REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

Rozdział I.
Przepisy ogólne
§ 1
Niniejszy regulamin określa prawa i obowiązki przedsiębiorstwa wodociągowokanalizacyjnego oraz odbiorców usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Miasta Mińsk Mazowiecki.
§ 2
1. Ilekroć w niniejszym regulaminie mowa o „Ustawie” rozumie się przez to ustawę z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1437 ze zm.). 2. Użytym w Regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków, dalej zwanym „Regulaminem” pojęciom należy przypisywać znaczenie jakie nadają im akty prawne wyższego rzędu, w tym w szczególności Ustawa.
Rozdział II
Minimalny poziom usług świadczonych przez przedsiębiorstwo wodociągowokanalizacyjne w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
§ 3
W zakresie dostarczania wody przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne zobowiązane jest:
a) dostarczać odbiorcy usług wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi w ilości określonej w Umowie i posiadać zdolność dostarczania wody w ilości nie mniejszej niż 0,5 m3 na dobę,
b) zapewnić ciągłość dostaw wody, z zastrzeżeniem uzasadnionych wyjątków określonych w Regulaminie,
c) w przypadku dostarczania wody z posiadanej sieci wodociągowej, zapewnić dostawę wody pod ciśnieniem nie mniejszym niż 0,05 MPa (0,5 bara) mierzonego u wylotu na zaworze za wodomierzem głównym,
d) dostarczać z sieci wodociągowej wodę o odpowiedniej jakości przeznaczonej do spożycia przez ludzi i o parametrach określonych przepisami prawa, w tym rozporządzenia w zakresie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi,
e) prowadzić regularną wewnętrzną kontrolę jakości dostarczanej wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
§ 4
W zakresie odbioru ścieków przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne zobowiązane jest:
a) przyjmować do sieci kanalizacyjnej ścieki wprowadzane przez odbiorców usług w ilości określonej w Umowie i posiadać zdolność do odbioru ścieków w ilości nie mniejszej niż 0,5 m3 na dobę,
b) zapewnić ciągły odbiór ścieków o stanie i składzie zgodnym z aktualnie obowiązującymi przepisami i obowiązującą umową o odprowadzanie ścieków.
§ 5
Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne zobowiązane jest:
1) określać dopuszczalne wskaźniki zanieczyszczeń odbieranych ścieków i kontrolować jakość przyjmowanych ścieków,
2) wydawać warunki techniczne przyłączenia niezbędne do podłączenia do sieci,
3) prowadzić kontrolę urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych posiadanych przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne,
4) dokonywać napraw będących jego własnością urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych,
5) ponosić koszty zakupu i instalacji wodomierzy głównych,
6) zapewniać budowę oraz modernizację urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych w zakresie wynikającym z wieloletniego planu rozwoju i modernizacji,
7) informować o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w formie i trybie określonym przepisami ustawy,
8) pokryć koszty wykonanej na zlecenie odbiorcy usługi ekspertyzy wodomierza głównego w przypadku, gdy wykonana ekspertyza potwierdziła jego nieprawidłowe działanie.
§ 6
W zakresie dostarczania wody i odbioru ścieków przedsiębiorstwo wodociągowokanalizacyjne ma prawo:
1) wstępu na teren nieruchomości lub do obiektu budowlanego odbiorcy usług w celach określonych Ustawą,
2) przeprowadzania kontroli prawidłowości realizacji robót zgodnie z warunkami przyłączania do sieci,
3) przeprowadzania kontroli technicznego stanu przyłącza w czasie jego użytkowania,
4) przeprowadzenia kontroli technicznego stanu i poprawności (sprawności) działania urządzenia pomiarowego.
