cómo tomar citrato de tamoxifeno €56.10

Procedura reklamacyjna

Procedura reklamacyjna obowiązująca w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim została określona w §35 Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków stanowiącego załącznik do uchwały Nr XVI.167.2020 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 9 marca 2020 roku opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego w dniu 17.03.2020 roku pod poz. 3570.

Zgodnie z §35 Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

1. Odbiorcy usług oraz podmioty ubiegające się o przyłączenie do sieci mają prawo wnoszenia do przedsiębiorstwa wodociągowo kanalizacyjnego reklamacji dotyczących świadczonych przez nie usług, w tym w szczególności wysokości opłat z takie usługi.

2. Reklamacje powinny zawierać:
a) imię i nazwisko albo o znaczenie podmiotu zgłaszającego reklamację,
b) przedmiot reklamacji,
c) uzasadnienie,
d) informacje co do możliwości kontaktu z podmiotem zgłaszającym reklamację.

3. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne zobowiązane jest w terminie 14 dni od daty wpływu reklamacji, wysłać w formie pisemnej zainteresowanemu informacje o sposobie jej załatwiania, chyba że podmiot zgłaszający reklamację wskaże inny sposób kontaktu.

4. Termin załatwienia reklamacji może ulec przedłużeniu, jeżeli istnieje konieczność przeprowadzenia szczegółowego postępowania wyjaśniającego.

Skip to content