dolor de huesos con tamoxifeno €128.28

Plan inwestycji

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH PRZEDSIĘBIORSTWA WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O. W MIŃSKU MAZOWIECKIM NA LATA 2020-2025

  1. Wstęp

Plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych zwany dalej Planem, określa kierunki planowanych przedsięwzięć inwestycyjnych oraz modernizacyjnych Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim przewidzianych do realizacji w latach 2020-2025.

Plan został opracowany w oparciu o art. 15 ust. 1 i art. 21 ustawy z dnia 07 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. 2017, poz. 328, 1566, 2188).

Plan wynika z potrzeb poprawy funkcjonowania Miasta Mińsk Mazowiecki w zakresie gospodarki wodno-ściekowej i jest zgodny z kierunkami rozwoju Miasta Mińsk Mazowiecki określonymi w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta, z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego a także z zezwoleniem na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków– Decyzja Burmistrza Miasta UK 6431/3/02 z dnia 04.12.2002 roku.

2. Planowany zakres usług wodociągowo-kanalizacyjnych.

Do podstawowego zakresu usług wodociągowo-kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim należy zaliczyć: pobór wody, uzdatnianie wody, rozprowadzanie wody, odprowadzanie ścieków i oczyszczanie ścieków. Obecnie Spółka posiada zawartych 5673 umowy w zakresie zbiorowego dostarczania wody oraz zbiorowego odprowadzania ścieków. W najbliższych latach Spółka przewiduje wzrost ilości dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków na poziomie 2 % rocznie.

W latach 2020-2025 Spółka zaplanowała realizację grupy zadań, które zapewnią szerszy dostęp do usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, zwłaszcza dla potrzeb odbiorców realizujących inwestycje uzupełniające dotychczasową zabudowę lub inwestycje w obszarach niezurbanizowanym.

Przedsięwzięcia ujęte w niniejszym planie zapewnią zwiększenie liczby podłączeń do sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej, umożliwią rozwój terenów obecnie niezabudowanych a także dostosują miejski sytemu wodociągowo – kanalizacyjny do nowych, większych potrzeb. Plan obejmuje inwestycje związane z budową, przebudową, modernizacją obiektów kubaturowych i liniowych oraz zakupy maszyn i urządzeń niezbędnych do pełnienia funkcji do których Spółka została powołana.

3.      Przedsięwzięcia rozwojowo-modernizacyjne w latach 2020-2025.

Zadania inwestycyjne realizowane są  jako  budowy, przebudowy lub modernizacje sieci niezbędnych do prawidłowej pracy miejskiego systemu wodociągowo-kanalizacyjnego.

1)      budowa nowych sieci wodociągowych i sieci kanalizacji sanitarnej:

a)                Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w ul. 7 Pułku Ułanów Lubelskich.

Zadanie podzielono na dwa etapy. I etap to budowa sieci w samej ulicy 7-go Pułku Ułanów Lubelskich związana z modernizacją pasa drogowego. Ogłoszono wspólnie z Miastem przetarg na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi gminnej ul. 7–go Pułku Ułanów Lubelskich wraz z infrastrukturą”. Zadanie rozpoczęto w 2020 roku. Ze strony Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.  w większości prac zakończono.. Jest to inwestycja, na którą  dokumentacja na rozbudowę drogi  została wykonana w 2018 roku w ramach inicjatywy lokalnej. Zawarto trójstronną umowę między Miastem Mińsk Mazowiecki i Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji spółka z o.o. jako inwestorami i Wykonawcą. Koszty budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej (etap I) wraz z projektem  wynoszą 289 tys. zł (netto) zostaną sfinansowane przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji. Dalsza realizacja zadania (II etap) nastąpi po zakończeniu procedury zgłoszenia budowy przed Wojewodą Mazowieckim i jest przewidywana w 2021 roku. Realizacja II etapu pozwoli na połączenie sieci wodociągowo kanalizacyjnej w ul. 7 Pułku Ułanów Lubelskich z siecią po drugiej stronie ulicy Warszawskiej. Przewidywany koszt budowy sieci etap I i II wynosi 569 000.00 zł. Inwestycja ta jest   zgodna z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Mińsk Mazowiecki.

b)    Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenach Krajowego Zarządu Nieruchomości.

