¿existe una alternativa a tomar tamoxifeno €45.69
CENNIK USŁUG PRZEDSIĘBIORSTWA WODOCIĄGÓW I KANALIZCJI SP. Z O.O. W MIŃSKU MAZOWIECKIM
                                             Uprzejmie informujemy, że od dnia 1.02.2024 r. wprowadzony zostanie nowy cennik usług. 

 

Cennik usług obowiązujący od 1.02.2023r. (kliknij tu, aby pobrać)

Cennik usług obowiązujący od 1.02.2024r. (kliknij, aby pobrać)

 
Zarządzenie w sprawie wprowadzenia zmian do cennika 
TARYFA ZA ZBIOROWE ZAOPATRZENIE W WODĘ I ZBIOROWE ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY MIASTO MIŃSK MAZOWIECKI (obowiązująca od 25.05.2023r.)

Decyzja WZ.RZT.70.27.2023/4 (kliknij, aby otworzyć).

Na podstawie art. 24j, 24b ust. 1 oraz 27a ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 537, zwanej dalej „uzzwoś”), w związku z art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775, zwany dalej „kpa”), po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego na wniosek Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. ul. Józefa Mireckiego 20, 05-300 Mińsk Mazowiecki z dnia 7 marca 2023 r. (data wpływu: 9 marca 2023 r.) zatwierdzam nową taryfę za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Miasto Mińsk Mazowiecki na okres 3 lat.
Spółka dokonała alokacji kosztów na taryfowe grupy odbiorców usług, w związku z czym wyodrębniono:
1)dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę:
Grupa 1 – GW1: Indywidualne gospodarstwa domowe zużywające wodę wyłącznie do celów bytowych, rozliczane w sposób tradycyjny, co kwartał w oparciu o wskazania wodomierza głównego.Grupa 2 – GW1A: Indywidualne gospodarstwa domowe zużywające wodę wyłącznie do celów bytowych, rozliczane za pomocą iBOK, co kwartał w oparciu o wskazania wodomierza głównego.Grupa 3 – GW2: Indywidualne gospodarstwa domowe zużywające wodę wyłącznie do celów bytowych, rozliczane w sposób tradycyjny, co kwartał na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody.Grupa 4 – GW2A: Indywidualne gospodarstwa domowe zużywające wodę wyłącznie do celów bytowych, rozliczane za pomocą iBOK, co kwartał na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody.Grupa 5 – GW3: Osoby korzystające z lokalu w budynku wielolokalowym zużywające wodę wyłącznie do celów bytowych, rozliczane w sposób tradycyjny, co kwartał w oparciu o wskazania wodomierza w lokalu wielolokalowym.Grupa 6 – GW3A: Osoby korzystające z lokalu w budynku wielolokalowym zużywające wodę wyłącznie do celów bytowych, rozliczane za pomocą iBOK, co kwartał w oparciu o wskazania wodomierza w lokalu wielolokalowym.Grupa 7 – GW4: Osoby korzystające z lokalu w budynku wielolokalowym zużywające wodę wyłącznie do celów bytowych, rozliczane w sposób tradycyjny, co miesiąc w oparciu o wskazania wodomierza w lokalu wielolokalowym.Grupa 8 – GW4A: Osoby korzystające z lokalu w budynku wielolokalowym zużywające wodę wyłącznie do celów bytowych, rozliczane za pomocą iBOK, co miesiąc w oparciu o wskazania wodomierza w lokalu wielolokalowym.Grupa 9 – GW5: Pozostali odbiorcy usług , tj. m.in. przedsiębiorstwa produkcyjne, handlowe, usługowe, organizacje użyteczności publicznej, w tym: instytucje edukacji, wychowania, utrzymania porządku, ośrodki zdrowia, urzędy, itp., zużywająca wodę na cele prowadzonej działalności, rozliczani w sposób tradycyjny, co miesiąc w oparciu o wskazania wodomierza głównego.Grupa 10 – GW5A: Pozostali odbiorcy usług , tj. m.in. przedsiębiorstwa