§ 7
Odbiorca usług ma obowiązek:
1) korzystać z instalacji wodociągowej w sposób uniemożliwiający występowanie zakłóceń w funkcjonowaniu sieci wodociągowej, a w szczególności eliminować możliwości wystąpienia skażenia wody w sieci, w tym wskutek cofnięcia się wody z instalacji wodociągowej lub powrotu ciepłej wody z instalacji centralnego ogrzewania, jak również utrzymywać urządzenia będące w jego posiadaniu w należytym stanie technicznym,
2) nie dokonywania łączenia instalacji dostarczającej wodę własną z instalacją dostarczającą wodę z urządzeń wodociągowych przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego, 
3) niezwłocznie zawiadamiać przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne o uszkodzeniu lub zaborze wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego, w tym o uszkodzeniu lub zaborze plomb,
4) korzystać z instalacji kanalizacyjnej w sposób uniemożliwiający występowanie zakłóceń w funkcjonowaniu sieci w tym nie wprowadzać do urządzeń kanalizacyjnych odpadów i substancji wskazanych w Ustawie, a w przypadku dostarczania ścieków przemysłowych spełniać warunki wskazane w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie Ustawy w zakresie ścieków przemysłowych,
5) nie wprowadzania ścieków sanitarnych do kanalizacji deszczowej, jak również nie wprowadzania wód opadowych i drenażowych do kanalizacji sanitarnej,
6) informowania przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego o zrzutach awaryjnych lub zmianie jakości ścieków odbiegających od warunków umownych,
7) zawiadamiać przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne o planowanych zmianach technicznych w przyłączach lub instalacji wewnętrznej, które mogą mieć wpływ na działanie sieci oraz urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych oraz ilość pobieranej
wody i odprowadzanych ścieków, a także przeznaczenie wody,
8) zawiadamiać przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne o posiadanych własnych ujęciach wody w celu umożliwienia prawidłowego obliczenia należności z tytułu odprowadzania ścieków,
9) informowania przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne o zmianach stanu prawnego nieruchomości podłączonej do urządzeń wodociągowych lub urządzeń kanalizacyjnych,
10) udostępniania nieodpłatnie przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu miejsca w elewacji budynku lub ogrodzeniu w celu umieszczenia tabliczek z oznakowaniem armatury wodociągowej.
§ 8
Odbiorca usług ma prawo do:
1) pobierania wody o odpowiednim ciśnieniu i jakości,
2) nieprzerwanego odprowadzania ścieków,
3) bezpłatnego korzystania z zastępczych punktów poboru wody w przypadku przerw w dostawie wody,
4) zgłaszania przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu reklamacji w zakresie świadczonych przez przedsiębiorstwo usług.
Rozdział III
Warunki i tryb zawierania umów z odbiorcami usług
§ 9
1. Dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków odbywa się na podstawie pisemnej umowy między przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym a odbiorcą usług, która określa minimalną ilość wody dostarczanej oraz cel jej poboru.
2. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne zawiera umowę na wniosek przyszłego odbiorcy usług, jeżeli nieruchomość jest przyłączona do sieci i są spełnione warunki wskazane w Ustawie i Regulaminie.
3. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne udostępnia w swojej siedzibie i na stronie internetowej wzór wniosku o zawarcie umowy.
4. Umowa z osobami korzystającymi z lokali w budynku wielolokalowym może być zawierana na zasadach określonych w Ustawie. Do wniosku właściciela lub zarządcy budynku wielolokalowego na zawarcie umowy z osobami korzystającymi z lokali dołącza się schemat wewnętrznej instalacji wodociągowej w budynku wielolokalowym za wodomierzem głównym, wraz z określeniem lokalizacji wszystkich punktów czerpalnych w obrębie nieruchomości budynku wielolokalowego i wodomierzy dla poszczególnych lokali.
5. Umowa jest zawierana na czas nieokreślony lub określony. W przypadku tytułów prawnych na czas określony, umowy zawierane są na czas określony.
6. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne udostępnia zainteresowanym podmiotom informacje o szczegółowych warunkach zawierania umów, w tym o konieczności przedstawienia przez odbiorców usług dokumentów umożliwiających podpisanie umowy
oraz o czasie i miejscu, w którym możliwe jest zawarcie umów.
