lgr5 cre tamoxifeno €142.01

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.

W dniu 21 maja br. pod przewodnictwem Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki Marcina Jakubowskiego odbyło się Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim. W Zgromadzeniu wzięli udział również Przewodniczący Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Józef Niczyporuk oraz Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Mińsk Mazowiecki Rafał Czerechów.
Podczas Zgromadzenia Wspólników Prezes Spółki Jarosław Grenda przedstawił sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki natomiast Dyrektor ds. finansowych Małgorzata Krupa omówiła sprawozdanie finansowe za rok 2020.
W roku 2020 pomimo pandemii COVID-19 Przedsiębiorstwo wypracowało zysk w wysokości 1,33 mln zł. Przychody ze sprzedaży wzrosły w porównaniu do roku 2019 o 6,57 % do poziomu 18,59 mln zł. Powiększył się również majątek Spółki – wartość aktywów wzrosła do 79,88 mln zł (wzrost o 9,14 %) .
Przedsiębiorstwo dostarczyło do Klientów 1,99 mln m3 wody (wzrost o 1,1%) i odebrało 2,19 mln m3 ścieków (wzrost o 3,5%).
W ubiegłym roku rozpoczęto fazę realizacyjną największych w historii Spółki inwestycji tj. modernizacji Oczyszczalni Ścieków i modernizacji Stacji Uzdatniania Wody Kędzierak. Ogółem w minionym roku zrealizowane zostały inwestycje na łączną kwotę 11,43 mln zł z czego większość sfinansowana została ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (6,5 mln zł). Oprócz modernizacji obiektów technologicznych wybudowano 3,21 km sieci wodociągowej i 1,75 km kanalizacji sanitarnej. Zrealizowana została m.in. sieć wodociągowa i kanalizacyjna w ulicy 7 Pułku Ułanów Lubelskich, Klonowej, odcinku ul. Marii Grochowskiej. Zakończono rozpoczętą w roku 2019 budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Kolejowej i ul. Królowej Jadwigi oraz sieci wodociągowej spinającej ul. Chróścielewskiego z Kolejową. Przebudowano przyłącza w ulicach Zygmuntowska i Królewska.
W roku 2020 na terenie Mińska Mazowieckiego przybyło 97 sztuk nowych przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych.
W roku 2020 PWiK ubiegało się o dodatkowe dofinansowanie na prowadzoną modernizację Oczyszczalni Ścieków. Starania te zostały uwieńczone powodzeniem – w marcu 2021r. Spółka podpisała z NFOŚiGW umowę na dodatkowe dofinansowanie w wysokości 9,87 mln zł. Dzięki temu dofinansowaniu Przedsiębiorstwo ograniczy konieczną do zrealizowania inwestycji kwotę zaciąganych pożyczek i kredytów.
Burmistrz Miasta Marcin Jakubowski pogratulował władzom Spółki oraz załodze osiągniętych, mimo pandemii, dobrych wyników i podjął uchwałę o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu oraz sprawozdania finansowego za rok 2020. Podjęta została również uchwała o podziale zysku netto a także uchwały o udzieleniu absolutorium członkom organów Spółki.
Skip to content