dokument, tj. Regulamin udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty 30 000 euro,
c) kierowniku zamawiającego - należy przez to rozumieć Prezesa Zarządu PWiK lub osobę działającą na podstawie jego upoważnienia, uprawnioną do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
d) komisji - należy przez to rozumieć komisję przetargową,
e) SIWZ - należy przez to rozumieć Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia lub inny przekazywany Wykonawcom dokument, w którym zamawiający określa zasady i warunki udzielenia Zamówienia,
f) ustawie lub Pzp - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 roku poz.1578, 2018),
g) Wykonawcy - należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która wykonuje zamówienie, lub złożyła ofertę na wykonanie zamówienia,
h) Zamawiającym - należy przez to rozumieć Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim,
i) zamówieniu - należy przez to rozumieć zamówienie publiczne, czyli umowę odpłatną zawieraną między zamawiającym a Wykonawcą, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane,
j) JRP - należy przez to rozumieć komórkę organizacyjną PWiK zajmującą się zamówieniami publicznymi w PWiK,
k) komórka wnioskująca – jednostki organizacyjna lub samodzielne stanowiska pracy w PWiK wnioskujące o dokonanie zamówienia,
Wszelkie pojęcia niezdefiniowane w niniejszym Regulaminie należy rozumieć zgodnie z definicjami zawartymi w art. 2 Pzp.

3. Zasady ogólne

3.1. Zasady udzielania zamówienia

3.1.1. Przy udzielaniu zamówień należy przestrzegać zasady racjonalnego gospodarowania środkami, w tym zasady wydatkowania środków w sposób:
a) celowy,
b) oszczędny,
c) umożliwiający terminową realizację zadań.

3.1.2. Udzielając zamówienia należy stosować zasadę optymalnego doboru metod i środków w celu uzyskania najlepszych efektów z danych nakładów.

3.1.3. Zamówienia należy przeprowadzać zgodnie z zasadami:
a) równego traktowania wykonawców,
b) uczciwej konkurencji,
c) przejrzystości.

3.2. Zamówienia współfinansowane ze środków europejskich

3.2.1. Zamówienia współfinansowane ze środków europejskich lub innych mechanizmów finansowych udzielane są na podstawie Regulaminu z zachowaniem wytycznych wynikających z przepisów prawnych i dokumentów określających sposób udzielania takich zamówień.

3.2.2. Wszczynając postępowania w zakresie zamówień publicznych należy określić, czy będzie ono współfinansowane ze środków europejskich i w przypadku, gdy będzie miało to miejsce, postępowania należy przeprowadzić z uwzględnieniem w szczególności zapisów pkt. 6.6.

3.3. Podmioty wykonujące czynności

3.3.1. Za przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia odpowiada kierownik zamawiającego.

3.3.2. JRP jest komórką organizacyjną w PWiK zajmującą się przygotowaniem i prowadzeniem zamówień publicznych bez względu na wartość zamówienia.

3.3.3. Kierownicy poszczególnych komórek organizacyjnych PWiK, bądź osoby mające samodzielne stanowiska pracy, w sytuacjach wynikających z bieżących potrzeb funkcjonowania, koniecznością dokonania drobnych zakupów lub usług, nagłą potrzebą czy awarią mogą dokonywać jednorazowych zamówień do wysokości nieprzekraczającej kwoty 2 tys. PLN. Zasady zakazu dzielenia zamówienia na części i inne zapisy pkt. 3 i 4 stosuje się odpowiednio, jak również zasada rozeznania rynku, która ma na celu potwierdzenie, że dana usługa czy dostawa została wykonana po cenie nie wyższej niż cena rynkowa

3.3.4. Kierownik działu JRP oraz wyznaczeni pracownicy tego działu prowadzą postępowania w zakresie zamówień publicznych według zasad określonych niniejszym Regulaminem i przepisami prawa powszechnie obowiązującego.

3.3.5. Czynności związane z udzieleniem zamówienia wykonują pracownicy PWiK zapewniający bezstronność i obiektywizm i prowadzone są w sposób zapewniający bezstronności i obiektywizm.

3.4. Odpowiedzialność

3.4.1. Za przestrzeganie przepisów Regulaminu odpowiedzialni są kierownicy komórek wnioskujących o udzielenie zamówienia oraz inni pracownicy jednostki w zakresie, w jakim powierzono im czynności przy udzielaniu zamówienia.

3.4.2. Kierownik JRP odpowiada za zgodne z niniejszym Regulaminem i przepisami obowiązującego prawa przygotowanie postępowań w zakresie zamówień publicznych i sprawuje pieczę nad przestrzeganiem zapisów niniejszego Regulaminu i przepisów Pzp.

4. Ustalenie szacunkowej wartości zamówienia

4.1. Wartość szacunkowa zamówienia jest wartością netto, tj. bez podatku od towarów i usług (VAT).

4.2. Szacunkową wartość zamówienia ustala się w złotych i przelicza na euro według średniego kursu złotego w stosunku do euro określonego w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów wydanym na podstawie art. 35 ust. 3 Pzp

4.3. Przed wszczęciem procedury udzielenia zamówienia komórka wnioskująca szacuje z należytą starannością wartość zamówienia, w szczególności w celu ustalenia:
a) czy istnieje obowiązek stosowania zapisów Pzp,
b) czy wydatek ma pokrycie w rocznym planie rzeczowo–finansowym PWiK.

4.4. Podstawą ustalenia wartości zamówienia jest całkowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy, bez podatku od towarów i usług, ustalone przez zamawiającego z należytą starannością, zgodnie z art. 32-35 Pzp i według poniższych wytycznych.

4.5. Ustalenie wartości zamówienia:

4.5.1. Zamawiający nie może w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy zaniżać wartości zamówienia lub wybierać sposobu obliczania wartości zamówienia.

4.5.2. Jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie zamówień:
a) w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych, jeżeli takie zamówienie było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z jego przedmiotem oraz całkowita wartość tego zamówienia została uwzględniona przy obliczaniu jego wartości
b) dotychczasowemu wykonawcy zamówienia podstawowego, zamówienia na dodatkowe dostawy, których celem jest częściowa wymiana dostarczonych produktów lub instalacji albo zwiększenie bieżących dostaw lub rozbudowa istniejących instalacji, jeżeli zmiana wykonawcy zobowiązywałaby zamawiającego do nabywania materiałów o innych właściwościach technicznych, co powodowałoby niekompatybilność techniczną lub nieproporcjonalnie duże trudności techniczne w użytkowaniu i utrzymaniu tych produktów lub instalacji lub
c) zamówienie jest udzielane dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych i polega na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych, jeżeli takie zamówienie było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z jego przedmiotem oraz całkowita wartość tego zamówienia została uwzględniona przy szacowaniu jego wartości, a w opisie zamówienia podstawowego wskazano zakres tych usług lub robót budowlanych oraz warunki, na jakich zostaną one udzielone,
przy ustalaniu wartości zamówienia uwzględnia się wartość tych zamówień.

