WODA

Źródłem wody dla miasta Mińsk Mazowiecki i częściowo dla otaczającej miasto gminy wiejskiej Mińsk Mazowiecki są ujęcia wody głębinowej zlokalizowane na terenie miasta ( 5 studni ) i gminy ( 4 studnie). Woda z tych studni głębinowych rurociągami tzw. wody surowej przesyłana jest do Stacji Uzdatniania Wody – SUW KĘDZIERAK (wydajność 260 m3/h) gdzie poddawana jest uzdatnianiu tj.napowietrzaniu, odżelazianiu i odmanganianiu.

Tak uzdatniona woda magistralą 400 mm przesyłana jest do Pompowni III st. przy ul. Szarych Szeregów skąd woda pod stałym ciśnieniem za pośrednictwem sieci rozdzielczej rozprowadzana jest do odbiorców. Wymieniony system wspiera dodatkowa prawie 60-cio letnia Stacja Uzdatniania Wody przy ul. Mireckiego (wydajność 40 m3/h). Łączna długość sieci wodociągowych (magistralnych i rozdzielczych wynosi obecnie 115,1 km (w roku 1992 – 45,1 km).

Przedsiębiorstwo Wodociągów i  Kanalizacji sp. z o.o. pracuje nad ciągłym utrzymaniem jakości wody zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Ciekawostki o wodzie:

Woda (H2O) jest to związek chemiczny wodoru z tlenem najpowszechniej występujący na naszej planecie. Bez wody nigdy nie powstałoby życie. Woda zapewnia istnienie ekosystemu na ziemi. Żywe stworzenia do życia wykorzystują jedynie 0,4% zasobów wody słodkiej. Wody używa się w wytwarzaniu wielu produktów spożywczych, w syntezie chemicznej i w wielu innych procesach produkcyjnych. Niedobór wody w organizmie powoduje odwodnienie, co wiąże się z zaburzeniem podstawowych procesów życiowych. Zaledwie 1/4 ludności naszej planety ma dostęp do bieżącej wody. Połowa populacji na świecie pije wodę zanieczyszczoną. Ponad 60% populacji na świecie odczuwa czasowy bądź stały niedobór wody. Na przełomie ostatnich 10 lat zużycie wody wzrosło ponad dwukrotnie.

Woda jest dostarczana do organizmu nie tylko za pośrednictwem napojów ale także jedzenia, gdzie jej zawartość sięga nawet 90%. Woda pokrywa ok. 70% powierzchni globu, jest to jednak w większości woda słona. Woda słodka zajmuje zaledwie 3% powierzchni (mniej niż jedna setna procentowa to woda pitna, odnawialna dzięki opadom). Znaczna jej część w postaci lodu pokrywa powierzchnię Antarktydy i Grenlandii. Głównym źródłem zaopatrzenia ludzi w wodę są wody powierzchniowe, przede wszystkim wody płynące oraz wody podziemne, zalegające w płytkich warstwach geologicznych – stanowią one jedynie ok. 1% wody na Ziemi. Woda stanowi znaczny procent masy organizmów żywych. W przypadku człowieka, jest to średnio 60%, ryb około 80%, roślin lądowych 50%-75%, natomiast u roślin wodnych wartość ta sięga nawet 98%. Statystycznie bez wody człowiek przeżyje 4 dni. Przyjmuje się, iż dla zdrowego funkcjonowania organizmu, człowiek powinien wypijać 3 litry wody dziennie. Podczas gorączki przyjmowanie płynów w dużych ilościach jest szczególnie ważne, gdyż chroni organizm przed przegrzaniem i przyśpiesza powrót do zdrowia. Odpowiednia twardość wody zapewnia człowiekowi właściwy zastrzyk mikroelementów niezbędnych do życia, takich jak związki wapnia czy magnezu. Statystycznie, podczas kąpieli zużywa się około 50 litrów wody, pranie pochłania 32 litry, sprzątanie średniej wielkości domu 20 litrów, zmywanie naczyń od 10 do nawet 200 litrów a spłukanie toalety między 6 a 10 litrów. Jedynie 3% dziennego zużycia wody przez człowieka przeznaczone jest do celów konsumpcyjnych.

Europejska Karta Wody

Przyjęta przez Radę Europy 6 maja 1968 r.

 • Bez wody nie ma życia, woda jest bezcennym, niezastąpionym dla człowieka dobrem.
 • Zasoby dobrej wody są ograniczone. Dlatego muszą być one utrzymywane, kontrolowane i jeżeli to możliwe – powiększane.
 • Każde zanieczyszczanie wody jest niebezpieczne dla człowieka i innych żywych stworzeń zależnych od wody.
 • Jakość wody zawsze musi być odpowiednia dla przewidywanego jej wykorzystania i powinna spełniać lokalne wymagania ustalone ze względu na zdrowie publiczne.
 • Każda zużyta woda zostaje zwrócona do jej naturalnego obiegu, nie może powodować żadnego ujemnego skutku przy dalszym publicznym lub prywatnym jej użytkowaniu.
 • Dla utrzymania zasobów wodnych zasadnicze znaczenie ma szata roślinna ziemi, a szczególnie lasy.
 • Zasoby wodne powinny zostać zinwentaryzowane.
 • Kompetentne władze powinny opracować plany właściwej gospodarki zasobami wodnymi.
 • Ochrona wód wymaga prowadzenia intensywnych badan naukowych, szkolenia wielu specjalistów i rozwoju odpowiedniej świadomości społecznej.
 • Woda jest dziedzictwem wszystkich ludzi i każdy człowiek powinien ją chronić. Obowiązkiem każdego z nas jest użytkować wodę oszczędnie i rozważnie.
 • Zarządzanie zasobami wodnymi powinno być prowadzone w ramach naturalnych obszarów zlewni, a nie w granicach administracyjnych.
 • Woda nie zna granic – należy ona do całego rodzaju ludzkiego i wymaga międzynarodowego współdziałania.
Skip to content