hipertiroidismo con tamoxifeno €44.45

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim

W dniu 17 maja br. pod przewodnictwem Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki Marcina Jakubowskiego odbyło się Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim. W Zgromadzeniu wzięli również udział Członkowie Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa na czele z Przewodniczącym Józefem Niczyporukiem oraz Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Mińsk Mazowiecki Rafał Czerechów. Podczas Zgromadzenia Wspólników Prezes Spółki Jarosław Grenda przedstawił sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i sprawozdanie finansowe za rok 2021. W roku 2021 pomimo trwającej pandemii COVID-19 Przedsiębiorstwo wypracowało zysk w wysokości 1,33 mln zł. Przychody ze sprzedaży wzrosły w porównaniu do roku 2020 o 7,46 % do poziomu 19,668 mln zł. Znacząco powiększył się majątek Spółki – wartość aktywów wzrosła do 120,12 mln zł (wzrost o 50,37 %) . Przedsiębiorstwo dostarczyło do Klientów 2 mln m3 wody (wzrost o 0,32%) i odebrało 2,26 mln m3 ścieków (wzrost o 3,32%). W ubiegłym roku kontynuowano realizację największych w historii Spółki inwestycji tj. modernizacji Oczyszczalni Ścieków i modernizacji Stacji Uzdatniania Wody Kędzierak. Ogółem w minionym roku zrealizowane zostały rekordowe inwestycje na łączną kwotę 41,57 mln zł z czego większość sfinansowana została ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej (25 mln zł dotacji i 11,8 mln zł pożyczki). Oprócz modernizacji obiektów technologicznych zrealizowano inwestycje sieciowe takie jak:

  • Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią w ul. 7 Pułku Ułanów Lubelskich i w ul. Łupińskiego wraz z przejściem poprzecznym pod DK 92
  • Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Zuzanny Małaszczyckiej wraz z przepompownią
  • Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Władysława Gucewicza

Na zlecenie Miasta Mińsk Mazowiecki zmodernizowano sieci kanalizacji deszczowej pomiędzy ulicami Kościelną i Ogrodową. Realizacja tej inwestycji powinna przynieść poprawę na terenach podtapianych podczas ulewnych opadów głównie przy ul. Kościelnej i Czarnieckiego.

W roku 2021 zakończono również wdrażanie podstawowych elementów Zintegrowanego Systemu Zarządzania Spółką.

Burmistrz Miasta Marcin Jakubowski pogratulował władzom oraz załodze Spółki osiągniętych, w trudnych warunkach, dobrych wyników i podjął uchwałę o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu oraz sprawozdania finansowego za rok 2021. Podjęta została również uchwała o podziale zysku netto a także uchwały o udzieleniu absolutorium członkom organów Spółki.

Skip to content