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej podyktowana jest przewidywanym rozwojem przestrzennym oraz urbanizacją terenów miasta Mińsk Mazowiecki. Budowa sieci ma na celu uzbrojenie terenów inwestycyjnych położonych we wschodniej części miasta Mińsk Mazowiecki przewidzianych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego między innymi pod zabudowę związaną z mieszkalnictwem wielorodzinnym i usługowym. Realizacja zadania zaplanowana jest na lata 2022-2023, przewidywany koszt całkowity inwestycji 850 000.00 zł. Powołana zostanie Spółka Skarbu Państwa, która zajmie się realizacją inwestycji w zakresie budownictwa mieszkaniowego. Inwestycja realizowana będzie w oparciu o potrzeby wyrażone przez inwestora. Inwestycja ta jest   zgodna z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Mińsk Mazowiecki.

c)    Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Zuzanny Małaszczyckiej.

Realizacja zadania zaplanowana została na lata 2020-2021. Przewidywany koszt całkowity inwestycji 300 000.00 zł. Podpisano umowę w dniu 30.10.2020 roku, Wykonawca ma rozpocząć prace w połowie grudnia. Inwestycja ta pozwoli na skanalizowanie części ulicy Małaszczyckiej i likwidację przydomowych szamb. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej została zainicjowana przez mieszkańców ulicy. Ponadto inwestycja jest zgodna z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

d)   Budowa sieci wodociągowej od wodociągu w ul. Chróścielewskiego do ul. Kolejowej przez teren PKP.

Budowa sieci wodociągowej podyktowana jest przewidywanym rozwojem przestrzennym oraz urbanizacją terenów miasta Mińsk Mazowiecki. Ma ona na celu uzbrojenie terenów inwestycyjnych położonych w zachodnio-południowej części miasta Mińsk Mazowiecki przewidzianych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego między innymi pod zabudowę związaną z usługami nieuciążliwymi z zielenią oraz z mieszkalnictwem jednorodzinnym. Realizacja zadania wykonana w latach 2018-2020, koszt całkowity inwestycji 683 000.00 zł, natomiast w 2020 poniesiono koszt ostatniej płatności 66 000 zł. Nowo wybudowana sieć umożliwi Spółce świadczenie usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę dla podmiotów korzystających obecnie wyłączenie z ujęć własnych. Zadanie to wpisane jest do działań mających również na celu poprawę pracy hydraulicznej miejskiego systemu wodociągowego. Inwestycja ta jest zgodna z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Mińsk Mazowiecki.

e)    Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej dla potrzeb osiedla mieszkaniowego przy ul. Klonowej (Zadanie I + Zadanie II).

Zadanie to ma na celu uzbrojenie terenów położonych we wschodnio-południowej części miasta Mińsk Mazowiecki w sieć wodociągową i w sieć kanalizacji sanitarnej. Tereny te przewidziane są w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną. Inwestycja realizowana jest w oparciu o aktualne potrzeby inwestorów branży mieszkaniowej. Realizację zadania rozpoczęto w roku 2019. W roku 2020 Spółka wydatkowała kwotę 538 000 zł. Inwestycja jest zgodna z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

2)      przebudowa/budowa istniejących sieci wodociągowych i sieci kanalizacji sanitarnej:

a)      Przebudowa i budowa wodociągu wody surowej Kędzierak.

Inwestycja  ta jest ściśle związana z modernizacją SUW Kędzierak.  Budowa nowej linii wodociągowej będzie zapewniała połączenie nowo budowanej studni nr IX  ze Stacją Uzdatniania Wody Kędzierak. Natomiast przebudowa istniejących wodociągów wody surowej spowodowana jest złym stanem technicznym istniejących ( blisko 50 letnich) sieci. Cała inwestycja uwzględnia automatyzację systemów uzdatniania i dystrybucji wody oraz zwiększone potrzeby miasta Mińsk Mazowieckiego w zakresie zaopatrzenia w wodę. Inwestycja ta jest zgodna z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Mińsk Mazowiecki.

b)      Przebudowa i budowa sieci wodociągowej w ul. Armii Krajowej, Batalionów Chłopskich, 30 Lipca, Obwodu Armii Krajowej „Mewa-Kamień” i 1 PLM Warszawa.

