Dla klienta
DLA KLIENTA

Regulamin udzielania zamówień sektorowych w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim, dla postępowań powyżej 30 000 euro

 

Spis treści

1. Cel, zakres i przedmiot

2. Terminologia

3. Zasady ogólne

3.1. Zasady udzielania zamówienia

3.2. Zamówienia współfinansowane ze środków europejskich

3.3. Podmioty wykonujące czynności

3.4. Odpowiedzialność 

4. Ustalenie szacunkowej wartości zamówienia

5. Wszczęcie postępowania w zakresie zamówień

6. Zamawiający i wykonawcy

6.1. Informacje ogólne

6.2. Okoliczności wyłączające udział pracownika w postępowaniu

6.3. Komisja przetargowa

6.4. Zespół do nadzoru nad realizacją udzielonego zamówienia

6.5. Warunki udziału w postępowaniu

6.6. Poleganie na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów

6.7. Wspólny udział wykonawców

6.8. Przyczyny wykluczenia

6.9. Procedura odwrócona

6.10. Dokumenty jakich może zamawiający żądać od wykonawcy ubiegającego się o zamówienie

6.11. Oświadczenia wykonawcy

6.12. Forma kontaktowania się zamawiającego z wykonawcami

7. Przygotowanie postępowania

7.1. Opis przedmiotu zamówienia

7.2. Informacje zawarte w specyfikacji

7.3. Przekazanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia

7.4. Wyjaśnienie treści specyfikacji

8. Tryby prowadzenia postępowania

8.1. Informacje ogólne

8.2. Przetarg nieograniczony

8.3. Przetarg ograniczony

8.4. Negocjacje z ogłoszeniem

8.5. Dialog konkurencyjny

8.6. Negocjacje bez ogłoszenia

8.7. Zamówienie z wolnej ręki 

8.8. Partnerstwo innowacyjne

9. Wytyczne dla postępowania dla zamówień finansowanych ze środków europejskich

10. Wadium

11. Wybór najkorzystniejszej oferty

12. Otwarcie ofert

13. Wyjaśnienia treści złożonych ofert, oczywiste pomyłki pisarskie i rachunkowe

14. Odrzucenie oferty

15. Wyjaśnienia dla zamawiającego

16. Kryteria oceny ofert

17. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

18. Unieważnienie postępowania

19. Termin zawarcia umowy

20. Dokumentowanie postępowań

21. Umowy w sprawach zamówień publicznych

22. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

23. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

24. Dokumenty związane.

25. Załączniki

 

1. Cel, zakres i przedmiot

1.1. Regulamin udzielania zamówień sektorowych, powyżej 30 000 euro stosuje się do udzielania zamówień publicznych, w zakresie przedmiotowym wskazanym w art. 132 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579, 2018), o wartości przekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt. 8 ustawy i nie przekraczających kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie w art. 11 ust. 8 ustawy.

1.2. Celem Regulaminu udzielania zamówień sektorowych, powyżej 30 000 euro jest określenie obowiązujących w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim zasad postępowania przy dokonywaniu zamówień (tj. dokonywaniu zakupów, zamawianiu usług, zleceniu wykonywania robót budowlanych), których wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartości kwoty 30 000 euro i nie przekracza kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

1.3. Regulaminu udzielania zamówień sektorowych, powyżej 30 000 euro nie stosuje do zamówień wyłączonych spod stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych, określonych w art. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

1.4. W zakresie przedmiotowym wskazanym w ust. 1.1., w sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, Zamawiający stosuje przepisy ustawy z dnia 29.01.2004 roku Prawo zamówień publicznych.

1.5. W przypadku wątpliwości przy interpretacji zapisów Regulaminu, bądź rozbieżności zapisów Regulaminu i zapisów ustawy Prawo zamówień publicznych regulującej udzielania zamówień sektorowych, pierwszeństwo stosowania ma ustawa Prawo zamówień publicznych.

1.6. Do dokonywania zamówień, których zakres przedmiotowy nie mieści się w zakresie przedmiotowym określonym w art. 132 ustawy, których wartość przekracza kwotę 30 tys. euro, stosuje się zapisy ustawy (zamówienia klasyczne).

 

2. Terminologia

Ilekroć w niniejszym dokumencie jest mowa o:

a) PWiK — rozumie się przez to Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim,

b) Regulaminie — rozumie się przez to niniejszy dokument, tj. Regulamin udzielania zamówień sektorowych, powyżej 30 000 euro,

c) kierowniku zamawiającego - należy przez to rozumieć Prezesa Zarządu PWK lub osobę działającą na podstawie jego upoważnienia, uprawnioną do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,

d) komisji - należy przez to rozumieć komisję przetargową, 

e) SIWZ - należy przez to rozumieć Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, dokument określający zasady i warunki udzielenia zamówienia,

f) ustawie lub Pzp - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 roku poz.1578, 2018),

g) Wykonawcy - należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która wykonuje zamówienie, lub złożyła ofertę na wykonanie zamówienia,

h) Zamawiającym - należy przez to rozumieć Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim,

i) zamówieniu - należy przez to rozumieć zamówienie publiczne, czyli umowę odpłatną zawieraną między zamawiającym a Wykonawcą, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane,

j) cenie - należy przez to rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 Pzp,

k) najkorzystniejszej ofercie - należy przez to rozumieć ofertę, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia publicznego albo ofertę z najniższą ceną, a w przypadku zamówień publicznych w zakresie działalności twórczej lub naukowej, których przedmiotu nie można z góry opisać w sposób jednoznaczny i wyczerpujący - ofertę, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia,

l) ofercie częściowej - należy przez to rozumieć ofertę przewidującą, zgodnie z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wykonanie części zamówienia publicznego,

m) ofercie wariantowej - należy przez to rozumieć ofertę przewidującą, zgodnie z warunkami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, odmienny niż określony przez zamawiającego sposób wykonania zamówienia publicznego;

n) dostawach - należy przez to rozumieć nabywanie rzeczy, praw oraz innych dóbr, w szczególności na podstawie umowy sprzedaży, dostawy, najmu, dzierżawy oraz leasingu,

o) usługach - należy przez to rozumieć wszelkie świadczenia, których przedmiotem nie są roboty budowlane lub dostawy,

p) robotach budowlanych - należy przez to rozumieć wykonanie albo zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w rozumieniu Pzp, a także wykonanie robót budowlanych przez osobę trzecią, zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego;

q) JRP -  należy przez to rozumieć komórkę organizacyjną PWiK zajmującą się zamówieniami publicznymi w PWiK,

r) komórka wnioskująca – jednostki organizacyjna lub samodzielne stanowiska pracy w PWiK wnioskujące o dokonanie zamówienia,

Wszelkie pojęcia niezdefiniowane w niniejszym Regulaminie należy rozumieć zgodnie z definicjami zawartymi w art. 2 Pzp.

 

3. Zasady ogólne

3.1.  Zasady udzielania zamówienia

3.1.1. Przy udzielaniu zamówień należy przestrzegać zasady racjonalnego gospodarowania środkami, w tym zasady wydatkowania środków w sposób:

a) celowy, 

b) oszczędny,

c) umożliwiający terminową realizację zadań.

3.1.2. Udzielając zamówienia należy stosować zasadę optymalnego doboru metod i środków w celu uzyskania najlepszych efektów z danych nakładów.

3.1.3. Zamówienia należy przeprowadzać zgodnie z zasadami:

a) równego traktowania wykonawców,

b) uczciwej konkurencji,

c) przejrzystości

d) proporcjonalności.

3.1.4. Postępowanie o udzielenie zamówienia jest jawne, z ograniczeniami w jawności postępowania wynikającymi z zapisów Regulaminu, Pzp, innych przepisów prawa.

3.1.5. Postępowanie o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w Regulaminie prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej i w języku polskim.

 

3.2. Zamówienia współfinansowane ze środków europejskich

3.2.1. Zamówienia współfinansowane ze środków europejskich lub innych mechanizmów finansowych udzielane są na podstawie Regulaminu z zachowaniem wytycznych wynikających z przepisów prawnych i dokumentów określających sposób udzielania takich zamówień.

3.2.2. Wszczynając postępowania w zakresie zamówień publicznych należy określić, czy będzie ono współfinansowane ze środków europejskich i w przypadku, gdy będzie miało to miejsce, postępowania należy przeprowadzić z uwzględnieniem w szczególności zapisów pkt. 9. 

 

3.3.  Podmioty wykonujące czynności

3.3.1. Za przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia odpowiada kierownik zamawiającego.

3.3.2. JRP jest komórką organizacyjną w PWiK zajmującą się przygotowaniem i prowadzeniem zamówień publicznych bez względu na wartość zamówienia.

3.3.3. Kierownik działu JRP oraz wyznaczeni pracownicy tego działu prowadzą postępowania w zakresie zamówień publicznych według zasad określonych niniejszym Regulaminem i przepisami prawa powszechnie obowiązującego.

3.3.4. Czynności związane z udzieleniem zamówienia wykonują pracownicy PWiK zapewniający bezstronność i obiektywizm i wykonywane są w sposób zapewniający bezstronności i obiektywizm.

 

3.4.  Odpowiedzialność 

3.4.1. Za przestrzeganie przepisów Regulaminu odpowiedzialni są kierownicy komórek wnioskujących o udzielenie zamówienia oraz inni pracownicy jednostki w zakresie, w jakim powierzono im czynności przy udzielaniu zamówienia.

3.4.2. Kierownik JRP odpowiada za zgodne z niniejszym Regulaminem i przepisami obowiązującego prawa przygotowanie postępowań w zakresie zamówień publicznych i sprawuje pieczę nad przestrzeganiem zapisów niniejszego Regulaminu i przepisów Pzp.

 

4. Ustalenie szacunkowej wartości zamówienia

4.1. Wartość szacunkowa zamówienia jest wartością netto, tj. bez podatku od towarów i usług (VAT). 

4.2. Szacunkową wartość zamówienia ustala się w złotych i przelicza na euro według średniego kursu złotego w stosunku do euro określonego w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów wydanym na podstawie art. 35 ust. 3 Pzp

4.3. Przed wszczęciem procedury udzielenia zamówienia komórka wnioskująca szacuje z należytą starannością wartość zamówienia, w szczególności w celu ustalenia:

a) czy istnieje obowiązek stosowania zapisów Pzp,

b) czy wydatek ma pokrycie w rocznym planie rzeczowo–finansowym PWiK.

4.4. Podstawą ustalenia wartości zamówienia jest całkowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy, bez podatku od towarów i usług, ustalone przez zamawiającego z należytą starannością, zgodnie z art. 32-35 Pzp i według poniższych wytycznych.

 

4.5. Ustalenie wartości zamówienia:

4.5.1. Zamawiający nie może w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy zaniżać wartości zamówienia lub wybierać sposobu obliczania wartości zamówienia.

4.5.2. Jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie zamówień:

a) w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych, jeżeli takie zamówienie było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z jego przedmiotem oraz całkowita wartość tego zamówienia została uwzględniona przy obliczaniu jego wartości

b) dotychczasowemu wykonawcy zamówienia podstawowego, zamówienia na dodatkowe dostawy, których celem jest częściowa wymiana dostarczonych produktów lub instalacji albo zwiększenie bieżących dostaw lub rozbudowa istniejących instalacji, jeżeli zmiana wykonawcy zobowiązywałaby zamawiającego do nabywania materiałów o innych właściwościach technicznych, co powodowałoby niekompatybilność techniczną lub nieproporcjonalnie duże trudności techniczne w użytkowaniu i utrzymaniu tych produktów lub instalacji lub

c) zamówienie jest udzielane dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych i polega na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych, jeżeli takie zamówienie było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z jego przedmiotem oraz całkowita wartość tego zamówienia została uwzględniona przy szacowaniu jego wartości, a w opisie zamówienia podstawowego wskazano zakres tych usług lub robót budowlanych oraz warunki, na jakich zostaną one udzielone, 

przy ustalaniu wartości zamówienia uwzględnia się wartość tych zamówień.

4.5.3. Jeżeli zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych albo udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania, wartością zamówienia jest łączna wartość poszczególnych części zamówienia.

 

4.6. Podstawy obliczenia wartości:

4.6.1. Wartość zamówienia na roboty budowlane ustala się na podstawie:

a) kosztorysu inwestorskiego sporządzanego na etapie opracowania dokumentacji projektowej albo na podstawie planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym, jeżeli przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane,

b) planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym, jeżeli przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane

4.6.2. Przy obliczaniu wartości zamówienia na roboty budowlane uwzględnia się także wartość dostaw i usług oddanych przez zamawiającego do dyspozycji wykonawcy, o ile są one niezbędne do wykonania tych robót budowlanych.

 

4.7. Wartość zamówienia na usługi lub dostawy.

4.7.1. Podstawą ustalenia wartości zamówienia na usługi lub dostawy powtarzające się okresowo lub podlegające wznowieniu w określonym czasie jest łączna wartość zamówień tego samego rodzaju:

a) udzielonych w terminie poprzednich 12 miesięcy lub w poprzednim roku obrotowym, z uwzględnieniem zmian ilościowych zamawianych usług lub dostaw oraz prognozowanego na dany rok średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, albo

b) których zamawiający zamierza udzielić w terminie 12 miesięcy następujących po pierwszej usłudze lub dostawie

4.7.2. Wybór podstawy ustalenia wartości zamówienia na usługi lub dostawy powtarzające się okresowo nie może być dokonany w celu uniknięcia stosowania przepisów Pzp.

4.7.3. Jeżeli zamówienia na dostawy udziela się na podstawie umowy dzierżawy, najmu lub leasingu na czas:

a) nieoznaczony lub których okres obowiązywania nie może być oznaczony, wartością zamówienia jest wartość miesięczna pomnożona przez 48,

b) oznaczony:

 nie dłuższy niż 12 miesięcy, wartością zamówienia jest wartość ustalona z uwzględnieniem okresu wykonywania zamówienia

dłuższy niż 12 miesięcy, wartością zamówienia jest wartość ustalona z uwzględnieniem okresu wykonywania zamówienia, z uwzględnieniem również wartości końcowej przedmiotu umowy w sprawie zamówienia publicznego

4.7.4. Podstawą ustalenia wartości zamówienia na usługi, których łączna cena nie może być określona, jest:

a) całkowita wartość zamówienia przez cały okres jego realizacji – w przypadku zamówień udzielanych na okres oznaczony nie dłuższy niż 48 miesięcy,

b) wartość miesięczna zamówienia pomnożona przez 48 – w przypadku zamówień udzielanych na czas nieoznaczony lub oznaczony dłuższy niż 48 miesięcy.

4.7.5. Jeżeli zamówienie obejmuje:

a) usługi bankowe lub inne usługi finansowe, wartością zamówienia są opłaty, prowizje, odsetki i inne podobne świadczenia,

b) usługi ubezpieczeniowe, wartością zamówienia jest należna składka oraz inne rodzaje wynagrodzenia,

c) usługi projektowania, wartością zamówienia jest wynagrodzenie, opłaty, należne prowizje i inne podobne świadczenia.

4.7.6. Jeżeli zamówienie na usługi lub dostawy przewiduje prawo opcji, przy ustaleniu wartości zamówienia uwzględnia się największy możliwy zakres tego zamówienia z uwzględnieniem prawa opcji.

 

4.8. Termin ustalenia wartości zamówienia:

4.8.1. Ustalenia wartości zamówienia dokonuje się nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli przedmiotem zamówienia są dostawy lub usługi, oraz nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli przedmiotem zamówienia są roboty budowlane.

4.8.2. Jeżeli po ustaleniu wartości zamówienia nastąpiła zmiana okoliczności mających wpływ na dokonane ustalenie, zamawiający przed wszczęciem postępowania dokonuje zmiany wartości zamówienia.

4.9. Szacowanie zamówienia jest dokumentowane w sposób zapewniający właściwą ścieżkę audytu.

4.10. Niedopuszczalne jest dzielenie i zaniżanie wartości zamówienia skutkujący zaniżeniem jego wartości szacunkowej, przy czym ustalając wartość zamówienia bierze się pod uwagę konieczność łącznego spełnienia następujących przesłanek:

a) usługi, dostawy oraz roboty budowlane są tożsame rodzajowo lub funkcjonalnie,

b) możliwe jest udzielenie zamówienia w tym samym czasie,

c) możliwe jest wykonanie zamówienia przez jednego wykonawcę.

4.11. Zakazane jest łączenie zamówień, które odrębnie udzielane wymagają zastosowania różnych przepisów ustawy, celem uniknięcia stosowania Pzp, jak również dzielenie zamówienia na odrębne zamówienia, w celu uniknięcia łącznego szacowania ich wartości.

4.12. W przypadku udzielenia zamówienia w częściach (z określonych względów ekonomicznych, organizacyjnych, celowościowych), wartość zamówienia ustala się jako łączną wartość poszczególnych jego części.

4.13. Jeżeli po ustaleniu szacunkowej wartości zamówienia nastąpiła zmiana okoliczności mających wpływ na dokonane ustalenie, pracownicy PWiK przed wszczęciem postępowania dokonują zmiany aktualizacji wartości zamówienia.

4.14. Ustalenie szacunkowej wartości zamówienia należy udokumentować w postaci notatki służbowej i załączonych do niej dokumentów. Wzór informacji dotyczącej oszacowania wartości zamówienia stanowi Załącznik Nr 01.

4.15. Dokumentami potwierdzającymi ustalenie szacunkowej wartości zamówienia są w szczególności: 

a) zapytania cenowe skierowane do potencjalnych wykonawców wraz z odpowiedziami cenowymi wykonawców,

b) wydruki ze stron internetowych zawierające ceny usług i towarów (opatrzone datą dokonania wydruku),

c) kopie ofert lub umów z innych postępowaniach (obejmujących analogiczny przedmiot zamówienia) z okresu poprzedzającego moment szacowania wartości zamówienia,

d) kosztorys inwestorski.

4.16. Do udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty określonej w art. 4 pkt 8 Pzp, przeliczonej zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów wydanym na podstawie art. 35 ust. 3 Pzp, stosuje się Regulamin udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty 30 000 euro

 

5. Wszczęcie postępowania w zakresie zamówień

5.1.  Procedurę udzielenia zamówienia wszczyna się na pisemny wniosek kierownika komórki wnioskującej zaakceptowany przez kierownika zamawiającego.

5.2.  Wniosek, o którym mowa w pkt. 5.1. zawiera w zależności od trybu postępowania w szczególności:

a) opis przedmiotu zamówienia,

b) informację (uzasadnienie) dotyczącą potrzeby udzielenia zamówienia,

c) szacunkową wartość zamówienia,

d) planowany termin wykonania zamówienia,

e) proponowany sposób wyboru wykonawcy.

5.3. Wzór wniosku o wszczęcie zamówienia zawiera Załącznik Nr 02 – Wniosek o wszczęcie zamówienia publicznego o wartości przekraczającej 30 tys. euro 

5.4. Wniosek o wszczęcie zamówienia podlega zatwierdzeniu przez kierownika zamawiającego.

5.5. Po zatwierdzeniu wniosek trafia do realizacji do właściwej komórki zajmującej się przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania (JRP).

 

6. Zamawiający i wykonawcy

25.1. Informacje ogólne

25.1.1. JRP określa tryb prowadzenia postępowania w zakresie zamówienia publicznego biorąc pod uwagę w szczególności: rodzaj zamówienia, jego wartość, propozycję komórki wnioskujące w przedmiotowym zakresie, możliwość objęcia zamówienia współfinansowaniem ze środków europejskich lub innych mechanizmów finansowych.

