tamoplex tamoxifeno €39.10

PERSPEKTYWA 2007-2013

Nazwa Projektu: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta, w aglomeracji Mińsk Mazowiecki” – Projekt nr POIS.01.01.00-00-154/15

Umowę podpisano dnia 14.04.2014 r.
Koszt całkowity projektu : 7 971 475,71 PLN
Kwota wydatków kwalifikowanych: 6 499 680,73 PLN
Kwota dofinansowania: 5 524 728,62 PLN

Zakres rzeczowy projektu obejmował:

 • budowa ks w ul. Ogrodowej, ul. Kościelnej, ul. Przemysłowej o długości łącznej 1411,35 mb
 • budowa ks w ul. Topolowej o długości 1471 mb 
 • budowa ks w ul. Warszawskiej o długości 393,5 mb
 • modernizacja stacji pomp Stacji Uzdatniania Wody „Kędzierak”
 • modernizacja ciągu biologicznego na oczyszczalni ścieków 
 • budowa jednostki kogeneracyjnej na oczyszczalni ścieków do wytwarzania energii elektrycznej oraz cieplnej z biogazu powstałego w trakcie procesu oczyszczania ścieków

Nazwa Projektu: „Poprawa efektywności gospodarki wodno –ściekowej dla potrzeb aglomeracji Mińsk Mazowiecki” – Projekt nr POIS.01.01.00-00-00-012/14

Umowę podpisano dnia 15.09.2014 r.
Koszt całkowity projektu : 12 941 894,98 PLN
Kwota wydatków kwalifikowanych: 5 695 552,97 PLN
Kwota dofinansowania: 4 841 220,02 PLN

Zakres rzeczowy projektu obejmował:

 • budowa ks w ul. Sosnkowskiego 495 mb
 • budowa wodociągu w ul. Sosnkowskiego oraz ulicach przyległych o długości 2683,5 mb 
 • budowa wodociągu w ul. Chróścielewskiego o długości 1532,5 mb
 • remont kolektorów sanitarnych „B” i „0” o łącznej długości 2934 mb
 • zakup samochodu specjalnego do podciśnieniowego czyszczenia kanalizacji sanitarnej
 • zakup zestawu do kamerowania kanalizacji sanitarnej

Nazwa Projektu: „Przygotowanie dokumentacji dla potrzeb gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Mińsk Mazowiecki” – Projekt nr POIS.01.01.00-00-190/14

Umowę podpisano dnia : 30.10.2014 r.
Koszt całkowity projektu : 621 765,00 PLN
Kwota wydatków kwalifikowanych: 374 388,30 PLN
Kwota dofinansowania: 318 230,05 PLN

Zakres rzeczowy projektu obejmował:

 • wykonanie dokumentacji niezbędnej do wykonanie projektu dot. stworzenia kompleksowego rozwiązania gospodarki osadowej na terenie oczyszczalni ścieków w Mińsku Mazowieckim
 • wykonanie dokumentacji projektowej budowy SUW nr 1 w Mińsku Mazowieckim
 • wykonanie studium wykonalności na potrzeby perspektywy finansowania 2014-2020
Skip to content