W trosce
o mieszkańców
i środowisko

2014/06/16

Woda deszczowa w kanalizacji sanitarnej

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, wody opadowe i roztopowe, pochodzące z ulic, chodników czy placów, powinny być odprowadzane do kanalizacji deszczowej. Natomiast ścieki deszczowe z nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę zwłaszcza mieszkaniową powinny być zagospodarowywane na własnym terenie, a jeśli nie jest to możliwe po zretencjonowaniu – nadmiar odprowadzony do kanalizacji deszczowej.

Kanalizacja deszczowa zaprojektowana jest z uwzględnieniem wielkości opadów i prawdopodobieństwa jego wystąpienia. Dlatego średnice kanałów deszczowych są większe, aby zapewnić odpowiedni przepływ w pierwszym okresie dużego deszczu

Sieć kanalizacji sanitarnej zaprojektowana jest w oparciu o przewidywaną liczbę odbiorców korzystających z systemu i przeciętne normy zużycia wody na osobę. Średnice kanałów są mniejsze dostosowane do wielkości przepływu ścieków sanitarnych ( bytowo-gospodarczych ).

Popełnienie nieprawidłowego włączenia i odprowadzenia ścieków deszczowych do kanalizacji sanitarnej powoduje w okresach deszczowych gwałtowne przepełnienie kanałów sanitarnych, negatywnie wpływa na procesy w oczyszczalni ścieków, generuje koszty. Ponadto przepełnienia kanałów powodują cofki, wylewanie ścieków w piwnicach, na powierzchnię terenu i oczywiste straty materialne.

Pomimo iż ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków wyraźnie zabrania wprowadzania ścieków deszczowych, jak i wód drenażowych do kanalizacji sanitarnej, pod groźbą kar finansowych, na wielu nieruchomościach proceder ten nadal funkcjonuje.
Mińskie wodociągi postanowiły przeciwdziałać tej praktyce zaopatrując się w urządzenie do wykrywania nielegalnych podłączeń, którym jest tzw. „zadymiacz”. Urządzenie w prosty sposób pozwala sprawdzić, z których posesji ścieki deszczowe wpływają do kanalizacji sanitarnej. Metoda polega na wtłoczeniu nieszkodliwego dymu do studzienki kanalizacyjnej na sieci ulicznej, który znajduje ujście w rynnach, jeżeli są podłączone do przewodów sanitarnych. Po wykryciu nielegalnego przyłącza, pracownicy PWiK informują właściciela posesji o możliwych sankcjach oraz wzywają do odcięcia instalacji. Po upływie określonego czasu kontrolę przeprowadza się powtórnie. Kontrole są niezapowiedziane, dlatego PWiK Sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim apeluje o dokonanie przez mieszkańców samodzielnego sprawdzenia, dokąd trafia deszczówka z ich posesji i zlikwidowanie ewentualnych uchybień.
Jak wobec tego radzić sobie z wodą deszczową ?
Wody opadowe można gromadzić np. w oczkach wodnych lub beczkach, a potem wykorzystywać do podlewania ogrodu, czy mycia samochodu.

Pamiętajmy, że wprowadzając wodę deszczową do kanalizacji sanitarnej oprócz wymienionych zagrożeń dla ludzi i środowiska, musi dokonać się proces oczyszczania ogromnych ilości dodatkowych ścieków, które dopływają do oczyszczalni ścieków, w skład którego wchodzą: pompowania ścieków, ich przetłaczanie, transport, natlenianie, mieszanie, i wiele innych podprocesów wymagających zasilenia w energię, eksploatacji urządzeń, paliwa i innych składników znacząco wpływających na koszty.
Zgodnie z zapisem art.28 Ustawy z dnia 7.06.2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( Dz. U nr 123 poz. 858 z 2006r. t.j. z późn. zm.) karze ograniczenia wolności albo grzywny do 10.000 zł. podlega ten, kto nie stosuje się do zakazów odprowadzania ścieków opadowych i wód drenażowych do kanalizacji sanitarnej. Zapisy tego paragrafu będą wkrótce egzekwowane.

» powrót
Przedsiębiorstwo zostało powołane aby służyć Wam mieszkańcom miasta. Naszym celem jest Wasze zadowolenie. Zrobimy wszystko abyście mieli poczucie, że świadczymy usługi, z których jesteście zadowoleni a obsługa w pełni Was satysfakcjonuje.
PRZYŁĄCZ SIĘ DO SIECI » WZORY UMÓW I FORMULARZE » CENNIK I TARYFY » REGULAMINY » NAJWAŻNIEJSZE PYTANIA » ODCZYT WODOMIERZA » AWARIE » RODO »
Woda to źródło życia, dlatego w naszym przedsiębiorstwie jej jakość jest dla nas najważniejsza. Badania wykazują, że woda w mińskich wodociągach jest najwyższej jakości, czasem nawet lepsza niż woda butelkowana. Namawiamy do picia wody z kranu.
PIJ WODĘ Z KRANU » RAPORT JAKOŚCI WODY » TWARDOŚĆ WODY » EKO EDUKACJA  » WSPÓŁPRACA »
Ścieki w Mińsku oczyszczane są zgodnie z normami Ministerstwa Środowiska. Oczyszczalnia Ścieków zlokalizowana jest w południowo-zachodniej części miasta.
OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW » ZADBAJ O ŚRODOWISKO » AGROVIT » ENERGIA ZE ŚCIEKÓW »
SPÓŁKA
USŁUGI
KONTAKT
DLA PRACOWNIKA
DLA KLIENTA
WODA
KANALIZACJA
PRZETARGI
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
Sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim   -  polityka prywatności »
Do góry