25.1.2. Do udzielania zamówień, bez względu na tryb stosuje się zasady szacowania zamówienia określone w pkt.4.

25.2. Okoliczności wyłączające udział pracownika w postępowaniu

25.2.1. Osoby wykonujące czynności w postępowaniu o udzielenie zamówień podlegają wyłączeniu jeżeli:

a) ubiegają się o udzielenie tego zamówienia;

b) pozostają w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub są związane z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli z wykonawcą, jego zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia;

c) przed upływem 3 lat od dnia wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia pozostawały w stosunku pracy lub zlecenia z wykonawcą lub były członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia;

d) pozostają z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób;

e) zostały prawomocnie skazane za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych

6.2.2. Osoby wykonujące czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia składają, pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia, w formie pisemnej oświadczenie o braku lub istnieniu okoliczności, o których mowa w ust. 1. Przed odebraniem oświadczenia, kierownik zamawiającego lub osoba, której powierzył czynności w postępowaniu, uprzedza osoby składające oświadczenie o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

6.2.3. Czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia podjęte przez osobę podlegającą wyłączeniu po powzięciu przez nią wiadomości o okolicznościach, o których mowa w ust. 1, powtarza się, z wyjątkiem otwarcia ofert oraz innych czynności faktycznych niewpływających na wynik postępowania.

 

25.3. Komisja przetargowa

25.3.1. Kierownik zamawiającego powołuje komisje przetargową do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia.

25.3.2. Komisja przetargowa jest zespołem pomocniczym kierownika zamawiającego powoływanym do oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz do badania i oceny ofert.

25.3.3. Kierownik zamawiającego może także powierzyć komisji przetargowej dokonanie innych, niż określone w pkt. 6.3.2, czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz czynności związanych z przygotowaniem postępowania o udzielenie zamówienia. Pkt. 6.2. stosuje się odpowiednio w tym przypadku.

25.3.4. Komisja przetargowa w szczególności przedstawia kierownikowi zamawiającego propozycje wykluczenia wykonawcy, odrzucenia oferty oraz wyboru najkorzystniejszej oferty, a także w zakresie, o którym mowa w pkt. 63.2., występuje z wnioskiem o unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia.

25.3.5. Skład, tryb pracy oraz zakres obowiązków członków komisji przetargowej określa Regulamin pracy komisji przetargowej.

25.4. Zespół do nadzoru nad realizacją udzielonego zamówienia

25.4.1. W przypadku zamówienia na roboty budowlane lub usługi, którego wartość jest równa lub przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 1 000 000 euro, do nadzoru nad realizacją udzielonego zamówienia powołuje się zespół osób, zwany dalej „zespołem”

25.4.2. Zespół powoływany jest dla jednego lub więcej powiązanych ze sobą zamówień.

25.4.3. Co najmniej dwóch członków zespołu jest powoływanych do komisji przetargowej.

25.4.4. Zespołu nie powołuje się, jeżeli zamawiający w inny sposób zapewnia udział co najmniej dwóch członków komisji przetargowej w nadzorze nad realizacją udzielonego zamówienia.

 

25.5. Warunki udziału w postępowaniu

25.5.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

a) nie podlegają wykluczeniu,

b) spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu lub w zaproszeniu do potwierdzenia zainteresowania.

25.5.2. Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu oraz wymagane od wykonawców środki dowodowe w sposób proporcjonalny do przedmiotu zamówienia oraz umożliwiający ocenę zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, w szczególności wyrażając je jako minimalne poziomy zdolności.

25.5.3. Warunki udziału w postępowaniu mogą dotyczyć:

a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów,

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej,

c) zdolności technicznej lub zawodowej.

 

25.6. Poleganie na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów

25.6.1. Zamawiający może dopuścić, poleganie przez wykonawcę na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

25.6.2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

25.6.3. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia określone Regulaminem.

25.6.4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

25.6.5. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

 

25.7. Wspólny udział wykonawców

25.7.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

25.7.2. W przypadku, o którym mowa w pkt. 6.7.1., wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

25.7.3. Jeżeli oferta wykonawców, o których mowa w pkt. 6.7.1, została wybrana, zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

25.7.4. Zamawiający może określić szczególny, obiektywnie uzasadniony, sposób spełniania przez wykonawców, o których mowa w pkt. 6.7.1., warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt. 6.5.3., jeżeli jest to uzasadnione charakterem zamówienia i proporcjonalne.

25.7.5. Zamawiający może określić warunki realizacji zamówienia przez wykonawców, o których mowa w pkt. 6.7.1. w inny sposób niż w przypadku pojedynczych wykonawców, jeżeli jest to uzasadnione charakterem zamówienia i proporcjonalne.

 

25.8. Przyczyny wykluczenia

25.8.1. W zakresie przyczyn i zasad wykluczenia przepisy art. 24 Pzp stosuje się odpowiednio.

25.8.2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę w przypadku zaistnienia przyczyn wskazanych w art. 24 ust. 1 Pzp

25.8.3. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

25.8.4. Z postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający może wykluczyć wykonawcę w przypadku zaistnienia przyczyn wskazanych w art. 24 ust. 5 Pzp

25.8.5. Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

25.8.6. Zamawiający zawiadamia niezwłocznie wykonawcę o wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

 

25.9. Procedura odwrócona

25.9.1. Zamawiający może, w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbadać, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, o ile taka możliwość została przewidziana w specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub w ogłoszeniu o zamówieniu.

25.9.2. Jeżeli wykonawca, o którym mowa w pkt. 6.9.1., uchyla się od zawarcia umowy lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający może zbadać, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert.

 

25.10.  Dokumenty jakich może zamawiający żądać od wykonawcy ubiegającego się o zamówienie

25.10.1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia zamawiający może żądać od wykonawców oświadczeń lub dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania. 

25.10.2. Zamawiający może żądać oświadczeń lub dokumentów potwierdzających między innymi:

a) spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji,

b) spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego,

c) brak podstaw wykluczenia.

25.10.3. Zamawiający może żądać dokumentów wskazanych w rozporządzaniu, wydanym na mocy wykonania przepisu 25 ust. 2 Pzp.

 

25.11.  Oświadczenia wykonawcy

25.11.1. Do oferty lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oświadczenie w zakresie wskazanym przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczenia oraz spełnia warniku udziału w postępowaniu.

25.11.2. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt. 6.11.1,

25.11.3. W postępowaniu prowadzonym w trybie zamówienia z wolnej ręki, oświadczenie, o którym mowa w pkt. 6.11.1, wykonawca składa zamawiającemu przed zawarciem umowy.

25.11.4. Na żądanie zamawiającego, wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt. 6.11.1.

25.11.5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz brak podstaw wykluczenia.

25.11.6. Zamawiający może wezwać wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności wskazane w pkt. 6.10.

25.11.7. Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.

25.11.8. Jeżeli wykonawca nie złożył oświadczeń lub dokumentów wymaganych w postępowaniu bądź oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

25.11.9. Jeżeli wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

25.11.10. Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów wymaganych do przedłożenia przez wykonawcę.

 

25.12. Forma kontaktowania się zamawiającego z wykonawcami

W kontaktach między zamawiającym a wykonawcą dopuszczalna jest forma pismem, faksu i poczty elektronicznej.

 

26. Przygotowanie postępowania

26.1. Opis przedmiotu zamówienia

26.1.1. Przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty.

26.1.2. Przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję.

26.1.3. Przedmiotu zamówienia nie można opisywać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”.

26.1.4. Z uwagi na ochronę tajemnicy przedsiębiorstwa dopuszcza się możliwość ograniczenia zakresu opisu przedmiotu zamówienia, przy czym przesyła się uzupełnienia wyłączonego opisu przedmiotu zamówienia do potencjalnego wykonawcy, który zobowiązał się do zachowania poufności w odniesieniu do przedstawionych informacji.

26.1.5. Do opisu przedmiotu zamówienia stosuje się nazwy i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 05.11.2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV0 (Dz. Urz. WE L 340 z 16.12.2002, str.1, z późn. zm..; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne rozdz. 6, t. 5, str.3).

26.1.6. Do opisu przedmiotu zamówienia Zamawiający może stosować odpowiednio art. 29 - 30 Pzp.

26.1.7. Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia na roboty budowlane za pomocą dokumentacji projektowej.

26.1.8. Zamawiający może opisać przedmiot zamówienia na roboty budowlane za pomocą specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

26.1.9. Jeżeli przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, zamawiający może opisać przedmiot zamówienia za pomocą programu funkcjonalno-użytkowego.

26.1.10. Program funkcjonalno-użytkowy obejmuje opis zadania budowlanego, w którym podaje się przeznaczenie ukończonych robót budowlanych oraz stawiane im wymagania techniczne, ekonomiczne, architektoniczne, materiałowe i funkcjonalne.

26.1.11. Zakres i formę dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, programu funkcjonalno-użytkowego określają odrębne przepisy.

 

26.2. Informacje zawarte w specyfikacji

26.2.1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zawiera co najmniej:

 • nazwę(firmę) oraz adres zamawiającego; 
 • tryb udzielenia zamówienia oraz informację, iż postępowanie prowadzone jest zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień sektorowych, powyżej 30 tys. euro Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim,
 • opis przedmiotu zamówienia:
 • opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych;
 • opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli zamawiający dopuszcza ich składanie;
 • termin wykonania zamówienia;
 • opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków;
 • informację o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu;
 • informację o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, z podaniem adresu poczty elektronicznej lub strony internetowej zamawiającego, jeżeli zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną;
 • wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami;
 • wymagania dotyczące wadium, jeżeli jest przewidziane;
 • termin związania ofertą;
 • opis sposobu przygotowywania ofert;
 • miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert;
 • opis sposobu obliczenia ceny;
 • informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą, jeżeli są przewidziane;
 • opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierować przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert;
 • informację o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;
 • wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jest przewidziane;
 • istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach;
 • pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

26.2.2. Zamawiający może żądać wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom.

26.2.3. Zamawiający może określić w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, które części zamówienia nie mogą być powierzone podwykonawcom.

 

26.3. Przekazanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia

26.3.1. Specyfikację istotnych warunków zamówienia przekazuje się nieodpłatnie.  z zastrzeżeniem.

26.3.2. Cena, jakiej wolno żądać za specyfikacje istotnych warunków zamówienia, może pokrywać jedynie koszty jej druku oraz przekazania.

 

26.4. Wyjaśnienie treści specyfikacji

26.4.1. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie. Jeżeli prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynęła do zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert, zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień

26.4.2. Zamawiający może przesunąć termin składania ofert o czas niezbędny do udzielenia wyjaśnień.

26.4.3. Zamawiający jednocześnie przekazuje treść wyjaśnienia wszystkim wykonawcom, których doręczono specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawnienia źródła zapytania.

26.4.4. Zamawiający może zwołać zebranie wszystkich wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści wątpliwości dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia; w takim przypadku sporządza informację zawierającą zgłoszone na zebraniu zapytania o wyjaśnienie źródeł zapytań. Informację z zebrania doręcza się niezwłocznie wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia.

26.4.5. Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną w ten sposób modyfikację przekazuje się niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikacje istotnych warunków zamówienia.

26.4.6. Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do wprowadzenia w ofertach zmian wynikających z modyfikacji treści istotnych warunków zamówienia. O przedłużeniu terminu składania ofert zamawiający niezwłocznie zawiadamia wszystkich wykonawców, którym przekazano specyfikacje istotnych warunków zamówienia.

 

27. Tryby prowadzenia postępowania

27.1. Informacje ogólne

27.1.1. Zamawiający może udzielić zamówienia sektorowego w trybie:

a) przetargu nieograniczonego, 

b) przetargu ograniczonego, 

c) negocjacji z ogłoszeniem, 

d) dialogu konkurencyjnego, 

e) negocjacji bez ogłoszenia, 

f) zamówienia z wolnej ręki 

g) partnerstwa innowacyjnego

27.1.2. Zamawiający może zawrzeć umowę ramową po przeprowadzeniu postępowania, stosując odpowiednio przepisy dotyczące udzielania zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego, przetargu ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego lub partnerstwa innowacyjnego.

27.1.3. Zamawiający określa zasady i sposób udzielania zamówień w ramach umowy ramowej w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

27.1.4. Zamawiający może zawrzeć umowę ramową na okres nie dłuższy niż 8 lat, chyba że zachodzą wyjątkowe sytuacje uzasadnione przedmiotem umowy.

27.1.5. Zamawiający może ustanowić dynamiczny system zakupów.

27.1.6. Do trybów prowadzenia postępowań wskazanych powyżej stosuje się zasady określone poniżej i zapisy art. 134-138c.

 

27.2. Przetarg nieograniczony

27.2.1. Przetarg nieograniczony to tryb udzielenia zamówienia, w którym w odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o zamówieniu oferty mogą składać wszyscy zainteresowani wykonawcy.

27.2.2.  Zamawiający wszczyna postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego zamieszczając ogłoszenie o zamówieniu w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie oraz co najmniej na własnej stronie internetowe.

27.2.3. Ogłoszenie o zamówieniu, o którym mowa w pkt. 8.2.2. zawiera co najmniej:

 • nazwę(firmę) i adres zamawiającego;
 • określenie trybu zamówienia oraz informację, iż postępowanie prowadzone jest zgodnie z regulaminem udzielania zamówień sektorowych;
 • określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a także jej cenę jeżeli jej udostępnienie jest odpłatne;
 • opis przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia;
 • informację o możliwości złożenia oferty wariantowej i częściowej;
 • termin wykonania zamówienia;
 • informację na temat wadium;
 • kryteria oceny ofert i ich znaczenie;
 • miejsce i termin składania ofert

27.2.4. Zamawiający przekazuje wykonawcy specyfikację istotnych warunków zamówienia nie później niż w terminie 5 dni od dnia otrzymania wniosku ojej przekazanie.

27.2.5. Cena, jakiej wolno żądać za specyfikacje istotnych warunków zamówienia, może pokrywać jedynie koszty jej druku oraz przekazania.

27.2.6. Zamawiający może zamieścić na swojej stronie internetowej Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia oraz niezbędną do wykonania przedmiotu umowy dokumentację techniczną, celem pobrania przez Wykonawców w toku postępowania.

27.2.7. Zamawiający wyznacza termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego na przygotowanie i złożenie oferty, z tym że termin ten nie może być krótszy niż 7 dni roboczych dla dostaw i usług oraz, nie krótszy niż 14 dni dla robót budowlanych od dnia ogłoszenia.

27.2.8. Wykonawca składa wraz z ofertą oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, a jeżeli zamawiający żąda dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków, również te dokumenty.

27.2.9. Przepisy o wadium stosuje się odpowiednio.

 

27.3. Przetarg ograniczony

27.3.1. Przetarg ograniczony to tryb udzielenia zamówienia, w którym, w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone na tablicy ogłoszeń zamawiającego oraz co najmniej na jego stronie internetowej, wykonawcy składają wnioski o dopuszczenie do udziału w przetargu, a oferty mogą składać wykonawcy zaproszeni do składania ofert.

27.3.2. Do wszczęcia postępowania w trybie przetargu ograniczonego pkt.8.2.3. stosuje się odpowiednio:

27.3.3. Ogłoszenie o zamówieniu zawiera co najmniej:

 • nazwę (firmę) i adres zamawiającego;
 • określenie trybu zamówienia oraz informację, iż postępowanie jest prowadzone zgodnie z regulaminem udzielania zamówień sektorowych 
 • określenie przedmiotu zamówienia;
 • informację o możliwości złożenia oferty wariantowej i częściowej;
 • termin wykonania zamówienia;
 • opis warunków udziału w postępowaniu wraz z podaniem ich znaczenia oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków;
 • informację o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu;
 • liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert;
 • informację na temat wadium;
 • kryteria oceny ofert i ich znaczenie;
 • miejsce i termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

27.3.4. Zamawiający w ogłoszeniu o zamówieniu wyznacza termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w przetargu z uwzględnieniem czasu niezbędnego na przygotowanie i złożenie wymaganych dokumentów, z tym że termin ten nie może być krótszy niż 10 dni od dnia ogłoszenia..

27.3.5. Wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w przetargu ograniczonym wykonawca składa oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, a jeżeli zamawiający żąda dokumentów potwierdzających spełnianie warunków, również te dokumenty.

27.3.6. Zamawiający zaprasza do składania ofert wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, w liczbie określonej w ogłoszeniu zapewniającej konkurencję, nie mniejszej niż 3.

27.3.7. Jeżeli liczba wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, jest mniejsza niż określona w ogłoszeniu o zamówieniu, zamawiający zaprasza do składania ofert wszystkich wykonawców spełniających te warunki.

27.3.8. Wraz z zaproszeniem do składania ofert zamawiający przekazuje bezpłatnie wykonawcy specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz wskazuje dzień i miejsce opublikowania ogłoszenia o zamówieniu.

27.3.9. Zamawiający wyznacza termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego na przygotowanie i złożenie oferty ,nie krótszy niż 7 dni roboczych na dostawy i usługi, oraz 14 dni na roboty budowlane z wyłączeniem niedziel i świąt.

27.3.10. Do przetargu ograniczonego stosuje się przepisy o wadium odpowiednio.

 

27.4. Negocjacje z ogłoszeniem

27.4.1. Negocjacje z ogłoszeniem to tryb udzielenia zamówienia, w którym po publicznym ogłoszeniu o zamówieniu zamawiający zaprasza wykonawców dopuszczonych do udziału w postępowaniu do składania ofert wstępnych niezawierających ceny, prowadzi z nimi negocjacje, a następnie zaprasza ich do składania ofert.

27.4.2. Do wszczęcia postępowania w trybie negocjacji z ogłoszeniem pkt. 8.2.3. stosuje się odpowiednio.

27.4.3. Ogłoszenie o zamówieniu powinna zawierać co najmniej:

 • nazwę (firmę) i adres zamawiającego;
 • określenie trybu zamówienia oraz informację, iż postępowanie jest prowadzone zgodnie z regulaminem udzielania zamówień sektorowych 
 • określenie przedmiotu zamówienia;
 • informację o możliwości złożenia oferty wariantowej i częściowej;
 • termin wykonania zamówienia;
 • opis warunków udziału w postępowaniu wraz z podaniem ich znaczenia oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków;
 • informację o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu;
 • liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do negocjacji;
 • informację na temat wadium;
 • kryteria oceny ofert i ich znaczenie;
 • miejsce i termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

27.4.4. Do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w negocjacjach z ogłoszeniem pkt. 8.3.5. stosuje się odpowiednio

27.4.5. Zamawiający w ogłoszeniu o zamówieniu wyznacza termin składania ofert nie krótszy niż 10 dni, z uwzględnieniem czasu potrzebnego na przygotowanie i złożenie oferty.

27.4.6. Zamawiający zaprasza do negocjacji wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, w liczbie, określonej w ogłoszeniu, zapewniającej konkurencje nie mniejszej niż 3.

27.4.7. Jeżeli liczba wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, jest większa niż określona w ogłoszeniu, zamawiający zaprasza do negocjacji wykonawców, którzy otrzymali najwyższą ocenę spełniania tych warunków.

27.4.8. Jeżeli liczba wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, jest mniejsza niż określona w ogłoszeniu, zamawiający zaprasza do negocjacji wszystkich wykonawców spełniających te warunki.