7. Zmiana taryf opłat za wodę i ścieki lub zmiana adresu do korespondencji nie wymaga zmiany umowy.
§ 10
Po zawarciu umowy odbiorca usług jest zobowiązany do pisemnego poinformowania przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego o utracie przezeń prawa do korzystania z nieruchomości. Do czasu poinformowania przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego, odbiorca usług, mimo wygaśnięcia umowy, ponosi odpowiedzialność za należności powstałe w związku ze świadczeniem usług przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne.
§ 11
Umowa zawarta na czas nieokreślony może być rozwiązana przez każdą ze stron za uprzednim 3-miesięcznym okresem wypowiedzenia dokonanym w każdym czasie, przez złożenie pisemnego oświadczenia woli w siedzibie przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego lub przesłania listem poleconym. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne może rozwiązać
umowę tylko w przypadku niedotrzymania przez odbiorcę usług warunków umowy i niniejszego Regulaminu.
§ 12
Umowa wygasa w przypadku śmierci odbiorcy usług będącego osobą fizyczną, upadłości strony, utraty przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne zezwolenia na prowadzenie działalności oraz utraty przez odbiorcę usług prawa do korzystania z nieruchomości.
§ 13
Umowa zawarta z osobą korzystającą z lokalu w budynku wielolokalowym wygasa poza przyczynami wskazanymi w § 12, również w razie wygaśnięcia umowy zawartej przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne z właścicielem lub zarządcą nieruchomości, w
której znajduje się lokal.
§ 14
Po rozwiązaniu/wygaśnięciu umowy przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne dokonuje zamknięcia przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego oraz demontuje wodomierz główny.
Rozdział IV
Sposób rozliczeń w oparciu o ceny i stawki opłat ustalone w taryfach
§ 15
1. Podstawę ustalenia ilości pobranej wody stanowi wodomierz główny.
2. Ilość odprowadzanych ścieków ustala się na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych.
3. W razie braku urządzeń pomiarowych ilość odprowadzanych ścieków ustala się jako równą ilości dostarczonej wody.
§ 16
1. W przypadku zawarcia umów z osobami korzystającymi z lokali w budynkach wielolokalowych, ilość dostarczanej wody do lokalu ustala się na podstawie wodomierza zainstalowanego przy punkcie czerpalnym w danym lokalu.
2. Właściciela lub zarządcę budynku obciążany jest za wodę w ilości wynikającej z różnicy wskazań wodomierza głównego a sumą wskazań wodomierzy zainstalowanych przy punktach czerpalnych wody.
§ 17
1. Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków są prowadzone przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne na podstawie określonych w taryfach cen i stawek opłat oraz ilości pobranej wody lub wprowadzonych ścieków.
2. Stosowanie przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne cen i stawek opłat wynikających z nowych, podanych do wiadomości publicznej taryf w Biuletynie Informacji Publicznej Wód Polskich i miasta Mińsk Mazowiecki, nie wymaga odrębnego informowania odbiorców usług o ich rodzajach ani wysokości.
3. W przypadku zmiany taryfy cen i stawek w trakcie okresu rozrachunkowego rozliczenie za dostarczenie wody i odprowadzanie ścieków za ten okres uwzględnia te zmiany. Rozliczenie dokonywane jest według średniodobowego zużycia proporcjonalnie do ilości dni obowiązywania poszczególnych cen.
§ 18
Okresy rozliczeniowe obowiązujące odbiorców usług są określone w umowie.
§ 19
1. Odbiorca usług dokonuje zapłaty za dostarczoną wodę lub odprowadzone ścieki w terminie określonym w fakturze wystawionej przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne.
2. Wniesienie przez odbiorcę usług reklamacji, co do wysokości faktury, nie wstrzymuje obowiązku uregulowania należności.
3. W przypadku budynku wielolokalowego, w którym odbiorcami usług są również osoby korzystające z poszczególnych lokali, przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne wystawia odrębną fakturę zarządcy lub właścicielowi takiego budynku oraz odrębne faktury osobom korzystającym z lokali.
