CENNIK

w załączonych plikach (proszę kliknąć w linki) znajduje się aktualny cennik usług dodatkowych świadczonych przez służby techniczne Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim oraz Zarządzenie Prezesa Zarządu Spółki w tym zakresie.

Zarządzenie Prezesa Zarządu PWiK (kliknij tu aby otworzyć)

CENNIK USŁUG Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim 

Spis treści

1. Informacje ogólne 2
1.1. Wyjaśnienie pojęć 2
1.2. Rozliczenie czasu pracy 3
1.3. Płatność za usługi 3
2. Opłaty związane z pracami na sieci wodociągowej i kanalizacyjnej 3
3. Opłaty związane z wymianą wodomierzy 4
4. Opłaty związane z przyłączeniem do sieci 4
5. Opłaty związane z usługami serwisowymi 5
6. Opłaty za 1 m3 ścieków dowożonych 6
7. Opłaty pozostałe 6
8. Opłaty za usługi laboratoryjne 7

1. Informacje ogólne

1.1 Wyjaśnienie pojęć

1.1. Wyjaśnienie pojęć

1.1.1. Ustawa – ustawa z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r., poz. 1152),
1.1.2. Odbiorca usług – każdego, kto korzysta z usług wodociągowo-kanalizacyjnych z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na podstawie pisemnej umowy z przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym,
1.1.3. Warunki techniczne przyłączenia – zestawienie technicznie uzasadnionych wymogów, jakie musi wypełnić osoba ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości do urządzeń wodociągowych lub urządzeń kanalizacyjnych,
1.1.4. Wodomierz główny – przyrząd pomiarowy mierzący ilość pobranej wody, znajdujący się na każdym przyłączu wodociągowym,
1.1.5. Wodomierz dodatkowy – przyrząd pomiarowy zainstalowany za wodomierzem głównym służący określeniu ilości wody bezpowrotnie zużytej,
1.1.6. Wodomierz własny – przyrząd pomiarowy instalowany na instalacji wodociągowej zasilanej w wodę z ujęć własnych Odbiorcy usług,
1.1.7. Zawór odcinający – element instalacji wodociągowej umożliwiający zamknięcie dostawy wody do lokalu w budynkach wielolokalowych,
1.1.8. Sieć – przewody wodociągowe lub kanalizacyjne wraz z uzbrojeniem i urządzeniami, którymi dostarczana jest woda lub którymi odprowadzane są ścieki, będące w posiadaniu przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego,
1.1.9. Przyłącze wodociągowe – odcinek przewodu łączącego sieć wodociągową z wewnętrzną instalacją wodociągową w nieruchomości odbiorcy wraz z zaworem za wodomierzem głównym,
1.1.10. Przyłącze kanalizacyjne – odcinek przewodu łączącego wewnętrzną instalację kanalizacyjną w nieruchomości Odbiorcy z siecią kanalizacyjną, za pierwszą studzienką, licząc od strony budynku, a w przypadku jej braku do granicy nieruchomości gruntowej,
1.1.11. Odbiór techniczny – czynności, których celem jest stwierdzenie wykonania przyłącza/sieci zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją techniczną i wydanymi warunkami technicznymi przyłączenia. Przedmiotem odbioru przyłącza/sieci jest:
a) sprawdzenie prawidłowości wykonania przyłącza/sieci na otwartym wykopie,
b) stwierdzenie prawidłowości wykonania wszystkich elementów robót wchodzących w skład budowy przyłącza/sieci,
c) stwierdzenie wykonania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przyłącza/sieci. Z czynności odbiorowych sporządza się protokół odbioru przyłącza/sieci, który stanowi podstawę do zawarcia umowy pomiędzy Odbiorcą a Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.

1.2. Rozliczenie czasu pracy
Opłaty za usługi rozliczane są następująco:
a) pierwsza rozpoczęta godzina – opłata za całą godzinę
b) kolejna rozpoczęta godzina – opłata naliczana z dokładnością do 30 minut.