Pierwszy etap realizacji zadania zaplanowany został na lata 2020-2022. Będzie on obejmował opracowanie dokumentacji projektowej, uzyskanie wymaganych przepisami prawa pozwoleń. Projektant jest w trakcie konsultacji z mieszkańcami w zakresie przebudowy przyłączy. Przewidywany koszt dokumentacji wyniesie 28 000.00 zł. Realizację inwestycji zaplanowano zostało na lata 2023-2024 za kwotę 1000 000.00 zł. Sieci na tych poszczególnych ulicach będą przeprowadzane po nowej trasie, by mieszkańcy bez większych problemów mogli korzystać z wody. Zadanie to jest zgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

c)      Budowa i przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Chełmońskiego.

Inwestycja obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej w ciągu ul. Toruńskiej, Budowlanej, Krótkiej i Chełmońskiego. Projektowana sieć kanalizacji sanitarnej stanowić ma łącznik pomiędzy systemami w ul. Toruńskiej i ul. Chełmońskiego. Realizacja zadania zaplanowana została na rok 2022. Przewidywany koszt całkowity inwestycji 750 000.00 zł. Planowana jest nowa trasa przebiegu sieci, ponieważ stara sieć ma za małą przepustowość przepływu, biegnie po terenach prywatnych. Inwestycja ta jest zgodna z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Mińsk Mazowiecki.

d)      Przebudowa i budowa sieci wodociągowej w ul. Śniadeckich.

Zadanie będzie realizowane z uwagi na zły stan techniczny tego odcinka sieci wodociągowej stanowiącej główne zasilenie w wodę osiedli domów wielorodzinnych w rejonie oś. Targówka  Inwestycja zaplanowana jest na lata 2024-2025, koszt to ok. 550 000 zł. Inwestycja ta jest   zgodna z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

 

3)      modernizacja istniejących obiektów kubaturowych i liniowych związana z optymalizacją kosztów eksploatacyjnych i poprawą niezawodności pracy miejskiego systemu wodociągowo-kanalizacyjnego.

Działania te związane są z niwelacją oddziaływań infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej na środowisko naturalne zapewniając przy tym optymalizację energochłonności obiektów poprzez zastosowanie urządzeń nowszej generacji, czy docieplenie budynków. Ponadto dzięki tym inwestycjom zostanie również uzyskana produkcja energii cieplnej ze źródeł odnawialnych co pozwoli ograniczyć zakup energii ze źródeł konwencjonalnych oraz emisję spalin.

W ramach tych zadań realizowane będą:

a)      Kompleksowe rozwiązanie systemu gospodarki osadowej na oczyszczalni ścieków
w Mińsku Mazowieckim.

Zadanie to przyczyni się do optymalizacji procesów transportu, fermentacji i przeróbki osadów co pozwoli na minimalizację produkcji odpadów powstających w procesie oczyszczania ścieków. Ponadto zmniejszy się uciążliwość oddziaływania obiektu w zakresie emisji odorowej i hałasu.  Zwiększone zostanie wykorzystania energii elektrycznej i cieplnej z biogazu (OZE). Kompleksowe rozwiązanie systemu gospodarki osadowej na Oczyszczalni Ścieków w Mińsku Mazowieckim współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej i realizowane jest w ramach projektu pn.: „Stworzenie innowacyjnego systemu gospodarki osadowej i uzdatniania wody dla potrzeb aglomeracji Mińsk Mazowiecki”. Z uwagi na ograniczone kwoty dofinansowania przedsięwzięcia ze środków Unii Europejskiej inwestycja będzie realizowana w etapach I, IIA i II. Etap IIA stanowił  „opcję” w postępowaniu przetargowym i ostatecznie jest realizowany łącznie z etapem I. Etap II będzie realizowany po uzyskaniu dodatkowych środków na dofinansowanie inwestycji. Natomiast dokumentacja projektowa wraz z uzyskaniem wymaganych uzgodnień, opinii, decyzji i pozwoleń opracowana będzie dla całego zadania objętego etapami realizacji I, IIA i II. Wartość złożonej oferty na etap I i IIA wynosi 51 056 189,00 zł netto. Termin wykonania zamówienia to 30 miesięcy, w tym opracowanie projektu budowlanego do 9 miesięcy od dnia podpisania umowy, tj. od dnia 20.08.2019 r. INSTAL – WARSZAWA S. A. jako wykonawca zadania w systemie zaprojektuj i wybuduj, kontynuuje prace projektowe i wykonawcze Oczyszczalni Ścieków. Z powodu braku dodatkowych środków pomocowych z Unii Europejskiej (złożony wniosek o rozszerzenie finansowe w roku 2020) Inwestor przewiduje w planie realizację etapu I  i IIA. W związku z  utrzymującą się pandemią COVID -19 , sytuacja na rynku europejskim jest bardzo trudna, wszystkie zaoszczędzone środki finansowe są przeznaczane na walkę z wirusem. Powoduje to, że nie ma akceptacji Instytucji Zarządzającej na rozszerzenie dofinansowania, a tym samym w przypadku Oczyszczalni Ścieków na zwiększenie zakresu prac o kolejny etap. Pozostałe koszty 3 850 tys. zł to koszty związane z budową nowej wiaty na skratki, modernizacją elementów nie ujętych w podstawowym zakresie umowy na realizację inwestycji – ok. 3000 tys. zł. oraz. wynagrodzenie Inżyniera Kontraktu – ok. 800 tys. zł.