4.5.3. Jeżeli zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych albo udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania, wartością zamówienia jest łączna wartość poszczególnych części zamówienia.

4.6. Podstawy obliczenia wartości:

4.6.1. Wartość zamówienia na roboty budowlane ustala się na podstawie:
a) kosztorysu inwestorskiego sporządzanego na etapie opracowania dokumentacji projektowej albo na podstawie planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym, jeżeli przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane,
b) planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym, jeżeli przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane

4.6.2. Przy obliczaniu wartości zamówienia na roboty budowlane uwzględnia się także wartość dostaw i usług oddanych przez zamawiającego do dyspozycji wykonawcy, o ile są one niezbędne do wykonania tych robót budowlanych.

4.7. Wartość zamówienia na usługi lub dostawy.

4.7.1. Podstawą ustalenia wartości zamówienia na usługi lub dostawy powtarzające się okresowo lub podlegające wznowieniu w określonym czasie jest łączna wartość zamówień tego samego rodzaju:
a) udzielonych w terminie poprzednich 12 miesięcy lub w poprzednim roku obrotowym, z uwzględnieniem zmian ilościowych zamawianych usług lub dostaw oraz prognozowanego na dany rok średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, albo
b) których zamawiający zamierza udzielić w terminie 12 miesięcy następujących po pierwszej usłudze lub dostawie

4.7.2. Wybór podstawy ustalenia wartości zamówienia na usługi lub dostawy powtarzające się okresowo nie może być dokonany w celu uniknięcia stosowania przepisów Pzp.

4.7.3. Jeżeli zamówienia na dostawy udziela się na podstawie umowy dzierżawy, najmu lub leasingu na czas:
a) nieoznaczony lub których okres obowiązywania nie może być oznaczony, wartością zamówienia jest wartość miesięczna pomnożona przez 48,
b) oznaczony:
nie dłuższy niż 12 miesięcy, wartością zamówienia jest wartość ustalona z uwzględnieniem okresu wykonywania zamówienia
dłuższy niż 12 miesięcy, wartością zamówienia jest wartość ustalona z uwzględnieniem okresu wykonywania zamówienia, z uwzględnieniem również wartości końcowej przedmiotu umowy w sprawie zamówienia publicznego

4.7.4. Podstawą ustalenia wartości zamówienia na usługi, których łączna cena nie może być określona, jest:
a) całkowita wartość zamówienia przez cały okres jego realizacji – w przypadku zamówień udzielanych na okres oznaczony nie dłuższy niż 48 miesięcy,
b) wartość miesięczna zamówienia pomnożona przez 48 – w przypadku zamówień udzielanych na czas nieoznaczony lub oznaczony dłuższy niż 48 miesięcy.

4.7.5. Jeżeli zamówienie obejmuje:
a) usługi bankowe lub inne usługi finansowe, wartością zamówienia są opłaty, prowizje, odsetki i inne podobne świadczenia,
b) usługi ubezpieczeniowe, wartością zamówienia jest należna składka oraz inne rodzaje wynagrodzenia,
c) usługi projektowania, wartością zamówienia jest wynagrodzenie, opłaty, należne prowizje i inne podobne świadczenia.

4.7.6. Jeżeli zamówienie na usługi lub dostawy przewiduje prawo opcji, przy ustaleniu wartości zamówienia uwzględnia się największy możliwy zakres tego zamówienia z uwzględnieniem prawa opcji.

4.8. Termin ustalenia wartości zamówienia:

4.8.1. Ustalenia wartości zamówienia dokonuje się nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli przedmiotem zamówienia są dostawy lub usługi, oraz nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli przedmiotem zamówienia są roboty budowlane.

4.8.2. Jeżeli po ustaleniu wartości zamówienia nastąpiła zmiana okoliczności mających wpływ na dokonane ustalenie, zamawiający przed wszczęciem postępowania dokonuje zmiany wartości zamówienia.

4.9. Szacowanie zamówienia jest dokumentowane w sposób zapewniający właściwą ścieżkę audytu.

4.10. Niedopuszczalne jest dzielenie i zaniżanie wartości zamówienia skutkujące zaniżeniem jego wartości szacunkowej, przy czym ustalając wartość zamówienia bierze się pod uwagę konieczność łącznego spełnienia następujących przesłanek:
a) usługi, dostawy oraz roboty budowlane są tożsame rodzajowo lub funkcjonalnie,
b) możliwe jest udzielenie zamówienia w tym samym czasie,
c) możliwe jest wykonanie zamówienia przez jednego wykonawcę.

4.11. Zakazane jest łączenie zamówień, które odrębnie udzielane wymagają zastosowania różnych przepisów ustawy, celem uniknięcia stosowania Pzp, jak również dzielenie zamówienia na odrębne zamówienia, w celu uniknięcia łącznego szacowania ich wartości.

4.12. W przypadku udzielenia zamówienia w częściach (z określonych względów ekonomicznych, organizacyjnych, celowościowych), wartość zamówienia ustala się jako łączną wartość poszczególnych jego części.

4.13. Jeżeli po ustaleniu szacunkowej wartości zamówienia nastąpiła zmiana okoliczności mających wpływ na dokonane ustalenie, pracownicy PWiK przed wszczęciem postępowania dokonują zmiany aktualizacji wartości zamówienia.

4.14. Ustalenie szacunkowej wartości zamówienia należy udokumentować w postaci notatki służbowej i załączonych do niej dokumentów. Wzór notatki z oszacowania wartości zamówienia stanowi Załącznik Nr 01.

4.15. Dokumentami potwierdzającymi ustalenie szacunkowej wartości zamówienia są w szczególności:
a) zapytania cenowe skierowane do potencjalnych wykonawców wraz z odpowiedziami cenowymi wykonawców,
b) wydruki ze stron internetowych zawierające ceny usług i towarów (opatrzone datą dokonania wydruku),
c) kopie ofert lub umów z innych postępowaniach (obejmujących analogiczny przedmiot zamówienia) z okresu poprzedzającego moment szacowania wartości zamówienia,
d) kosztorys inwestorski.

4.16. Do udzielania zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty określonej w art. 4 pkt 8 Pzp, przeliczonej zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów wydanym na podstawie art. 35 ust. 3 Pzp, do wartości określonej w art. 11 ust.8 Pzp, stosuje się Regulamin udzielania zamówień sektorowych, powyżej 30 000 euro

5. Wszczęcie postępowania w zakresie zamówień

5.1. Procedurę udzielenia zamówienia wszczyna się na pisemny wniosek kierownika komórki wnioskującej zaakceptowany przez kierownika zamawiającego.