1.3. Płatność za usługi
Płatność za usługi dokonywana jest na podstawie wystawionej faktury, przelewem lub w kasie Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. Kasa czynna jest w poniedziałek, środę, piątek w godzinach 11:00-13:00.

2. Opłaty związane z pracami na sieci wodociągowej/kanalizacyjnej

Lp.

Nazwa Usługi

Cena netto w zł/usł.

Stawka podatku VAT

Cena brutto w zł

1.

Zamknięcie zasuwy domowej – wstrzymanie dostawy wody z powodu zaległości płatniczych lub na zlecenie Odbiorcy wody 1

168,00

23%

206,64

2.

Zakorkowanie przyłącza kanalizacyjnego – wstrzymanie odbioru ścieków z powodu zaległości płatniczych

336,00

23%

413,28

3.

Zamknięcie zasuwy liniowej

397,00

23%

488,31

4.

Zamknięcie następnej zasuwy liniowej

198,00

23%

243,54

5.

Otwarcie zasuwy domowej i wznowienie dostawy wody 1)

168,00

23%

206,64

6.

Odkorkowanie przyłącza kanalizacyjnego –Wznowienie odbioru ścieków

224,00

23%

275,52

7.

Otwarcie zasuwy liniowej

198,00

23%

243,54

8.

Otwarcie każdej następnej zasuwy liniowej

198,00

23%

243,54

9.

Pomiar wydajności hydrantu

141,00

23%

173,43

10

Za każdy następny pomiar wydajności hydrantu

107,00

23%

131,61

11

Opłata związana z ujawnieniem i zalegalizowaniem przyłącza wodociągowego 2)

968,00

23%

1190.64

12

Opłata związana z ujawnieniem i zalegalizowaniem przyłącza kanalizacyjnego 2)

1190,00

23%

1463,70

13

Opłata związana z ujawnieniem podłączenia odprowadzenia wód opadowych do kanalizacji sanitarnej – kontrola przyłącza kanalizacyjnego za pomocą agregatu dymotwórczego

469,00

23%

576,87

1) W przypadku wyłączenia powyżej doby przed wznowieniem dostawy wody konieczność wykonania badania jakości wody.
2) Opłata ta nie obejmuje kosztów zużytej wody i/lub odprowadzenia ścieków, które są naliczane dodatkowo, w przypadku ujawnienia nielegalnego korzystania z usług.

 

3. Opłaty związane z wymianą i oplombowaniem wodomierzy

Lp.

Nazwa Usługi

Cena netto wodomierza w zł/szt.

Cena netto nakładki w zł/szt.

Cena netto robocizny z transportem w zł/szt.

Łączna cena netto usługi

Stawka podatku VAT

 Cena brutto w zł

1.

Wymiana wodomierza uszkodzonego z winy klienta.

1.1.

wodomierz Ø 15mm

123,25

260,00

168,00

551,25

23%

 678,04

1.2.

wodomierz Ø 20mm

147,05

260,00

168,00

575,05

23%

 707,31

1.3.

wodomierz Ø 25mm

212,50

260,00

183,00

655,50

23%

 806,27

1.4.

wodomierz Ø 32mm

229,50

260,00

214,00

703,50

23%

 865,31

1.5.

wodomierz Ø 40 mm

365,50

260,00

244,00

869,50

23%

 1069,49

1.6.

wodomierz Ø 50 mm

1147,50

580,00

290,00

2017,50

23%

 2481,53

2.

odbiór techniczny wraz z oplombowaniem wodomierza dodatkowego (ogrodowego) lub własnego (na ujęciu własnym)

71,00

71,00

23%

87,33

3.

Wymiana wodomierza dodatkowego (ogrodowego) lub własnego (na ujęciu własnym) wraz z oplombowaniem (bez ceny wodomierza )

107,00

107,00

23%

131,61

4.