27.4.9. Wraz z zaproszeniem do negocjacji zamawiający przekazuje specyfikację istotnych warunków zamówienia. Zapisów pkt. 7.2.1. tiret 5,7,8,12 i 14 nie stosuje się.

27.4.10. Wszelkie wymagania, wyjaśnienia i informacje, a także dokumenty związane z negocjacjami są przekazywane wykonawcom na równych zasadach.

27.4.11. Prowadzone negocjacje mają charakter poufny. Żadna ze stron nie może bez zgody drugiej strony ujawnić informacji technicznych i handlowych związanych z negocjacjami

27.4.12. Zamawiający może przed zaproszeniem do składania ofert dokonać zmiany będących przedmiotem negocjacji wymagań technicznych i jakościowych dotyczących przedmiotu zamówienia oraz warunków umowy w sprawie zamówienia określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a także zmienić kryteria oceny ofert oraz ich znaczenie.

27.4.13. Zamawiający zaprasza do składania ofert wykonawców, z którymi prowadził negocjacje. W zaproszeniu do składania ofert zamawiający informuje wykonawców o:

a) dniu i miejscu opublikowania ogłoszenia o zamówieniu

b) dokonanych zmianach specyfikacji istotnych warunków zamówienia;

c) miejscu i terminie składania oraz otwarcia ofert;

d) obowiązku wniesienia wadium;

b) terminie związania ofertą. Zamawiający wyznacza termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego na przygotowanie i złożenie oferty.

27.4.14. Do negocjacji z ogłoszeniem przepisy o wadium stosuje się odpowiednio.

 

27.5. Dialog konkurencyjny

27.5.1. Dialog konkurencyjny to tryb udzielenia zamówienia, w którym po publicznym ogłoszeniu o zamówieniu zamawiający prowadzi z wybranymi przez siebie wykonawcami dialog, a następnie zaprasza ich do składania ofert.

 

27.6. Negocjacje bez ogłoszenia

27.6.1. Negocjacje bez ogłoszenia to tryb udzielenia zamówienia, w którym zamawiający negocjuje warunki umowy w sprawie zamówienia publicznego z wybranymi przez siebie wykonawcami, a następnie zaprasza ich do składania ofert.

27.6.2. Informacja o zamiarze udzielenia zamówienia, określająca min. przedmiot zamówienia, kryteria oceny ofert wstępnych, termin składania ofert, publikowana jest na stronie internetowej zamawiającego oraz zamieszczana jest na tablicy ogłoszeń zamawiającego w jego siedzibie.

27.6.3. Zamawiający może udzielić zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: 

a) w postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego albo przetargu ograniczonego nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, nie zostały złożone żadne oferty lub wszystkie oferty zostały odrzucone na podstawie pkt. 14.1. lit b) ze względu na ich niezgodność z opisem przedmiotu zamówienia, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione; 

b) przedmiotem zamówienia są rzeczy wytwarzane wyłącznie w celach badawczych, doświadczalnych lub rozwojowych, a nie w celu zapewnienia zysku lub pokrycia poniesionych kosztów badań lub rozwoju; 

c) ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia nie można zachować terminów określonych dla przetargu nieograniczonego, przetargu ograniczonego albo negocjacji z ogłoszeniem.

27.6.4. Zamawiający wszczyna postępowanie w trybie negocjacji, przekazując wybranym przez siebie wykonawcom zaproszenie do negocjacji.

27.6.5. Zaproszenie do negocjacji bez ogłoszenia zawiera co najmniej:

a) nazwę (firmę) i adres zamawiającego;

b) określenie przedmiotu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych;

c) informację o możliwości złożenia oferty wariantowej;

d) termin wykonania zamówienia; 

e) opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

f) określenie trybu zamówienia i podstawy prawnej jego zastosowania oraz informację, iż postępowanie jest prowadzone zgodnie z regulaminem udzielania zamówień sektorowych;

g) kryteria oceny ofert i ich znaczenie;

h) miejsce i termin negocjacji wykonawców w liczbie zapewniającej konkurencję, nie mniejszej niż 3.

27.6.6. Zamawiający zaprasza do negocjacji wykonawców w liczbie zapewniającej konkurencję, nie mniejszej niż 3.

27.6.7. W przypadku, o którym mowa w pkt. 8.6.3. lit a), zamawiający zaprasza do negocjacji co najmniej tych wykonawców, którzy złożyli oferty w przetargu nieograniczonym, przetargu ograniczonym albo negocjacjach z ogłoszeniem. Zapis pkt. 8.6.6. stosuje się.

27.6.8. Zamawiający wyznacza termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego na przygotowanie i złożenie oferty.

27.6.9. Zapraszając do składania ofert zamawiający może żądać od wykonawców wniesienia wadium. Przepisy o wadium stosuje się odpowiednio.

27.6.10. Wraz z zaproszeniem do składania ofert zamawiający przekazuje specyfikację istotnych warunków zamówienia.

27.6.11. Do negocjacji bez ogłoszenia pkt. 8.4.10.-8.4.13. stosuje się odpowiednio.

 

27.7. Zamówienie z wolnej ręki 

27.7.1. Zamówienie z wolnej ręki to tryb udzielenia zamówienia, w którym zamawiający udziela zamówienia po negocjacjach tylko z jednym wykonawcą.

27.7.2. Informacja o zamiarze udzielenia zamówienia, określająca min. przedmiot zamówienia, kryteria oceny ofert wstępnych, termin składania ofert, publikowana jest na stronie internetowej zamawiającego oraz zamieszczana jest na tablicy ogłoszeń zamawiającego w jego siedzibie.

27.7.3. Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:

1) dostawy, usługi lub roboty budowlane mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę:

a) z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze.

b) z przyczyn związanych z ochroną praw wyłącznych, wynikających z odrębnych przepisów,

c) w przypadku udzielania zamówienia w zakresie działalności twórczej lub artystycznej;

2) ze względu na wyjątkową sytuację niewynikającą z przyczyn leżących po stronie zamawiającego, której nie mógł on przewidzieć, wymagane jest natychmiastowe wykonanie zamówienia, a nie można zachować terminów określonych dla innych trybów udzielenia zamówienia;

w prowadzonych kolejno postępowaniach o udzielenie zamówienia, z których co najmniej jedno prowadzone było w trybie przetargu nieograniczonego albo przetargu ograniczonego, nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, nie zostały złożony

żadne oferty lub wszystkie oferty zostały odrzucone na podstawie art. 64 ust. 1 pkt. 2 ze względu na ich niezgodność z opisem przedmiotu zamówienia, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione;

3) w przypadku udzielania dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych zamówień dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym i nieprzekraczających łącznie 50 % wartości realizowanego zamówienia, niezbędnych do jego prawidłowego wykonania, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, jeżeli:

a) z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia dodatkowego od zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów, lub

b) wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego;

4) w przypadku udzielania, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, jeżeli zamówienie podstawowe zostało udzielone w trybie przetargu nieograniczonego lub ograniczonego, a zamówienie uzupełniające było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego;

5) w przypadku udzielania, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy dostaw, zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 20 % wartości zamówienia podstawowego i polegających na rozszerzeniu dostawy, jeżeli zmiana wykonawcy powodowałaby konieczność nabywania rzeczy o innych parametrach technicznych, co powodowałoby niekompatybilność techniczną lub nieproporcjonalnie duże trudności techniczne w użytkowaniu i dozorze, jeżeli zamówienie podstawowe zostało udzielone w trybie przetargu nieograniczonego lub ograniczonego, a zamówienie uzupełniające było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego;

6) możliwe jest udzielenie zamówienia na dostawy na szczególnie korzystnych warunkach w związku z likwidacją działalności innego podmiotu, postępowaniem egzekucyjnym albo upadłościowym;

7) zamówienie na dostawy jest dokonywane na giełdzie towarowej w rozumieniu przepisów o giełdach towarowych, w tym na giełdzie towarowej innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego;

8) w związku z trwającymi przez bardzo krótki okres szczególnie korzystnymi okolicznościami możliwe jest udzielenie zamówienia po cenie znacząco niższej od cen rynkowych;

9) W przypadku zamówień dodatkowych i uzupełniających na roboty budowlane i usługi oszacowane powyżej 30 000 euro, a poniżej wartości ustalonej na podstawie art. 11 ust.8 Prawo zamówień publicznych. Zamawiający dokonuje następujących czynności:

a) Zamawiający na podstawie protokołu konieczności i kosztorysu ofertowego Wykonawcy sporządza protokół z negocjacji i podpisuje umowę z Wykonawcą .

b) Wykonawca, któremu Zamawiający udziela zamówienia składa oświadczenie zgodnie z §56 Regulaminu.

10) W przypadku zamówień uzupełniających na dostawy oszacowane powyżej 30 000 euro, a poniżej wartości ustalonej na podstawie art. 11 ust.8 Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dokonuje następujących czynności:

a) Zamawiający rozpoczyna procedurę na podstawie protokołu wstępnego następnie

b) Zamawiający zaprasza pisemnie Wykonawcę do złożenia oferty i przeprowadzenia negocjacji przekazując mu opis przedmiotu zamówienia,

c) Zamawiający sporządza protokół z negocjacji na podstawie którego będzie zawarta umowa

d) Wykonawca, któremu Zamawiający udziela zamówienia składa oświadczenie zgodnie z §56 Regulaminu.

11) W przypadku zamówień uzupełniających na dostawy oszacowane powyżej 30 000 euro, a poniżej wartości ustalonej na podstawie art. 11 ust.8 Pzp, Zamawiający dokonuje następujących czynności:

a) Zamawiający rozpoczyna procedurę na podstawie protokołu wstępnego następnie

b) Zamawiający zaprasza pisemnie Wykonawcę do złożenia oferty i przeprowadzenia negocjacji przekazując mu opis przedmiotu zamówienia,

c) Zamawiający sporządza protokół z negocjacji na podstawie którego będzie zawarta umowa

d) Wykonawca, któremu Zamawiający udziela zamówienia składa oświadczenie zgodnie z pkt. 8.7.4.

27.7.4. Najpóźniej z zawarciem umowy wykonawca składa oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. Zamawiający może żądać dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków. 

27.7.5. Przepis o wadium stosuje się odpowiednio.

 

27.8. Partnerstwo innowacyjne

27.8.1. Partnerstwo innowacyjne to tryb udzielenia zamówienia, w którym w odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o zamówieniu zamawiający zaprasza wykonawców dopuszczonych do udziału w postępowaniu do składania ofert wstępnych, prowadzi z nimi negocjacje, a następnie zaprasza do składania ofert na opracowanie innowacyjnego produktu, usług lub robót budowlanych niedostępnych na rynku oraz sprzedaż tych produktów, usług lub robót budowlanych

 

28. Wytyczne dla postępowania dla zamówień finansowanych ze środków europejskich

28.1.1. W przypadku gdy zamówienie ma być lub może być finansowane ze środków europejskich należy stosować w tym zakresie zasadę konkurencyjności przy udzieleniu zamówień i poniższe wytyczne.

28.1.2. Możliwe jest niestosowanie procedur określonych poniżej w przypadkach określonych w wytycznych wynikających z przepisów prawnych i dokumentów określających sposób udzielania zamówień współfinansowane ze środków europejskich lub innych mechanizmów finansowych.

28.1.3. Przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty. Opis przedmiotu zamówienia nie może odnosić się do określonego wyrobu, źródła, znaków towarowych, patentów lub specyficznego pochodzenia, chyba że takie odniesienie jest uzasadnione przedmiotem zamówienia i dopuszczono rozwiązania równoważne. W przypadku dopuszczenia rozwiązań równoważnych, w celu spełnienia wymogu opisania przedmiotu zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, powinien zostać określony zakres równoważności. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez zamawiającego.

28.1.4. Z uwagi na konieczność ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa dopuszcza się możliwość ograniczenia zakresu opisu przedmiotu zamówienia, przy czym wymagane jest przesłanie uzupełnienia wyłączonego opisu przedmiotu zamówienia do potencjalnego wykonawcy, który zobowiązał się do zachowania poufności w odniesieniu do przedstawionych informacji, w terminie umożliwiającym przygotowanie i złożenie oferty.

28.1.5. Do opisu przedmiotu zamówienia stosuje się nazwy i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) (Dz. Urz. WE L 340 z 16.12.2002, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne rozdz. 6, t. 5, str. 3). Wspólny Słownik Zamówień dostępny jest m. in.: pod adresem: http://kody.uzp.gov.pl

28.1.6. Warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania, o ile zostaną zawarte określane są w sposób proporcjonalny do przedmiotu zamówienia, zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców. Nie można formułować warunków przewyższających wymagania wystarczające do należytego wykonania zamówienia.

28.1.7. Kryteria oceny ofert składanych w ramach postępowania o udzielenie zamówienia są formułowane w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców, przy czym: 

a) każde kryterium oceny ofert musi odnosić się do danego przedmiotu zamówienia, 

b) każde kryterium (i opis jego stosowania) musi być sformułowane jednoznacznie i precyzyjnie, tak żeby każdy poprawnie poinformowany oferent, który dołoży należytej staranności, mógł interpretować je w jednakowy sposób,

c)  wagi (znaczenie) poszczególnych kryteriów powinny być określone w sposób umożliwiający wybór najkorzystniejszej oferty,

d) kryteria oceny ofert nie mogą dotyczyć właściwości wykonawcy, a w szczególności jego wiarygodności ekonomicznej, technicznej lub finansowej oraz doświadczenia. Zakaz ten nie dotyczy zamówień na usługi społeczne i innych szczególnych usług 

e) cena może być jedynym kryterium oceny ofert. Poza wymaganiami dotyczącymi ceny wskazane jest stosowanie jako kryterium oceny ofert innych wymagań odnoszących się do przedmiotu zamówienia, takich jak np. jakość, funkcjonalność, parametry techniczne, aspekty środowiskowe, społeczne, innowacyjne, serwis, termin wykonania zamówienia, koszty eksploatacji oraz organizacja, kwalifikacje zawodowe doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia, jeżeli mogą mieć znaczący wpływ na jakość wykonania zamówienia. 

28.1.8. Termin na złożenie oferty wynosi co najmniej 7 dni w przypadku dostaw i usług, co najmniej 14 dni - w przypadku robót budowlanych. Bieg terminu rozpoczyna się w dniu następującym po dniu upublicznienia zapytania ofertowego, a kończy się z upływem ostatniego dnia. Jeżeli koniec terminu przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następującego po dniu lub dniach wolnych od pracy. 

28.1.9. W celu spełnienia zasady konkurencyjności należy: 

a) upublicznić postępowanie zgodnie z warunkami, o których mowa w pkt 9.1.11 lub 9.1.12, które zawiera co najmniej: 

 • opis przedmiotu zamówienia, 
 • warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania, przy czym stawianie warunków udziału nie jest obowiązkowe, 
 • kryteria oceny oferty, 
 • informację o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny oferty, 
 • opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty, 
 • termin składania ofert, 
 • termin realizacji umowy, 
 • określenie warunków istotnych zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia, o ile przewiduje się możliwość zmiany takiej umowy, 
 • informację o możliwości składania ofert częściowych, o ile zamawiający taką możliwość przewiduje, 
 • opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe wraz z wybranymi kryteriami oceny, jeżeli zamawiający wymaga lub dopuszcza ich składanie, 
 • informację o planowanych zamówieniach (udzielenie zamówienia wykonawcy wybranemu zgodnie z zasadą konkurencyjności w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, przewidywanych w zapytaniu ofertowym zamówień na usługi lub roboty budowlane, polegających na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych), ich zakres oraz warunki, na jakich zostaną udzielone, o ile zamawiający przewiduje udzielenie tego typu zamówień, 

b) wybrać najkorzystniejszą ofertę zgodną z opisem przedmiotu zamówienia, złożoną przez wykonawcę spełniającego warunki udziału w postępowaniu w oparciu o ustalone w zapytaniu ofertowym kryteria oceny. Wybór oferty jest dokumentowany protokołem postępowania o udzielenie zamówienia, o którym mowa w pkt 9.1.16. 

28.1.10. Upublicznienie postępowania oznacza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia w ramach projektu. 

28.1.11. Upublicznienie postępowania polega na jego umieszczeniu w bazie konkurencyjności (na internetowa wskazana w komunikacie ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego, przeznaczona do umieszczania zapytań ofertowych (https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/), a w przypadku zawieszenia działalności bazy potwierdzonego odpowiednim komunikatem ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego – na umieszczeniu tego zapytania na stronie internetowej wskazanej przez instytucję będącą stroną umowy o dofinansowanie (stronie gwarantującej odpowiedni stopień upublicznienia informacji o zamówieniu, nie może być to strona własna zamawiającego; od 01.01.2018 roku stronie właściwej dla danego programu operacyjnego) w umowie o dofinansowanie. 

28.1.12. W przypadku, gdy ze względu na specyfikę projektu wnioskodawca rozpoczyna realizację projektu na własne ryzyko przed podpisaniem umowy o dofinansowanie, w celu upublicznienia zapytania ofertowego powinien upublicznić zapytanie ofertowe na stronie internetowej (stronie gwarantującej odpowiedni stopień upublicznienia informacji o zamówieniu, nie może być to strona własna zamawiającego; od 01.01.2018 roku stronie właściwej dla danego programu operacyjnego) wskazanej przez instytucję ogłaszającą nabór wniosków o dofinansowanie projektu . 

28.1.13. Zapytanie ofertowe może zostać zmienione przed upływem terminu składania ofert przewidzianym w zapytaniu ofertowym. W takim przypadku należy w opublikowanym zgodnie z pkt 9.1.11. lub 9.1.12 zapytaniu ofertowym uwzględnić informację o zmianie. Informacja ta powinna zawierać co najmniej: datę upublicznienia zmienianego zapytania ofertowego a także opis dokonanych zmian. Zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach, jeżeli jest to konieczne z uwagi na zakres wprowadzonych zmian. 

28.1.14. Treść pytań dotyczących zapytania ofertowego wraz z wyjaśnieniami zamawiającego publikowana jest zgodnie z pkt 9.1.11. lub 9.1.12. 

28.1.15. Umowę z wykonawcą i protokół postępowania o udzielenie zamówienia należy sporządzić w formie pisemnej. 

28.1.16. Protokół postępowania o udzielenie zamówienia zawiera co najmniej: 

a) informację o sposobie upublicznienia zapytania ofertowego, 

b) wykaz ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na zapytanie ofertowe, wraz ze wskazaniem daty wpłynięcia oferty do zamawiającego, 

c) informację o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu przez wykonawców, o ile takie warunki były stawiane, 

d) informację o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny i sposobie przyznawania punktacji poszczególnym wykonawcom za spełnienie danego kryterium, 

e) wskazanie wybranej oferty wraz z uzasadnieniem wyboru, 

f) datę sporządzenia protokołu i podpis zamawiającego, 

g)  następujące załączniki: 

 • potwierdzenie upublicznienia zapytania ofertowego w sposób wskazany w pkt 9.1.11. lub 9.1.12, w tym również potwierdzenie upublicznienia zmian w zapytaniu ofertowym, o ile zostały dokonane
 • złożone oferty, 
 • oświadczenie/oświadczenia o braku powiązań z wykonawcami, którzy złożyli oferty, podpisane przez osoby wykonujące w imieniu zamawiającego czynności związane z procedurą wyboru wykonawcy, w tym biorące udział w procesie oceny ofert (tj. osoby wykonujące w imieniu zamawiającego czynności związane z procedurą wyboru wykonawcy, w tym biorące udział w procesie oceny ofert, nie mogą być powiązane osobowo lub kapitało z wykonawcami, którzy złożyli oferty. Powinny być to osoby bezstronne i obiektywne).