5.2. Wniosek, o którym mowa w pkt. 5.1. powinien zawierać w zależności od trybu postępowania w szczególności:
a) opis przedmiotu zamówienia,
b) informację (uzasadnienie) dotyczącą potrzeby udzielenia zamówienia,
c) szacunkową wartość zamówienia,
d) planowany termin wykonania zamówienia,
e) proponowany sposób wyboru wykonawcy.
a) Wzór wniosku o wszczęcie zamówienia zawiera Załącznik Nr 02 – Wniosek o wszczęcie zamówienia publicznego o wartości do 30 000 euro.

5.3. Wniosek o wszczęcie zamówienia podlega zatwierdzeniu przez kierownika zamawiającego.

5.4. Po zatwierdzeniu wniosek trafia do realizacji do właściwej komórki realizującej zamówienie (JRP).

5.5. Sytuacja wskazana w pkt. 3.3.2. wyłącza obowiązek składania wniosku o wszczęcie zamówienia, jednakże wymaga przedstawienia uzasadnienia kierownikowi zamawiającemu i akceptacji jej dokonania.

6. Tryby postępowania

6.1. Informacje ogólne

6.1.1. JRP określa tryb prowadzenia postępowania w zakresie zamówienia publicznego biorąc pod uwagę w szczególności: rodzaj zamówienia, jego wartość, propozycję komórki wnioskującej w przedmiotowym zakresie, możliwość objęcia zamówienia współfinansowaniem ze środków europejskich lub innych mechanizmów finansowych.

6.1.2. Do udzielania zamówień, bez względu na tryb stosuje się zasady szacowania zamówienia określone w pkt.4.

6.1.3. Podstawowe tryby udzielania zamówień publicznych to:
a) zamówienie z wolnej ręki (dokonane na podstawie rozeznania rynku),
b) zapytanie ofertowe,
c) negocjacje,
d) przetarg.

6.1.4. Dokonywanie zamówienia będącego lub mogącego być współfinansowane ze środków europejskich lub innych mechanizmów finansowych, przebiega zgodnie z trybami wskazanymi w pkt. 6.1.3. z uwzględnieniem przepisów szczególnych określonych w pkt.

6.6. Z zastrzeżeniem, że pierwszeństwo mają w razie rozbieżności zapisy pkt. 6.6.

6.2. Zamówienie z wolnej ręki (dokonane na podstawie rozeznania rynku)

6.2.1. Zamówienie z wolnej ręki to tryb udzielenia zamówienia, w którym zamówienia udziela się po dokonaniu analizy rynku (rozeznania rynku).

6.2.2. Wykonawca wyłaniany jest poprzez dokonanie rozeznania rynku, które ma na celu potwierdzenie, że dana usługa, dostawa lub robota budowlana została wykonana po cenie nie wyższej niż cena rynkowa.

6.2.3. Wybór wykonawcy realizującego zamówienie potwierdzony powinien być dokumentami stwierdzającymi spełnienie celu, o którym mowa w pkt. 6.2.2.

6.2.4. Rozeznanie rynku wymaga potwierdzenia dokumentami, że dana usługa, robota lub dostawa została wykonana po cenie nie wyższej od ceny rynkowej.

6.2.5. Dokumentami potwierdzającymi rozeznanie rynku to w szczególności:
a) zapytania ofertowe skierowane do 3 potencjalnych wykonawców wraz z otrzymanymi ofertami,
b) wydruki ze stron internetowych przedstawiających oferty potencjalnych wykonawców.

6.2.6. Dokumenty potwierdzające rozeznanie rynku mogą przyjąć w szczególności formę: pisma, wydruku listu elektronicznego, wydruku strony internetowej przedstawiającej oferty lub informacje handlowe, oferty lub informacji handlowej przesłanej przez wykonawców z własnej inicjatywy.

6.2.7. Jeżeli w danym przypadku rozeznanie rynku nie jest możliwe, osoba udzielająca zamówienia wykazuje okoliczności uzasadniające konieczność udzielenia danego zamówienia bez rozeznania rynku.

6.2.8. W przypadku, gdy zamówienie będzie współfinansowane ze środków europejskich do rozeznania rynku stosuje się przepisy pkt. 6.6.2.

6.3. Zapytanie ofertowe

6.3.1. Zapytanie ofertowe to tryb udzielenia zamówienia, w którym po ogłoszeniu lub zaproszeniu do postępowania, wykonawcy składają oferty.

6.3.2. Po złożeniu ofert PWiK przeprowadza z wybranymi przez siebie wykonawcami negocjacje (z jednym lub ze wszystkimi), a po zakończeniu negocjacji zaprasza do składania ofert ostatecznych i spośród nich wybiera najkorzystniejszą ofertę.

6.3.3. Tryb zapytania ofertowego może być przeprowadzony z pominięciem etapu negocjacji. W tym przypadku oferty wstępne stają się ofertami ostatecznymi a zapisy pkt 6.3.7 oraz 6.3.8. nie stosuje się.

6.3.4. W ogłoszeniu lub zaproszeniu zamieszcza się co najmniej:
a) nazwę (firmę) i adres Spółki;
b) opis przedmiotu zamówienia;
c) warunki udziału w postępowaniu;
d) miejsce oraz termin składania ofert

6.3.5. Zapytanie ofertowe, jeżeli PWiK wybiera formę zaproszenia, kieruje się drogą faxową, mailową lub pisemną do nie mniej niż 3 wykonawców świadczących w ramach prowadzonej przez nich działalności dostawy, usługi lub roboty budowlane będące przedmiotem zamówienia, o ile na rynku istniej trzech potencjalnych wykonawców danego zamówienia.

6.3.6. Zapytanie ofertowe upublicznia się, jeżeli PWiK wybiera formę ogłoszenia, zamieszcza się co najmniej w siedzibie PWiK lub na stronie internetowej PWiK. Spółka może dodatkowo zaprosić wybranych przez siebie Wykonawców spośród tych, którzy funkcjonują na rynku jako Wykonawcy o określonej jakości.

6.3.7. PWiK prowadzi negocjacje do momentu, gdy jest w stanie określić, w wyniku porównania rozwiązań proponowanych przez wykonawców, rozwiązanie lub rozwiązania najbardziej spełniające jego potrzeby oraz oczekiwania ekonomiczne.

6.3.8. PWiK po zakończeniu negocjacji wzywa do złożenia ofert ostatecznych. Oferta ostateczna nie może być mniej korzystna od oferty wstępnej, pod rygorem odrzucenia.

6.3.9. Przepisy dotyczące wadium określone w pkt. 9 stosuje się odpowiednio.

6.4. Negocjacje

6.4.1. Negocjacje to tryb udzielenia zamówienia, w którym, po ogłoszeniu o zamówieniu PWiK prowadzi z wykonawcami negocjacje, a następnie zaprasza ich do składania ofert.