Wymiana wodomierza dodatkowego (ogrodowego) lub własnego (na ujęciu własnym) wraz z oplombowaniem i zakupem podlicznika w Spółce (wodomierz dostosowany do zdalnego odczytu ,moduł radiowy Spółka dostarcza nieodpłatnie)

Wodomierz Dn20

69,00

0,00

107,00

176,00

23%

 216,48

Wodomierz Dn15

60,00

0,00

107,00

167,00

23%

 205,41

5.

Ponowne oplombowanie wodomierza głównego w przypadku uszkodzenia lub zaboru założonych plomb

71,00

71,00

23%

87,33

6.

Opłata za brak możliwości wykonania usługi z przyczyn zależnych od odbiorcy usług/inwestora (dot.poz.1 do poz.5)

50,00

50,00

23%

61,50

7.

Wymiana zaworu dn 15/20 wraz z oplombowaniem wodomierza (bez ceny zakupu zaworu)

77,00

77,00

23%

94,71

 

4. Opłaty związane z przyłączeniem do sieci

Lp.

Nazwa Usługi

Cena netto w zł/szt.

Stawka podatku VAT

Cena brutto w zł

1.

Odbiór techniczny przyłącza kanalizacji deszczowej

163,00

23%

200,49

2.

Opłata za brak możliwości odbioru przyłącza przed zasypką lub odbioru końcowego z winy wykonawcy z powodu nienależytego: wykonania robót lub ich przygotowania do odbioru)

82,00

23%

100,86

3.

Odbiór techniczny sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej lub kanalizacji deszczowej:

 

 

3.1.

Poniżej 100 mb

146,00

23%

179,58

3.2.

Od 100 mb – 500 mb

219,00

23%

269,37

3.3.

Powyżej 500 mb

258,00

23%

317,34

4.

Konsultacje techniczne w terenie (cena za godzinę)

146,00

23%

179,58

5.

Opłata za brak możliwości odbioru sieci z winy Wykonawcy ( z powodu nienależytego :wykonania robót lub ich nieprawidłowego przygotowania do odbioru)

50 % wartości usługi

23%

 

6.

Wydanie warunków technicznych:

  

 

6.1.

dla jednego przyłącza do budynku jednorodzinnego (podłączenie do sieci kanalizacji deszczowej)

45,00

23%

55,35

6.1.1

Za każde następne warunki na podłączenie do w/w sieci

22,50

23%

27,68

6.2..

dla jednego przyłącza do pozostałych obiektów (podłączenie do sieci kanalizacji deszczowej

90,00

23%

110,70

6.2.1

Za każde następne warunki na podłączenie do w/w sieci

45,00

23%

55,35

6.3.

dla jednego przyłącza osiedlowego, zakładowego(podłączenie do sieci wodociągowej lub kanalizacji sanitarnej lub kanalizacji deszczowej

135,00

23%

166,05

6.3.1

Za każde następne warunki na podłączenie do w/w sieci

67,50

23%

83,03

6.4.

dla sieci ulicznej

225,00

23%

276,75

7.

Uzgodnienie dokumentacji:

  

 

7.1.

dla jednego przyłącza do budynku jednorodzinnego(podłączenie do sieci wodociągowej lub kanalizacji sanitarnej lub kanalizacji deszczowej)

90,00

23%

110,70

7.1.1

Za każde następne uzgodnienie podłączenia do sieci

45,00

23%

55,35

7.2.

Dla jednego przyłącza do pozostałych obiektów

135,00

23%

166,05

7.2.1

Za każde następne uzgodnienie podłączenia do sieci

67,50

23%

83,03

7.3.

dla jednego przyłącza osiedlowego, zakładowego

180,00

23%

221,40

7.3.1

Za każde następne podłączenie do sieci

90,00

23%

110,70

7.4.

dla sieci ulicznej

270,00

23%

332,10

7.5

Opinia techniczna

225,00

23%

276,75

7.6

Opłaty związane ze sprawdzeniem dokumentacji przedłożonej do uzgodnienia, a zwróconej do poprawy. (dot. poz.9.1.do poz.9.5.)

50 % wartości usługi

23%

 

8.

Wydawanie zaświadczeń

   

8.1.

