¿existe una alternativa a tomar tamoxifeno €45.69

 

CENNIK USŁUG PRZEDSIĘBIORSTWA WODOCIĄGÓW I KANALIZCJI SP. Z O.O. W MIŃSKU MAZOWIECKIM

                                                      Zarządzenie w sprawie wprowadzenia zmian do cennika, z dnia 9 września 2022 roku.

                       Cennik usług obowiązujący od 1.02.2023r. (kliknij tu, aby pobrać)

 

TARYFA ZA ZBIOROWE ZAOPATRZENIE W WODĘ I ZBIOROWE ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY MIASTO MIŃSK MAZOWIECKI (obowiązująca od 06.08.2021r.)

 

Decyzja WA.RZT.70.83.2021/9 (kliknij, aby otworzyć).

Na podstawie art. 24b ust. 1, 24c ust. 2 oraz 27a ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 2028, zwanej dalej „uzzwoś”), w związku z art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021, poz. 735, zwanej dalej „Kpa”), po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego z wniosku Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o., ul. Józefa Mireckiego 20, 05-300 Mińsk Mazowiecki, z dnia 22 czerwca 2021 r. (data wpływu: 22 czerwca 2021 r.) zatwierdzam taryfę za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Miasto Mińsk Mazowiecki na okres 3 lat.

 
Spółka dokonała alokacji kosztów na taryfowe grupy odbiorców usług, w związku z czym wyodrębniono:
  • dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę:

Grupa GW1: Indywidualne gospodarstwa domowe zużywające wodę wyłącznie do celów bytowych, rozliczane co kwartał w oparciu o wskazania wodomierza głównego.

Grupa GW2: Indywidualne gospodarstwa domowe zużywające wodę wyłącznie do celów bytowych, rozliczane co kwartał na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody.

Grupa GW3: Osoby korzystające z lokalu w budynku wielolokalowym zużywające wodę wyłącznie do celów bytowych, rozliczane co kwartał w oparciu o wskazania wodomierza w budynku wielolokalowym.

Grupa GW4: Osoby korzystające z lokalu w budynku wielolokalowym zużywające wodę wyłącznie do celów bytowych, rozliczane co miesiąc w oparciu o wskazania wodomierza w budynku wielolokalowym.

Grupa GW5: Pozostali odbiorcy usług , tj. m.in. przedsiębiorstwa produkcyjne, handlowe, usługowe, organizacje użyteczności publicznej, w tym: instytucje edukacji, wychowania, utrzymania porządku, ośrodki zdrowia, urzędy, itp., zużywająca wodę na cele prowadzonej działalności, rozliczani co miesiąc w oparciu o wskazania wodomierza głównego.

Grupa GW6: Pozostali odbiorcy usług , tj. m.in. przedsiębiorstwa produkcyjne, handlowe, usługowe, organizacje użyteczności publicznej, w tym: instytucje edukacji, wychowania, utrzymania porządku, ośrodki zdrowia, urzędy, itp., zużywająca wodę na cele prowadzonej działalności, rozliczani co miesiąc na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody.

Grupa GW7: Gmina rozliczana za wodę zużytą na cele ppoż. na podstawie art.22 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, rozliczana co miesiąc w oparciu o informację od jednostek straży pożarnej o ilości zużytej wody.

Grupa GW8: Gmina rozliczana za wodę zużytą na pozostałe cele z art.22 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, tj. za wodę pobraną z publicznych studni i zdrojów ulicznych, wodę zużytą do zasilania publicznych fontann, wodę zużytą do zraszania publicznych ulic i publicznych terenów zielonych, rozliczana co miesiąc w oparciu o wskazania wodomierza głównego.

Grupa GW9: Gmina rozliczana za wodę zużytą na pozostałe cele z art.22 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, tj. za wodę pobraną z publicznych studni i zdrojów ulicznych, rozliczana co miesiąc na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody.

  • dla zbiorowego odprowadzania ścieków wyodrębniono:

Grupa GK1: Odbiorcy odprowadzający ścieki bytowe powstające w gospodarstwach domowych, rozliczani co kwartał na podstawie zużycia wody określonego zgodnie ze wskazaniami wodomierza głównego.

Grupa GK 2: Odbiorcy odprowadzający ścieki bytowe powstające w gospodarstwach domowych, rozliczani co kwartał na podstawie zużycia wody określonego w oparciu o przeciętne normy zużycia wody.

