cáncer de próstata con tamoxifeno €27.58

RODO

Informacja w zakresie ochrony danych osobowych przetwarzanych przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim.

 

Szanowni Państwo,
25 maja 2018 roku zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) (dalej: RODO). Zmiany mają na celu ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych na terenie Unii Europejskiej. W związku z tym, chcielibyśmy przedstawić Państwu najważniejsze informacje związane z wprowadzeniem nowej regulacji prawnej. Wypełniając obowiązek informacyjny, zgodnie z art. 13 RODO, poniżej wyjaśniamy:

KTO JEST ADMINISTRATOREM DANYCH ?

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o., ul. Józefa Mireckiego 20, 05-300 Mińsk Mazowiecki.

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@pwikminsk.pl

W JAKIM CELU PRZETWARZANE SĄ DANE OSOBOWE ?

Podstawa prawna przetwarzania Państwa danych osobowych jest uwarunkowana zależnościami pomiędzy Panią/Panem a Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim:

  • ze względu na realizację umowy, która wiąże Panią/Pana z Administratorem, lub działania niezbędne do jej zawarcia na świadczone przez Spółkę usługi dotyczące ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
  • w celu wykonania ciążących na Spółce obowiązków prawnych, w szczególności w zakresie przepisów podatkowych, przepisów z zakresu rachunkowości, z danych tych Spółka będzie  korzystać przez czas wykonywania  obowiązków wynikających z przepisów prawa, jak również przez czas, w którym przepisy prawa nakazują Spółce  przechowywać dane (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
  • przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

KOMU PRZEKAZYWANE SĄ PAŃSTWA DANE OSOBOWE ?

Pani/Pana dane osobowe Spółka może udostępniać następującym podmiotom:

  • świadczącym Spółce usługi informatyczne, prawne, podatkowe, rachunkowe
  • podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską
  • podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (np. banki)
  • Burmistrzowi Miasta Mińsk Mazowiecki
  • Powiatowemu Inspektorowi Sanitarno-Epidemiologicznemu przy zamiarze odcięcia dostawy wody lub zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH.

Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres uznany za konieczny do celu, w jakim zostały zebrane (w tym zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów i regulacji prawnych). Dane osobowe mogą być przechowywane dłużej, w przypadku, gdy taki wymóg określają przepisy lub regulacje prawa oraz w celu ustalenia, wykonywania lub obrony praw Administratora.

JAKIE PRAWA PAŃSTWU PRZYSŁUGUJĄ ?

Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, Warszawa.

CZY PODANIE DANYCH JEST NIEZBĘDNE DO ZAWARCIA UMOWY ?

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy lub realizacji usługi. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości współpracy z Administratorem danych. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w postaci numeru telefonu oraz adresu e-mail nie jest warunkiem rozpatrzenia sprawy a ma na celu przyspieszenie jej rozpoznania i ułatwienie kontaktu z Panią/Panem.

Skip to content