Rozdział V
Warunki przyłączania do sieci
§ 20
1. Przyłączenie nieruchomości do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej odbywa się na pisemny wniosek osoby ubiegającej się o przyłączenie.
2. Z wnioskiem o wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej lub sieci kanalizacyjnej może występować osoba posiadająca tytuł prawny do korzystania z nieruchomości, która ma być przyłączona do sieci lub osoba, która korzysta z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.
3. Wniosek o wydanie technicznych warunków przyłączenia do sieci wodociągowej lub sieci kanalizacyjnej powinien w szczególności zawierać:
a) oznaczenie wnioskodawcy,
b) określenie:
 rodzaju i parametrów instalacji odbiorczych,
 charakterystyki zużycia wody,
 rodzaju i ilości, a w przypadku przemysłowych odbiorców usług również jakości odprowadzanych ścieków,
 przeznaczenia wody,
c) informacje określające charakterystykę techniczną obiektu, do którego będzie dostarczana woda, a w szczególności:
 rodzaj lokali (mieszkalne, użytkowe, w tym charakter działalności prowadzonej w lokalu) w budynkach zasilanych w wodę,
 wyposażenie lokali i obiektów w urządzenia zużywające wodę i odprowadzające ścieki, przewidywany termin rozpoczęcia poboru wody i odprowadzania ścieków.
4. Do wniosku, o którym mowa w ust. 3, osoba ubiegająca się o przyłączenie do sieci, powinna załączyć:
a) oświadczenie o sposobie korzystania z nieruchomości, której dotyczy wniosek,
b) aktualną mapę sytuacyjną, określającą usytuowanie nieruchomości, względem istniejącej sieci wodociągowej lub sieci kanalizacyjnej oraz innych obiektów i urządzeń uzbrojenia terenu.
§ 21
1. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne po otrzymaniu wniosku określa warunki techniczne przyłączenia do posiadanej sieci, w których określa w szczególności:
a) miejsca i sposób przyłączenia instalacji przyszłego odbiorcy usług do sieci wodociągowej lub sieci kanalizacyjnej,
b) wymogi dotyczące budowy przyłączy, zainstalowania wodomierza głównego, jakości odprowadzanych ścieków,
c) termin ważności technicznych warunków przyłączenia.
2. Techniczne warunki przyłączenia są ważne trzy lata od dnia ich określenia.
3. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne może odmówić wydania warunków technicznych przyłączenia jeśli nie istnieją techniczne możliwości świadczenia usług zaopatrzenia w wodę lub odprowadzania ścieków lub jeśli wskutek przyłączenia warunki
świadczenia usług przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne pogorszą się do tego stopnia, że niemożliwe będzie zachowanie minimalnego poziomu świadczonych usług w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
4. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne określa warunki techniczne przyłączenia i przekazuje wnioskodawcy w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia złożenia prawidłowo wypełnionego wniosku. W szczególnie uzasadnionych przypadkach termin ten może ulec przedłużeniu do 30 dni.
Rozdział VI
Warunki techniczne określające możliwości dostępu do usług wodociągowokanalizacyjnych
§ 22
1. Dostęp do usług wodociągowo-kanalizacyjnych ma każdy potencjalny odbiorca usług, jeżeli:
a) nieruchomość potencjalnego odbiorcy usług znajduje się w rejonie uzbrojonym w sieć wodociągową lub sieć kanalizacji sanitarnej,
b) istniejąca sieć wodociągowa posiada techniczną zdolność dostarczania wody w odpowiedniej ilości i pod odpowiednim ciśnieniem,
c) istniejąca kanalizacja sanitarna posiada odpowiednią zdolność przepustową umożliwiającą odbiór ścieków z nieruchomości.