6.4.2. PWiK wszczyna postępowanie w trybie negocjacji, zamieszczając ogłoszenie o zamówieniu w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie lub na stronie internetowej.

6.4.3. W ogłoszeniu zamieszcza się co najmniej:
a) nazwę (firmę) i adres PWiK,
b) określenie przedmiotu zamówienia,
c) warunki udziału w postępowaniu,
d) miejsce oraz termin składania wniosków,
e) liczbę wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do negocjacji, jeżeli zamierza się ograniczyć liczbę wykonawców.

6.4.4. Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w trybie negocjacji nie może być krótszy niż 3 dni od dnia ogłoszenia.

6.4.5. Spółka zaprasza do negocjacji wszystkich chętnych wykonawców, a jeżeli ograniczono ich liczbę w ogłoszeniu, to tylko tych, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, w liczbie określonej w ogłoszeniu zapewniającej konkurencję, nie mniejszej niż 2 z zastrzeżeniem, że PWiK zawsze może dodatkowo zaprosić wybranych przez siebie wykonawców spośród tych, którzy funkcjonują na rynku jako Wykonawcy o określonej jakości, w dowolnej liczbie, niezależnie od określonej w ogłoszeniu.

6.4.6. Jeżeli liczba wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, jest większa niż określona w ogłoszeniu, Spółka zaprasza do składania ofert wykonawców wyłonionych w sposób obiektywny i niedyskryminacyjny.

6.4.7. Wykonawcę niezaproszonego do składania ofert traktuje się jak wykluczonego z postępowania o udzielenie zamówienia.

6.4.8. Jeżeli liczba wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, jest mniejsza niż określona w ogłoszeniu o zamówieniu, Spółka zaprasza do negocjacji wszystkich wykonawców spełniających te warunki.

6.4.9. Spółka prowadzi negocjacje do momentu, gdy jest w stanie wybrać, w wyniku porównania ofert proponowanych przez wykonawców, ofertę lub oferty najbardziej odpowiadające jej potrzebom.

6.4.10. Spółka może przed zaproszeniem do składania ofert dokonać zmiany wymagań będących przedmiotem negocjacji.

6.4.11. Spółka wyznacza termin składania ofert nie krótszy niż 3 dni od dnia przekazania zaproszenia do składania ofert.

6.4.12. Przepisy dotyczące wadium określone w pkt. 9 stosuje się odpowiednio.

6.5. Przetarg

6.5.1. Przetarg to tryb udzielenia zamówienia, w którym, w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu wykonawcy składają wnioski o dopuszczenie do udziału w przetargu, a oferty mogą składać wykonawcy zaproszeni do składania ofert.

6.5.2. PWiK wszczyna postępowanie w trybie przetargu, zamieszczając ogłoszenie o zamówieniu w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie lub na stronie internetowej.

6.5.3. W ogłoszeniu zamieszcza się co najmniej:
a) nazwę (firmę) i adres PWiK;
b) określenie przedmiotu zamówienia;
c) warunki udziału w postępowaniu;
d) miejsce oraz termin składania wniosków lub ofert;
e) liczbę wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert, jeżeli składanie ofert poprzedzone jest wnioskiem o dopuszczenie;
f) opis obiektywnego i niedyskryminacyjnego sposobu dokonywania wyboru wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert, gdy liczba wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu będzie większa niż określona w ogłoszeniu o zamówieniu.

6.5.4. PWiK zaprasza do składania ofert wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, w liczbie określonej w ogłoszeniu zapewniającej konkurencję, nie mniejszej niż 2.

6.5.5. Jeżeli liczba wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, jest większa niż określona w ogłoszeniu, PWiK zaprasza do składania ofert wykonawców wyłonionych w sposób obiektywny i niedyskryminacyjny.

6.5.6. Wykonawcę niezaproszonego do składania ofert traktuje się jak wykluczonego z postępowania o udzielenie zamówienia.

6.5.7. Jeżeli liczba wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, jest mniejsza niż określona w ogłoszeniu o zamówieniu, PWiK zaprasza do składania ofert wszystkich wykonawców spełniających te warunki.

6.5.8. Tryb przetargu może być przeprowadzony z pominięciem etapu składania wniosków. W tym przypadku oferty mogą składać wszyscy wykonawcy.

6.5.9. Termin składania wniosków lub ofert nie może być krótszy niż 3 dni od dnia ogłoszenia.

6.5.10. Przepisy dotyczące wadium określone w pkt. 9 stosuje się odpowiednio

6.6. Tryb postępowania dla zamówień finansowanych ze środków europejskiej

6.6.1. Informacje ogólne

6.6.1.1. Po stwierdzeniu, że szacunkowa wartość zamówienia nie przekracza wartości wskazanej w art. 4 ust. 8 Pzp, określa się czy zamówienia podlega zasadzie konkurencyjności czy procedurze rozeznania rynku.

6.6.1.2. W przypadku gdy zamówienie ma być lub może być finansowane ze środków europejskich należy stosować w zakresie zamówień od 20 tys. PLN do 50 tys. PLN zasadę rozeznania rynku, zgodnie z zapisami pkt. 3.2.2., natomiast zasadę konkurencyjności przy udzieleniu zamówień od 50 tys. PLN włącznie.

6.6.1.3. Zasad określonych w pkt. 6.6.2. i 6.6.3. nie stosuje się do zamówień określonych w art. 4 Pzp, z wyjątkiem zamówień określonych w art. 4 pkt. 8 Pzp.

6.6.1.4. Możliwe jest niestosowanie procedur określonych w pkt. 6.6.2. i 6.6.3. w przypadkach określonych w wytycznych wynikających z przepisów prawnych i dokumentów określających sposób udzielania zamówień współfinansowane ze środków europejskich lub innych mechanizmów finansowych.

6.6.2. Rozeznanie rynku.

6.6.2.1. Rozeznania rynku dokonuje się w przypadku zamówień o wartości od 20 tys. PLN netto do 50 tys. PLN netto włącznie, tj. bez podatku od towarów i usług (VAT).

6.6.2.2. Rozeznanie rynku ma na celu potwierdzenie, że dana usługa, dostawa lub robota budowlana została wykonana po cenie nie wyższej niż cena rynkowa.

6.6.2.3. Rozeznanie rynku wymaga potwierdzenia dokumentami, że dana usługa, robota lub dostawa została wykonana po cenie nie wyższej od ceny rynkowej.

