cambio de dosis de tamoxifeno durante el ciclo €47.54

FUNDUSZE UNIJNE

W dniu 21 maja 2018 roku zostały zawarte pomiędzy Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. a Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej umowy o dofinansowanie nr POIS.02.03.00-00-0063/17-00 pn. „Poprawa efektywności gospodarki wodno-ściekowej dla potrzeb aglomeracji Mińsk Mazowiecki – etap II” oraz nr POIS.02.03.00-00-0062/17-00 pn. „Stworzenie innowacyjnego systemu gospodarki osadowej i uzdatniania wody dla potrzeb aglomeracji Mińsk Mazowiecki „w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach”, oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu”, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Informujemy, że Instytucja Zarządzająca stworzyła mechanizm umożliwiający sygnalizowanie potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć w wykorzystaniu środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Wszelkie nieprawidłowości można zgłaszać za pośrednictwem:

  • specjalnego, udostępnionego przez Ministerstwo Rozwoju adresu e-mail: naduzycia.POIS@mr.gov.pl
  • lub formularza dostępnego na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju http://www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci

Przyjęte rozwiązanie sprzyjać będzie realizacji projektu w sposób etyczny, jawny i przejrzysty.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim zaniechają podejmowania działań odwetowych wobec swoich pracowników, wykonawców jak również innych osób powiązanych z realizowanym projektem, które skorzystały z w/w mechanizmu i w dobrej wierze przekazały informację o możliwości wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim jest dynamicznie rozwijającym się Przedsiębiorstwem na przestrzeni ostatnich lat. Rozwój ten zawdzięczamy głównie możliwością zdobywania środków zewnętrznych na realizację inwestycji oraz sprawnemu zarządzaniu Spółką. W perspektywie finansowania 2007-2013 Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. złożyło 3 wnioski o dofinansowanie w ramach środków Programu Organizacyjnego Infrastruktura i Środowisko co dało w efekcie dofinansowanie w postaci :
Łącznej kwoty kosztów całkowitych projektów: 21 535 135,07 zł
oraz
Łącznej kwoty dofinansowania : 10 684 178,69 zł

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. korzysta również z pomocy środków krajowych w postaci udzielanych preferencyjnych pożyczek przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

W ramach umowy o dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim otrzymało dofinansowanie na poziomie 85% do:

– wybudowania łącznie 3,12 km kanalizacji sanitarnej

– inwestycji w źródła energii odnawialnej – wybudowano jednostkę kogeneracyjną wykorzystującą biogaz powstający na terenie oczyszczalni ścieków w Mińsku Mazowieckim. W wyniku przetwarzania biogazu wytwarza się energia cieplna oraz elektryczna, która zaspokaja znaczną część potrzeb oczyszczalni.

– modernizacji technologii oczyszczania ścieków, polegającej na przebudowie ciągu biologicznego i zwiększenie wydajności.

– modernizacji Stacji Uzdatniania Wody „Kędzierak” – dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii pompowania wody jesteśmy w stanie zapewnić lepszą jakość usług dostarczania wody oraz dotrzeć do większej ilości mieszkańców.

Skip to content