2. Potencjalni odbiorcy usług mogą uzyskać w przedsiębiorstwie wodociągowokanalizacyjnym informacje dotyczące dostępności usług wodociągowo-kanalizacyjnych poprzez:
a) uzyskanie informacji formalno-prawnej i technicznej dotyczącej możliwości przyłączenia nieruchomości do sieci,
b) wgląd w wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, Regulamin, zezwolenie na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
3. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne ma prawo odmówić przyłączenia odbiorcy usług do sieci jeżeli nie posiada technicznych możliwości świadczenia usług
§ 23
1. Ustala się techniczne warunki określające możliwość dostępu do usług wodociągowokanalizacyjnych:
a) przyłącza wodociągowe należy wykonać z rur o średnicy nie mniejszej niż 32 mm,
b) w miejscu włączenia do sieci zamontować zasuwę odcinającą, a obudowę zasuwy wyposażyć w skrzynkę uliczną,
c) uwzględniając strefę przemarzania gruntu, przebieg i zagłębienie przewodów w gruncie należy prowadzić najkrótszą, bezkolizyjną trasą,
d) przyłącza kanalizacyjne należy wykonać z rur o średnicy nie mniejszej niż 160 mm
e) przy urządzeniach zlokalizowanych poniżej poziomu sieci kanalizacyjnej należy przewidzieć pośredni sposób odprowadzania ścieków za pomocą urządzeń tłoczących typu przepompownie.
2. Projekt przyłącza winien być opracowany zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi i określać min.:
a) rodzaj użytych materiałów,
b) prowadzenie przyłącza najkrótszą trasą z uwzględnieniem uniknięcia kolizji z istniejącym uzbrojeniem terenu,
c) posadowienie przyłącza na głębokości zabezpieczającej przed przemarzaniem lub zastosowanie odpowiedniego zabezpieczenia przed przemarzaniem, zastosowanie odpowiedniego spadku na przyłączu,
d) dostęp do elementów uzbrojenia niezbędnego do prawidłowej eksploatacji przyłączy.
Rozdział VII
Sposób dokonywania przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne odbioru wykonanego przyłącza
§ 24
1. Przyłącze wykonane przez uprawnione podmioty kosztem i staraniem przyłączanego podmiotu podlega odbiorowi przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, celem stwierdzenie wykonania przyłącza zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi przyłączenia.
2. Przedmiotem odbioru przyłączy jest:
a) sprawdzenie prawidłowości wykonania przyłącza na otwartym wykopie,
b) stwierdzenie prawidłowości wykonania wszystkich elementów robót wchodzących w skład budowy przyłącza,
§ 25
1. Określone w warunkach przyłączenia próby i odbiory częściowe oraz końcowe przyłącza są przeprowadzane przy udziale upoważnionych przedstawicieli stron, na podstawie pisemnego zgłoszenia przyłączanego podmiotu, złożonego w przedsiębiorstwie
wodociągowo-kanalizacyjnym z co najmniej trzydniowym wyprzedzeniem.
2. Odbiór prac ulegających zakryciu (zasypaniu), w tym częściowemu zakryciu (zasypaniu), podmiot przyłączany jest zobowiązany zgłaszać przedsiębiorstwu wodociągowokanalizacyjnemu przed zakryciem (zasypaniem).
§ 26
Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne ma prawo odmówić odbioru przyłącza, jeżeli przyłącze zostało wykonane niezgodnie z dokumentacją techniczną lub warunkami technicznymi przyłączenia.
§ 27
1. Z czynności odbiorowych sporządza się protokół odbioru przyłącza.
2. Protokół odbioru jest podstawą do zawarcia umowy na pobór wody i odprowadzanie ścieków. Uwagi zawarte w klauzuli uzgodnieniowej projektu oraz protokołu z odbioru przyłącza zachowują moc wiążącą dla stron umowy.
Rozdział VIII
Sposób postępowania w przypadku niedotrzymania ciągłości usług i odpowiednich parametrów dostarczanej wody i wprowadzanych do sieci kanalizacyjnej ścieków
§ 28
1. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne może wstrzymać dostawę wody lub odbiór ścieków w przypadkach wskazanych w art. 8 ust. 1 Ustawy.