6.6.2.4. Do udokumentowania, że zamówienie zostało wykonane po cenie nie wyższej niż cena rynkowa, niezbędne jest przedstawienie co najmniej:

a) zapytania ofertowego zamieszczonego na stronie internetowej PWIK wraz z otrzymanymi ofertami (w przypadku zamówień dofinansowanych ze środków europejskich, umowie o dofinansowanie lub w regulaminie naboru wniosków o dofinansowanie lub dokumentacji dotyczącej wyboru projektów w trybie pozakonkursowym może być wskazana inna strona internetowa przeznaczona do umieszczania zapytań ofertowych).

- Udokumentowanie obejmuje wszystkie otrzymane oferty.

- Jeżeli w odpowiedzi na zamieszczone na ogólnodostępnej stronie internetowej ogłoszenie o zamówieniu złożona zostanie tylko jedna ważna oferta, wówczas należy uzupełnić udokumentowanie o ofertę pochodząca z innego źródła (np. jednej z pozostałych wskazanych w pkt 6.6.2.4. możliwości). Jedna oferta nie jest wystarczająca dla udokumentowania, że zamówienie zostało wykonane po cenie nie wyższej niż cena rynkowa. Oferta niezgodna z ogłoszeniem nie stanowi oferty ważnej.

b) potwierdzenie wysłania zapytania ofertowego do co najmniej trzech potencjalnych wykonawców, o ile na rynku istnieje co najmniej trzech potencjalnych wykonawców danego zamówienia, wraz z otrzymanymi ofertami (Udokumentowanie obejmuje wszystkie otrzymane oferty. Wymóg będzie spełniony, gdy w odpowiedzi na zapytanie ofertowe zostaną złożone co najmniej dwie ważne oferty, przy czym oferta niezgodna z zapytaniem ofertowym nie stanowi oferty ważnej.) W przypadku, gdy w wyniku upublicznienia zapytania ofertowego lub skierowania zapytania do potencjalnych wykonawców nie otrzymano ofert, niezbędne jest przedstawienie np. wydruków stron internetowych (co najmniej dwóch) z opisem towaru/usługi i ceną lub wydruków maili (co najmniej dwóch) z informacją na temat ceny za określony towar/usługę, albo innego dokumentu.

6.6.2.5. W przypadku zamówień realizowanych w oparciu o rozeznanie rynku do wartości od 20 tys. do 50 tys. PLN netto zawarcie pisemnej umowy z wykonawcą nie jest wymagane. W takim przypadku wystarczające jest potwierdzenie poniesienia wydatku w oparciu o fakturę, rachunek lub inny dokument księgowy o równoważnej wartości dowodowej.

6.6.3. Zasada konkurencyjności

6.6.3.1. Udzielenie zamówienia współfinansowanego ze środków europejskich lub innych mechanizmów finansowych o wartości szacunkowej przekraczającej 50 tys. PLN netto następuje w sposób zapewniający przejrzystość oraz zachowanie zasady konkurencyjności określonej w wytycznych określających zasady udzielania zamówień współfinansowanych ze środków europejskich.

6.6.3.2. Przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty. Opis przedmiotu zamówienia nie może odnosić się do określonego wyrobu, źródła, znaków towarowych, patentów lub specyficznego pochodzenia, chyba że takie odniesienie jest uzasadnione przedmiotem zamówienia i dopuszczono rozwiązania równoważne. W przypadku dopuszczenia rozwiązań równoważnych, w celu spełnienia wymogu opisania przedmiotu zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, powinien zostać określony zakres równoważności. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez zamawiającego.

6.6.3.3. Z uwagi na konieczność ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa dopuszcza się możliwość ograniczenia zakresu opisu przedmiotu zamówienia, przy czym wymagane jest przesłanie uzupełnienia wyłączonego opisu przedmiotu zamówienia do potencjalnego wykonawcy, który zobowiązał się do zachowania poufności w odniesieniu do przedstawionych informacji, w terminie umożliwiającym przygotowanie i złożenie oferty.

6.6.3.4. Do opisu przedmiotu zamówienia stosuje się nazwy i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) (Dz. Urz. WE L 340 z 16.12.2002, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne rozdz. 6, t. 5, str. 3). Wspólny Słownik Zamówień dostępny jest m. in.: pod adresem: http://kody.uzp.gov.pl

6.6.3.5. Warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania, o ile zostaną zawarte w zapytaniu ofertowym, o którym mowa w pkt 6.6.3.8. lit. a, określane są w sposób proporcjonalny do przedmiotu zamówienia, zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców. Nie można formułować warunków przewyższających wymagania wystarczające do należytego wykonania zamówienia.

6.6.3.6. Kryteria oceny ofert składanych w ramach postępowania o udzielenie zamówienia są formułowane w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców, przy czym:
a) każde kryterium oceny ofert musi odnosić się do danego przedmiotu zamówienia,
b) każde kryterium (i opis jego stosowania) musi być sformułowane jednoznacznie i precyzyjnie, tak żeby każdy poprawnie poinformowany oferent, który dołoży należytej staranności, mógł interpretować je w jednakowy sposób,
c) wagi (znaczenie) poszczególnych kryteriów powinny być określone w sposób umożliwiający wybór najkorzystniejszej oferty,
d) kryteria oceny ofert nie mogą dotyczyć właściwości wykonawcy, a w szczególności jego wiarygodności ekonomicznej, technicznej lub finansowej oraz doświadczenia. Zakaz ten nie dotyczy zamówień na usługi społeczne i innych szczególnych usług
e) cena może być jedynym kryterium oceny ofert. Poza wymaganiami dotyczącymi ceny wskazane jest stosowanie jako kryterium oceny ofert innych wymagań odnoszących się do przedmiotu zamówienia, takich jak np. jakość, funkcjonalność, parametry techniczne, aspekty środowiskowe, społeczne, innowacyjne, serwis, termin wykonania zamówienia, koszty eksploatacji oraz organizacja, kwalifikacje zawodowe doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia, jeżeli mogą mieć znaczący wpływ na jakość wykonania zamówienia.

6.6.3.7. Termin na złożenie oferty wynosi co najmniej 7 dni w przypadku dostaw i usług, co najmniej 14 dni - w przypadku robót budowlanych. Bieg terminu rozpoczyna się w dniu następującym po dniu upublicznienia zapytania ofertowego, a kończy się z upływem ostatniego dnia. Jeżeli koniec terminu przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następującego po dniu lub dniach wolnych od pracy.

