comprar nolvadex españa €94.37

PERSPEKTYWA 2014-2020

Umowa o dofinansowanie nr POIS.02.03.00-00-0063/17-00

Projektu „Poprawa efektywności gospodarki wodno-ściekowej dla potrzeb aglomeracji Mińsk Mazowiecki -etap II” w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” oś priorytetowa II „Ochrona środowiska w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Zawarta 21.05.2018 roku w Warszawie pomiędzy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie a Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji spółka z o.o.

Całkowity koszt realizacji projektu wynosi 6 811 445,35 PLN maksymalna kwota wydatków kwalifikowanych wynosi 4 153 320,34 PLN   dofinansowanie 3 530 322,28 PLN.

Czas kwalifikowania wydatków 03.09.2014 – 31.07.2020r

Projekt obejmuje zadania:

 • Przebudowa kolektora sanitarnego „0” – etap 0 i II
 • Budowa nowych obiektów kanalizacji sanitarnej, przebudowa istniejących odcinków kanalizacji sanitarnej na terenie osiedla mieszkaniowego przy ul. Warszawskiej 250 w Mińsku Mazowieckim
 • Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej – ul. Karpacka
 • Budowa kanalizacji sanitarnej – ul. Huberta
 • Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej – Osada Leśna
 • Budowa kanalizacji sanitarnej – ul. Sosnkowskiego i Mleczarska
 • Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej – ul. Warszawskie Przedmieście
 • Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej – ul. Marii Grochowskiej
 • Budowa sieci wodociągowej – ul. 1-go PLM „Warszawa”
 • Budowa sieci kanalizacji sanitarnej – ul. Gen. Stanisława Maczka
 • Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej – ul. Sylwestrowicza
 • Opracowanie dokumentacji projektowej dla sieci wodociągowo-kanalizacyjnej dla osiedla przy ul. Warszawska 250, osiedla przy ul. Warszawskie Przedmieście, Osada Leśna i ul. Karpacka

Projekt: „Stworzenie innowacyjnego systemu gospodarki osadowej i uzdatniania wody dla potrzeb aglomeracji Mińsk Mazowiecki”.

W dniu 26.07.2018 roku została zawarta Umowa Pożyczki Nr 61/2018/Wn11/OW-KI-YS/P od Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na uzupełnienie wkładu własnego do wniosku „Stworzenie innowacyjnego systemu gospodarki osadowej i uzdatniania wody dla potrzeb aglomeracji Mińsk Mazowiecki”.  Kwota pożyczki to 22 629 184,00 zł.

 

Umowa o dofinansowanie nr POIS.02.03.00-00-0062/17 

21 maja 2018 roku Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Mińsku Mazowieckim sp. z o.o. zawarło umowę o dofinansowanie ze środków unijnych projektu pod nazwą „Stworzenie innowacyjnego systemu gospodarki osadowej i uzdatniania wody dla potrzeb aglomeracji Mińsk Mazowiecki”.
Całkowity koszt realizacji projektu wynosi 78 660 164,42 zł z czego maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych to 46 819 001,74 zł. Dofinansowanie zostało przyznane spółce w kwocie 39 796 151,47 zł.
Zadaniami nowego projektu są przede wszystkim:

 • Kompleksowe rozwiązanie systemu gospodarki osadowej na oczyszczalni ścieków w Mińsku Mazowieckim;
 • Budowa nowej Stacji Uzdatniania Wody nr 1 z zapleczem techniczno-administracyjnym przy ul. Mireckiego w Mińsku Mazowieckim wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną (zrealizowane);
 • Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody „Kędzierak” przy ul. Kołbielskiej w Mińsku Mazowieckim;
 • Wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania infrastrukturą sieciową.

W dniu 14.07.2015r. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim podpisało umowę pożyczki z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na inwestycję” Budowy Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Mireckiego w Mińsku Mazowieckim” na kwotę 6.200.000,00 zł. Pożyczka została spłacona.

Skip to content