2. W przypadku niedotrzymania przez odbiorcę usług odpowiednich parametrów wprowadzanych do sieci kanalizacyjnej ścieków przedsiębiorstwo wodociągowokanalizacyjne informuję o tym odbiorcę usług w formie pisemnej oraz podejmuje dalsze działania w oparciu o obowiązujące przepisy prawa.
§ 29
Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne zobowiązane jest do udzielenia odbiorcom usług informacji dotyczących występujących zakłóceń zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków oraz niedotrzymania parametrów dostarczanej wody, w tym awarii urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych.
§ 30
O przerwach w świadczeniu usług wynikających z planowanych prac konserwacyjnoremontowych przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne powiadomi odbiorców usług najpóźniej na jeden dzień przed ich terminem w sposób zwyczajowo przyjęty. O przerwie
dłuższej niż 12 godzin przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne powiadomi odbiorców usług minimum trzy dni wcześniej w sposób zwyczajowo przyjęty.
§ 31
W przypadku budynku wielolokalowego, przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne o zdarzeniach wymienionych w § 30 może poinformować właściciela lub zarządcę budynku nieruchomości oraz osoby korzystające z lokali z którymi przedsiębiorstwo wodociągowokanalizacyjne zwarło umowę.
§ 32
W przypadku, gdy przerwa w dostawie wody będzie trwała dłużej niż 12 godzin, przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne ma obowiązek zapewnić zastępczy punkt poboru wody lub wskazać jego lokalizację.
Rozdział IX
Standardy obsługi odbiorców usług, w tym sposoby załatwiania reklamacji oraz wymiany informacji dotyczących w szczególności zakłóceń w dostawie wody i odprowadzaniu ścieków
§ 33
Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne zobowiązane jest do udzielania na żądanie odbiorców usług informacji w związku z niedotrzymaniem ciągłości usług nie później niż w ciągu:
1) 12 godzin – na telefoniczne żądanie,
2) 7 dni – na pisemne żądanie.
§ 34
1. Odbiorcy usług oraz podmioty ubiegające się o przyłączenie do sieci mają prawo wnoszenia do przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego reklamacji dotyczących świadczonych przez nie usług, w tym w szczególności wysokości opłat za takie usługi.
2. Reklamacje powinny zawierać:
a) imię i nazwisko albo oznaczenie podmiotu zgłaszającego reklamację,
b) przedmiot reklamacji,
c) uzasadnienie,
d) informacje co do możliwości kontaktu z podmiotem zgłaszającym reklamację.
3. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne zobowiązane jest w terminie 14 dni od daty wpływu reklamacji, wysłać w formie pisemnej zainteresowanemu informacje o sposobie jej załatwiania, chyba że podmiot zgłaszający reklamację wskaże inny sposób kontaktu.
4. Termin załatwienia reklamacji może ulec przedłużeniu, jeżeli istnieje konieczność przeprowadzenia szczegółowego postępowania wyjaśniającego.
§ 35
Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne zapewnia, aby w jego siedzibie lub na jego stronie internetowej udostępnione były:
1) dokumenty w aktualnym brzmieniu:
a) taryfa,
b) Regulamin,
c) tekst jednolity Ustawy (w przypadku braku tekstu jednolitego – tekst ujednolicony) wraz z aktami wykonawczymi,
d) wzór wniosku o zawarcie umowy,
2) informacje dotyczące:
a) szczegółowych warunków zawierania umów, w tym o konieczności przedstawienia dokumentów umożliwiających podpisanie umowy,
b) procedury reklamacyjnej.
Rozdział X
Warunki dostarczania wody na cele przeciwpożarowe
§ 36
Prawo do pobierania wody na cele przeciwpożarowe z sieci przedsiębiorstwa wodociągowokanalizacyjnego posiadają wyłącznie jednostki straży pożarnej.
§ 37
Woda do celów przeciwpożarowych jest dostępna z hydrantów zainstalowanych na sieci wodociągowej.
§ 38
Należność za wodę pobraną na cele przeciwpożarowe reguluje Miasto Mińsk Mazowiecki według cen określonych w taryfach
Skip to content