28.1.17. Informację o wyniku postępowania upublicznia się w taki sposób, w jaki zostało upublicznione zapytanie ofertowe. Informacja o wyniku postępowania powinna zawierać co najmniej nazwę wybranego wykonawcy. Na wniosek wykonawcy, który złożył ofertę, istnieje obowiązek udostępnienia wnioskodawcy protokołu postępowania o udzielenie zamówienia, z wyłączeniem części ofert stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa.

28.1.18. Po przeprowadzeniu procedury uregulowanej w niniejszej sekcji następuje podpisanie umowy z wykonawcą. W przypadku gdy wybrany wykonawca odstąpi od podpisania umowy z zamawiającym, możliwe jest podpisanie umowy z kolejnym wykonawcą, który w postępowaniu o udzielenie zamówienia uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów. W przypadku gdy zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowy, postępowania może zakończyć się podpisaniem więcej niż jednej umowy.

28.1.19. Nie jest możliwe dokonywanie istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że: 

a) zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w zapytaniu ofertowym oraz określił warunki takiej zmiany, o ile nie prowadzą one do zmiany charakteru umowy, 

b) zmiany dotyczą realizacji dodatkowych dostaw, usług lub robót budowlanych od dotychczasowego wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki: 

 • zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego, 
 • zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla zamawiającego, 
 • wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie, 

c) zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy i zostały spełnione łącznie następujące warunki: i. konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, ii. wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie, 

d) wykonawcę, któremu zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy wykonawca: 

 • na podstawie postanowień umownych, o których mowa w lit. a, 
 • w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, 
 • w wyniku przejęcia przez zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem jego podwykonawców, 

e) zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy i jednocześnie jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie w przypadku zamówień na usługi lub dostawy albo, w przypadku zamówień na roboty budowlane, jest mniejsza od 15% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.

28.1.20. Zmianę umowy uznaje się za istotną jeżeli zmienia ogólny charakter umowy, w stosunku do charakteru umowy w pierwotnym brzmieniu albo nie zmienia ogólnego charakteru umowy i zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: zmiana wprowadza warunki, które, gdyby były postawione w postępowaniu o udzielenie zamówienia, to w tym postępowaniu wzięliby lub mogliby wziąć udział inni wykonawcy lub przyjęto by oferty innej treści, zmiana narusza równowagę ekonomiczną umowy na korzyść wykonawcy w sposób nieprzewidziany pierwotnie w umowie, zmiana znacznie rozszerza lub zmniejsza zakres świadczeń i zobowiązań wynikający z umowy lub polega na zastąpieniu wykonawcy, któremu zamawiający udzielił zamówienia, nowym wykonawcą, w przypadkach innych niż wymienione w pkt. 9.1.19. lit. d).

28.1.21. W celu uniknięcia konfliktu interesów osoby wykonujące w imieniu zamawiającego czynności związane z procedurą wyboru wykonawcy, w tym biorące udział w procesie oceny ofert, nie mogą być powiązane osobowo lub kapitałowo z wykonawcami, którzy złożyli oferty. Powinny być to osoby bezstronne i obiektywne.

 

29. Wadium

29.1. Zamawiający może żądać od wykonawców wniesienia wadium.

29.2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert

29.3. Zamawiający określa kwotę wadium w granicach od 0,5% do 3% wartości zamówienia

29.4. Jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, określa kwotę wadium dla każdej z części. Przepis ust. 4 stosuje się odpowiednio.

29.5. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

a) pieniądzu;

b) poręczeniach bankowych;

c) gwarancjach bankowych;

d) gwarancjach ubezpieczeniowych;

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2018, poz. 110)

29.6. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego.

29.7. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na bieżącym rachunku bankowym.

29.8. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, jeżeli:

a) upłynął termin związania ofertą;

b) zawarto umowę w sprawie zamówienia i wniesiono zabezpieczenie należytego wykonania tej umowy;

c) zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia

29.9. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy:

a) który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert;

b) który został wykluczony z postępowania

c) którego oferta została odrzucona

29.10. Złożenie przez wykonawcę, którego oferta została odrzucona lub wykluczonego z postępowania, wniosku o zwrot wadium jest równoznaczne z zrzeczeniem się przez wykonawcę prawa do wniesienia protestu.

29.11. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.

29.12. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:

a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia na warunkach określonych w ofercie;

b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy

 

30. Wybór najkorzystniejszej oferty

30.1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę.

30.2. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej albo za zgodą zamawiającego, w postaci elektronicznej, opatrzoną bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

30.3. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

30.4. Zamawiający może dopuścić możliwość złożenia oferty wariantowej, jeżeli cena nie jest jedynym kryterium wyboru

30.5. Zamawiający może dopuścić możliwość złożenia oferty częściowej, jeżeli przedmiot zamówienia jest podzielny

30.6. W przypadku, o którym mowa w pkt. 11,5., wykonawca może złożyć oferty częściowe na jedną lub więcej części zamówienia, chyba że zamawiający określi maksymalną liczbę części zamówienia, na które oferty częściowe może złożyć jeden wykonawca

30.7. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę

30.8. Ofertę złożoną po terminie zwraca się bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu

30.9. Wykonawca jest związany ofertę do upływu terminu określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jednak nie dłużej niż 60 dni

30.10. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres

30.11. Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w pkt. 11.10., nie powoduje utraty wadium

30.12. Zgoda wykonawcy na przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalna tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą

30.13. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert

 

31. Otwarcie ofert

31.1. Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu otwarcia ofert

31.2. Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania, z tym że dzień, w którym upływa termin składania ofert, jest dniem ich otwarcia

31.3. Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach

31.4. Informacje, o których mowa w pkt.12.3. przekazuje się niezwłocznie wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek.

 

32. Wyjaśnienia treści złożonych ofert, oczywiste pomyłki pisarskie i rachunkowe

32.1.  W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między zamawiającym a wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz. z zastrzeżeniem pkt. 13.2., dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.

32.2. Zamawiający poprawia w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodującej istotnych zmian w treści oferty- niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

32.3.  Zamawiający poprawia omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny w następujący sposób:

1) w przypadku mnożenia cen jednostkowych i liczby jednostek miar:

a) jeżeli obliczona cena nie odpowiada iloczynowi ceny jednostkowej oraz liczby jednostek miar, przyjmuje się, że prawidłowo podano liczbę jednostek miar oraz cenę jednostkową,

b) jeżeli cenę jednostkową podano rozbieżnie słownie i liczbę, przyjmuje się, że prawidłowo podano liczbę jednostek miar i ten zapis ceny jednostkowej, który odpowiada dokonanemu obliczeniu ceny;

2) w przypadku sumowania cen za poszczególne części zamówienia:

a) jeżeli obliczona cena nie odpowiada sumie cen za części zamówienia, przyjmuje się, że prawidłowo podano ceny za części zamówienia,

b) jeżeli cenę za część zamówienia podano rozbieżnie słownie i liczbę, przyjmuje się, że prawidłowo podano ten zapis, który odpowiada dokonanemu obliczeniu ceny,

c) jeżeli ani cena za część zamówienia podana liczbą, ani podana słownie nie odpowiadają obliczonej cenie, przyjmuje się, że prawidłowo podano ceny za część zamówienia wyrażone słownie;

3) w przypadku oferty z cenę określoną za cały przedmiot zamówienia albo jego część (cena ryczałtowa):

a) przyjmuje się, że prawidłowo podano cenę ryczałtowe bez względu na sposób jej obliczenia, jeżeli cena ryczałtowa podana liczbą nie odpowiada cenie ryczałtowej podanej słownie, przyjmuje się za prawidłową cenę ryczałtową podaną słownie,

b) jeżeli obliczona cena nie odpowiada sumie cen ryczałtowych, przyjmuje się, że prawidłowo podano poszczególne ceny ryczałtowe.

 

33. Odrzucenie oferty

33.1. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:

a) jest niezgodna z regulaminem;

b)   jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia;

c) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;

d)   zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;

e) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert;

f) zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na podstawie art. 63, lub błąd w obliczeniu ceny;

g)    wykonawca w terminie 5 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny;

h) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

33.2. Zamawiający zawiadamia wykonawcę o odrzuceniu oferty, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

 

34. Wyjaśnienia dla zamawiającego

34.1. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia zwraca się do wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.

34.2. Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, bierze pod uwagę obiektywne czynniki, w szczególności oszczędność metody wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania techniczne, wyjątkowo sprzyjające warunki wykonywania zamówienia dostępne dla wykonawcy, oryginalność projektu wykonawcy oraz wpływ pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów.

34.3. Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia

 

35. Kryteria oceny ofert

35.1. PWiK wybiera najkorzystniejszą spośród złożonych ofert spełniających warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia w oparciu o ustalone kryteria oceny.

35.2. Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

35.3. Kryteriami oceny ofert są cena albo cena i inne kryteria odnoszące się do przedmiotu zamówienia, w szczególności jakość, funkcjonalność, parametry techniczne, zastosowanie najlepszych dostępnych technologii w zakresie oddziaływania na środowisko, koszty eksploatacji, serwis, wpływ sposobu wykonania zamówienia na rynek pracy w miejscu wykonywania zamówienia oraz termin wykonania zamówienia.

35.4. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z niższą ceną.

35.5. Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w którym jedynym kryterium oceny ofert jest cena, nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.

35.6. Wykonawcy składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

 

36. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

36.1. O wyborze oferty zamawiający zawiadamia niezwłocznie wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia a także dokonuje czynności zamieszczenia w/w informacji na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

 

37. Unieważnienie postępowania

37.1. Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:

a) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, z zastrzeżeniem pkt b).

b) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę jaka Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.

c) w przypadkach, o których mowa w pkt.16.5., zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie;

d) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było wcześniej przewidzieć;

e) postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia.

37.2. Jeżeli zamawiający dopuścił możliwość składania ofert częściowych, do unieważnienia w części postępowania o udzielenie zamówienia pkt. 18.1. stosuje się odpowiednio.

37.3. O unieważnieniu postępowania udzielenie zamówienia zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

37.4. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcom, którzy złożyli oferty, nie przysługuje roszczenie o zwrot kosztów uczestnictwa w postępowaniu, w szczególności kosztów przygotowania oferty.

 

38. Termin zawarcia umowy

38.1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia po przekazaniu wybranemu w toku postępowania wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą.

38.2. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki o których mowa w pkt. 18.1.

 

39. Dokumentowanie postępowań

39.1. W trakcie prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający sporządza pisemny protokół postępowania o udzielenie zamówienia, zwany dalej „protokołem", zawierający co najmniej:

 • opis przedmiotu zamówienia;
 • informację o trybie udzielenia zamówienia oraz informację, iż postępowanie prowadzone jest zgodnie z regulaminem udzielania zamówień sektorowych 
 • informacje o wykonawcach;
 • cenę i inne istotne elementy ofert;
 • wskazanie wybranej oferty z uzasadnieniem wyboru.
 • informację o sposobie upublicznienia zapytania ofertowego,
 • wykaz ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na zapytanie ofertowe, wraz ze wskazaniem daty wpłynięcia oferty do zamawiającego,
 • informację o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu przez wykonawców, o ile takie warunki były stawiane,
 • informację o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny i sposobie przyznawania punktacji poszczególnym wykonawcom za spełnienie danego kryterium,
 • datę sporządzenia protokołu i podpis zamawiającego,
 • następujące załączniki:

- potwierdzenie publikacji zapytania na stronie internetowej Spółki,

- złożone oferty,

- oświadczenia o braku powiązań osobowych i kapitałowych Zamawiającego z wykonawcami, którzy złożyli oferty.

39.2. Oferty, opinie biegłych, oświadczenia, informacja z zebrania wykonawców, zawiadomienia, wnioski, inne dokumenty i informacje składane przez zamawiającego i wykonawców oraz umowa w sprawie zamówienia publicznego stanowią załączniki do protokołu.

39.3. Protokół wraz z załącznikami jest jawny i udostępniany do wglądu po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym że oferty są jawne od chwili ich otwarcia.

39.4. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane. Wykonawca nie może zastrzec informacji, których mowa w pkt.12.3.,

39.5. Informację o wyniku postępowania umieszcza się co najmniej na stronie internetowej Zamawiającego z informacją zawierającą co najmniej nazwę wybranego wykonawcy. Na wniosek wykonawcy, który złożył ofertę, udostępnia się wnioskodawcy protokół postępowania o udzielenie zamówienia, z wyłączeniem załączników wskazanych w pkt.20.1. tiret 11 drugi myślnik.

39.6. Zamawiający przechowuje protokół wraz z załącznikami przez okres 3 łat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, w sposób gwarantujący jego nienaruszalność.

 

40. Umowy w sprawach zamówień publicznych

40.1. Do umów w sprawach zamówień, zwanych dalej „umowami", stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jeżeli przepisy regulaminu nie stanowią inaczej.

40.2. Umowa wymaga, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej, chyba że przepisy odrębne wymagają formy szczególnej

40.3. Umowy w sprawach zamówień są jawne.

40.4.  Zakres świadczenia wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.

40.5.  Umowa jest nieważna w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

40.6.  Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego, przed podpisaniem umowy. Jeżeli zamawiający nie ma możliwości potwierdzenia wpływu środków na swoje konto Wykonawca ma obowiązek dostarczenia bankowego potwierdzenia dokonania przelewu które udowodni dokonanie w/w czynności.

40.7.  W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.

40.8. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy.

40.9.  Umowę zawiera się na czas oznaczony.

40.10. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub zmiany te są korzystne dla zamawiającego.

40.11. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem przepisu pkt. 21.10. jest nieważna.

40.12. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

40.13. W przypadku, o którym mowa w pkt.21.12., wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

40.14. Za nienależyte wykonanie zamówienia stosowane są wskazane w umowie kary. Nie ogranicza to odpowiedzialności wykonawcy przewidzianej na zasadach ogólnych.

 

41. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

41.1. Zamawiający może żądać od wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zwanego dalej „zabezpieczeniem".

41.2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowny. Jeżeli wykonawca jest jednocześnie gwarantem, zabezpieczenie służy także pokryciu roszczeń z tytułu gwarancji jakości.

41.3. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:

a) pieniądzu;

b) poręczeniach bankowych;

c) gwarancjach bankowych;

d) gwarancjach ubezpieczeniowych;

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 ust. 3 pkt 4 lit. b ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2018, poz. 110(.

41.4. Za zgodą zamawiającego zabezpieczenie może być wnoszone również:

a) w wekslach z poręczeniem wekslowym banku;

b) przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego; 

c) przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów.

41.5. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego, przed podpisaniem umowy. Jeżeli zamawiający nie ma możliwości potwierdzenia wpływu środków na swoje konto Wykonawca ma obowiązek dostarczenia bankowego potwierdzenia dokonania przelewu które udowodni dokonanie w/w czynności.

41.6. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.

41.7. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy.

41.8. W trakcie realizacji umowy wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w pkt. 22.3.

41.9. Za zgodą zamawiającego wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w art. 22.4.

41.10. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.

41.11. Wysokość zabezpieczenia ustala się w stosunku procentowym do ceny całkowitej podanej w ofercie albo maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania zamawiającego wynikającego z umowy, jeżeli w ofercie podano cenę jednostkową lub ceny jednostkowe.

41.12. Zabezpieczenie ustala się w wysokości od 2% do 10% ceny całkowitej podanej w ofercie albo maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania zamawiającego wynikającego z umowy.

41.13. Jeżeli okres realizacji zamówienia jest dłuższy niż rok, zabezpieczenie, za zgodą zamawiającego, może być tworzone przez potrącenia z należności za częściowo wykonane dostawy, usługi lub roboty budowlane.

41.14. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, w dniu zawarcia umowy wykonawca jest obowiązany wnieść co najmniej 30% kwoty zabezpieczenia.

41.15. Zamawiający wpłaca kwoty potrącane na rachunek bankowy w tym samym dniu, w którym dokonuje zapłaty faktury.

41.16. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, wniesienie pełnej wysokości zabezpieczenia nie może nastąpić później niż do połowy okresu, na który została zawarta umowa.

41.17. Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia uznania przez zamawiającego za należycie wykonane.

41.18. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji jakości nie może przekraczać 30% wysokości zabezpieczenia

41.19. Kwota, o której mowa w ust. 2, jest zwracana nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji jakości.

41.20. W przypadkach szczególnych uzasadnionych Zamawiający zastrzega sobie prawo zwrotu całości zabezpieczenia należytego wykonania umowy pod warunkiem bezusterkowego odbioru przedmiotu zamówienia.

 

42. Środki ochrony prawnej

42.1. Od rozstrzygnięcia zamówień sektorowych o wartość zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8. Ustawy prawo zamówień publicznych zamówień publicznych Wykonawcom ,których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów Regulaminu - przysługuje protest.

42.2. Protest można wnieść wobec czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której jest zobowiązany na podstawie regulaminu

42.3. Od rozstrzygnięcia zamówień sektorowych o wartość zamówienia równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8. Ustawy prawo zamówień publicznych stosuje się środki ochrony prawnej zawarte w Ustawie Dział VI Środki ochrony prawnej.

42.4. Protest wnosi się do Zamawiającego w terminie 5 dni kalendarzowych od dnia, w którym Wykonawca powziął lub mógł powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, z zastrzeżeniem pkt.23.7.

42.5. Protest uważa się za wniesiony z chwilą, gdy doszedł on do Zamawiającego w taki sposób, że mógł on zapoznać się z jego treścią.

42.6. Protest dotyczący postanowień SIWZ wnosi się nie później niż w terminie 5 dni kalendarzowych od dnia otrzymania SIWZ, a jeżeli SIWZ było zamieszczone na stronie internetowej od dnia zamieszczenia.

42.7. Wniesienie protestu jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy.

42.8. Zamawiający odrzuca protest wniesiony po terminie lub wniesiony przez podmiot nieuprawniony.

42.9. Protest powinien wskazywać oprotestowaną czynność lub zaniechanie Zmawiającego, a także zawierać żądanie, zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających jego wniesienie.

42.10. W przypadku wniesienia protestu po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia protestu.

42.11. O zawieszeniu biegu terminu związania ofertą Zamawiający informuje niezwłocznie Wykonawców, którzy złożyli oferty.

42.12. Zamawiający w dowolnym czasie przed upływem ważności wadiów, wzywa Wykonawców, pod rygorem wykluczenia z postępowania , do przedłużenia ważności wadium albo wniesienia nowego wadium na okres niezbędny do zabezpieczenia postępowania do czasu zawarcia umowy.

42.13. O wniesieniu protestu oraz jego treści i zarzutach Zamawiający zawiadamia niezwłocznie Wykonawców uczestniczących w postępowaniu.

42.14. Do czasu rozstrzygnięcia protestu Zamawiający nie może zawrzeć umowy.

42.15. Protest rozstrzyga się w ciągu 7 dni roboczych od daty wniesienia do Zamawiającego

42.16. Brak rozstrzygnięcia protestu w terminie, o którym mowa w ust. 12, uznaje się za jego oddalenie.

42.17. Treść rozstrzygnięcia wraz z uzasadnieniem Zamawiający przesyła niezwłocznie Wykonawcy, który wniósł protest.

42.18. W przypadku uwzględnienia protestu Zamawiający powtarza oprotestowaną czynność lub dokonuje czynności bezprawnie zaniechanej.