produkcyjne, handlowe, usługowe, organizacje użyteczności publicznej, w tym: instytucje edukacji, wychowania, utrzymania porządku, ośrodki zdrowia, urzędy, itp., zużywająca wodę na cele prowadzonej działalności, rozliczani za pomocą iBOK, co miesiąc w oparciu o wskazania wodomierza głównego.Grupa 11 – GW6: Pozostali odbiorcy usług , tj. m.in. przedsiębiorstwa produkcyjne, handlowe, usługowe, organizacje użyteczności publicznej, w tym: instytucje edukacji, wychowania, utrzymania porządku, ośrodki zdrowia, urzędy, itp., zużywająca wodę na cele prowadzonej działalności, rozliczani w sposób tradycyjny, co miesiąc na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody.Grupa 12 – GW6A: Pozostali odbiorcy usług , tj. m.in. przedsiębiorstwa produkcyjne, handlowe, usługowe, organizacje użyteczności publicznej, w tym: instytucje edukacji, wychowania, utrzymania porządku, ośrodki zdrowia, urzędy, itp., zużywająca wodę na cele prowadzonej działalności, rozliczani za pomocą iBOK, co miesiąc na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody.Grupa 13 – GW7: Gmina rozliczana za wodę zużytą na cele ppoż. na podstawie art.22 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, rozliczana w sposób tradycyjny co miesiąc w oparciu o informację od jednostek straży pożarnej o ilości zużytej wody.Grupa 14 – GW7A: Gmina rozliczana za wodę zużytą na cele ppoż. na podstawie art.22 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, rozliczana za pomocą iBOK, co miesiąc w oparciu o informację od jednostek straży pożarnej o ilości zużytej wody.Grupa 15 – GW8: Gmina rozliczana za wodę zużytą na pozostałe cele z art.22 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, tj. za wodę pobraną z publicznych studni i zdrojów ulicznych, wodę zużytą do zasilania publicznych fontann, wodę zużytą do zraszania publicznych ulic i publicznych terenów zielonych, rozliczana co miesiąc w oparciu o wskazania wodomierza głównego.Grupa 16 – GW9: Gmina rozliczana za wodę zużytą na pozostałe cele z art.22 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, tj. za wodę pobraną z publicznych studni i zdrojów ulicznych, rozliczana co miesiąc na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody.2)dla zbiorowego odprowadzania ścieków wyodrębniono:Grupa 1 – GK1:Odbiorcy odprowadzający ścieki bytowe powstające w gospodarstwach domowych, rozliczani w sposób tradycyjny, co kwartał na podstawie zużycia wody określonego zgodnie ze wskazaniami wodomierza głównego.Grupa 2 – GK1A:Odbiorcy odprowadzający ścieki bytowe powstające w gospodarstwach domowych, rozliczani za pomocą iBOK, co kwartał na podstawie zużycia wody określonego zgodnie ze wskazaniami wodomierza głównego.Grupa 3 – GK2:Odbiorcy odprowadzający ścieki bytowe powstające w gospodarstwach domowych, rozliczani w sposób tradycyjny, co kwartał na podstawie zużycia wody określonego w oparciu o przeciętne normy zużycia wody.Grupa 4 – GK2A:Odbiorcy odprowadzający ścieki bytowe powstające w gospodarstwach domowych, rozliczani za pomocą iBOK, co kwartał na podstawie zużycia wody określonego w oparciu o przeciętne normy zużycia wody.Grupa 5 – GK3:Odbiorcy odprowadzający ścieki bytowe powstające w gospodarstwach domowych, rozliczani w sposób tradycyjny, co kwartał na podstawie zużycia wody określonego zgodnie ze wskazaniami wodomierza w lokalu wielolokalowym.Grupa 6 – GK3A:Odbiorcy odprowadzający ścieki bytowe