análisis de sangre para la eficacia del tamoxifeno €16.73

ENERGIA ZE ŚCIEKÓW

Odzysk energii ze ścieków w Mińsku Mazowieckim

Oczyszczalnia Ścieków w Mińsku Mazowieckim to nowoczesny obiekt wykorzystujący najnowsze rozwiązania technologiczne w procesie oczyszczania ścieków doprowadzanych z terenu Miasta i Gminy Mińsk Mazowiecki oraz w dziedzinie przeróbki osadów.
Zamontowany na Oczyszczalni system kogeneracji pozwala na odzysk z dostarczanych ścieków energii w postaci ciepła i energii elektrycznej. Powstający w procesie oczyszczania ścieków osad wstępny, osad nadmierny i odseparowane tłuszcze, poddawane są procesowi stabilizacji beztlenowej (fermentacji) w wydzielonej komorze fermentacyjnej WKF. Objętość całkowita komory wynosi 2200 m3. Proces fermentacji metanowej prowadzony jest w temperaturze około 37-38 C0. Biogaz powstający podczas procesu fermentacji zawiera 63-66% metanu. Średnio dobowa produkcja biogazu wynosi ok. 1200-1400 m3/d. Wartość opałowa biogazu pozyskanego z osadów ściekowych na oczyszczalni wynosi od 22 do 24 MJ/m3. Wyprodukowany biogaz przed spalaniem jest oczyszczany metodą mokrą na odsiarczalni. Eliminowane są szkodliwe związki siarki oraz zanieczyszczenia stałe. Tak przygotowane paliwo dostarczane jest do odbiorników w postaci silnika spalinowego lub kotła gazowego. Głównym elementem w w/w kogeneracji jest gazowy silnik spalinowy, prądnica elektryczna, system wymienników do odbioru ciepła z silnika i spalin oraz układ automatycznej regulacji i sterowania. Zainstalowane wymienniki ciepła pozwalają na odzyskiwanie energii cieplnej powstałej podczas pracy urządzenia, natomiast prądnica elektryczna umożliwia generowanie energii elektrycznej o napięciu 3×230 V. Maksymalna moc elektryczna agregatu kogeneracyjnego wynosi 170 kW. Ciepło z jednostki kogeneracyjnej przekazywane jest do węzła cieplnego znajdującego się w kotłowni, a następnie do sieci cieplnej, która zasila w ciepło obiekty znajdujące się na terenie oczyszczalni. W okresie zimowym, gdy ilość ciepła wyprodukowanego w agregatach kogeneracyjnych nie wystarcza na zaspokojenie potrzeb całej oczyszczalni, dodatkowa energia produkowana jest w kotłowni gazowej. W kotłowni znajdują się trzy kotły dwugazowe, każdy o mocy 300 kW, opalane gazem ziemnym lub biogazem.
Na oczyszczalni ciepło jest wykorzystywane do ogrzewania pomieszczeń, przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz do podgrzewania osadu ściekowego w procesie fermentacji (powstawania biogazu). W roku 2015 ciepło wytworzone w kogeneracji pokryło 100% całkowitego zapotrzebowania obiektu na energię cieplną. Energia elektryczna wyprodukowana w jednostce kogeneracji wykorzystywana jest na potrzeby własne oczyszczalni, co pozwala zmniejszyć ilość kupowanej energii z zewnątrz. Energia elektryczna wytworzona w wysokosprawnej kogeneracji wystarczyła w roku 2015 na pokrycie w 50% zapotrzebowania oczyszczalni. Przyszłe prace modernizacyjne na Oczyszczalni pozwolą na zwiększenie odzysku energii, zredukowania powstających odpadów co znacznie poprawi stan otaczającego nas środowiska naturalnego.

Skip to content