42.19. O powtórzeniu lub dokonaniu czynności Zamawiający informuje wszystkich Wykonawców.

42.20. Rozstrzygnięcie protestu przez Zamawiającego jest ostateczne.

 

43. Dokumenty związane.

43.1. Regulamin pracy komisji przetargowej 

43.2. Regulamin udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty 30 000 euro

 

44. Załączniki

44.1. Załącznik Nr 01 – Informacja dotycząca szacowania wartości zamówienia.

 

44.2. Załącznik Nr 02 – Wniosek o wszczęcie zamówienia publicznego o wartości przekraczającej 30 tys. euroelania zamówienia

  1. Zamówienia współfinansowane ze środków europejskich

  2. Podmioty wykonujące czynności

  3. Odpowiedzialność

 1. Ustalenie szacunkowej wartości zamówienia

 2. Wszczęcie postępowania w zakresie zamówień

 3. Zamawiający i wykonawcy

  1. Informacje ogólne

  2. Okoliczności wyłączające udział pracownika w postępowaniu

  3. Komisja przetargowa

  4. Zespół do nadzoru nad realizacją udzielonego zamówienia

  5. Warunki udziału w postępowaniu

  6. Poleganie na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów

  7. Wspólny udział wykonawców

  8. Przyczyny wykluczenia

  9. Procedura odwrócona

  10. Dokumenty jakich może zamawiający żądać od wykonawcy ubiegającego się o zamówienie

  11. Oświadczenia wykonawcy

  12. Forma kontaktowania się zamawiającego z wykonawcami

 4. Przygotowanie postępowania

  1. Opis przedmiotu zamówienia

  2. Informacje zawarte w specyfikacji

  3. Przekazanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia

  4. Wyjaśnienie treści specyfikacji

 5. Tryby prowadzenia postępowania

  1. Informacje ogólne

  2. Przetarg nieograniczony

  3. Przetarg ograniczony

  4. Negocjacje z ogłoszeniem

  5. Dialog konkurencyjny

  6. Negocjacje bez ogłoszenia

  7. Zamówienie z wolnej ręki

  8. Partnerstwo innowacyjne

 6. Wytyczne dla postępowania dla zamówień finansowanych ze środków europejskich

 7. Wadium

 8. Wybór najkorzystniejszej oferty

 9. Otwarcie ofert

 10. Wyjaśnienia treści złożonych ofert, oczywiste pomyłki pisarskie i rachunkowe

 11. Odrzucenie oferty

 

 1. Wyjaśnienia dla zamawiającego

 2. Kryteria oceny ofert

 3. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 4. Unieważnienie postępowania

 5. Termin zawarcia umowy

 6. Dokumentowanie postępowań

 7. Umowy w sprawach zamówień publicznych

 8. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

 9. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

 10. Dokumenty związane.

 11. Załączniki

 

 

 1. Cel, zakres i przedmiot

  1. Regulamin udzielania zamówień sektorowych, powyżej 30 000 euro stosuje się do udzielania zamówień publicznych, w zakresie przedmiotowym wskazanym w art. 132 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579, 2018), o wartości przekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt. 8 ustawy i nie przekraczających kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie w art. 11 ust. 8 ustawy.

  2. Celem Regulaminu udzielania zamówień sektorowych, powyżej 30 000 euro jest określenie obowiązujących w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim zasad postępowania przy dokonywaniu zamówień (tj. dokonywaniu zakupów, zamawianiu usług, zleceniu wykonywania robót budowlanych), których wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartości kwoty 30 000 euro i nie przekracza kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

  3. Regulaminu udzielania zamówień sektorowych, powyżej 30 000 euro nie stosuje do zamówień wyłączonych spod stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych, określonych w art. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

  4. W zakresie przedmiotowym wskazanym w ust. 1.1., w sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, Zamawiający stosuje przepisy ustawy z dnia 29.01.2004 roku Prawo zamówień publicznych.

  5. W przypadku wątpliwości przy interpretacji zapisów Regulaminu, bądź rozbieżności zapisów Regulaminu i zapisów ustawy Prawo zamówień publicznych regulującej udzielania zamówień sektorowych, pierwszeństwo stosowania ma ustawa Prawo zamówień publicznych.

  6. Do dokonywania zamówień, których zakres przedmiotowy nie mieści się w zakresie przedmiotowym określonym w art. 132 ustawy, których wartość przekracza kwotę 30 tys. euro, stosuje się zapisy ustawy (zamówienia klasyczne).

 

 1. Terminologia

Ilekroć w niniejszym dokumencie jest mowa o:

   1. PWiK — rozumie się przez to Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim,

   2. Regulaminie — rozumie się przez to niniejszy dokument, tj. Regulamin udzielania zamówień sektorowych, powyżej 30 000 euro,

   3. kierowniku zamawiającego - należy przez to rozumieć Prezesa Zarządu PWK lub osobę działającą na podstawie jego upoważnienia, uprawnioną do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,

   4. komisji - należy przez to rozumieć komisję przetargową,

   5. SIWZ - należy przez to rozumieć Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, dokument określający zasady i warunki udzielenia zamówienia,

   6. ustawie lub Pzp - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 roku poz.1578, 2018),

   7. Wykonawcy - należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która wykonuje zamówienie, lub złożyła ofertę na wykonanie zamówienia,

   8. Zamawiającym - należy przez to rozumieć Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim,

   9. zamówieniu - należy przez to rozumieć zamówienie publiczne, czyli umowę odpłatną zawieraną między zamawiającym a Wykonawcą, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane,

   10. cenie - należy przez to rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 Pzp,

   11. najkorzystniejszej ofercie - należy przez to rozumieć ofertę, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia publicznego albo ofertę z najniższą ceną, a w przypadku zamówień publicznych w zakresie działalności twórczej lub naukowej, których przedmiotu nie można z góry opisać w sposób jednoznaczny i wyczerpujący - ofertę, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia,

   12. ofercie częściowej - należy przez to rozumieć ofertę przewidującą, zgodnie z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wykonanie części zamówienia publicznego,

   13. ofercie wariantowej - należy przez to rozumieć ofertę przewidującą, zgodnie z warunkami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, odmienny niż określony przez zamawiającego sposób wykonania zamówienia publicznego;

   14. dostawach - należy przez to rozumieć nabywanie rzeczy, praw oraz innych dóbr, w szczególności na podstawie umowy sprzedaży, dostawy, najmu, dzierżawy oraz leasingu,

   15. usługach - należy przez to rozumieć wszelkie świadczenia, których przedmiotem nie są roboty budowlane lub dostawy,

   16. robotach budowlanych - należy przez to rozumieć wykonanie albo zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w rozumieniu Pzp, a także wykonanie robót budowlanych przez osobę trzecią, zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego;

   17. JRP - należy przez to rozumieć komórkę organizacyjną PWiK zajmującą się zamówieniami publicznymi w PWiK,

   18. komórka wnioskująca – jednostki organizacyjna lub samodzielne stanowiska pracy w PWiK wnioskujące o dokonanie zamówienia,

Wszelkie pojęcia niezdefiniowane w niniejszym Regulaminie należy rozumieć zgodnie z definicjami zawartymi w art. 2 Pzp.

 

 

 

 

 1. Zasady ogólne

 

  1. Zasady udzielania zamówienia

   1. Przy udzielaniu zamówień należy przestrzegać zasady racjonalnego gospodarowania środkami, w tym zasady wydatkowania środków w sposób:

 1. celowy,

 2. oszczędny,

 3. umożliwiający terminową realizację zadań.

   1. Udzielając zamówienia należy stosować zasadę optymalnego doboru metod i środków w celu uzyskania najlepszych efektów z danych nakładów.

   2. Zamówienia należy przeprowadzać zgodnie z zasadami:

 1. równego traktowania wykonawców,

 2. uczciwej konkurencji,

 3. przejrzystości

 4. proporcjonalności.

   1. Postępowanie o udzielenie zamówienia jest jawne, z ograniczeniami w jawności postępowania wynikającymi z zapisów Regulaminu, Pzp, innych przepisów prawa.

   2. Postępowanie o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w Regulaminie prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej i w języku polskim.

 

  1. Zamówienia współfinansowane ze środków europejskich

   1. Zamówienia współfinansowane ze środków europejskich lub innych mechanizmów finansowych udzielane są na podstawie Regulaminu z zachowaniem wytycznych wynikających z przepisów prawnych i dokumentów określających sposób udzielania takich zamówień.

   2. Wszczynając postępowania w zakresie zamówień publicznych należy określić, czy będzie ono współfinansowane ze środków europejskich i w przypadku, gdy będzie miało to miejsce, postępowania należy przeprowadzić z uwzględnieniem w szczególności zapisów pkt. 9.

 

  1. Podmioty wykonujące czynności

   1. Za przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia odpowiada kierownik zamawiającego.

   2. JRP jest komórką organizacyjną w PWiK zajmującą się przygotowaniem i prowadzeniem zamówień publicznych bez względu na wartość zamówienia.

   3. Kierownik działu JRP oraz wyznaczeni pracownicy tego działu prowadzą postępowania w zakresie zamówień publicznych według zasad określonych niniejszym Regulaminem i przepisami prawa powszechnie obowiązującego.

   4. Czynności związane z udzieleniem zamówienia wykonują pracownicy PWiK zapewniający bezstronność i obiektywizm i wykonywane są w sposób zapewniający bezstronności i obiektywizm.

 

  1. Odpowiedzialność

   1. Za przestrzeganie przepisów Regulaminu odpowiedzialni są kierownicy komórek wnioskujących o udzielenie zamówienia oraz inni pracownicy jednostki w zakresie, w jakim powierzono im czynności przy udzielaniu zamówienia.

   2. Kierownik JRP odpowiada za zgodne z niniejszym Regulaminem i przepisami obowiązującego prawa przygotowanie postępowań w zakresie zamówień publicznych i sprawuje pieczę nad przestrzeganiem zapisów niniejszego Regulaminu i przepisów Pzp.

 

 1. Ustalenie szacunkowej wartości zamówienia

  1. Wartość szacunkowa zamówienia jest wartością netto, tj. bez podatku od towarów i usług (VAT).

  2. Szacunkową wartość zamówienia ustala się w złotych i przelicza na euro według średniego kursu złotego w stosunku do euro określonego w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów wydanym na podstawie art. 35 ust. 3 Pzp

  3. Przed wszczęciem procedury udzielenia zamówienia komórka wnioskująca szacuje z należytą starannością wartość zamówienia, w szczególności w celu ustalenia:

a) czy istnieje obowiązek stosowania zapisów Pzp,

b) czy wydatek ma pokrycie w rocznym planie rzeczowo–finansowym PWiK.

  1. Podstawą ustalenia wartości zamówienia jest całkowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy, bez podatku od towarów i usług, ustalone przez zamawiającego z należytą starannością, zgodnie z art. 32-35 Pzp i według poniższych wytycznych.

 

  1. Ustalenie wartości zamówienia:

   1. Zamawiający nie może w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy zaniżać wartości zamówienia lub wybierać sposobu obliczania wartości zamówienia.

   2. Jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie zamówień:

 1. w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych, jeżeli takie zamówienie było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z jego przedmiotem oraz całkowita wartość tego zamówienia została uwzględniona przy obliczaniu jego wartości

 2. dotychczasowemu wykonawcy zamówienia podstawowego, zamówienia na dodatkowe dostawy, których celem jest częściowa wymiana dostarczonych produktów lub instalacji albo zwiększenie bieżących dostaw lub rozbudowa istniejących instalacji, jeżeli zmiana wykonawcy zobowiązywałaby zamawiającego do nabywania materiałów o innych właściwościach technicznych, co powodowałoby niekompatybilność techniczną lub nieproporcjonalnie duże trudności techniczne w użytkowaniu i utrzymaniu tych produktów lub instalacji lub

 3. zamówienie jest udzielane dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych i polega na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych, jeżeli takie zamówienie było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z jego przedmiotem oraz całkowita wartość tego zamówienia została uwzględniona przy szacowaniu jego wartości, a w opisie zamówienia podstawowego wskazano zakres tych usług lub robót budowlanych oraz warunki, na jakich zostaną one udzielone,

przy ustalaniu wartości zamówienia uwzględnia się wartość tych zamówień.

   1. Jeżeli zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych albo udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania, wartością zamówienia jest łączna wartość poszczególnych części zamówienia.

 

  1. Podstawy obliczenia wartości:

   1. Wartość zamówienia na roboty budowlane ustala się na podstawie:

 1. kosztorysu inwestorskiego sporządzanego na etapie opracowania dokumentacji projektowej albo na podstawie planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym, jeżeli przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane,

 2. planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym, jeżeli przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane

   1. Przy obliczaniu wartości zamówienia na roboty budowlane uwzględnia się także wartość dostaw i usług oddanych przez zamawiającego do dyspozycji wykonawcy, o ile są one niezbędne do wykonania tych robót budowlanych.

 

  1. Wartość zamówienia na usługi lub dostawy.

   1. Podstawą ustalenia wartości zamówienia na usługi lub dostawy powtarzające się okresowo lub podlegające wznowieniu w określonym czasie jest łączna wartość zamówień tego samego rodzaju:

 1. udzielonych w terminie poprzednich 12 miesięcy lub w poprzednim roku obrotowym, z uwzględnieniem zmian ilościowych zamawianych usług lub dostaw oraz prognozowanego na dany rok średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, albo

 2. których zamawiający zamierza udzielić w terminie 12 miesięcy następujących po pierwszej usłudze lub dostawie

   1. Wybór podstawy ustalenia wartości zamówienia na usługi lub dostawy powtarzające się okresowo nie może być dokonany w celu uniknięcia stosowania przepisów Pzp.

   2. Jeżeli zamówienia na dostawy udziela się na podstawie umowy dzierżawy, najmu lub leasingu na czas:

 1. nieoznaczony lub których okres obowiązywania nie może być oznaczony, wartością zamówienia jest wartość miesięczna pomnożona przez 48,

 2. oznaczony:

 • nie dłuższy niż 12 miesięcy, wartością zamówienia jest wartość ustalona z uwzględnieniem okresu wykonywania zamówienia

 • dłuższy niż 12 miesięcy, wartością zamówienia jest wartość ustalona z uwzględnieniem okresu wykonywania zamówienia, z uwzględnieniem również wartości końcowej przedmiotu umowy w sprawie zamówienia publicznego

   1. Podstawą ustalenia wartości zamówienia na usługi, których łączna cena nie może być określona, jest:

 1. całkowita wartość zamówienia przez cały okres jego realizacji – w przypadku zamówień udzielanych na okres oznaczony nie dłuższy niż 48 miesięcy,

 2. wartość miesięczna zamówienia pomnożona przez 48 – w przypadku zamówień udzielanych na czas nieoznaczony lub oznaczony dłuższy niż 48 miesięcy.

   1. Jeżeli zamówienie obejmuje:

 1. usługi bankowe lub inne usługi finansowe, wartością zamówienia są opłaty, prowizje, odsetki i inne podobne świadczenia,

 2. usługi ubezpieczeniowe, wartością zamówienia jest należna składka oraz inne rodzaje wynagrodzenia,

 3. usługi projektowania, wartością zamówienia jest wynagrodzenie, opłaty, należne prowizje i inne podobne świadczenia.

   1. Jeżeli zamówienie na usługi lub dostawy przewiduje prawo opcji, przy ustaleniu wartości zamówienia uwzględnia się największy możliwy zakres tego zamówienia z uwzględnieniem prawa opcji.

 

  1. Termin ustalenia wartości zamówienia:

   1. Ustalenia wartości zamówienia dokonuje się nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli przedmiotem zamówienia są dostawy lub usługi, oraz nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli przedmiotem zamówienia są roboty budowlane.

   2. Jeżeli po ustaleniu wartości zamówienia nastąpiła zmiana okoliczności mających wpływ na dokonane ustalenie, zamawiający przed wszczęciem postępowania dokonuje zmiany wartości zamówienia.

  2. Szacowanie zamówienia jest dokumentowane w sposób zapewniający właściwą ścieżkę audytu.

  3. Niedopuszczalne jest dzielenie i zaniżanie wartości zamówienia skutkujący zaniżeniem jego wartości szacunkowej, przy czym ustalając wartość zamówienia bierze się pod uwagę konieczność łącznego spełnienia następujących przesłanek:

 1. usługi, dostawy oraz roboty budowlane są tożsame rodzajowo lub funkcjonalnie,

 2. możliwe jest udzielenie zamówienia w tym samym czasie,

 3. możliwe jest wykonanie zamówienia przez jednego wykonawcę.

  1. Zakazane jest łączenie zamówień, które odrębnie udzielane wymagają zastosowania różnych przepisów ustawy, celem uniknięcia stosowania Pzp, jak również dzielenie zamówienia na odrębne zamówienia, w celu uniknięcia łącznego szacowania ich wartości.

  2. W przypadku udzielenia zamówienia w częściach (z określonych względów ekonomicznych, organizacyjnych, celowościowych), wartość zamówienia ustala się jako łączną wartość poszczególnych jego części.

  3. Jeżeli po ustaleniu szacunkowej wartości zamówienia nastąpiła zmiana okoliczności mających wpływ na dokonane ustalenie, pracownicy PWiK przed wszczęciem postępowania dokonują zmiany aktualizacji wartości zamówienia.

  4. Ustalenie szacunkowej wartości zamówienia należy udokumentować w postaci notatki służbowej i załączonych do niej dokumentów. Wzór informacji dotyczącej oszacowania wartości zamówienia stanowi Załącznik Nr 01.

  5. Dokumentami potwierdzającymi ustalenie szacunkowej wartości zamówienia są w szczególności:

 1. zapytania cenowe skierowane do potencjalnych wykonawców wraz z odpowiedziami cenowymi wykonawców,

 2. wydruki ze stron internetowych zawierające ceny usług i towarów (opatrzone datą dokonania wydruku),

 3. kopie ofert lub umów z innych postępowaniach (obejmujących analogiczny przedmiot zamówienia) z okresu poprzedzającego moment szacowania wartości zamówienia,

 4. kosztorys inwestorski.

  1. Do udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty określonej w art. 4 pkt 8 Pzp, przeliczonej zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów wydanym na podstawie art. 35 ust. 3 Pzp, stosuje się Regulamin udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty 30 000 euro

 

 1. Wszczęcie postępowania w zakresie zamówień

  1. Procedurę udzielenia zamówienia wszczyna się na pisemny wniosek kierownika komórki wnioskującej zaakceptowany przez kierownika zamawiającego.

  2. Wniosek, o którym mowa w pkt. 5.1. zawiera w zależności od trybu postępowania w szczególności:

 1. opis przedmiotu zamówienia,

 2. informację (uzasadnienie) dotyczącą potrzeby udzielenia zamówienia,

 3. szacunkową wartość zamówienia,

 4. planowany termin wykonania zamówienia,

 5. proponowany sposób wyboru wykonawcy.

  1. Wzór wniosku o wszczęcie zamówienia zawiera Załącznik Nr 02 – Wniosek o wszczęcie zamówienia publicznego o wartości przekraczającej 30 tys. euro

  2. Wniosek o wszczęcie zamówienia podlega zatwierdzeniu przez kierownika zamawiającego.

  3. Po zatwierdzeniu wniosek trafia do realizacji do właściwej komórki zajmującej się przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania (JRP).