powstające w gospodarstwach domowych, rozliczani za pomocą iBOK, co kwartał na podstawie zużycia wody określonego zgodnie ze wskazaniami wodomierza w lokalu wielolokalowym.Grupa 7 – GK4:Odbiorcy odprowadzający ścieki bytowe powstające w gospodarstwach domowych, rozliczani w sposób tradycyjny, co miesiąc na podstawie zużycia wody określonego zgodnie ze wskazaniami wodomierza w lokalu wielolokalowym.Grupa 8 – GK4A:Odbiorcy odprowadzający ścieki bytowe powstające w gospodarstwach domowych, rozliczani za pomocą iBOK, co miesiąc na podstawie zużycia wody określonego zgodnie ze wskazaniami wodomierza w lokalu wielolokalowym.Grupa 9 – GK5: Organizacje użyteczności publicznej, w tym: instytucje edukacji, wychowania, utrzymania porządku, ośrodki zdrowia, urzędy, itp. odprowadzające ścieki bytowe, rozliczane w sposób tradycyjny, co miesiąc na podstawie zużycia wody określonego zgodnie ze wskazaniami wodomierza głównego.Grupa 10 – GK5A: Organizacje użyteczności publicznej, w tym: instytucje edukacji, wychowania, utrzymania porządku, ośrodki zdrowia, urzędy, itp. odprowadzające ścieki bytowe, rozliczane za pomocą iBOK, co miesiąc na podstawie zużycia wody określonego zgodnie ze wskazaniami wodomierza głównego.Grupa 11 – GK6: Organizacje użyteczności publicznej, w tym: instytucje edukacji, wychowania, utrzymania porządku, ośrodki zdrowia, urzędy, itp. odprowadzające ścieki bytowe, rozliczane co miesiąc na podstawie zużycia wody określonego w oparciu o przeciętne normy zużycia wody.Grupa  12  – GK7: Odbiorcy prowadzący działalność gospodarczą, tj. m.in. przedsiębiorstwa produkcyjne, handlowe, usługowe, itp., odprowadzający ścieki komunalne, rozliczani w sposób tradycyjny, co miesiąc na podstawie zużycia wody określonego zgodnie ze wskazaniami wodomierza głównego.Grupa  13  – GK7A: Odbiorcy prowadzący działalność gospodarczą, tj. m.in. przedsiębiorstwa produkcyjne, handlowe, usługowe, itp., odprowadzający ścieki komunalne, rozliczani za pomocą iBOK, co miesiąc na podstawie zużycia wody określonego zgodnie ze wskazaniami wodomierza głównego.Grupa  14  – GK8: Odbiorcy prowadzący działalność gospodarczą, tj. m.in. przedsiębiorstwa produkcyjne, handlowe, usługowe, itp., odprowadzający ścieki komunalne, rozliczani w sposób tradycyjny, co miesiąc na podstawie zużycia wody określonego w oparciu o przeciętne normy zużycia wody.Grupa  15  – GK8A: Odbiorcy prowadzący działalność gospodarczą, tj. m.in. przedsiębiorstwa produkcyjne, handlowe, usługowe, itp., odprowadzający ścieki komunalne, rozliczani za pomocą iBOK, co miesiąc na podstawie zużycia wody określonego w oparciu o przeciętne normy zużycia wody.Grupa  16  – GK9: Odbiorcy prowadzący działalność gospodarczą, tj. m.in. przedsiębiorstwa produkcyjne, usługowe, itp., odprowadzający ścieki przemysłowe, rozliczani w sposób tradycyjny, co miesiąc na podstawie zużycia wody określonego zgodnie ze wskazaniami wodomierza głównego.Grupa  17  – GK9A: Odbiorcy prowadzący działalność gospodarczą, tj. m.in. przedsiębiorstwa produkcyjne, usługowe, itp., odprowadzający ścieki przemysłowe, rozliczani za pomocą iBOk, co miesiąc na podstawie zużycia wody określonego zgodnie ze wskazaniami wodomierza głównego.Grupa  18  – GK10: Odbiorcy prowadzący działalność gospodarczą, tj. m.in. przedsiębiorstwa produkcyjne, usługowe, itp., odprowadzający ścieki przemysłowe, rozliczani co miesiąc zgodnie ze wskazaniami urządzenia pomiarowego.