6.6.3.8. W celu spełnienia zasady konkurencyjności należy:
a) upublicznić zapytanie ofertowe zgodnie z warunkami, o których mowa w pkt 6.6.3.10 lub 6.6.3.11, które zawiera co najmniej:
- opis przedmiotu zamówienia,
- warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania, przy czym stawianie warunków udziału nie jest obowiązkowe,
- kryteria oceny oferty,
- informację o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny oferty,
- opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty,
- termin składania ofert,
- termin realizacji umowy,
- określenie warunków istotnych zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia, o ile przewiduje się możliwość zmiany takiej umowy,
- informację o możliwości składania ofert częściowych, o ile zamawiający taką możliwość przewiduje,
- opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe wraz z wybranymi kryteriami oceny, jeżeli zamawiający wymaga lub dopuszcza ich składanie,
- informację o planowanych zamówieniach (udzielenie zamówienia wykonawcy wybranemu zgodnie z zasadą konkurencyjności w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, przewidywanych w zapytaniu ofertowym zamówień na usługi lub roboty budowlane, polegających na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych), ich zakres oraz warunki, na jakich zostaną udzielone, o ile zamawiający przewiduje udzielenie tego typu zamówień,

b) wybrać najkorzystniejszą ofertę zgodną z opisem przedmiotu zamówienia, złożoną przez wykonawcę spełniającego warunki udziału w postępowaniu w oparciu o ustalone w zapytaniu ofertowym kryteria oceny. Wybór oferty jest dokumentowany protokołem postępowania o udzielenie zamówienia, o którym mowa w pkt 6.6.3.15.

6.6.3.9. Upublicznienie zapytania ofertowego oznacza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia w ramach projektu.

6.6.3.10. Upublicznienie zapytania ofertowego polega na jego umieszczeniu w bazie konkurencyjności (na internetowa wskazana w komunikacie ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego, przeznaczona do umieszczania zapytań ofertowych (https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/), a w przypadku zawieszenia działalności bazy potwierdzonego odpowiednim komunikatem ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego – na umieszczeniu tego zapytania na stronie internetowej wskazanej przez instytucję będącą stroną umowy o dofinansowanie (stronie gwarantującej odpowiedni stopień upublicznienia informacji o zamówieniu, nie może być to strona własna zamawiającego; od 01.01.2018 roku stronie właściwej dla danego programu operacyjnego) w umowie o dofinansowanie.

6.6.3.11. W przypadku, gdy ze względu na specyfikę projektu wnioskodawca rozpoczyna realizację projektu na własne ryzyko przed podpisaniem umowy o dofinansowanie, w celu upublicznienia zapytania ofertowego powinien upublicznić zapytanie ofertowe na stronie internetowej (stronie gwarantującej odpowiedni stopień upublicznienia informacji o zamówieniu, nie może być to strona własna zamawiającego; od 01.01.2018 roku stronie właściwej dla danego programu operacyjnego) wskazanej przez instytucję ogłaszającą nabór wniosków o dofinansowanie projektu .

6.6.3.12. Zapytanie ofertowe może zostać zmienione przed upływem terminu składania ofert przewidzianym w zapytaniu ofertowym. W takim przypadku należy w opublikowanym zgodnie z pkt 6.6.3.10 lub 6.6.3.11 zapytaniu ofertowym uwzględnić informację o zmianie. Informacja ta powinna zawierać co najmniej: datę upublicznienia zmienianego zapytania ofertowego a także opis dokonanych zmian. Zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach, jeżeli jest to konieczne z uwagi na zakres wprowadzonych zmian.

6.6.3.13. Treść pytań dotyczących zapytania ofertowego wraz z wyjaśnieniami zamawiającego publikowana jest zgodnie z pkt 6.6.3.10 lub 6.6.3.11.

6.6.3.14. Umowę z wykonawcą i protokół postępowania o udzielenie zamówienia należy sporządzić w formie pisemnej.

6.6.3.15. Protokół postępowania o udzielenie zamówienia zawiera co najmniej:
a) informację o sposobie upublicznienia zapytania ofertowego,
b) wykaz ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na zapytanie ofertowe, wraz ze wskazaniem daty wpłynięcia oferty do zamawiającego,
c) informację o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu przez wykonawców, o ile takie warunki były stawiane,
d) informację o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny i sposobie przyznawania punktacji poszczególnym wykonawcom za spełnienie danego kryterium,
e) wskazanie wybranej oferty wraz z uzasadnieniem wyboru,
f) datę sporządzenia protokołu i podpis zamawiającego,
g) następujące załączniki:
- potwierdzenie upublicznienia zapytania ofertowego w sposób wskazany w pkt 6.6.3.10 lub 6.6.3.11, w tym również potwierdzenie upublicznienia zmian w zapytaniu ofertowym, o ile zostały dokonane
- złożone oferty,
- oświadczenie/oświadczenia o braku powiązań z wykonawcami, którzy złożyli oferty, podpisane przez osoby wykonujące w imieniu zamawiającego czynności związane z procedurą wyboru wykonawcy, w tym biorące udział w procesie oceny ofert (tj. osoby wykonujące w imieniu zamawiającego czynności związane z procedurą wyboru wykonawcy, w tym biorące udział w procesie oceny ofert, nie mogą być powiązane osobowo lub kapitało z wykonawcami, którzy złożyli oferty. Powinny być to osoby bezstronne i obiektywne).

6.6.3.16. Informację o wyniku postępowania upublicznia się w taki sposób, w jaki zostało upublicznione zapytanie ofertowe. Informacja o wyniku postępowania powinna zawierać co najmniej nazwę wybranego wykonawcy. Na wniosek wykonawcy, który złożył ofertę, istnieje obowiązek udostępnienia wnioskodawcy protokołu postępowania o udzielenie zamówienia, z wyłączeniem części ofert stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa.

6.6.3.17. Po przeprowadzeniu procedury uregulowanej w niniejszej sekcji następuje podpisanie umowy z wykonawcą. W przypadku gdy wybrany wykonawca odstąpi od podpisania umowy z zamawiającym, możliwe jest podpisanie umowy z kolejnym wykonawcą, który w postępowaniu o udzielenie zamówienia uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów. W przypadku gdy zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowy, postępowania może zakończyć się podpisaniem więcej niż jednej umowy.

6.6.3.18. Nie jest możliwe dokonywanie istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że:
a) zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w zapytaniu ofertowym oraz określił warunki takiej zmiany, o ile nie prowadzą one do zmiany charakteru umowy,
b) zmiany dotyczą realizacji dodatkowych dostaw, usług lub robót budowlanych od dotychczasowego wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
- zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,
- zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla zamawiającego,
- wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie,
c) zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy i zostały spełnione łącznie następujące warunki: i. konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, ii. wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie,
d) wykonawcę, któremu zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy wykonawca:
- na podstawie postanowień umownych, o których mowa w lit. a,
- w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy,
- w wyniku przejęcia przez zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem jego podwykonawców,
e) zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy i jednocześnie jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie w przypadku zamówień na usługi lub dostawy albo, w przypadku zamówień na roboty budowlane, jest mniejsza od 15% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.

