Taryfy i Cennik Usług

Cennik usług Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. (kliknij, aby otworzyć)

 

TARYFA ZA ZBIOROWE ZAOPATRZENIE W WODĘ I ZBIOROWE ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY MIASTO MIŃSK MAZOWIECKI – OBOWIĄZUJĄCA OD DNIA 06.08.2021 r. (kliknij, aby otworzyć)

 

 

Poniższa taryfa obowiązuje do dnia 05.08.2021 r.

TARYFA ZA ZBIOROWE ZAOPATRZENIE W WODĘ I ZBIOROWE ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW.

DECYZJA WA.RET.070.1.76.2.2018

Na podstawie art. 154, art. 104 i art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2017, poz. 1257 z późn. zm.) oraz art. 24c ust. 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. 2017, poz. 328 ze. zm.)
1. Uchylam decyzję WA.RET.070.1.76.1.2018 z dnia 25 kwietnia 2018 r.
2. Zatwierdzam taryfę dotyczącą zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Miasta Mińsk Mazowiecki nadesłaną wnioskiem z dnia 12 marca 2018 roku poprawionym wnioskiem z dnia 25 maja 2018 r. przesłanym przy piśmie PF.650.2.2018 r. z dnia 25 maja 2018 r. przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Mińsku Mazowieckim.

Wersja pdf zarządzenia dyrektora RZGW (kliknij tu, aby otworzyć)

Lp.WyszczególnienieWielkość cen i stawek opłat
(podane są cenami netto)
 Taryfowa grupa odbiorców usługRodzaj cenW okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania nowej taryfyW okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania nowej taryfyW okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania nowej taryfy
1Grupa K1-cena usługi odprowadzania ścieków zł/m33,883,994,15
– stawka opłaty abonamentowej zł/m-c/odb.2,82,883
2Grupa K2-cena usługi odprowadzania ścieków zł/m33,883,994,15
– stawka opłaty abonamentowej zł/m-c/odb.2,82,883
3Grupa K3-cena usługi odprowadzania ścieków zł/m33,883,994,15
– stawka opłaty abonamentowej zł/m-c/odb.6,977,067,17
4Grupa K4-cena usługi odprowadzania ścieków zł/m33,883,994,15
– stawka opłaty abonamentowej zł/m-c/odb.6,977,067,17
      
Lp.WyszczególnienieWielkość cen i stawek opłat
(podane są cenami netto)
 Taryfowa grupa odbiorców usługRodzaj cenW okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania nowej taryfyW okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania nowej taryfyW okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania nowej taryfy
1Grupa W1-cena wody zł/m33,453,593,67
– stawka opłaty abonamentowej zł/m-c/odb.6,556,656,7
2Grupa W2-cena wody zł/M33,453,593,67
– stawka opłaty abonamentowej zł/m-c/odb.6,556,656,7
3Grupa W3-cena wody zł/M33,453,593,67
– stawka opłaty abonamentowej zł/m-c/odb.4,174,174,17

Do cen i stawek opłat netto, określonych w powyższych tabelach doliczono obowiązujący podatek od towarów i usług (VAT), zgodnie § 2 pkt 9-11 rozporządzenia.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami stawka VAT wynosi 8%.

Taryfowe grupy odbiorców usług:
Woda
Grupa W1 -Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę rozliczani za ilość dostarczonej wody
na podstawie wskazań wodomierza głównego,

Grupa W2 -Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, w tym gmina za wodę pobraną na cele z art. 22 ustawy, rozliczani za ilość dostarczonej wody na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody,
Grupa W3 -Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę – osoby korzystające z lokali w budynku wielolokalowym.

Ścieki
Grupa K1 -Odbiorcy usług zbiorowego odprowadzania ścieków korzystający z usług wodociągowo-kanalizacyjnych rozliczani za ilość odprowadzanych ścieków na podstawie odczytów wodomierza głównego,
Grupa K2 -Odbiorcy usług zbiorowego odprowadzania ścieków korzystający z usług wodociągowo- kanalizacyjnych rozliczani za ilość odprowadzanych ścieków na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody,
Grupa K3 -Odbiorcy usług zbiorowego odprowadzania ścieków rozliczani wyłącznie za ścieki na podstawie odczytu urządzeń pomiarowych i innych przyrządów pomiarowych tj. wodomierze na własnym ujęciu,
Grupa K4 -Odbiorcy usług zbiorowego odprowadzania scieków rozliczani wyłącznie za ścieki na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody.

Stawki opłat za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych Spółki

Jednostkowe stawki opłaty za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych na okres 36 miesięcy.

Kategorie ścieków

Wielkość najwyższego przekroczenia w %

Współczynnik wzrostu ceny*

1

2

3

II

1-100

1,5

III

101-200

2,0

IV

201-300

2,5

V

301-400

3,0

VI

401-500

3,5

VII

ponad 500

4,0

* Opłata za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych stanowi wielokrotność ceny 1m3 ścieków w zależności od stopnia przekroczenia parametrów.