WYSOKOŚĆ CEN I STAWEK OPŁAT DOTYCZĄCA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ

Wyszczególnienie

Wysokość cen i stawek opłat netto

Taryfowa grupa odbiorców

Rodzaj cen i stawek opłat

W okresie

od 1 do 12 m-ca

W okresie

od 13 do 24 m-ca

W okresie

od 25 do 36 m-ca

1

2

3

4

5

GW1

Cena wody (zł/1 m3)

4,41

4,42

4,42

Stawka opłaty abonamentowej

(zł/odbiorca/kwartał)

22,91

23,03

23,13

GW1A

Cena wody (zł/1 m3)

4,41

4,42

4,42

Stawka opłaty abonamentowej

(zł/odbiorca/kwartał)

20,49

20,60

20,69

GW2

Cena wody (zł/1 m3)

4,41

4,42

4,42

Stawka opłaty abonamentowej

(zł/odbiorca/kwartał)

21,21

21,34

21,43

GW2A

Cena wody (zł/1 m3)

4,41

4,42

4,42

Stawka opłaty abonamentowej

(zł/odbiorca/kwartał)

19,77

19,90

19,98

GW3

Cena wody (zł/1 m3)

4,41

4,42

4,42

Stawka opłaty abonamentowej

(zł/odbiorca/kwartał)

14,10

14,14

14,22

GW3A

Cena wody (zł/1 m3)

4,41

4,42

4,42

Stawka opłaty abonamentowej

(zł/odbiorca/kwartał)

11,75

11,78

11,85

GW4

Cena wody (zł/1 m3)

4,41

4,42

4,42

Stawka opłaty abonamentowej

(zł/odbiorca/miesiąc)

4,77

4,78

4,81

GW4A

Cena wody (zł/1 m3)

4,41

4,42

4,42

Stawka opłaty abonamentowej

(zł/odbiorca/miesiąc)

3,97

3,99

4,01

GW5

Cena wody (zł/1 m3)

4,41

4,42

4,42

Stawka opłaty abonamentowej

(zł/odbiorca/miesiąc)

7,65

7,68

7,72

GW5A

Cena wody (zł/1 m3)

4,41

4,42

4,42

Stawka opłaty abonamentowej

(zł/odbiorca/miesiąc)

6,65

6,68

6,71

GW6

Cena wody (zł/1 m3)

4,41

4,42

4,42

Stawka opłaty abonamentowej

(zł/odbiorca/miesiąc)

7,12

7,15

7,18

GW6A

Cena wody (zł/1 m3)

4,41

4,42

4,42

Stawka opłaty abonamentowej

(zł/odbiorca/miesiąc)

6,40

6,43

6,45

GW7

Cena wody (zł/1 m3)

4,41

4,42

4,42

Stawka opłaty abonamentowej

(zł/odbiorca/miesiąc)

7,12

7,15

7,18

GW7A

Cena wody (zł/1 m3)

4,41

4,42

4,42

Stawka opłaty abonamentowej

(zł/odbiorca/miesiąc)

6,40

6,43

6,45

GW8

Cena wody (zł/1 m3)

4,41

4,42

4,42

Stawka opłaty abonamentowej

(zł/odbiorca/miesiąc)

6,83

6,86

6,89

GW9

Cena wody (zł/1 m3)

4,41

4,42

4,42

Stawka opłaty abonamentowej

(zł/odbiorca/miesiąc)

7,12

7,15

7,18

WYSOKOŚĆ CEN I STAWEK OPŁAT DOTYCZĄCA ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

Wyszczególnienie

Wysokość cen i stawek opłat netto

Taryfowa grupa odbiorców

Rodzaj cen i stawek opłat

W okresie

od 1 do 12 m-ca

W okresie

od 13 do 24 m-ca

W okresie

od 25 do 36 m-ca

1

2

3

4

5

GK1

Cena ścieków (zł/1 m3)

4,89

4,89

4,89

Stawka opłaty abonamentowej

(zł/odbiorca/kwartał)

10,09

10,20

10,20

GK1A

Cena ścieków (zł/1 m3)

4,89

4,89

4,89

Stawka opłaty abonamentowej

(zł/odbiorca/kwartał)

9,85

9,98

9,96

GK2

Cena ścieków (zł/1 m3)

4,89

4,89

4,89

Stawka opłaty abonamentowej

(zł/odbiorca/kwartał)

10,09

10,09

10,20

GK2A

Cena ścieków (zł/1 m3)

4,89

4,89

4,89

Stawka opłaty abonamentowej

(zł/odbiorca/kwartał)

9,85

9,85

9,96

GK3

Cena ścieków (zł/1 m3)

4,89

4,89

4,89

Stawka opłaty abonamentowej

(zł/odbiorca/kwartał)

