nolvadex cáncer de ovario €91.65

Informacja dotycząca okresu obowiązywania dotychczasowej taryfy

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji spółka z ograniczona odpowiedzialnością informuje, że zgodnie z art. 24g ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 2028) dotychczasowa taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązująca na terenie Miasto Mińsk Mazowiecki zatwierdzona decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie na okres 3 lat, znak: WA.RET.070.1.76.2.2018 z dnia 30 maja 2018 r. stosowana będzie do dnia wejścia w życie nowej taryfy.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji spółka z ograniczona odpowiedzialnością informuje, że nowa Taryfa będzie obowiązywała od dnia 06.08.2021 r.

Skip to content