Zaświadczenie potwierdzające odbiór przyłącza/przyłączy do sieci

81,31

23%

100,00

 

5. Opłaty związane z usługami serwisowymi sprzętem specjalistycznym

Lp.

Nazwa Usługi

Cena netto w zł/h

Stawka podatku VAT

Cena brutto w zł

1.

Interwencja (pogotowia) wodnokanalizacyjnego

138,00

23%

169,74

2.

Interwencja pogotowia wodnokanalizacyjnego
z użyciem samochodu ciśnieniowego

264,00

23%

324,72

3.

Przegląd techniczny kanału

203,00

23%

249,69

4.

Czyszczenie kanalizacji

253,00

23%

311,19

5.

Opłata za 1 km przejazdu poza granicami administracyjnymi miasta Mińsk Mazowiecki naliczana dodatkowo do pozycji 1-4 *

4,30

23%

5,29

 

* Cena podlega negocjacji

 

6. Opłaty za 1 m3 ścieków dowożonych

Lp.

Nazwa Usługi

Cena netto w zł

Stawka podatku VAT

Cena brutto w zł

1.

Odbiór ścieków dowożonych:

Zakres wskaźnika pH przewodności

 

 

1.1.

Taryfa zwykła

6,5-9,5/0-10 mS

12,00

8%

12,96

1.2.

Taryfa podwyższona 1

4,0-6,4/0-10 mS

24,00

8%

 25,92

1.3.

Taryfa podwyższona 2

9,6-13/0-10 mS

24,00

8%

 25,92

1.4.

Odbiór osadów

60,00

8%

64,80

1.5.

Nieczystości ciekłe z toalet przenośnych

60,00

8%

64,80

1.6.

1 Mg „AGROVIT-u” *

5,00

23%

6,15

 

7. Pozostałe opłaty

Lp.

Nazwa Usługi

Cena netto w zł/h

Stawka podatku VAT

Cena brutto w zł

1.

Wartość roboczogodziny pracownika Działu Utrzymania Sieci

41,00

23%

50,43

2.

Agregat hydrauliczny LP 9-20 P AC wraz z młotem (cena za godzinę)

64,00

23%

78,72

3.

Ciągnik z osprzętem (cena za godzinę wraz z operatorem)

133,00

23%

163,59

4.

Koparko-ładowarka CASE 580SR seria 1 (cena za godzinę wraz z operatorem)

149,00

23%

183,27

5.

Minikoparka Komatsu PC14R (cena za godzinę wraz z operatorem)

110,00

23%

135,30

6.

Samochód Citroen Berlingo (cena za godzinę wraz z operatorem)

101,00

23%

124,23

7.

Wywrotka STAR LE 15.220 4×2 BB (cena za godzinę wraz z operatorem)

185,00

23%

227,55

8.

Samochód Citroen Jumper (cena za godzinę wraz z operatorem)

121,00

23%

148,83

9.

Samochód Citroen Jumpy (cena za godzinę wraz z operatorem)

143,00

23%

175,89

10.

Dowóz wody beczkowozem (woda wg taryfy)

kalkulacja indywidualna

11.

Opłata za 1 km przejazdu poza granicami administracyjnymi miasta Mińsk Mazowiecki naliczana dodatkowo do poz. 3-10 *

4,30

23%

5,29

12.

Zagęszczarka stopowa

33,00

23%

40,59

13.

Przecinarka do asfaltu

22,00

23%

27,06

* Cena podlega negocjacji

8. Opłaty za usługi laboratoryjne**

Lp.

Nazwa usługi

Cena netto w zł

Stawka podatku VAT

Cena brutto w zł

POBIERANIE PRÓBEK:

 

1.

Pobieranie próbek do analiz fizykochemicznych

23,00

23%

28,29

2.

Pobieranie próbek do analiz mikrobiologicznych

 

 

23,00

23%

28,29

3.

Pobieranie próbek średniodobowych

226,00

23%

277,98

ANALIZA FIZYKOCHEMICZNA WODY:

 

4.

Azotany

34,00

23%

41,82

5.