Ponadto w latach 2023-2024 Spółka planuje przeprowadzić modernizację ciągu biologicznego, która będzie polegać na zwiększeniu objętości i kubatur zbiorników w części biologicznej reaktora. W okresie ostatnich 5 lat nastąpił znaczący wzrost ładunków w ściekach dopływających do oczyszczalni z terenu Miasta i Gminy Mińsk  Mazowiecki. Przewiduje się dalszy wzrost ładunku zanieczyszczeń. Wymienione prace są niezbędne dla utrzymania poprawnych parametrów ścieków oczyszczonych oraz spełnienia wymogów zapisanych w udzielonym pozwoleniu wodnoprawnym. Przewidywany całkowity koszt realizacji inwestycji 6 450 000 zł. W roku 2020 przeprowadzono analizy możliwości zwiększenia wydajności ciągu biologicznego oczyszczania ścieków. Inwestycja ta jest zgodna z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Mińsk Mazowiecki.

b)     Modernizacja systemu uzdatniania wody.

·           Modernizacja SUW Kędzierak obejmująca wymianę systemu uzdatniania wody wraz z automatyką i sterowaniem z przystosowaniem do automatycznego sterowania procesami uzdatniania wody z centralnej sterowni.

Planuje się wykonanie takich prac jak: modernizację ciągu technologicznego uzdatniania wody stacji filtrów, budowę nowego zbiornika wody czystej (1000 m3), przebudowę części socjalnej, modernizację zasilania energetycznego SN i NN, CO, wymianę szaf sterowniczych oraz budowę studni głębinowej. Planowany koszt całkowity 12 610 000.00 zł. Z uwagi na unieważnienie pierwszego przetargu gdzie zadanie miało być realizowane w systemie zaprojektuj i wybuduj oraz przekroczenie wartości ofert względem planowanych kosztów inwestycji , inwestycja została podzielona na dwa etapy: pierwszy projektowy, drugi wykonawczy. Projekt został wykonany i odebrany w czerwcu 2020 roku, natomiast umowa na roboty została podpisana z Wykonawcą 26.10.2020 roku. W latach 2021-2022 przewidywane są prace budowlane, które też mają dwa etapy, pierwszy na kwotę 9 927 000 zł ma zakończyć się 30.10.2021 roku. Pozostała kwota 227 000 zł to koszty wynagrodzenia Inżyniera Kontraktu. Natomiast drugi etap jest przewidziany na rok 2022 za  kwotę 1 623 000 zł.  Inwestycja ta jest zgodna z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

§   Modernizacja Pompowni wody III0.

W obiekcie pompowni zaplanowane zostały zadania: przebudowa zasilania z 15kV na 0.4 kV oraz modernizacja pompowni III0 wraz z armaturą i automatyką. Przewidywana jest wymiana obecnie pracujących pomp na pompy energooszczędne nowej generacji oraz wymiana automatyki pracy sterowania obiektem a także budowa dróg wewnętrznych.