 

 1. Zamawiający i wykonawcy

  1. Informacje ogólne

   1. JRP określa tryb prowadzenia postępowania w zakresie zamówienia publicznego biorąc pod uwagę w szczególności: rodzaj zamówienia, jego wartość, propozycję komórki wnioskujące w przedmiotowym zakresie, możliwość objęcia zamówienia współfinansowaniem ze środków europejskich lub innych mechanizmów finansowych.

   2. Do udzielania zamówień, bez względu na tryb stosuje się zasady szacowania zamówienia określone w pkt.4.

 

  1. Okoliczności wyłączające udział pracownika w postępowaniu

   1. Osoby wykonujące czynności w postępowaniu o udzielenie zamówień podlegają wyłączeniu jeżeli:

 1. ubiegają się o udzielenie tego zamówienia;

 2. pozostają w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub są związane z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli z wykonawcą, jego zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia;

 3. przed upływem 3 lat od dnia wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia pozostawały w stosunku pracy lub zlecenia z wykonawcą lub były członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia;

 4. pozostają z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób;

 5. zostały prawomocnie skazane za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych

6.2.2. Osoby wykonujące czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia składają, pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia, w formie pisemnej oświadczenie o braku lub istnieniu okoliczności, o których mowa w ust. 1. Przed odebraniem oświadczenia, kierownik zamawiającego lub osoba, której powierzył czynności w postępowaniu, uprzedza osoby składające oświadczenie o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

6.2.3. Czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia podjęte przez osobę podlegającą wyłączeniu po powzięciu przez nią wiadomości o okolicznościach, o których mowa w ust. 1, powtarza się, z wyjątkiem otwarcia ofert oraz innych czynności faktycznych niewpływających na wynik postępowania.

 

  1. Komisja przetargowa

   1. Kierownik zamawiającego powołuje komisje przetargową do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia.

   2. Komisja przetargowa jest zespołem pomocniczym kierownika zamawiającego powoływanym do oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz do badania i oceny ofert.

   3. Kierownik zamawiającego może także powierzyć komisji przetargowej dokonanie innych, niż określone w pkt. 6.3.2, czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz czynności związanych z przygotowaniem postępowania o udzielenie zamówienia. Pkt. 6.2. stosuje się odpowiednio w tym przypadku.

   4. Komisja przetargowa w szczególności przedstawia kierownikowi zamawiającego propozycje wykluczenia wykonawcy, odrzucenia oferty oraz wyboru najkorzystniejszej oferty, a także w zakresie, o którym mowa w pkt. 63.2., występuje z wnioskiem o unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia.

   5. Skład, tryb pracy oraz zakres obowiązków członków komisji przetargowej określa Regulamin pracy komisji przetargowej.

 

  1. Zespół do nadzoru nad realizacją udzielonego zamówienia

   1. W przypadku zamówienia na roboty budowlane lub usługi, którego wartość jest równa lub przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 1 000 000 euro, do nadzoru nad realizacją udzielonego zamówienia powołuje się zespół osób, zwany dalej „zespołem”

   2. Zespół powoływany jest dla jednego lub więcej powiązanych ze sobą zamówień.

   3. Co najmniej dwóch członków zespołu jest powoływanych do komisji przetargowej.

   4. Zespołu nie powołuje się, jeżeli zamawiający w inny sposób zapewnia udział co najmniej dwóch członków komisji przetargowej w nadzorze nad realizacją udzielonego zamówienia.

 

  1. Warunki udziału w postępowaniu

   1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

    1. nie podlegają wykluczeniu,

    2. spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu lub w zaproszeniu do potwierdzenia zainteresowania.

   1. Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu oraz wymagane od wykonawców środki dowodowe w sposób proporcjonalny do przedmiotu zamówienia oraz umożliwiający ocenę zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, w szczególności wyrażając je jako minimalne poziomy zdolności.

   2. Warunki udziału w postępowaniu mogą dotyczyć:

 1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów,

 2. sytuacji ekonomicznej lub finansowej,

 3. zdolności technicznej lub zawodowej.

 

  1. Poleganie na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów

   1. Zamawiający może dopuścić, poleganie przez wykonawcę na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

   2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

   3. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia określone Regulaminem.

   4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

   5. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

 

  1. Wspólny udział wykonawców

   1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

   2. W przypadku, o którym mowa w pkt. 6.7.1., wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

   3. Jeżeli oferta wykonawców, o których mowa w pkt. 6.7.1, została wybrana, zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

   4. Zamawiający może określić szczególny, obiektywnie uzasadniony, sposób spełniania przez wykonawców, o których mowa w pkt. 6.7.1., warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt. 6.5.3., jeżeli jest to uzasadnione charakterem zamówienia i proporcjonalne.

   5. Zamawiający może określić warunki realizacji zamówienia przez wykonawców, o których mowa w pkt. 6.7.1. w inny sposób niż w przypadku pojedynczych wykonawców, jeżeli jest to uzasadnione charakterem zamówienia i proporcjonalne.

 

  1. Przyczyny wykluczenia

   1. W zakresie przyczyn i zasad wykluczenia przepisy art. 24 Pzp stosuje się odpowiednio.

   2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę w przypadku zaistnienia przyczyn wskazanych w art. 24 ust. 1 Pzp

   3. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

   4. Z postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający może wykluczyć wykonawcę w przypadku zaistnienia przyczyn wskazanych w art. 24 ust. 5 Pzp

   5. Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

   6. Zamawiający zawiadamia niezwłocznie wykonawcę o wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

 

 

 

  1. Procedura odwrócona

   1. Zamawiający może, w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbadać, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, o ile taka możliwość została przewidziana w specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub w ogłoszeniu o zamówieniu.

   2. Jeżeli wykonawca, o którym mowa w pkt. 6.9.1., uchyla się od zawarcia umowy lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający może zbadać, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert.

 

  1. Dokumenty jakich może zamawiający żądać od wykonawcy ubiegającego się o zamówienie

   1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia zamawiający może żądać od wykonawców oświadczeń lub dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania.

   2. Zamawiający może żądać oświadczeń lub dokumentów potwierdzających między innymi:

 1. spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji,

 2. spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego,

 3. brak podstaw wykluczenia.

   1. Zamawiający może żądać dokumentów wskazanych w rozporządzaniu, wydanym na mocy wykonania przepisu 25 ust. 2 Pzp.

 

  1. Oświadczenia wykonawcy

   1. Do oferty lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oświadczenie w zakresie wskazanym przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczenia oraz spełnia warniku udziału w postępowaniu.

   2. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt. 6.11.1,

   3. W postępowaniu prowadzonym w trybie zamówienia z wolnej ręki, oświadczenie, o którym mowa w pkt. 6.11.1, wykonawca składa zamawiającemu przed zawarciem umowy.

   4. Na żądanie zamawiającego, wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt. 6.11.1.

   5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz brak podstaw wykluczenia.

   6. Zamawiający może wezwać wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności wskazane w pkt. 6.10.

   7. Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.

   8. Jeżeli wykonawca nie złożył oświadczeń lub dokumentów wymaganych w postępowaniu bądź oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

   9. Jeżeli wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

   10. Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów wymaganych do przedłożenia przez wykonawcę.

 

  1. Forma kontaktowania się zamawiającego z wykonawcami

W kontaktach między zamawiającym a wykonawcą dopuszczalna jest forma pismem, faksu i poczty elektronicznej.

 

 1. Przygotowanie postępowania

  1. Opis przedmiotu zamówienia

   1. Przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty.

   2. Przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję.

   3. Przedmiotu zamówienia nie można opisywać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”.

   4. Z uwagi na ochronę tajemnicy przedsiębiorstwa dopuszcza się możliwość ograniczenia zakresu opisu przedmiotu zamówienia, przy czym przesyła się uzupełnienia wyłączonego opisu przedmiotu zamówienia do potencjalnego wykonawcy, który zobowiązał się do zachowania poufności w odniesieniu do przedstawionych informacji.

   5. Do opisu przedmiotu zamówienia stosuje się nazwy i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 05.11.2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV0 (Dz. Urz. WE L 340 z 16.12.2002, str.1, z późn. zm..; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne rozdz. 6, t. 5, str.3).

   6. Do opisu przedmiotu zamówienia Zamawiający może stosować odpowiednio art. 29 - 30 Pzp.

   7. Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia na roboty budowlane za pomocą dokumentacji projektowej.

   8. Zamawiający może opisać przedmiot zamówienia na roboty budowlane za pomocą specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

   9. Jeżeli przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, zamawiający może opisać przedmiot zamówienia za pomocą programu funkcjonalno-użytkowego.

   10. Program funkcjonalno-użytkowy obejmuje opis zadania budowlanego, w którym podaje się przeznaczenie ukończonych robót budowlanych oraz stawiane im wymagania techniczne, ekonomiczne, architektoniczne, materiałowe i funkcjonalne.

   11. Zakres i formę dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, programu funkcjonalno-użytkowego określają odrębne przepisy.

 

  1. Informacje zawarte w specyfikacji

   1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zawiera co najmniej:

 • nazwę(firmę) oraz adres zamawiającego;

 • tryb udzielenia zamówienia oraz informację, iż postępowanie prowadzone jest zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień sektorowych, powyżej 30 tys. euro Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim,

 • opis przedmiotu zamówienia:

 • opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych;

 • opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli zamawiający dopuszcza ich składanie;

 • termin wykonania zamówienia;

 • opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków;

 • informację o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu;

 • informację o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, z podaniem adresu poczty elektronicznej lub strony internetowej zamawiającego, jeżeli zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną;

 • wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami;

 • wymagania dotyczące wadium, jeżeli jest przewidziane;

 • termin związania ofertą;

 • opis sposobu przygotowywania ofert;

 • miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert;

 • opis sposobu obliczenia ceny;

 • informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą, jeżeli są przewidziane;

 • opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierować przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert;

 • informację o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;

 • wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jest przewidziane;

 • istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach;

 • pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

   1. Zamawiający może żądać wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom.

   2. Zamawiający może określić w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, które części zamówienia nie mogą być powierzone podwykonawcom.

 

  1. Przekazanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia

   1. Specyfikację istotnych warunków zamówienia przekazuje się nieodpłatnie. z zastrzeżeniem.

   2. Cena, jakiej wolno żądać za specyfikacje istotnych warunków zamówienia, może pokrywać jedynie koszty jej druku oraz przekazania.

 

  1. Wyjaśnienie treści specyfikacji

   1. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie. Jeżeli prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynęła do zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert, zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień

   2. Zamawiający może przesunąć termin składania ofert o czas niezbędny do udzielenia wyjaśnień.

   3. Zamawiający jednocześnie przekazuje treść wyjaśnienia wszystkim wykonawcom, których doręczono specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawnienia źródła zapytania.

   4. Zamawiający może zwołać zebranie wszystkich wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści wątpliwości dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia; w takim przypadku sporządza informację zawierającą zgłoszone na zebraniu zapytania o wyjaśnienie źródeł zapytań. Informację z zebrania doręcza się niezwłocznie wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia.

   5. Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną w ten sposób modyfikację przekazuje się niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikacje istotnych warunków zamówienia.

   6. Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do wprowadzenia w ofertach zmian wynikających z modyfikacji treści istotnych warunków zamówienia. O przedłużeniu terminu składania ofert zamawiający niezwłocznie zawiadamia wszystkich wykonawców, którym przekazano specyfikacje istotnych warunków zamówienia.

 

 1. Tryby prowadzenia postępowania

  1. Informacje ogólne

   1. Zamawiający może udzielić zamówienia sektorowego w trybie:

 1. przetargu nieograniczonego,

 2. przetargu ograniczonego,

 3. negocjacji z ogłoszeniem,

 4. dialogu konkurencyjnego,

 5. negocjacji bez ogłoszenia,

 6. zamówienia z wolnej ręki

 7. partnerstwa innowacyjnego

   1. Zamawiający może zawrzeć umowę ramową po przeprowadzeniu postępowania, stosując odpowiednio przepisy dotyczące udzielania zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego, przetargu ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego lub partnerstwa innowacyjnego.

   2. Zamawiający określa zasady i sposób udzielania zamówień w ramach umowy ramowej w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

   3. Zamawiający może zawrzeć umowę ramową na okres nie dłuższy niż 8 lat, chyba że zachodzą wyjątkowe sytuacje uzasadnione przedmiotem umowy.

   4. Zamawiający może ustanowić dynamiczny system zakupów.

   5. Do trybów prowadzenia postępowań wskazanych powyżej stosuje się zasady określone poniżej i zapisy art. 134-138c.

 

  1. Przetarg nieograniczony

   1. Przetarg nieograniczony to tryb udzielenia zamówienia, w którym w odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o zamówieniu oferty mogą składać wszyscy zainteresowani wykonawcy.

   2. Zamawiający wszczyna postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego zamieszczając ogłoszenie o zamówieniu w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie oraz co najmniej na własnej stronie internetowe.

   3. Ogłoszenie o zamówieniu, o którym mowa w pkt. 8.2.2. zawiera co najmniej:

 • nazwę(firmę) i adres zamawiającego;

 • określenie trybu zamówienia oraz informację, iż postępowanie prowadzone jest zgodnie z regulaminem udzielania zamówień sektorowych;

 • określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a także jej cenę jeżeli jej udostępnienie jest odpłatne;

 • opis przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia;

 • informację o możliwości złożenia oferty wariantowej i częściowej;

 • termin wykonania zamówienia;

 • informację na temat wadium;

 • kryteria oceny ofert i ich znaczenie;

 • miejsce i termin składania ofert

   1. Zamawiający przekazuje wykonawcy specyfikację istotnych warunków zamówienia nie później niż w terminie 5 dni od dnia otrzymania wniosku ojej przekazanie.

   2. Cena, jakiej wolno żądać za specyfikacje istotnych warunków zamówienia, może pokrywać jedynie koszty jej druku oraz przekazania.

   3. Zamawiający może zamieścić na swojej stronie internetowej Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia oraz niezbędną do wykonania przedmiotu umowy dokumentację techniczną, celem pobrania przez Wykonawców w toku postępowania.

   4. Zamawiający wyznacza termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego na przygotowanie i złożenie oferty, z tym że termin ten nie może być krótszy niż 7 dni roboczych dla dostaw i usług oraz, nie krótszy niż 14 dni dla robót budowlanych od dnia ogłoszenia.

   5. Wykonawca składa wraz z ofertą oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, a jeżeli zamawiający żąda dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków, również te dokumenty.

   6. Przepisy o wadium stosuje się odpowiednio.

 

  1. Przetarg ograniczony

   1. Przetarg ograniczony to tryb udzielenia zamówienia, w którym, w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone na tablicy ogłoszeń zamawiającego oraz co najmniej na jego stronie internetowej, wykonawcy składają wnioski o dopuszczenie do udziału w przetargu, a oferty mogą składać wykonawcy zaproszeni do składania ofert.

   2. Do wszczęcia postępowania w trybie przetargu ograniczonego pkt.8.2.3. stosuje się odpowiednio:

   3. Ogłoszenie o zamówieniu zawiera co najmniej:

 • nazwę (firmę) i adres zamawiającego;

 • określenie trybu zamówienia oraz informację, iż postępowanie jest prowadzone zgodnie z regulaminem udzielania zamówień sektorowych

 • określenie przedmiotu zamówienia;

 • informację o możliwości złożenia oferty wariantowej i częściowej;

 • termin wykonania zamówienia;

 • opis warunków udziału w postępowaniu wraz z podaniem ich znaczenia oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków;

 • informację o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu;

 • liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert;

 • informację na temat wadium;

 • kryteria oceny ofert i ich znaczenie;

 • miejsce i termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

   1. Zamawiający w ogłoszeniu o zamówieniu wyznacza termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w przetargu z uwzględnieniem czasu niezbędnego na przygotowanie i złożenie wymaganych dokumentów, z tym że termin ten nie może być krótszy niż 10 dni od dnia ogłoszenia..

   2. Wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w przetargu ograniczonym wykonawca składa oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, a jeżeli zamawiający żąda dokumentów potwierdzających spełnianie warunków, również te dokumenty.

   3. Zamawiający zaprasza do składania ofert wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, w liczbie określonej w ogłoszeniu zapewniającej konkurencję, nie mniejszej niż 3.

   4. Jeżeli liczba wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, jest mniejsza niż określona w ogłoszeniu o zamówieniu, zamawiający zaprasza do składania ofert wszystkich wykonawców spełniających te warunki.

   5. Wraz z zaproszeniem do składania ofert zamawiający przekazuje bezpłatnie wykonawcy specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz wskazuje dzień i miejsce opublikowania ogłoszenia o zamówieniu.

   6. Zamawiający wyznacza termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego na przygotowanie i złożenie oferty ,nie krótszy niż 7 dni roboczych na dostawy i usługi, oraz 14 dni na roboty budowlane z wyłączeniem niedziel i świąt.

   7. Do przetargu ograniczonego stosuje się przepisy o wadium odpowiednio.

 

  1. Negocjacje z ogłoszeniem

   1. Negocjacje z ogłoszeniem to tryb udzielenia zamówienia, w którym po publicznym ogłoszeniu o zamówieniu zamawiający zaprasza wykonawców dopuszczonych do udziału w postępowaniu do składania ofert wstępnych niezawierających ceny, prowadzi z nimi negocjacje, a następnie zaprasza ich do składania ofert.

   2. Do wszczęcia postępowania w trybie negocjacji z ogłoszeniem pkt. 8.2.3. stosuje się odpowiednio.

   3. Ogłoszenie o zamówieniu powinna zawierać co najmniej:

 • nazwę (firmę) i adres zamawiającego;

 • określenie trybu zamówienia oraz informację, iż postępowanie jest prowadzone zgodnie z regulaminem udzielania zamówień sektorowych

 • określenie przedmiotu zamówienia;

 • informację o możliwości złożenia oferty wariantowej i częściowej;

 • termin wykonania zamówienia;

 • opis warunków udziału w postępowaniu wraz z podaniem ich znaczenia oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków;

 • informację o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu;

 • liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do negocjacji;

 • informację na temat wadium;

 • kryteria oceny ofert i ich znaczenie;

 • miejsce i termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

   1. Do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w negocjacjach z ogłoszeniem pkt. 8.3.5. stosuje się odpowiednio

   2. Zamawiający w ogłoszeniu o zamówieniu wyznacza termin składania ofert nie krótszy niż 10 dni, z uwzględnieniem czasu potrzebnego na przygotowanie i złożenie oferty.

   3. Zamawiający zaprasza do negocjacji wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, w liczbie, określonej w ogłoszeniu, zapewniającej konkurencje nie mniejszej niż 3.

   4. Jeżeli liczba wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, jest większa niż określona w ogłoszeniu, zamawiający zaprasza do negocjacji wykonawców, którzy otrzymali najwyższą ocenę spełniania tych warunków.

   5. Jeżeli liczba wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, jest mniejsza niż określona w ogłoszeniu, zamawiający zaprasza do negocjacji wszystkich wykonawców spełniających te warunki.

   6. Wraz z zaproszeniem do negocjacji zamawiający przekazuje specyfikację istotnych warunków zamówienia. Zapisów pkt. 7.2.1. tiret 5,7,8,12 i 14 nie stosuje się.

   7. Wszelkie wymagania, wyjaśnienia i informacje, a także dokumenty związane z negocjacjami są przekazywane wykonawcom na równych zasadach.

