puede tomar vitamina D con tamoxifeno €57.18

Współpraca

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. jest Spółką prowadzącą działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi oraz zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta Mińsk Mazowiecki i okolic.

Spółka powstała na mocy aktu założycielskiego z 11.12.1991 roku, a jej działania oparte są przede wszystkim o przepisy ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. 2015 nr 139 poz. 1893) oraz przepisy rozporządzeń wykonawczych do tejże ustawy, które w sposób szczegółowy regulują kwestie zbiorowego zaopatrzenia w wodę, jak również wprowadzają na przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne powołane w oparciu o wskazaną ustawę rygorystyczne zasady co do jakości świadczenia usług i ich niezawodności

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim działa w oparciu o:

  1. Decyzję z dnia 04.12.2002 rok wydaną przez Burmistrza miasta Mińsk Mazowiecki zezwalającą na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

  2. Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków przyjęty uchwałą Rady Miasta Mińsk Mazowiecki nr XXX/300/13 z dnia 27.05.2013 roku

  3. Taryfę za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, przyjętą uchwałą Rady Miasta Mińsk Mazowiecki nr XIII.145.2016 z dnia 25.01.2016 roku

Pragniemy podkreślić, iż jesteśmy przedsiębiorstwem, które zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków jest uprawnione do zawierania umów o zaopatrzenie w wodę. Zgodnie z obowiązującymi przepisami tylko przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne mają taką możliwość, a inne podmioty nie mające statusu przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego i nie mające odpowiednich zezwoleń i regulaminów, takich umów zawierać nie mogą.

Pragniemy poinformować, iż system zaopatrzenia w wodę miasta Mińsk Mazowiecki jest systemem niezawodnym. System oparty jest na dwóch stacjach uzdatniania wody (dwóch źródłach zasilania) i sieci wodociągowej pierścieniowo-rozdzielczej. Taki system powoduje pewność dostawy naszych usług.

Przykładamy olbrzymią wagę co do jakości wody dostarczanej odbiorcom. Posiadamy własne laboratorium, z akredytacją wydaną przez Państwowe Centrum Akredytacji, które działając w oparciu o przepisy rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13.11.2015 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. poz 1989), cyklicznie przeprowadza analizy wody przeznaczonej do spożycia. Dążąc do jak najwyższej jakości dostarczanej odbiorcom wody, tak aby każdy nasz odbiorca mógł spokojnie pić tzw. „kranówkę”, laboratorium nasze wykonuje równocześnie z Sanepidem, cykliczny monitoring kontrolny wody, kilkakrotne w tygodniu analizy technologiczne jakości wody, jak również stałe badania studni głębinowych. Jakość dostarczanej przez nas wody, jak i niezawodność jej dostaw są dla nas priorytetem, dlatego też przykładamy do tego ogromną wagę.

Mając na względzie powyższe, pragniemy zaoferować naszą usługę dostarczania wody do spożycia. Proponujemy Państwu dostarczanie wody po cenie 3,45 zł netto za metr sześcienny (+8% VAT). Szczegółowe omówienie naszej oferty, przedstawimy Państwu na bezpośrednim spotkaniu, na które pragniemy się z Państwem umówić. Telefon kontaktowy do nas to 25 758 58 60.

Skip to content