tamoxifeno €83.61

Deklaracja dostępności serwisu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim.

Status pod względem zgodności
Niniejsza strona internetowa jest częściowo zgodna z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub włączeń wymienionych poniżej.
Intencją Spółki jest, aby każdy Internauta miał pełny dostęp do zamieszczanych materiałów i funkcjonalności, a serwis był zgodny z międzynarodowymi wytycznymi dla dostępności treści internetowych 2.0 (WCAG 2.0).

Informacje dla użytkowników niepełnosprawnych
Na stronie internetowej Spółki nie są umieszczone filmy. W przyszłości, w przypadku umieszczenia filmów będą one zawierały napisy dla osób niesłyszących, zgodnie z ustawą o dostępności cyfrowej.
Dla użytkowników korzystających wyłącznie z klawiatury brak możliwości poruszania się po serwisie za pomocą klawisza Tab.
Brak możliwości korzystania ze standardowych skrótów klawiaturowych.
Linki prowadzące do serwisów zewnętrznych – otwierają się w tym samym oknie.
Teksty pisane są zrozumiale oraz formatowane są w sposób zgodny z zasadami dostępności.
Zdjęcia i grafika w serwisie nie posiadają alternatywnego opisu.
Strona internetowa Spółki nie jest wyposażona w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby słabowidzące.
Brak responsywności strony internetowej.
Strona internetowa nie spełnia zasad kontrastu oraz nie pozwala na zarządzanie wielkością czcionki.

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności
Data publikacja strony: 03.06.2013 r.
Data ostatniej aktualizacji strony: 09.09.2020 r.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny oraz korzystając z automatycznego dostępnego narzędzia do oceny strony: Test-European Internet Inclusion Initiative http://checkers.eiii.eu.

Oświadczenie sporządzono dnia: 17.09.2020 r.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością materiałów na stronie internetowej prosimy o kontakt.
Wszelkie uwagi i zgłoszenia prosimy kierować na adres poczty elektronicznej biuro@pwikminsk.pl Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności. 

Informacja dotycząca postępowania odwoławczego
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.
Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich (RPO). Dane kontaktowe do RPO można znaleźć pod adresem: https://www.rpo.gov.pl/content/kontakt

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA
Siedziba główna Spółki przy Józefa Mireckiego 20, 05-300 Mińsk Mazowiecki.
W budynku znajduje się Biuro Obsługi Klienta (BOK). Do budynku prowadzi wejście główne (z podjazdem z poręczami) od strony ul. Józefa Mireckiego, znajdujące się na parterze z ułatwieniami dla osób niepełnosprawnych ruchowo.
Do Biura Obsługi Klienta w budynku można wejść z psem asystującym lub psem przewodnikiem.
W budynku zainstalowana jest winda.
W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
W budynku nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.
W pobliżu BOK brak jest toalety dla osoby niepełnosprawnej.
Przed budynkiem znajdują się 2 miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych.
Spółka oferuje kontakt z pracownikami pracującymi na piętrze budynku, którzy w razie konieczności, odbywają spotkania na parterze budynku, w specjalnym pomieszczeniu.

http://fdc.org.pl/wcag2/
https://www.rpo.gov.pl/content/kontakt

Skip to content