8,65

8,66

8,71

GK3A

Cena ścieków (zł/1 m3)

4,89

4,89

4,89

Stawka opłaty abonamentowej

(zł/odbiorca/kwartał)

7,21

7,22

7,26

GK4

Cena ścieków (zł/1 m3)

4,89

4,89

4,89

Stawka opłaty abonamentowej

(zł/odbiorca/miesiąc)

3,33

3,33

3,35

GK4A

Cena ścieków (zł/1 m3)

4,89

4,89

4,89

Stawka opłaty abonamentowej

(zł/odbiorca/miesiąc)

2,77

2,78

2,79

GK5

Cena ścieków (zł/1 m3)

4,89

4,89

4,89

Stawka opłaty abonamentowej

(zł/odbiorca/miesiąc)

7,93

7,93

8,00

GK5A

Cena ścieków (zł/1 m3)

4,89

4,89

4,89

Stawka opłaty abonamentowej

(zł/odbiorca/miesiąc)

7,21

7,21

7,27

GK6

Cena ścieków (zł/1 m3)

4,89

4,89

4,89

Stawka opłaty abonamentowej

(zł/odbiorca/miesiąc)

7,93

7,93

8,00

GK7

Cena ścieków (zł/1 m3)

4,89

4,89

4,89

Stawka opłaty abonamentowej

(zł/odbiorca/miesiąc)

7,93

8,02

8,00

GK7A

Cena ścieków (zł/1 m3)

4,89

4,89

4,89

Stawka opłaty abonamentowej

(zł/odbiorca/miesiąc)

7,21

7,21

7,27

GK8

Cena ścieków (zł/1 m3)

4,89

4,89

4,89

Stawka opłaty abonamentowej

(zł/odbiorca/miesiąc)

7,93

7,93

8,00

GK8A

Cena ścieków (zł/1 m3)

4,89

4,89

4,89

Stawka opłaty abonamentowej

(zł/odbiorca/miesiąc)

7,21

7,21

7,27

GK9

Cena ścieków (zł/1 m3)

4,89

4,89

4,89

Stawka opłaty abonamentowej

(zł/odbiorca/miesiąc)

7,93

7,93

8,00

GK9A

Cena ścieków (zł/1 m3)

4,89

4,89

4,89

Stawka opłaty abonamentowej

(zł/odbiorca/miesiąc)

7,21

7,21

7,27

GK10

Cena ścieków (zł/1 m3)

4,89

4,89

4,89

Stawka opłaty abonamentowej

(zł/odbiorca/miesiąc)

13,81

13,85

13,94

Do cen i stawek opłat netto dolicza się obowiązujący podatek od towarów i usług (VAT), zgodnie z § 2 pkt 1, 2 i 6 rozporządzenia. Zgodnie z przepisami obowiązującymi od dnia 01.01.2011 r., stawka podatku VAT wynosi 8%.

JEDNOSTKOWE STAWKI OPŁATY ZA PRZEKROCZENIE WARUNKÓW WPROWADZANIA ŚCIEKÓW PRZEMYSŁOWYCH DO URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH SPÓŁKI NA OKRES 1-36 MIESIĘCY

Kategorie ścieków

Wielkość najwyższego przekroczenia w %

Współczynnik wzrostu ceny*

1

2

3

II

1-100

1,5

III

101-200

2,0

IV

201-300

2,5

V

301-400

3,0

VI

401-500

3,5

VII

ponad 500

4,0

* Opłata za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych stanowi wielokrotność ceny 1m3 ścieków w zależności od stopnia przekroczenia parametrów.

Dopuszczalne parametry, jakie powinny spełniać odprowadzane ścieki: BZT – 430 mg O2/l, CHZT – 725 mg O2/l, chlorki 1000 mg C/l, zawiesina łatwo opadająca po 0,5 godz. w leju Imhoffa – 10 ml/l, zawiesina ogólna – 350 mg/l, substancje ekstrahujące się eterem naftowym – 50 mg/l, siarczany – 500 mg SO4/l, fosfory ogólny – 10 mg P/l, azot ogólny – 50 mg N/l, pH – 6,5-9,5, chrom ogólny – 0,5 mg Cr/l, kadm – 0,2 mg Cd/l, nikiel – 0,5 mg Ni/l, rtęć – 0,03 mg Hg/l, cynk – 2,0 mg Zn/l, miedź – 0,5 mg Cu/l, ołów – 0,5 mg Pb/l, substancje ropopochodne 15 mg/l, substancje powierzchniowo czynne anionowe lub niejonowe 10 mg/l.