6.6.3.19. Zmianę umowy uznaje się za istotną jeżeli zmienia ogólny charakter umowy, w stosunku do charakteru umowy w pierwotnym brzmieniu albo nie zmienia ogólnego charakteru umowy i zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: zmiana wprowadza warunki, które, gdyby były postawione w postępowaniu o udzielenie zamówienia, to w tym postępowaniu wzięliby lub mogliby wziąć udział inni wykonawcy lub przyjęto by oferty innej treści, zmiana narusza równowagę ekonomiczną umowy na korzyść wykonawcy w sposób nieprzewidziany pierwotnie w umowie, zmiana znacznie rozszerza lub zmniejsza zakres świadczeń i zobowiązań wynikający z umowy lub polega na zastąpieniu wykonawcy, któremu zamawiający udzielił zamówienia, nowym wykonawcą, w przypadkach innych niż wymienione w pkt. 6.6.3.18. lit. d).

6.6.3.20. W celu uniknięcia konfliktu interesów osoby wykonujące w imieniu zamawiającego czynności związane z procedurą wyboru wykonawcy, w tym biorące udział w procesie oceny ofert, nie mogą być powiązane osobowo lub kapitałowo z wykonawcami, którzy złożyli oferty. Powinny być to osoby bezstronne i obiektywne

7. Czynności dokonywane przed publikacją ogłoszenia o postępowaniu

7.1. Przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty.

7.2. Opis przedmiotu zamówienia nie powinien odnosić się do określonego wyrobu lub źródła lub znaków towarowych, patentów, rodzajów lub specyficznego pochodzenia, chyba że takie odniesienie jest uzasadnione przedmiotem zamówienia i został określony zakres równoważności. Z uwagi na ochronę tajemnicy przedsiębiorstwa dopuszcza się możliwość ograniczenia zakresu opisu przedmiotu zamówienia, przy czym przesyła się uzupełnienia wyłączonego opisu przedmiotu zamówienia do potencjalnego wykonawcy, który zobowiązał się do zachowania poufności w odniesieniu do przedstawionych informacji.

7.3. Do opisu przedmiotu zamówienia stosuje się nazwy i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 05.11.2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV0 (Dz. Urz. WE L 340 z 16.12.2002, str.1, z późn. zm..; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne rozdz. 6, t. 5, str.3).

7.4. Specyfikację istotnych warunków zamówienia sporządza się w trybie przetargu, negocjacji oraz zapytania ofertowego.

7.5. Specyfikacja istotnych warunki zamówienia zawiera co najmniej:
a) opis przedmiotu zamówienia;
b) termin wykonania zamówienia;
c) warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków;
d) wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu;
e) miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

7.6. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można przekazać w dowolnej formie lub zamieścić na stronie internetowej.

7.7. Wykonawca może zwrócić się do PWiK o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Spółka jest obowiązania udzielić wyjaśnień niezwłocznie. Jeżeli prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynęła na mniej niż 3 dni przed terminem składania ofert, PWiK nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień.

7.8. Spółka wszczyna postępowanie zamieszczając ogłoszenie o zamówieniu stosownie do trybu.

8. Wykonawcy

8.1. Z postępowania odrzuca się ofertę wykonawcy, jeżeli:
a) jej treść nie odpowiada treści warunków zamówienia,
b) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
c) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,
d) jest nieważna na podstawie prawa.

8.2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:
a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
b) posiadania wiedzy i doświadczenia,
c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
d) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

8.3. Warunki należy opisać w zakresie niezbędnym z punktu widzenia interesu PWiK, pozwalającym na uzyskanie rękojmi należytego wykonania zamówienia.

8.4. Wykonawca zobowiązany jest wykazać spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie przez PWiK wskazanym.

8.5. PWiK może żądać od wykonawców oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie:
a) warunków udziału w postępowaniu;
b) wymagań określonych przez Spółkę.

8.6. Rodzaje dokumentów, jakich można żądać od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane, ustala się mając na względzie zachowanie niezbędnej równowagi między sprawnością postępowania, a interesem zamawiającego.

9. Wadium

9.1. PWiK może żądać od wykonawców wniesienia wadium w wysokości nie większej niż 3 % wartości zamówienia.

9.2. Wykonawcy wnoszą wadium nie później niż w terminie składania ofert.

9.3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu,
b) poręczeniach bankowych,
c) gwarancjach bankowych lub ubezpieczeniowych.

9.4. Wadium wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Spółkę.

10. Kryteria wyboru oferty

Kryteriami oceny ofert są cena albo cena i inne kryteria odnoszące się do przedmiotu zamówienia, takie jak np.:
a) jakość,
b) funkcjonalność,
c) parametry techniczne,
d) zastosowanie najlepszych dostępnych technologii w zakresie oddziaływania na środowisko,
e) koszty eksploatacji,
f) serwis,
g) termin wykonania zamówienia.

11. Otwarcie ofert

11.1. Wykonawca może złożyć, pod rygorem nieważności, jedną ofertę w formie pisemnej.

11.2. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę z tym, że oferty złożonej po terminie nie rozpatruje się.

11.3. Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania z tym, że dzień, w którym upływa termin składania ofert, jest dniem ich otwarcia.

12. Badanie i ocena ofert

12.1. W toku badania i oceny ofert można żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

12.2. W tekście oferty poprawia się oczywiste omyłki oraz omyłki rachunkowe.

12.3. Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych oświadczeń lub dokumentów, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane oświadczenia i dokumenty zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa wzywa się do ich wyjaśnienia lub złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

13. Wykluczenie wykonawcy

13.1 Zamawiający wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawców:
a) w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono,
b) nie wnieśli wadium, w przypadku żądania przez PWiK jego wniesienia, do upływu terminu składania ofert, w tym również na przedłużony okres związania ofertą, lub nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą;
c) złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania,
d) nie wykazali spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

13.1. Z postępowania o udzielenie zamówienia PWiK może również wykluczyć wykonawców:
a) z którymi PWiK rozwiązała albo wypowiedziała umowę w sprawie zamówienia lub odstąpiła od umowy w sprawie zamówienia, z powodu okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność, jeżeli rozwiązanie albo wypowiedzenie umowy lub odstąpienie od umowy nastąpiło w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania,
b) którzy w okresie ostatnich 12 miesięcy przed wszczęciem postępowania, realizując zamówienia dla PWIK, nie uzyskali pozytywnej oceny,
c) którzy po wyborze ich oferty, jako oferty najkorzystniejszej, odmówili zawarcia umowy z PWiK, jeżeli odmowa zawarcia umowy nastąpiła w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania.

13.2. Zamawiający może wykluczyć wykonawców z postępowania o udzielenie zamówienia z przesłanek innych niż określone w ust.

13.1. i 13.2. W takim przypadku informacja o ich zastosowaniu zostanie zawarta w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ.

13.3. Równocześnie z wynikami postępowania PWiK zawiadamia wykonawców, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie wykluczenia.