Grupa GK3: Odbiorcy odprowadzający ścieki bytowe powstające w gospodarstwach domowych, rozliczani co kwartał na podstawie zużycia wody określonego zgodnie ze wskazaniami wodomierza w budynku wielolokalowym

Grupa GK4: Odbiorcy odprowadzający ścieki bytowe powstające w gospodarstwach domowych, rozliczani co miesiąc na podstawie zużycia wody określonego zgodnie ze wskazaniami wodomierza w budynku wielolokalowym.

Grupa GK5: Organizacje użyteczności publicznej, w tym: instytucje edukacji, wychowania, utrzymania porządku, ośrodki zdrowia, urzędy, itp. odprowadzające ścieki bytowe, rozliczane co miesiąc na podstawie zużycia wody określonego zgodnie ze wskazaniami wodomierza głównego.

Grupa GK6: Organizacje użyteczności publicznej, w tym: instytucje edukacji, wychowania, utrzymania porządku, ośrodki zdrowia, urzędy, itp. odprowadzające ścieki bytowe, rozliczane co miesiąc na podstawie zużycia wody określonego w oparciu o przeciętne normy zużycia wody.

Grupa GK7: Odbiorcy prowadzący działalność gospodarczą, tj. m.in. przedsiębiorstwa produkcyjne, handlowe, usługowe, itp., odprowadzający ścieki komunalne, rozliczani co miesiąc na podstawie zużycia wody określonego zgodnie ze wskazaniami wodomierza głównego.

Grupa GK8: Odbiorcy prowadzący działalność gospodarczą, tj. m.in. przedsiębiorstwa produkcyjne, handlowe, usługowe, itp., odprowadzający ścieki komunalne, rozliczani co miesiąc na podstawie zużycia wody określonego w oparciu o przeciętne normy zużycia wody.

Grupa GK9: Odbiorcy prowadzący działalność gospodarczą, tj. m.in. przedsiębiorstwa produkcyjne, usługowe, itp., odprowadzający ścieki przemysłowe, rozliczani co miesiąc na podstawie zużycia wody określonego zgodnie ze wskazaniami wodomierza głównego.

Grupa GK1O: Odbiorcy prowadzący działalność gospodarczą, tj. m.in. przedsiębiorstwa produkcyjne, usługowe, itp., odprowadzający ścieki przemysłowe, rozliczani co miesiąc zgodnie ze wskazaniami urządzenia pomiarowego.

 

 

 

WYSOKOŚĆ CEN I STAWEK OPŁAT DOTYCZĄCA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ

 

WYSOKOŚĆ CEN I STAWEK OPŁAT DOTYCZĄCA ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW
Do cen i stawek opłat netto dolicza się obowiązujący podatek od towarów i usług (VAT), zgodnie z par. 2 pkt 1, 2 i 6 rozporządzenia. Zgodnie z przepisami obowiązującymi od dnia 01.01.2011 r., stawka podatku VAT wynosi 8%.
JEDNOSTKOWE STAWKI OPŁATY ZA PRZEKROCZENIE WARUNKÓW WPROWADZANIA ŚCIEKÓW PRZEMYSŁOWYCH DO URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH SPÓŁKI NA OKRES 1-36 MIESIĘCY

* Opłata za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych stanowi wielokrotność ceny 1m3 ścieków w zależności od stopnia przekroczenia parametrów.

Kategorie ścieków ustala się biorąc pod uwagę najwyższy wskaźnik zanieczyszczeń za wyjątkiem metali ciężkich, dla których kategorię ścieków ustala się sumując wielkość przekroczeń zanieczyszczeń wszystkich metali.

Dopuszczalne parametry, jakie powinny spełniać odprowadzane ścieki: BZT – 430 mg O2/l, CHZT – 725 mg O2/l, chlorki 1000 mg C/I, zawiesina łatwo opadająca po 0,5 godz. w leju Imhoffa ­ – 10 ml/I, zawiesina ogólna – 350 mg/I, substancje ekstrahujące się eterem naftowym – 50 mg/I, siarczany – 500 mg SO4/l, fosfor ogólny – 10 mg P/I, azot ogólny – 50 mg N/l, pH – 6,5- 9,5, chrom ogólny – 0,5 mg Cr/l, kadm – 0,2 mg Cd/I, nikiel- 0,5 mg Ni/I, rtęć – 0,03 mg Hg/I, cynk -2,0 mg Zn/I, miedź -0,5 mg Cu/l, ołów -0,5 mg Pb/I, substancje ropopochodne 15 mg/l, substancje powierzchniowo czynne anionowe lub niejonowe 10 mg/I

Skip to content