dejar de tomar tamoxifeno después de 5 años €60.68

Przyłącz się do sieci

 1. Przyłączenie nieruchomości do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej odbywa się na wniosek osoby ubiegającej się o przyłączenie.

 2. Przedsiębiorstwo po otrzymaniu wniosku określa warunki techniczne przyłączenia do posiadanej sieci.

 3. Warunkiem przystąpienia do wykonywania robót przyłączeniowych jest wcześniejsze uzgodnienie z przedsiębiorstwem wykonanej kosztem Odbiorcy dokumentacji technicznej.

 4. Z wnioskiem o wydanie technicznych warunków przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub sieci kanalizacyjnej może występować osoba posiadająca tytuł prawny do korzystania z nieruchomości, która ma być przyłączona do sieci lub osoba, która korzysta z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym po uprawdopodobnieniu faktu korzystania z nieruchomości.

 5. Do wniosku osoba ubiegająca się o przyłączenie do sieci winna załączyć:

 •  oświadczenie o tytule prawnym do korzystania z nieruchomości, której dotyczy wniosek
 • aktualną mapę sytuacyjną, określającą usytuowanie nieruchomości, względem istniejącej sieci wodociągowej i/lub sieci kanalizacyjnej oraz innych obiektów i urządzeń uzbrojenia terenu.
 1. Przedsiębiorstwo określa techniczne warunki przyłączenia i przekazuje wnioskodawcy w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia złożenia prawidłowo wypełnionego wniosku. W szczególnie uzasadnionych przypadkach termin ten może ulec przedłużeniu.

 2. Techniczne warunki przyłączenia są ważne dwa lata od dnia ich określenia.

 3. Techniczne warunki przyłączenia powinny określać w szczególności:

 •  miejsca i sposób przyłączenia instalacji odbiorcy do sieci wodociągowej i/lub sieci kanalizacyjnej,
 • wymogi dotyczące: budowy przyłączy, zainstalowania wodomierza głównego, jakości odprowadzanych ścieków.
 • termin ważności technicznych warunków przyłączenia.
 1. Warunkiem przystąpienia do wykonania przyłącza jest wcześniejsze uzgodnienie, wykonanej kosztem przyszłego Odbiorcy dokumentacji technicznej oraz warunków i sposobu dokonywania przez Przedsiębiorstwo kontroli robót.

 2. Przedsiębiorstwo może odmówić wydania technicznych warunków przyłączenia jeżeli nie posiada technicznych możliwości przyłączenia lub urządzenia nie gwarantują prawidłowej dostawy wody i/lub odbioru ścieków.

 3. Jeżeli z wieloletniego planu rozwoju i modernizacji nie wynika planowana budowa urządzenia wodociągowego i/lub urządzenia kanalizacyjnego, a osoba ubiegająca się o przyłączenie wyraża wolę budowy tych urządzeń, Przedsiębiorstwo może zawrzeć z taką osobą umowę o wspólną realizację inwestycji. Po zawarciu umowy, Przedsiębiorstwo określi warunki techniczne przyłączenia.

Formularze i wnioski (kliknij tu aby otworzyć)

Skip to content