fórmula estructural de tamoxifeno €42.74

Oczyszczanie ścieków

Oczyszczalnia Ścieków w Mińsku Mazowieckim zlokalizowana jest w południowo-zachodniej części miasta Mińsk Mazowiecki, przy ulicy Aureliusza Chróścielewskiego 1b.

Oczyszczalnia Ścieków w Mińsku Mazowieckim

 

 

Ścieki komunalne do oczyszczalni dopływają z terenu miasta trzema kanałami grawitacyjnymi. Odbiornikiem oczyszczonych ścieków jest rzeka Srebrna.

 

PARAMETRY TECHNOLOGICZNE OCZYSZCZALNI

Ilości ścieków dopływających do oczyszczalni

Obliczeniowy maksymalny dopływ ścieków w czasie pogody deszczowej (ścieki ogólnospławne) wynosi:

 • Qdmax = 12000 m³/d

Przepływ maksymalny godzinowy-deszcz

 • Qhmax = 1112 m3/h (309 l/s)

Obliczeniowe przepływy w czasie pogody suchej wynoszą:

 • Qdśr = 7700 m³/d,

Stężenia w ściekach dopływających:

 • BZT5 429 gO2/m3
 • ChZT 722 gO2/m3
 • Zawiesina ogólna 350 g/m3
 • Nog 100 gN/m3
 • Pog 25 gP/m3

Przepustowość oczyszczalni wynosi 66500 RLM obsługując teren aglomeracji wielkości 57722 RLM.

Wymagana jakość ścieków oczyszczonych wg Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. dla oczyszczalni ścieków w Mińsku Mazowieckim:

 • BZT5 mgO2/l – 15
 • ChZT mgO2/l – 125
 • Zawiesiny mg/l – 35
 • Nog mg /l – 15
 • Pog mg /l – 2

Opis technologii oczyszczania ścieków

Technologia oczyszczania ścieków przewiduje dwustopniowe oczyszczanie ich na obiektach oczyszczania mechanicznego i biologicznego.

Mechanicznie

 • kraty mechaniczne schodkowe
 • piaskownik wstępny
 • piaskownik przedmuchiwany z tłuszczownikiem
 • osadnik wstępny radialny
Krata schodkowa
  Biologicznie
 • komora predenitryfikacji i defosfatacji
 • komora denitryfikacji
 • komora nitryfikacji
 • osadniki wtórne radialne
Układ ciągłego pomiaru azotu w komorach nitryfikacji

 

 

Gospodarka osadami

Osady powstające podczas procesów oczyszczania ścieków ( osady surowe, osady nadmierne) oraz pozyskane tłuszcze, transportowane są do WKFu – wydzielonej komory fermentacyjnej.

Komora fermentacyjna osadów

W wyniku fermentacji metanowej powstaje biogaz (67% czystego metanu). Po oczyszczeniu z siarki nowoczesną metodą BIOSULFEX gaz spalany jest w jednostce kogeneracyjnej (produkcja energii elektrycznej i cieplnej).

Odsiarczalnia biogazu

tekst

Wirówka dekantacyjna osadów

Jednostka kogeneracyjna

Osady przefermentowane odwadniane są poprzez wirówki dekantacyjne do 25% s.m.. Poddane procesom higienizacji wapnem tlenkowo-nawozowym wykorzystywane są na cele rolnicze.

Odwodnione osady

Skip to content