Kategorie ścieków ustala się biorąc pod uwagę najwyższy wskaźnik zanieczyszczeń za wyjątkiem metali ciężkich, dla których kategorię ścieków ustala się sumując wielkość przekroczeń zanieczyszczeń wszystkich metali.Dopuszczalne parametry, jakie powinny spełniać odprowadzane ścieki: BZT – 430 mg O2/l, CHZT – 725 mg O2/l, chlorki 1000 mg C/I, zawiesina łatwo opadająca po 0,5 godz. w leju Imhoffa ­ 10 ml/I, zawiesina ogólna – 350 mg/I, substancje ekstrahujące się eterem naftowym – 50 mg/I, siarczany – 500 mg SO4/l, fosfor ogólny – 10 mg P/I, azot ogólny – 50 mg N/l, pH – 6,5- 9,5, chrom ogólny – 0,5 mg Cr/l, kadm – 0,2 mg Cd/I, nikiel- 0,5 mg Ni/I, rtęć – 0,03 mg Hg/I, cynk -2,0 mg Zn/I, miedź -0,5 mg Cu/l, ołów -0,5 mg Pb/I, substancje ropopochodne 15 mg/l, substancje powierzchniowo czynne anionowe lub niejonowe 10 mg/I.

 

Uzasadnienie

W dniu 25 kwietnia 2018 r. organ wydał decyzję negatywną nr WA.RET.070.1.76.1.2018 dla wniosku Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o. w Mińsku Mazowieckim.
Następnie wnioskodawca przy piśmie PF.650.2.2018 z dnia 25 maja 2018 r. złożył zgodnie z art. 24c ust. 3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. 2017, poz.328 ze. zm.) poprawiony projekt taryfy, uzasadnienie wniosku wraz z załącznikami w postaci tabel będących szczegółową kalkulacją cen i stawek opłat, które należało uznać, jako wniosek o uchylenie pierwotnej decyzji zgodnie z art. 154 kpa.
W związku z tym, że organ uznał, iż poprawiony wniosek w zakresie projektu taryfy, uzasadnienia i załączników do uzasadnienia wniosku spełnia wymogi ustawowe postanowił jak na wstępie.

Pouczenie
1. Na decyzje przysługuje odwołanie do Prezesa Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie za pośrednictwem Dyrektora RZGW w Warszawie w terminie 14 dni od doręczenia decyzji.
2. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.
3. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.
4. W przypadku nie zaskarżenia niniejszej decyzji należy uiścić opłatę w kwocie 500 zł w ciągu 14 dni od kiedy decyzja stała się ostateczna na rachunek RZGW w Warszawie 07 1130 1017 0020 1510 6720 0024.

Taryfa została ogłoszona przez organ regulacyjny 13 czerwca 2018 roku i wchodzi w życie z dniem
21 czerwca 2018 roku na okres 3 lat.

_________________________________________________________________________________________________

Warunki rozliczeń z uwzględnieniem wyposażenia nieruchomości w  przyrządy i urządzenia pomiarowe.

Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków prowadzone są na postawie określonych
w taryfie cen i stawek opłat oraz ilości dostarczonej wody i odprowadzanych ścieków.
Ilość dostarczonej do nieruchomości wody ustalana jest na podstawie odczytu wodomierza głównego. W przypadku nieprawidłowego działania wodomierza, ilość pobranej wody ustala się na podstawie średniego zużycia wody w okresie 3 miesięcy przed stwierdzeniem jego niesprawności, a  gdy nie jest to możliwe – na podstawie średniego zużycia wody w analogicznym okresie roku ubiegłego.
W przypadku braku wodomierza ilość dostarczanej wody ustalana jest w oparciu o  przeciętne normy zużycia wody określone w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 27 ust. 3 ustawy.
Ilość odprowadzanych ścieków ustala się na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych, które instaluje i utrzymuje dostawca ścieków. W  razie braku urządzeń pomiarowych ilość odprowadzanych ścieków ustala się jako równą ilości dostarczonej wody przez Spółkę z uwzględnieniem poboru wody z innych źródeł.
W rozliczeniach ilości odprowadzanych ścieków ilość bezpowrotnie zużytej wody uwzględnia się wyłącznie w przypadkach, gdy wielkość jej zużycia na ten cel ustalona jest na podstawie dodatkowego wodomierza zainstalowanego na koszt odbiorcy usług na warunkach określonych przez Spółkę i regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
O ile umowa nie stanowi inaczej, opłaty za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków naliczane są za każdy miesiąc, w którym świadczone były usługi.
Opłata abonamentowa ustalana jest za każdy miesiąc, także w przypadkach braku poboru wody.
Na wniosek odbiorcy usług Spółka występuje o sprawdzenie prawidłowości działania wodomierza głównego. W przypadku gdy sprawdzenie prawidłowości działania wodomierza nie potwierdza zgłoszonych przez odbiorcę usług zastrzeżeń, pokrywa on koszty sprawdzenia.
Opłaty za przekroczenie dopuszczalnego stanu (jakości) ścieków i/lub dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń we wprowadzanych ściekach są naliczane od dnia poboru ścieków, w którym stwierdzono przekroczenia do dnia ustania przekroczeń.
Odbiorca usług dokonuje zapłaty za dostarczoną wodę, odprowadzone ścieki, stawki opłat abonamentowych, stawki opłat za przyłączenie do urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych i stawki opłat za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych Spółki, na warunkach i w terminach określonych w umowie, a w szczególności zgodnie z wystawioną fakturą. Zgłoszenie przez odbiorcę usług zastrzeżeń do wysokości faktury nie wstrzymuje jej zapłaty.