13.4. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

14. Wybór najkorzystniejszej oferty

14.1 PWiK wybiera najkorzystniejszą spośród złożonych ofert spełniających warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia w oparciu o ustalone kryteria oceny.

14.2 Ofertę najkorzystniejszą wybiera się na podstawie kryteriów oceny ofert.

14.3 Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, spośród tych ofert wybiera się ofertę z niższą ceną.

14.4 Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w którym jedynym kryterium oceny ofert jest cena, nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, wzywa się wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia niezwłocznie ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

14.5 O wyborze najkorzystniejszej zawiadamia się wykonawców, którzy złożyli oferty ubiegając się o udzielenie zamówienia

15. Zakończenie postępowania

15.1 Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy lub - jeżeli było wymagane zabezpieczenie należytego wykonania umowy - nie wnosi tego zabezpieczenia, to PWiK może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny

15.1. Postępowanie kończy podpisanie umowy lub unieważnienie postępowania.

15.2. Umowę zawiera się w terminie nie krótszym niż 2 dni od wyboru oferty chyba, że Kierownik zamawiającego postanowi inaczej.

15.3. Unieważnienie postępowania następuje na podstawie decyzji Kierownika zamawiającego. Unieważnienie postępowania może nastąpić bez podania przyczyn.

16. Umowy

16.1. Umowa z wykonawcą zawierana jest w formie pisemnej.

16.2. Do umów stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.

16.3. PWiK może żądać zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

16.4. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, w tym również wykonania zastępczego, zapłaty zastrzeżonej w umowie sumy (kary umownej).

16.5. W zakresie form wnoszenia zabezpieczenia stosuje się przepisy ustawy Pzp.

16.6. Zabezpieczenie ustala się w wysokości od 2% do 10% ceny oferty.

16.7. PWiK zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Spółkę za należycie wykonane z zastrzeżeniem pkt. 16.8.

16.8. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady nie może przekraczać 30% wysokości zabezpieczenia i jest zwracana nie później niż w 15. dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

16.9. W przypadku robót budowlanych wykonywanych z udziałem podwykonawców, zabezpieczenie zwracane jest w terminie 30 dni po udokumentowaniu otrzymania zapłaty przez podwykonawców.

16.10. Za nienależyte wykonanie zamówienia stosowane są wskazane w umowie kary. Nie ogranicza to odpowiedzialności wykonawcy przewidzianej na zasadach ogólnych.

17. Dokumentowanie postępowań

17.1. Z czynności wykonanych w czasie postępowania PWiK sporządza protokół.

17.2. Oferty, opinie biegłych, oświadczenia, zawiadomienia, wnioski oraz inne dokumenty i informacje składane przez PWiK i wykonawców w trakcie postępowania stanowią załączniki do protokołu.

17.3. Wybór oferty dokumentowany jest protokołem postępowania o udzielenie zamówienia, który zawiera co najmniej:
a) informację o sposobie upublicznienia zapytania ofertowego,
b) wykaz ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na zapytanie ofertowe, wraz ze wskazaniem daty wpłynięcia oferty do zamawiającego,
c) informację o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu przez wykonawców, o ile takie warunki były stawiane,
d) informację o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny i sposobie przyznawania punktacji poszczególnym wykonawcom za spełnienie danego kryterium,
e) wskazanie wybranej oferty wraz z uzasadnieniem wyboru,
f) datę sporządzenia protokołu i podpis zamawiającego,
g) następujące załączniki:
- potwierdzenie publikacji zapytania na stronie internetowej PWiK,
- złożone oferty,
- oświadczenia o braku powiązań osobowych i kapitałowych Zamawiającego z wykonawcami, którzy złożyli oferty.

17.4. Informację o wyniku postępowania umieszcza się co najmniej na stronie internetowej Zamawiającego z informacją zawierającą co najmniej nazwę wybranego wykonawcy. Na wniosek wykonawcy, który złożył ofertę, udostępnia się wnioskodawcy protokół postępowania o udzielenie zamówienia, z wyłączeniem załączników wskazanych w pkt. 16.3.. lit. g) tiret drugi

18. Środki ochrony prawnej
Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub mógł doznać uszczerbku w trakcie czynności podjętych przez PWiK w toku postępowania.

19. Odwołanie

19.1. Wobec podjętych czynności w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania czynności, której wymaga Regulamin, można wnieść pisemne odwołanie do Kierownika Zamawiającego.

19.2. Wniesienie odwołania nie przerywa biegu postępowania.

19.3. Odwołanie wnosi się w terminie 2 dni od dnia, w którym wykonawca powziął lub mógł powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Odwołanie uważa się za wniesione z chwilą, gdy doszło ono do Kierownika Zamawiającego w taki sposób, że mógł zapoznać się z jego treścią.

19.4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie PWiK, a także zawierać żądanie, zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie odwołania.

19.5. Odwołanie ostatecznie rozstrzyga Kierownik Zamawiającego.

20. Odstąpienie od stosowania Regulaminu

20.1. Kierownik zamawiającego może ustalić z własnej inicjatywy lub na wniosek, inny sposób realizacji zamówienia niż określony w niniejszym Regulaminie.

20.2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach kierownik zamawiającego może podjąć decyzję o odstąpieniu od stosowania Regulaminu, z zastrzeżeniem pkt. 20.3. i 20.4.

20.3. Udzielenie zamówienia w przypadku, o którym mowa w pkt. 20.2. dokumentuje się w postaci notatki służbowej, podlegającej zatwierdzeniu przez kierownika zamawiającego. W notatce służbowej należy w szczególności wskazać okoliczności uzasadniające odstąpienie od stosowania Regulaminu. Notatkę służbową przechowuje się przez okres co najmniej 4 lat od udzielenia zamówienia.

20.4. Udzielenie zamówienia w przypadku, o którym mowa w pkt. 20.3. nie zwalnia od stosowania zasad dokonywania wydatków wynikających z wytycznych wynikających z przepisów prawnych i dokumentów określających sposób udzielania zamówień współfinansowanych ze środków europejskich lub innych mechanizmów finansowych, w przypadku gdy zamówienie będzie współfinansowane ze środków europejskich.

21. Dokumenty związane

21.1. Regulamin pracy komisji przetargowej

21.2. Regulamin udzielania zamówień sektorowych, powyżej 30 tys. euro

22. Załączniki

22.1. Załącznik Nr 01 – Informacja dotycząca szacowania wartości zamówienia.

22.2. Załącznik Nr 02 – Wniosek o wszczęcie zamówienia publicznego o wartości do 30 tys. euro.

SPÓŁKA
USŁUGI
KONTAKT
DLA PRACOWNIKA
DLA KLIENTA
WODA
KANALIZACJA
PRZETARGI
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
Sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim   -  polityka prywatności »
Do góry