cuánto nolvadex tomo para el PCT €25.08

Przedmiot działalności

Przedmiotem działalności Spółki jest świadczenie usług w zakresie gospodarki wodnościekowej na rzecz osób fizycznych, prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności, a w szczególności:

 1. Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków.
 2. Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody.
 3. Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne.
 4. Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami.
 5. Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielnych.
 6. Pozostałe badania i analizy techniczne.
 7. Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych.
 8. Wytwarzanie energii elektrycznej.
 9. Produkcja nawozów i związków azotowych.
 10. Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne.
 11. Naprawa i konserwacja maszyn.
 12. Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych.
 13. Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu transportowego.
 14. Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych.
 15. Wykonanie instalacji elektrycznych.
 16. Wykonanie instalacji wodno – kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych.
 17. Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu.
 18. Transport drogowy towarów.
 19. Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli.
 20. Przesyłanie energii elektrycznej.
 21. Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych.
Skip to content