Warunki stosowania cen i stawek opłat.

Zakres świadczonych usług dla poszczególnych taryfowych grup odbiorców

Określone w taryfie ceny i stawki opłat abonamentowych są stosowane przy zachowaniu standardów jakościowych obsługi odbiorców usług wynikających z obowiązujących przepisów prawnych oraz regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta Mińsk Mazowiecki.
Zbiorowe zaopatrzenie w wodę odbiorców usług, wynikające z zadań własnych gminy, dokonywane jest dla wszystkich Odbiorców usług w oparciu o takie same zasady techniczne i technologiczne. Dotyczy to zarówno zbiorowego zaopatrzenia w wodę budynków jednorodzinnych i wielorodzinnych oraz budynków użyteczności publicznej, przeznaczonych na cele usługowo-handlowe i odbiorców przemysłowych. Uzasadnia to jednakową stawkę za pobór wody. Jednakowy zakres usług dla wszystkich taryfowych grup odbiorców występuje również w przypadku zbiorowego odprowadzania ścieków.
W zakresie dostawy wody i odprowadzania ścieków Spółka ponosi koszty stałe obsługi swoich klientów. Koszty te ponoszone są niezależnie od faktycznego poboru wody i  odprowadzanych ścieków, co uzasadnia utrzymanie stałych stawek opłat abonamentowych dla wody i ścieków. Stawki opłat abonamentowych zostały zróżnicowane zgodnie z § 13 rozporządzenia taryfowego, co uzasadnia wyodrębnienie dodatkowych taryfowych grup odbiorców usług w przypadku zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Spółka ma podpisane umowy na świadczenie usług z trzema grupami odbiorców usług, tj. z odbiorcami usług rozliczanymi na podstawie wodomierza głównego oraz odbiorcami korzystającymi z lokali w budynkach wielolokalowych a także rozliczanych na podstawie norm.
W oparciu o obowiązujące przepisy prawne Spółka w umowach określa warunki wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych, w tym dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń w ściekach przemysłowych wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych. W przypadku stwierdzenia przekroczenia warunków określonych w w/w umowie Spółka będzie naliczać opłaty dodatkowe, wg stawek opłat za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych Spółki określonych w niniejszej taryfie.

Standardy jakościowe obsługi odbiorców usług.

Określone w taryfie ceny i stawki opłat stosuje się przy zachowaniu standardów jakościowych obsługi klientów, które wynikają z obowiązujących przepisów prawnych i które zostały określone w  Regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującym na terenie działania Spółki.

W zakresie jakości świadczonych usług Spółka realizuje zadania określone w:
– regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków,
– umowach z poszczególnymi odbiorcami usług wodociągowo-kanalizacyjnych,
– przepisach prawnych dotyczących ochrony środowiska.

Spółka posiada całodobowy punkt przyjmowania zgłoszeń o awariach wodociągowo – kanalizacyjnych, nr telefonu 994.

Czas usuwania awarii wodociągowej wynosi przeciętnie od 4 do 7 godzin w zależności od miejsca jej wystąpienia i rodzaju awarii. Przy przerwie w dostawie wody powyżej 12 godzin zapewniony jest zastępczy punkt poboru wody.

W przypadku ścieków zaburzenia w ich odbiorze mogą być spowodowane powstawaniem niedrożności lub znacznym zwiększeniem ilości ścieków przy dużych opadach.

Czas od chwili powstania zatoru w kanalizacji sanitarnej do momentu udrożnienia wynosi od 0,5 do 3 godzin w zależności od pory zgłoszenia, ilości zgłoszeń, itp. Czas usunięcia awarii kanalizacji sanitarnej – załamanych kanałów wynosi od 6 do 24 godzin w zależności od głębokości wykopu, możliwości technicznych posiadanego sprzętu i długości kanału koniecznego do wymiany.

Zgodnie z przepisami ustawy z 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw, Przedsiębiorstwo opracuje i przedstawi radzie miasta projekt nowego regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków w terminie określonym tą ustawą.

Skip to content