tamoxifeno para mujeres embarazadas €95.26

Podpisanie Umowy na wykonanie termomodernizacji i modernizacji dachów i elewacji

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w dniu 20.12.2022 r. podpisało z firmą Budowlaną Wojciech Chełchowski Barbara Chełchowska s.c.  z Warszawy, wyłonioną w drodze postępowania przetargowego umowę na wykonanie termomodernizacji i modernizacji dachów i elewacji obiektów znajdujących się na terenie Oczyszczali Ścieków. Pracami objęte zostaną obiekty: budynek krat i mechanicznego odwadniania piasku, pompownia ścieków, budynek dmuchaw z pomieszczeniem rozdzielni Nn i budynek instalacji wody technologicznej. Inwestycja realizowana będzie ze środków zewnętrznych pochodzących z dotacji  z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko wdrażanego przez NFOŚiGW. Koszt planowanych robót wynosi netto 1 215 000,00 zł. Termin realizacji do dnia 31.05.2023 r.
Skip to content