Azotyny

34,00

23%

41,82

6.

Barwa

12,00

23%

14,76

7.

BZT5

68,00

23%

83,64

8.

Chlorki

23,00

23%

28,29

9.

Chlor wolny

46,00

23%

56,58

10.

Chlor ogólny

46,00

23%

56,58

11.

Cyjanki

68,00

23%

83,64

12.

ChZT (Testy)

91,00

23%

111,93

13.

Fluorki

46,00

23%

56,58

14.

Indeks nadmanganianowy

23,00

23%

28,29

15.

Jon amonowy

34,00

23%

41,82

16.

Mangan

34,00

23%

41,82

17.

Mętność

12,00

23%

14,76

18.

pH

12,00

23%

14,76

19.

Potas

23,00

23%

28,29

20.

Przewodność

23,00

23%

28,29

21.

Siarczany

34,00

23%

41,82

22.

Smak***

12,00

23%

14,76

23.

Temperatura

12,00

23%

14,76

24.

Tlen rozpuszczony

34,00

23%

41,82

25.

Twardość

23,00

23%

28,29

26.

Żelazo

34,00

23%

41,82

27.

Zapach

12,00

23%

14,76

28.

Zawiesiny ogólne

68,00

23%

83,64

29.

Wydanie duplikatu sprawozdania z badań

23,00

23%

28,29

ANALIZA MIKROBIOLOGICZNA WODY:

 

30.

Bakterie grupy coli

45,00

23%

55,35

31.

Escherichia coli

45,00

23%

55,35

32.

Enterokoki

40,00

23%

49,20

33.

Pseudomonas aeruginosa

60,00

23%

73,80

34

Ogólna liczba mikroorganizmów w 22±2°C

30,00

23%

36,90

35.

Ogólna liczba mikroorganizmów w 36±2°C

30,00

23%

36,90

36.

Legionella

210,00

23%

258,30

37.

Wydanie duplikatu sprawozdania z badań

23,00

23%

28,29

ANALIZA FIZYKOCHEMICZNA ŚCIEKÓW/OSADÓW ŚCIEKOWYCH:

 

38.

Azot amonowy

46,00

23%

56,58

39.

Azot azotanowy

46,00

23%

56,58

40.

Azot azotynowy

46,00

23%

56,58

41.

Azot Kjeldahla

58,00

23%

71,34

42.

Azot ogólny (Testy)

91,00

23%

111,93

43.

Azot ogólny z obliczeń(suma azotu azotynowego, azotu azotynowego i azotu Kjeldahla)

150,00

23%

184,50

44.

BZTn

68,00

23%

83,64

45.

Chlorki

23,00

23%

28,29

46.

ChZT – metoda z K2Cr2O7

68,00

23%

83,64

47.

ChZT (Testy)

91,00

23%

111,93

48.

Fosfor

91,00

23%

111,93

49.

pH

12,00

23%

14,76

50.

Potas

23,00

23%

28,29

51.

Pozostałość po prażeniu

91,00

23%

111,93

52.

Siarczany

68,00

23%

83,64

53.

Substancje ropopochodne

226,00

23%

277,98

54.

Sucha masa

68,00

23%

83,64

55.

Temperatura

12,00

23%

14,76

56.

Tlen rozpuszczony

34,00

23%

41,82

57.

Zawiesiny ogólne

68,00

23%

83,64

58.

Zawiesiny opadające

23,00

23%

28,29

59.

Żelazo

91,00

23%

111,93

60.

Wydanie duplikatu sprawozdania z badań

23,00

23%

28,29

TRANSPORT

 

61.

Opłata za 1 km przejazdu samochodu laboratoryjnego poza granicami administracyjnymi miasta Mińsk Mazowiecki *

4,3

23%

5,29

 

** Przy większych zamówieniach i umowach długoterminowych możliwe są negocjacje i ustalanie indywidualnych cen jednostkowych
*** Oznaczenie smaku zostanie wykonane po wcześniejszych odpłatnych badaniach mikrobiologicznych

 
Skip to content