   8. Prowadzone negocjacje mają charakter poufny. Żadna ze stron nie może bez zgody drugiej strony ujawnić informacji technicznych i handlowych związanych z negocjacjami

   9. Zamawiający może przed zaproszeniem do składania ofert dokonać zmiany będących przedmiotem negocjacji wymagań technicznych i jakościowych dotyczących przedmiotu zamówienia oraz warunków umowy w sprawie zamówienia określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a także zmienić kryteria oceny ofert oraz ich znaczenie.

   10. Zamawiający zaprasza do składania ofert wykonawców, z którymi prowadził negocjacje. W zaproszeniu do składania ofert zamawiający informuje wykonawców o:

  1. dniu i miejscu opublikowania ogłoszenia o zamówieniu

  2. dokonanych zmianach specyfikacji istotnych warunków zamówienia;

  3. miejscu i terminie składania oraz otwarcia ofert;

  4. obowiązku wniesienia wadium;

 1. terminie związania ofertą. Zamawiający wyznacza termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego na przygotowanie i złożenie oferty.

   1. Do negocjacji z ogłoszeniem przepisy o wadium stosuje się odpowiednio.

 

  1. Dialog konkurencyjny

   1. Dialog konkurencyjny to tryb udzielenia zamówienia, w którym po publicznym ogłoszeniu o zamówieniu zamawiający prowadzi z wybranymi przez siebie wykonawcami dialog, a następnie zaprasza ich do składania ofert.

 

  1. Negocjacje bez ogłoszenia

   1. Negocjacje bez ogłoszenia to tryb udzielenia zamówienia, w którym zamawiający negocjuje warunki umowy w sprawie zamówienia publicznego z wybranymi przez siebie wykonawcami, a następnie zaprasza ich do składania ofert.

   2. Informacja o zamiarze udzielenia zamówienia, określająca min. przedmiot zamówienia, kryteria oceny ofert wstępnych, termin składania ofert, publikowana jest na stronie internetowej zamawiającego oraz zamieszczana jest na tablicy ogłoszeń zamawiającego w jego siedzibie.

   3. Zamawiający może udzielić zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:

  1. w postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego albo przetargu ograniczonego nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, nie zostały złożone żadne oferty lub wszystkie oferty zostały odrzucone na podstawie pkt. 14.1. lit b) ze względu na ich niezgodność z opisem przedmiotu zamówienia, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione;

  2. przedmiotem zamówienia są rzeczy wytwarzane wyłącznie w celach badawczych, doświadczalnych lub rozwojowych, a nie w celu zapewnienia zysku lub pokrycia poniesionych kosztów badań lub rozwoju;

  3. ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia nie można zachować terminów określonych dla przetargu nieograniczonego, przetargu ograniczonego albo negocjacji z ogłoszeniem.

   1. Zamawiający wszczyna postępowanie w trybie negocjacji, przekazując wybranym przez siebie wykonawcom zaproszenie do negocjacji.

   2. Zaproszenie do negocjacji bez ogłoszenia zawiera co najmniej:

 1. nazwę (firmę) i adres zamawiającego;

 2. określenie przedmiotu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych;

 3. informację o możliwości złożenia oferty wariantowej;

 4. termin wykonania zamówienia;

 5. opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

 6.  

     1. 2.

  określenie trybu zamówienia i podstawy prawnej jego zastosowania oraz informację, iż postępowanie jest prowadzone zgodnie z regulaminem udzielania zamówień sektorowych;

   

 7. kryteria oceny ofert i ich znaczenie;

 8. miejsce i termin negocjacji wykonawców w liczbie zapewniającej konkurencję, nie mniejszej niż 3.

   1. Zamawiający zaprasza do negocjacji wykonawców w liczbie zapewniającej konkurencję, nie mniejszej niż 3.

   2. W przypadku, o którym mowa w pkt. 8.6.3. lit a), zamawiający zaprasza do negocjacji co najmniej tych wykonawców, którzy złożyli oferty w przetargu nieograniczonym, przetargu ograniczonym albo negocjacjach z ogłoszeniem. Zapis pkt. 8.6.6. stosuje się.

   3. Zamawiający wyznacza termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego na przygotowanie i złożenie oferty.

   4. Zapraszając do składania ofert zamawiający może żądać od wykonawców wniesienia wadium. Przepisy o wadium stosuje się odpowiednio.

   5. Wraz z zaproszeniem do składania ofert zamawiający przekazuje specyfikację istotnych warunków zamówienia.

   6. Do negocjacji bez ogłoszenia pkt. 8.4.10.-8.4.13. stosuje się odpowiednio.

 

  1. Zamówienie z wolnej ręki

   1. Zamówienie z wolnej ręki to tryb udzielenia zamówienia, w którym zamawiający udziela zamówienia po negocjacjach tylko z jednym wykonawcą.

   2. Informacja o zamiarze udzielenia zamówienia, określająca min. przedmiot zamówienia, kryteria oceny ofert wstępnych, termin składania ofert, publikowana jest na stronie internetowej zamawiającego oraz zamieszczana jest na tablicy ogłoszeń zamawiającego w jego siedzibie.

   3. Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:

1) dostawy, usługi lub roboty budowlane mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę:

  1. z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze.

  2. z przyczyn związanych z ochroną praw wyłącznych, wynikających z odrębnych przepisów,

  3. w przypadku udzielania zamówienia w zakresie działalności twórczej lub artystycznej;

   1. ze względu na wyjątkową sytuację niewynikającą z przyczyn leżących po stronie zamawiającego, której nie mógł on przewidzieć, wymagane jest natychmiastowe wykonanie zamówienia, a nie można zachować terminów określonych dla innych trybów udzielenia zamówienia;

w prowadzonych kolejno postępowaniach o udzielenie zamówienia, z których co najmniej jedno prowadzone było w trybie przetargu nieograniczonego albo przetargu ograniczonego, nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, nie zostały złożony

żadne oferty lub wszystkie oferty zostały odrzucone na podstawie art. 64 ust. 1 pkt. 2 ze względu na ich niezgodność z opisem przedmiotu zamówienia, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione;

   1. w przypadku udzielania dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych zamówień dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym i nieprzekraczających łącznie 50 % wartości realizowanego zamówienia, niezbędnych do jego prawidłowego wykonania, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, jeżeli:

    1. z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia dodatkowego od zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów, lub

    2. wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego;

   2. w przypadku udzielania, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, jeżeli zamówienie podstawowe zostało udzielone w trybie przetargu nieograniczonego lub ograniczonego, a zamówienie uzupełniające było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego;

   3. w przypadku udzielania, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy dostaw, zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 20 % wartości zamówienia podstawowego i polegających na rozszerzeniu dostawy, jeżeli zmiana wykonawcy powodowałaby konieczność nabywania rzeczy o innych parametrach technicznych, co powodowałoby niekompatybilność techniczną lub nieproporcjonalnie duże trudności techniczne w użytkowaniu i dozorze, jeżeli zamówienie podstawowe zostało udzielone w trybie przetargu nieograniczonego lub ograniczonego, a zamówienie uzupełniające było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego;

   4. możliwe jest udzielenie zamówienia na dostawy na szczególnie korzystnych warunkach w związku z likwidacją działalności innego podmiotu, postępowaniem egzekucyjnym albo upadłościowym;

   5. zamówienie na dostawy jest dokonywane na giełdzie towarowej w rozumieniu przepisów o giełdach towarowych, w tym na giełdzie towarowej innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego;

   6. w związku z trwającymi przez bardzo krótki okres szczególnie korzystnymi okolicznościami możliwe jest udzielenie zamówienia po cenie znacząco niższej od cen rynkowych;

   7. W przypadku zamówień dodatkowych i uzupełniających na roboty budowlane i usługi oszacowane powyżej 30 000 euro, a poniżej wartości ustalonej na podstawie art. 11 ust.8 Prawo zamówień publicznych. Zamawiający dokonuje następujących czynności:

    1. Zamawiający na podstawie protokołu konieczności i kosztorysu ofertowego Wykonawcy sporządza protokół z negocjacji i podpisuje umowę z Wykonawcą .

    2. Wykonawca, któremu Zamawiający udziela zamówienia składa oświadczenie zgodnie z §56 Regulaminu.

   8. W przypadku zamówień uzupełniających na dostawy oszacowane powyżej 30 000 euro, a poniżej wartości ustalonej na podstawie art. 11 ust.8 Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dokonuje następujących czynności:

a) Zamawiający rozpoczyna procedurę na podstawie protokołu wstępnego następnie

 1. Zamawiający zaprasza pisemnie Wykonawcę do złożenia oferty i przeprowadzenia negocjacji przekazując mu opis przedmiotu zamówienia,

 2. Zamawiający sporządza protokół z negocjacji na podstawie którego będzie zawarta umowa

 3. Wykonawca, któremu Zamawiający udziela zamówienia składa oświadczenie zgodnie z §56 Regulaminu.

   1. W przypadku zamówień uzupełniających na dostawy oszacowane powyżej 30 000 euro, a poniżej wartości ustalonej na podstawie art. 11 ust.8 Pzp, Zamawiający dokonuje następujących czynności:

    1. Zamawiający rozpoczyna procedurę na podstawie protokołu wstępnego następnie

    2. Zamawiający zaprasza pisemnie Wykonawcę do złożenia oferty i przeprowadzenia negocjacji przekazując mu opis przedmiotu zamówienia,

    3. Zamawiający sporządza protokół z negocjacji na podstawie którego będzie zawarta umowa

    4. Wykonawca, któremu Zamawiający udziela zamówienia składa oświadczenie zgodnie z pkt. 8.7.4.

   1. Najpóźniej z zawarciem umowy wykonawca składa oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. Zamawiający może żądać dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków.

   2. Przepis o wadium stosuje się odpowiednio.

 

 

  1. Partnerstwo innowacyjne

   1. Partnerstwo innowacyjne to tryb udzielenia zamówienia, w którym w odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o zamówieniu zamawiający zaprasza wykonawców dopuszczonych do udziału w postępowaniu do składania ofert wstępnych, prowadzi z nimi negocjacje, a następnie zaprasza do składania ofert na opracowanie innowacyjnego produktu, usług lub robót budowlanych niedostępnych na rynku oraz sprzedaż tych produktów, usług lub robót budowlanych

 

 1. Wytyczne dla postępowania dla zamówień finansowanych ze środków europejskich

   1. W przypadku gdy zamówienie ma być lub może być finansowane ze środków europejskich należy stosować w tym zakresie zasadę konkurencyjności przy udzieleniu zamówień i poniższe wytyczne.

   2. Możliwe jest niestosowanie procedur określonych poniżej w przypadkach określonych w wytycznych wynikających z przepisów prawnych i dokumentów określających sposób udzielania zamówień współfinansowane ze środków europejskich lub innych mechanizmów finansowych.

   3. Przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty. Opis przedmiotu zamówienia nie może odnosić się do określonego wyrobu, źródła, znaków towarowych, patentów lub specyficznego pochodzenia, chyba że takie odniesienie jest uzasadnione przedmiotem zamówienia i dopuszczono rozwiązania równoważne. W przypadku dopuszczenia rozwiązań równoważnych, w celu spełnienia wymogu opisania przedmiotu zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, powinien zostać określony zakres równoważności. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez zamawiającego.

   4. Z uwagi na konieczność ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa dopuszcza się możliwość ograniczenia zakresu opisu przedmiotu zamówienia, przy czym wymagane jest przesłanie uzupełnienia wyłączonego opisu przedmiotu zamówienia do potencjalnego wykonawcy, który zobowiązał się do zachowania poufności w odniesieniu do przedstawionych informacji, w terminie umożliwiającym przygotowanie i złożenie oferty.

   5. Do opisu przedmiotu zamówienia stosuje się nazwy i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) (Dz. Urz. WE L 340 z 16.12.2002, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne rozdz. 6, t. 5, str. 3). Wspólny Słownik Zamówień dostępny jest m. in.: pod adresem: http://kody.uzp.gov.pl

   6. Warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania, o ile zostaną zawarte określane są w sposób proporcjonalny do przedmiotu zamówienia, zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców. Nie można formułować warunków przewyższających wymagania wystarczające do należytego wykonania zamówienia.

   7. Kryteria oceny ofert składanych w ramach postępowania o udzielenie zamówienia są formułowane w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców, przy czym:

 1. każde kryterium oceny ofert musi odnosić się do danego przedmiotu zamówienia,

 2. każde kryterium (i opis jego stosowania) musi być sformułowane jednoznacznie i precyzyjnie, tak żeby każdy poprawnie poinformowany oferent, który dołoży należytej staranności, mógł interpretować je w jednakowy sposób,

 3. wagi (znaczenie) poszczególnych kryteriów powinny być określone w sposób umożliwiający wybór najkorzystniejszej oferty,

 4. kryteria oceny ofert nie mogą dotyczyć właściwości wykonawcy, a w szczególności jego wiarygodności ekonomicznej, technicznej lub finansowej oraz doświadczenia. Zakaz ten nie dotyczy zamówień na usługi społeczne i innych szczególnych usług

 5. cena może być jedynym kryterium oceny ofert. Poza wymaganiami dotyczącymi ceny wskazane jest stosowanie jako kryterium oceny ofert innych wymagań odnoszących się do przedmiotu zamówienia, takich jak np. jakość, funkcjonalność, parametry techniczne, aspekty środowiskowe, społeczne, innowacyjne, serwis, termin wykonania zamówienia, koszty eksploatacji oraz organizacja, kwalifikacje zawodowe doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia, jeżeli mogą mieć znaczący wpływ na jakość wykonania zamówienia.

   1. Termin na złożenie oferty wynosi co najmniej 7 dni w przypadku dostaw i usług, co najmniej 14 dni - w przypadku robót budowlanych. Bieg terminu rozpoczyna się w dniu następującym po dniu upublicznienia zapytania ofertowego, a kończy się z upływem ostatniego dnia. Jeżeli koniec terminu przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następującego po dniu lub dniach wolnych od pracy.

   2. W celu spełnienia zasady konkurencyjności należy:

 1. upublicznić postępowanie zgodnie z warunkami, o których mowa w pkt 9.1.11 lub 9.1.12, które zawiera co najmniej:

   • opis przedmiotu zamówienia,

   • warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania, przy czym stawianie warunków udziału nie jest obowiązkowe,

   • kryteria oceny oferty,

   • informację o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny oferty,

   • opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty,

   • termin składania ofert,

   • termin realizacji umowy,

   • określenie warunków istotnych zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia, o ile przewiduje się możliwość zmiany takiej umowy,

   • informację o możliwości składania ofert częściowych, o ile zamawiający taką możliwość przewiduje,

   • opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe wraz z wybranymi kryteriami oceny, jeżeli zamawiający wymaga lub dopuszcza ich składanie,

   • informację o planowanych zamówieniach (udzielenie zamówienia wykonawcy wybranemu zgodnie z zasadą konkurencyjności w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, przewidywanych w zapytaniu ofertowym zamówień na usługi lub roboty budowlane, polegających na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych), ich zakres oraz warunki, na jakich zostaną udzielone, o ile zamawiający przewiduje udzielenie tego typu zamówień,

 1. wybrać najkorzystniejszą ofertę zgodną z opisem przedmiotu zamówienia, złożoną przez wykonawcę spełniającego warunki udziału w postępowaniu w oparciu o ustalone w zapytaniu ofertowym kryteria oceny. Wybór oferty jest dokumentowany protokołem postępowania o udzielenie zamówienia, o którym mowa w pkt 9.1.16.

   1. Upublicznienie postępowania oznacza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia w ramach projektu.

   2. Upublicznienie postępowania polega na jego umieszczeniu w bazie konkurencyjności (na internetowa wskazana w komunikacie ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego, przeznaczona do umieszczania zapytań ofertowych (https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/), a w przypadku zawieszenia działalności bazy potwierdzonego odpowiednim komunikatem ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego – na umieszczeniu tego zapytania na stronie internetowej wskazanej przez instytucję będącą stroną umowy o dofinansowanie (stronie gwarantującej odpowiedni stopień upublicznienia informacji o zamówieniu, nie może być to strona własna zamawiającego; od 01.01.2018 roku stronie właściwej dla danego programu operacyjnego) w umowie o dofinansowanie.

   3. W przypadku, gdy ze względu na specyfikę projektu wnioskodawca rozpoczyna realizację projektu na własne ryzyko przed podpisaniem umowy o dofinansowanie, w celu upublicznienia zapytania ofertowego powinien upublicznić zapytanie ofertowe na stronie internetowej (stronie gwarantującej odpowiedni stopień upublicznienia informacji o zamówieniu, nie może być to strona własna zamawiającego; od 01.01.2018 roku stronie właściwej dla danego programu operacyjnego) wskazanej przez instytucję ogłaszającą nabór wniosków o dofinansowanie projektu .

   4. Zapytanie ofertowe może zostać zmienione przed upływem terminu składania ofert przewidzianym w zapytaniu ofertowym. W takim przypadku należy w opublikowanym zgodnie z pkt 9.1.11. lub 9.1.12 zapytaniu ofertowym uwzględnić informację o zmianie. Informacja ta powinna zawierać co najmniej: datę upublicznienia zmienianego zapytania ofertowego a także opis dokonanych zmian. Zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach, jeżeli jest to konieczne z uwagi na zakres wprowadzonych zmian.

   5. Treść pytań dotyczących zapytania ofertowego wraz z wyjaśnieniami zamawiającego publikowana jest zgodnie z pkt 9.1.11. lub 9.1.12.

   6. Umowę z wykonawcą i protokół postępowania o udzielenie zamówienia należy sporządzić w formie pisemnej.

   7. Protokół postępowania o udzielenie zamówienia zawiera co najmniej:

 1. informację o sposobie upublicznienia zapytania ofertowego,

 2. wykaz ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na zapytanie ofertowe, wraz ze wskazaniem daty wpłynięcia oferty do zamawiającego,

 3. informację o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu przez wykonawców, o ile takie warunki były stawiane,

 4. informację o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny i sposobie przyznawania punktacji poszczególnym wykonawcom za spełnienie danego kryterium,

 5. wskazanie wybranej oferty wraz z uzasadnieniem wyboru,

 6. datę sporządzenia protokołu i podpis zamawiającego,

 7. następujące załączniki:

   • potwierdzenie upublicznienia zapytania ofertowego w sposób wskazany w pkt 9.1.11. lub 9.1.12, w tym również potwierdzenie upublicznienia zmian w zapytaniu ofertowym, o ile zostały dokonane

   • złożone oferty,

   • oświadczenie/oświadczenia o braku powiązań z wykonawcami, którzy złożyli oferty, podpisane przez osoby wykonujące w imieniu zamawiającego czynności związane z procedurą wyboru wykonawcy, w tym biorące udział w procesie oceny ofert (tj. osoby wykonujące w imieniu zamawiającego czynności związane z procedurą wyboru wykonawcy, w tym biorące udział w procesie oceny ofert, nie mogą być powiązane osobowo lub kapitało z wykonawcami, którzy złożyli oferty. Powinny być to osoby bezstronne i obiektywne).

   1. Informację o wyniku postępowania upublicznia się w taki sposób, w jaki zostało upublicznione zapytanie ofertowe. Informacja o wyniku postępowania powinna zawierać co najmniej nazwę wybranego wykonawcy. Na wniosek wykonawcy, który złożył ofertę, istnieje obowiązek udostępnienia wnioskodawcy protokołu postępowania o udzielenie zamówienia, z wyłączeniem części ofert stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa.