Zaplanowana inwestycja jest długoterminowa. Początek realizacji zaplanowany został na lata 2021-2023, gdzie opracowana zostanie dokumentacja projektowa oraz nastąpi rozpoczęcie robót budowlanych za kwotę 555 000.00 zł. Zakończenie inwestycji nastąpi w latach 2024-2025 za kwotę 1 000 000.00 zł. Planowany koszt całkowity 1 555 000.00 zł. Inwestycja ta jest zgodna z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

§   Modernizacja SUW Warszawska

W ramach której wykonana zostanie modernizacja zbiornika wody czystej wraz z układem pompowym. Rozpoczęcie projektowania zaplanowane zostało na rok 2021 wykonaniem zjazdu z drogi publicznej, a realizację inwestycji zaplanowano na rok 2023. Planowany koszt całkowity 1 630 000.00 zł. Inwestycja ta jest zgodna z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

W planowanym zakresie inwestycji uwzględnione zostały zadania inwestycyjne wynikające z potrzeb mieszkańców miasta Mińsk Mazowiecki oraz z potrzeb technologicznych obiektów Spółki.

4.      Przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz wprowadzanie ścieków.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim podejmuje czynności w kierunku:

a)      racjonalnego zużycia wody przez ciągle prowadzone działania w następującym zakresie:

·               opomiarowanie wody wydobywanej z każdego ujęcia i prowadzenia analiz porównawczych z ilością wody wysłanej i wody sprzedanej,

·               eliminowanie rozliczeń ryczałtowych i opomiarowanie odbiorców,

·               eliminowanie nielegalnych podłączeń do sieci m.in. poprzez zachęcenie do samo ujawnienia i zalegalizowania podłączenia,

·               ograniczenie liczby zdrojów ulicznych.

 

Działania te mają na celu ograniczenie poboru wody do racjonalnie uzasadnionych ilości. Zapewni to ochronę naturalnych pokładów wodonośnych. Wyżej wymienione przedsięwzięcia mają na celu ochronę środowiska i są zgodne z kierunkami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

 

b)      racjonalnego wprowadzania ścieków do systemu polegającego na wyeliminowaniu napływu wód przypadkowych:

·                infiltracyjnych – wody gruntowe przedostające się do kanalizacji sanitarnej. Napływ wód gruntowych będzie zmniejszony poprzez modernizację najbardziej nieszczelnych kanałów sanitarnych.

·                wód opadowych – napływających do systemu kanalizacyjnego poprzez świadome i nielegalne ich odprowadzanie przez właścicieli nieruchomości poprzez przyłącza do kanalizacji sanitarnej. Spółka prowadzi działania eliminujące tego rodzaju podłączenia.

Działania te służą optymalizacji kosztów pracy urządzeń transportujących i oczyszczających ścieki. Wyeliminowanie gwałtownych napływów do oczyszczalni ścieków (w okresie deszczowym) zapewni stabilność technologiczną i ekonomiczną pracy urządzeń i poprawi efektywność układów technologicznych.

Działania te służyć mają również ochronie środowiska naturalnego i są zgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

5.      Nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach.

Planowane przedsięwzięcia i wysokość planowanych nakładów w poszczególnych latach podane zostały w załączniku tabelarycznym. Środki finansowe przeznaczone na realizację poszczególnych zadań w ramach modernizacji istniejących i budowy nowych sieci wodno-kanalizacyjnych mogą podlegać przesunięciu w ramach środków niewykorzystanych na konkretne zadania w danym roku.

6.      Sposoby finansowania planowanych inwestycji.

Przewiduje się, że planowane w latach 2020-2025 przedsięwzięcia finansowane będą ze środków:

·           własnych w kwocie                31 575 000.00 zł

·           innych                                    59 280 000.00 zł

·           Łącznie:                                 90 855 000.00 zł

Budżet inwestycyjny Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. powstaje z kwoty rocznego odpisu amortyzacyjnego oraz środków zewnętrznych (inne) uzyskanych w oparciu o programy pomocowe funduszy Unii Europejskiej, a także pożyczek i kredytów bankowych.

Skip to content