Kategorię ścieków ustala się biorąc pod uwagę najwyższy wskaźnik zanieczyszczeń za wyjątkiem metali ciężkich, dla których kategorię ścieków ustala się sumując wielkość przekroczeń zanieczyszczeń wszystkich metali.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
 
TARYFY OBOWIĄZUJĄCE DO 25.05.2023R. 
Spółka dokonała alokacji kosztów na taryfowe grupy odbiorców usług, w związku z czym wyodrębniono:
  • dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę:
Grupa GW1: Indywidualne gospodarstwa domowe zużywające wodę wyłącznie do celów bytowych, rozliczane co kwartał w oparciu o wskazania wodomierza głównego.

Grupa GW2: Indywidualne gospodarstwa domowe zużywające wodę wyłącznie do celów bytowych, rozliczane co kwartał na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody.

Grupa GW3: Osoby korzystające z lokalu w budynku wielolokalowym zużywające wodę wyłącznie do celów bytowych, rozliczane co kwartał w oparciu o wskazania wodomierza w budynku wielolokalowym.

Grupa GW4: Osoby korzystające z lokalu w budynku wielolokalowym zużywające wodę wyłącznie do celów bytowych, rozliczane co miesiąc w oparciu o wskazania wodomierza w budynku wielolokalowym.

Grupa GW5: Pozostali odbiorcy usług , tj. m.in. przedsiębiorstwa produkcyjne, handlowe, usługowe, organizacje użyteczności publicznej, w tym: instytucje edukacji, wychowania, utrzymania porządku, ośrodki zdrowia, urzędy, itp., zużywająca wodę na cele prowadzonej działalności, rozliczani co miesiąc w oparciu o wskazania wodomierza głównego.

Grupa GW6: Pozostali odbiorcy usług , tj. m.in. przedsiębiorstwa produkcyjne, handlowe, usługowe, organizacje użyteczności publicznej, w tym: instytucje edukacji, wychowania, utrzymania porządku, ośrodki zdrowia, urzędy, itp., zużywająca wodę na cele prowadzonej działalności, rozliczani co miesiąc na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody.

Grupa GW7: Gmina rozliczana za wodę zużytą na cele ppoż. na podstawie art.22 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, rozliczana co miesiąc w oparciu o informację od jednostek straży pożarnej o ilości zużytej wody.

Grupa GW8: Gmina rozliczana za wodę zużytą na pozostałe cele z art.22 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, tj. za wodę pobraną z publicznych studni i zdrojów ulicznych, wodę zużytą do zasilania publicznych fontann, wodę zużytą do zraszania publicznych ulic i publicznych terenów zielonych, rozliczana co miesiąc w oparciu o wskazania wodomierza głównego.

Grupa GW9: Gmina rozliczana za wodę zużytą na pozostałe cele z art.22 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, tj. za wodę pobraną z publicznych studni i zdrojów ulicznych, rozliczana co miesiąc na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody.

  • dla zbiorowego odprowadzania ścieków wyodrębniono:
Grupa GK1: Odbiorcy odprowadzający ścieki bytowe powstające w gospodarstwach domowych, rozliczani co kwartał na podstawie zużycia wody określonego zgodnie ze wskazaniami wodomierza głównego.

Grupa GK 2: Odbiorcy odprowadzający ścieki bytowe powstające w gospodarstwach domowych, rozliczani co kwartał na podstawie zużycia wody określonego w oparciu o przeciętne normy zużycia wody.

Grupa GK3: Odbiorcy odprowadzający ścieki bytowe powstające w gospodarstwach domowych, rozliczani co kwartał na podstawie zużycia wody określonego zgodnie ze wskazaniami wodomierza w budynku wielolokalowym

Grupa GK4: Odbiorcy odprowadzający ścieki bytowe powstające w gospodarstwach domowych, rozliczani co miesiąc na podstawie zużycia wody określonego zgodnie ze wskazaniami wodomierza w budynku wielolokalowym.