   2. Po przeprowadzeniu procedury uregulowanej w niniejszej sekcji następuje podpisanie umowy z wykonawcą. W przypadku gdy wybrany wykonawca odstąpi od podpisania umowy z zamawiającym, możliwe jest podpisanie umowy z kolejnym wykonawcą, który w postępowaniu o udzielenie zamówienia uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów. W przypadku gdy zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowy, postępowania może zakończyć się podpisaniem więcej niż jednej umowy.

   3. Nie jest możliwe dokonywanie istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że:

 1. zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w zapytaniu ofertowym oraz określił warunki takiej zmiany, o ile nie prowadzą one do zmiany charakteru umowy,

 2. zmiany dotyczą realizacji dodatkowych dostaw, usług lub robót budowlanych od dotychczasowego wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:

   • zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,

   • zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla zamawiającego,

   • wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie,

 1. zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy i zostały spełnione łącznie następujące warunki: i. konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, ii. wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie,

 2. wykonawcę, któremu zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy wykonawca:

   • na podstawie postanowień umownych, o których mowa w lit. a,

   • w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy,

   • w wyniku przejęcia przez zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem jego podwykonawców,

 1. zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy i jednocześnie jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie w przypadku zamówień na usługi lub dostawy albo, w przypadku zamówień na roboty budowlane, jest mniejsza od 15% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.

   1. Zmianę umowy uznaje się za istotną jeżeli zmienia ogólny charakter umowy, w stosunku do charakteru umowy w pierwotnym brzmieniu albo nie zmienia ogólnego charakteru umowy i zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: zmiana wprowadza warunki, które, gdyby były postawione w postępowaniu o udzielenie zamówienia, to w tym postępowaniu wzięliby lub mogliby wziąć udział inni wykonawcy lub przyjęto by oferty innej treści, zmiana narusza równowagę ekonomiczną umowy na korzyść wykonawcy w sposób nieprzewidziany pierwotnie w umowie, zmiana znacznie rozszerza lub zmniejsza zakres świadczeń i zobowiązań wynikający z umowy lub polega na zastąpieniu wykonawcy, któremu zamawiający udzielił zamówienia, nowym wykonawcą, w przypadkach innych niż wymienione w pkt. 9.1.19. lit. d).

   2. W celu uniknięcia konfliktu interesów osoby wykonujące w imieniu zamawiającego czynności związane z procedurą wyboru wykonawcy, w tym biorące udział w procesie oceny ofert, nie mogą być powiązane osobowo lub kapitałowo z wykonawcami, którzy złożyli oferty. Powinny być to osoby bezstronne i obiektywne.

 

 1. Wadium

  1. Zamawiający może żądać od wykonawców wniesienia wadium.

  2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert

  3. Zamawiający określa kwotę wadium w granicach od 0,5% do 3% wartości zamówienia

  4. Jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, określa kwotę wadium dla każdej z części. Przepis ust. 4 stosuje się odpowiednio.

  5. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

 1. pieniądzu;

 2. poręczeniach bankowych;

 3. gwarancjach bankowych;

 4. gwarancjach ubezpieczeniowych;

 5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2018, poz. 110)

  1. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego.

  2. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na bieżącym rachunku bankowym.

  3. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, jeżeli:

 1. upłynął termin związania ofertą;

 2. zawarto umowę w sprawie zamówienia i wniesiono zabezpieczenie należytego wykonania tej umowy;

 3. zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia

  1. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy:

 1. który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert;

 2. który został wykluczony z postępowania

 3. którego oferta została odrzucona

  1. Złożenie przez wykonawcę, którego oferta została odrzucona lub wykluczonego z postępowania, wniosku o zwrot wadium jest równoznaczne z zrzeczeniem się przez wykonawcę prawa do wniesienia protestu.

  2. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.

  3. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:

 1. odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia na warunkach określonych w ofercie;

 2. nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

 3. zawarcie umowy w sprawie zamówienia stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy

 

 1. Wybór najkorzystniejszej oferty

  1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę.

  2. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej albo za zgodą zamawiającego, w postaci elektronicznej, opatrzoną bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

  3. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

  4. Zamawiający może dopuścić możliwość złożenia oferty wariantowej, jeżeli cena nie jest jedynym kryterium wyboru

  5. Zamawiający może dopuścić możliwość złożenia oferty częściowej, jeżeli przedmiot zamówienia jest podzielny

  6. W przypadku, o którym mowa w pkt. 11,5., wykonawca może złożyć oferty częściowe na jedną lub więcej części zamówienia, chyba że zamawiający określi maksymalną liczbę części zamówienia, na które oferty częściowe może złożyć jeden wykonawca

  7. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę

  8. Ofertę złożoną po terminie zwraca się bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu

  9. Wykonawca jest związany ofertę do upływu terminu określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jednak nie dłużej niż 60 dni

  10. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres

  11. Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w pkt. 11.10., nie powoduje utraty wadium

  12. Zgoda wykonawcy na przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalna tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą

  13. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert

 

 1. Otwarcie ofert

  1. Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu otwarcia ofert

  2. Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania, z tym że dzień, w którym upływa termin składania ofert, jest dniem ich otwarcia

  3. Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach

  4. Informacje, o których mowa w pkt.12.3. przekazuje się niezwłocznie wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek.

 

 1. Wyjaśnienia treści złożonych ofert, oczywiste pomyłki pisarskie i rachunkowe

  1. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między zamawiającym a wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz. z zastrzeżeniem pkt. 13.2., dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.

  2. Zamawiający poprawia w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodującej istotnych zmian w treści oferty- niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

  3. Zamawiający poprawia omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny w następujący sposób:

        1. w przypadku mnożenia cen jednostkowych i liczby jednostek miar:

         1. jeżeli obliczona cena nie odpowiada iloczynowi ceny jednostkowej oraz liczby jednostek miar, przyjmuje się, że prawidłowo podano liczbę jednostek miar oraz cenę jednostkową,

         2. jeżeli cenę jednostkową podano rozbieżnie słownie i liczbę, przyjmuje się, że prawidłowo podano liczbę jednostek miar i ten zapis ceny jednostkowej, który odpowiada dokonanemu obliczeniu ceny;

        2. w przypadku sumowania cen za poszczególne części zamówienia:

         1. jeżeli obliczona cena nie odpowiada sumie cen za części zamówienia, przyjmuje się, że prawidłowo podano ceny za części zamówienia,

         2. jeżeli cenę za część zamówienia podano rozbieżnie słownie i liczbę, przyjmuje się, że prawidłowo podano ten zapis, który odpowiada dokonanemu obliczeniu ceny,

         3. jeżeli ani cena za część zamówienia podana liczbą, ani podana słownie nie odpowiadają obliczonej cenie, przyjmuje się, że prawidłowo podano ceny za część zamówienia wyrażone słownie;

        3. w przypadku oferty z cenę określoną za cały przedmiot zamówienia albo jego część (cena ryczałtowa):

a) przyjmuje się, że prawidłowo podano cenę ryczałtowe bez względu na sposób jej obliczenia, jeżeli cena ryczałtowa podana liczbą nie odpowiada cenie ryczałtowej podanej słownie, przyjmuje się za prawidłową cenę ryczałtową podaną słownie,

 1. jeżeli obliczona cena nie odpowiada sumie cen ryczałtowych, przyjmuje się, że prawidłowo podano poszczególne ceny ryczałtowe.

 

 1. Odrzucenie oferty

  1. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:

 1. jest niezgodna z regulaminem;

 2. jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia;

 3. jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;

 4. zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;

 5. została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert;

 6. zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na podstawie art. 63, lub błąd w obliczeniu ceny;

 7. wykonawca w terminie 5 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny;

 8. jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

  1. Zamawiający zawiadamia wykonawcę o odrzuceniu oferty, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

 

 1. Wyjaśnienia dla zamawiającego

  1. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia zwraca się do wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.

  2. Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, bierze pod uwagę obiektywne czynniki, w szczególności oszczędność metody wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania techniczne, wyjątkowo sprzyjające warunki wykonywania zamówienia dostępne dla wykonawcy, oryginalność projektu wykonawcy oraz wpływ pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów.

  3. Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia

 

 1. Kryteria oceny ofert

  1. PWiK wybiera najkorzystniejszą spośród złożonych ofert spełniających warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia w oparciu o ustalone kryteria oceny.

  2. Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

  3. Kryteriami oceny ofert są cena albo cena i inne kryteria odnoszące się do przedmiotu zamówienia, w szczególności jakość, funkcjonalność, parametry techniczne, zastosowanie najlepszych dostępnych technologii w zakresie oddziaływania na środowisko, koszty eksploatacji, serwis, wpływ sposobu wykonania zamówienia na rynek pracy w miejscu wykonywania zamówienia oraz termin wykonania zamówienia.

  4. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z niższą ceną.

  5. Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w którym jedynym kryterium oceny ofert jest cena, nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.

  6. Wykonawcy składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

 

 1. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

  1. O wyborze oferty zamawiający zawiadamia niezwłocznie wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia a także dokonuje czynności zamieszczenia w/w informacji na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

 

 1. Unieważnienie postępowania

  1. Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:

 1. nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, z zastrzeżeniem pkt b).

 2. cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę jaka Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.

 3. w przypadkach, o których mowa w pkt.16.5., zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie;

 4. wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było wcześniej przewidzieć;

 5. postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia.

  1. Jeżeli zamawiający dopuścił możliwość składania ofert częściowych, do unieważnienia w części postępowania o udzielenie zamówienia pkt. 18.1. stosuje się odpowiednio.

  2. O unieważnieniu postępowania udzielenie zamówienia zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

  3. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcom, którzy złożyli oferty, nie przysługuje roszczenie o zwrot kosztów uczestnictwa w postępowaniu, w szczególności kosztów przygotowania oferty.

 

 1. Termin zawarcia umowy

  1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia po przekazaniu wybranemu w toku postępowania wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą.

  2. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki o których mowa w pkt. 18.1.

 

 1. Dokumentowanie postępowań

  1. W trakcie prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający sporządza pisemny protokół postępowania o udzielenie zamówienia, zwany dalej „protokołem", zawierający co najmniej:

   • opis przedmiotu zamówienia;

   • informację o trybie udzielenia zamówienia oraz informację, iż postępowanie prowadzone jest zgodnie z regulaminem udzielania zamówień sektorowych

   • informacje o wykonawcach;

   • cenę i inne istotne elementy ofert;

   • wskazanie wybranej oferty z uzasadnieniem wyboru.

   • informację o sposobie upublicznienia zapytania ofertowego,

   • wykaz ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na zapytanie ofertowe, wraz ze wskazaniem daty wpłynięcia oferty do zamawiającego,

   • informację o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu przez wykonawców, o ile takie warunki były stawiane,

   • informację o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny i sposobie przyznawania punktacji poszczególnym wykonawcom za spełnienie danego kryterium,

   • datę sporządzenia protokołu i podpis zamawiającego,

   • następujące załączniki:

- potwierdzenie publikacji zapytania na stronie internetowej Spółki,

- złożone oferty,

- oświadczenia o braku powiązań osobowych i kapitałowych Zamawiającego z wykonawcami, którzy złożyli oferty.

  1. Oferty, opinie biegłych, oświadczenia, informacja z zebrania wykonawców, zawiadomienia, wnioski, inne dokumenty i informacje składane przez zamawiającego i wykonawców oraz umowa w sprawie zamówienia publicznego stanowią załączniki do protokołu.

  2. Protokół wraz z załącznikami jest jawny i udostępniany do wglądu po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym że oferty są jawne od chwili ich otwarcia.

  3. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane. Wykonawca nie może zastrzec informacji, których mowa w pkt.12.3.,

  4. Informację o wyniku postępowania umieszcza się co najmniej na stronie internetowej Zamawiającego z informacją zawierającą co najmniej nazwę wybranego wykonawcy. Na wniosek wykonawcy, który złożył ofertę, udostępnia się wnioskodawcy protokół postępowania o udzielenie zamówienia, z wyłączeniem załączników wskazanych w pkt.20.1. tiret 11 drugi myślnik.

  5. Zamawiający przechowuje protokół wraz z załącznikami przez okres 3 łat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, w sposób gwarantujący jego nienaruszalność.

 

 1. Umowy w sprawach zamówień publicznych

  1. Do umów w sprawach zamówień, zwanych dalej „umowami", stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jeżeli przepisy regulaminu nie stanowią inaczej.

  2. Umowa wymaga, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej, chyba że przepisy odrębne wymagają formy szczególnej

  3. Umowy w sprawach zamówień są jawne.

  4. Zakres świadczenia wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.

  5. Umowa jest nieważna w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

  6. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego, przed podpisaniem umowy. Jeżeli zamawiający nie ma możliwości potwierdzenia wpływu środków na swoje konto Wykonawca ma obowiązek dostarczenia bankowego potwierdzenia dokonania przelewu które udowodni dokonanie w/w czynności.

  7. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.

  8. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy.

  9. Umowę zawiera się na czas oznaczony.

  10. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub zmiany te są korzystne dla zamawiającego.

  11. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem przepisu pkt. 21.10. jest nieważna.

  12. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

  13. W przypadku, o którym mowa w pkt.21.12., wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

  14. Za nienależyte wykonanie zamówienia stosowane są wskazane w umowie kary. Nie ogranicza to odpowiedzialności wykonawcy przewidzianej na zasadach ogólnych.

 

 1. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

  1. Zamawiający może żądać od wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zwanego dalej „zabezpieczeniem".

  2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowny. Jeżeli wykonawca jest jednocześnie gwarantem, zabezpieczenie służy także pokryciu roszczeń z tytułu gwarancji jakości.

  3. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:

 1. pieniądzu;

 2. poręczeniach bankowych;

 3. gwarancjach bankowych;

 4. gwarancjach ubezpieczeniowych;

 5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 ust. 3 pkt 4 lit. b ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2018, poz. 110(.

  1. Za zgodą zamawiającego zabezpieczenie może być wnoszone również:

 1. w wekslach z poręczeniem wekslowym banku;

 2. przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego;

 3. przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów.

  1. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego, przed podpisaniem umowy. Jeżeli zamawiający nie ma możliwości potwierdzenia wpływu środków na swoje konto Wykonawca ma obowiązek dostarczenia bankowego potwierdzenia dokonania przelewu które udowodni dokonanie w/w czynności.

  2. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.

  3. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy.

  4. W trakcie realizacji umowy wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w pkt. 22.3.

  5. Za zgodą zamawiającego wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w art. 22.4.

  6. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.

  7. Wysokość zabezpieczenia ustala się w stosunku procentowym do ceny całkowitej podanej w ofercie albo maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania zamawiającego wynikającego z umowy, jeżeli w ofercie podano cenę jednostkową lub ceny jednostkowe.

  8. Zabezpieczenie ustala się w wysokości od 2% do 10% ceny całkowitej podanej w ofercie albo maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania zamawiającego wynikającego z umowy.

  9. Jeżeli okres realizacji zamówienia jest dłuższy niż rok, zabezpieczenie, za zgodą zamawiającego, może być tworzone przez potrącenia z należności za częściowo wykonane dostawy, usługi lub roboty budowlane.

  10. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, w dniu zawarcia umowy wykonawca jest obowiązany wnieść co najmniej 30% kwoty zabezpieczenia.

  11. Zamawiający wpłaca kwoty potrącane na rachunek bankowy w tym samym dniu, w którym dokonuje zapłaty faktury.

  12. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, wniesienie pełnej wysokości zabezpieczenia nie może nastąpić później niż do połowy okresu, na który została zawarta umowa.

  13. Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia uznania przez zamawiającego za należycie wykonane.

  14. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji jakości nie może przekraczać 30% wysokości zabezpieczenia

  15. Kwota, o której mowa w ust. 2, jest zwracana nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji jakości.

  16. W przypadkach szczególnych uzasadnionych Zamawiający zastrzega sobie prawo zwrotu całości zabezpieczenia należytego wykonania umowy pod warunkiem bezusterkowego odbioru przedmiotu zamówienia.

 

 1. Środki ochrony prawnej

  1. Od rozstrzygnięcia zamówień sektorowych o wartość zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8. Ustawy prawo zamówień publicznych zamówień publicznych Wykonawcom ,których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów Regulaminu - przysługuje protest.

  2. Protest można wnieść wobec czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której jest zobowiązany na podstawie regulaminu

  3. Od rozstrzygnięcia zamówień sektorowych o wartość zamówienia równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8. Ustawy prawo zamówień publicznych stosuje się środki ochrony prawnej zawarte w Ustawie Dział VI Środki ochrony prawnej.

  4. Protest wnosi się do Zamawiającego w terminie 5 dni kalendarzowych od dnia, w którym Wykonawca powziął lub mógł powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, z zastrzeżeniem pkt.23.7.

  5. Protest uważa się za wniesiony z chwilą, gdy doszedł on do Zamawiającego w taki sposób, że mógł on zapoznać się z jego treścią.

  6. Protest dotyczący postanowień SIWZ wnosi się nie później niż w terminie 5 dni kalendarzowych od dnia otrzymania SIWZ, a jeżeli SIWZ było zamieszczone na stronie internetowej od dnia zamieszczenia.

  7. Wniesienie protestu jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy.

  8. Zamawiający odrzuca protest wniesiony po terminie lub wniesiony przez podmiot nieuprawniony.

  9. Protest powinien wskazywać oprotestowaną czynność lub zaniechanie Zmawiającego, a także zawierać żądanie, zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających jego wniesienie.

  10. W przypadku wniesienia protestu po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia protestu.

  11. O zawieszeniu biegu terminu związania ofertą Zamawiający informuje niezwłocznie Wykonawców, którzy złożyli oferty.

  12. Zamawiający w dowolnym czasie przed upływem ważności wadiów, wzywa Wykonawców, pod rygorem wykluczenia z postępowania , do przedłużenia ważności wadium albo wniesienia nowego wadium na okres niezbędny do zabezpieczenia postępowania do czasu zawarcia umowy.

  13. O wniesieniu protestu oraz jego treści i zarzutach Zamawiający zawiadamia niezwłocznie Wykonawców uczestniczących w postępowaniu.

  14. Do czasu rozstrzygnięcia protestu Zamawiający nie może zawrzeć umowy.

  15. Protest rozstrzyga się w ciągu 7 dni roboczych od daty wniesienia do Zamawiającego

  16. Brak rozstrzygnięcia protestu w terminie, o którym mowa w ust. 12, uznaje się za jego oddalenie.

  17. Treść rozstrzygnięcia wraz z uzasadnieniem Zamawiający przesyła niezwłocznie Wykonawcy, który wniósł protest.

  18. W przypadku uwzględnienia protestu Zamawiający powtarza oprotestowaną czynność lub dokonuje czynności bezprawnie zaniechanej.

  19. O powtórzeniu lub dokonaniu czynności Zamawiający informuje wszystkich Wykonawców.

  20. Rozstrzygnięcie protestu przez Zamawiającego jest ostateczne.

 

 1. Dokumenty związane.

  1. Regulamin pracy komisji przetargowej

  2. Regulamin udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty 30 000 euro

 

 1. Załączniki

  1. Załącznik Nr 01 – Informacja dotycząca szacowania wartości zamówienia.

  2. Załącznik Nr 02 – Wniosek o wszczęcie zamówienia publicznego o wartości przekraczającej 30 tys. euro

 

 

SPÓŁKA
USŁUGI
KONTAKT
DLA PRACOWNIKA
DLA KLIENTA
WODA
KANALIZACJA
PRZETARGI
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
Sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim   -  polityka prywatności »
Do góry