Grupa GK5: Organizacje użyteczności publicznej, w tym: instytucje edukacji, wychowania, utrzymania porządku, ośrodki zdrowia, urzędy, itp. odprowadzające ścieki bytowe, rozliczane co miesiąc na podstawie zużycia wody określonego zgodnie ze wskazaniami wodomierza głównego.

Grupa GK6: Organizacje użyteczności publicznej, w tym: instytucje edukacji, wychowania, utrzymania porządku, ośrodki zdrowia, urzędy, itp. odprowadzające ścieki bytowe, rozliczane co miesiąc na podstawie zużycia wody określonego w oparciu o przeciętne normy zużycia wody.

Grupa GK7: Odbiorcy prowadzący działalność gospodarczą, tj. m.in. przedsiębiorstwa produkcyjne, handlowe, usługowe, itp., odprowadzający ścieki komunalne, rozliczani co miesiąc na podstawie zużycia wody określonego zgodnie ze wskazaniami wodomierza głównego.

Grupa GK8: Odbiorcy prowadzący działalność gospodarczą, tj. m.in. przedsiębiorstwa produkcyjne, handlowe, usługowe, itp., odprowadzający ścieki komunalne, rozliczani co miesiąc na podstawie zużycia wody określonego w oparciu o przeciętne normy zużycia wody.

Grupa GK9: Odbiorcy prowadzący działalność gospodarczą, tj. m.in. przedsiębiorstwa produkcyjne, usługowe, itp., odprowadzający ścieki przemysłowe, rozliczani co miesiąc na podstawie zużycia wody określonego zgodnie ze wskazaniami wodomierza głównego.

Grupa GK1O: Odbiorcy prowadzący działalność gospodarczą, tj. m.in. przedsiębiorstwa produkcyjne, usługowe, itp., odprowadzający ścieki przemysłowe, rozliczani co miesiąc zgodnie ze wskazaniami urządzenia pomiarowego.

WYSOKOŚĆ CEN I STAWEK OPŁAT DOTYCZĄCA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ
 
WYSOKOŚĆ CEN I STAWEK OPŁAT DOTYCZĄCA ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW
 
Do cen i stawek opłat netto dolicza się obowiązujący podatek od towarów i usług (VAT), zgodnie z par. 2 pkt 1, 2 i 6 rozporządzenia. Zgodnie z przepisami obowiązującymi od dnia 01.01.2011 r., stawka podatku VAT wynosi 8%.
JEDNOSTKOWE STAWKI OPŁATY ZA PRZEKROCZENIE WARUNKÓW WPROWADZANIA ŚCIEKÓW PRZEMYSŁOWYCH DO URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH SPÓŁKI NA OKRES 1-36 MIESIĘCY

* Opłata za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych stanowi wielokrotność ceny 1m3 ścieków w zależności od stopnia przekroczenia parametrów.

Kategorie ścieków ustala się biorąc pod uwagę najwyższy wskaźnik zanieczyszczeń za wyjątkiem metali ciężkich, dla których kategorię ścieków ustala się sumując wielkość przekroczeń zanieczyszczeń wszystkich metali.

Dopuszczalne parametry, jakie powinny spełniać odprowadzane ścieki: BZT – 430 mg O2/l, CHZT – 725 mg O2/l, chlorki 1000 mg C/I, zawiesina łatwo opadająca po 0,5 godz. w leju Imhoffa ­ – 10 ml/I, zawiesina ogólna – 350 mg/I, substancje ekstrahujące się eterem naftowym – 50 mg/I, siarczany – 500 mg SO4/l, fosfor ogólny – 10 mg P/I, azot ogólny – 50 mg N/l, pH – 6,5- 9,5, chrom ogólny – 0,5 mg Cr/l, kadm – 0,2 mg Cd/I, nikiel- 0,5 mg Ni/I, rtęć – 0,03 mg Hg/I, cynk -2,0 mg Zn/I, miedź -0,5 mg Cu/l, ołów -0,5 mg Pb/I, substancje ropopochodne 15 mg/l, substancje powierzchniowo czynne anionowe lub niejonowe 10 mg/I

Skip to content