fatiga con tamoxifeno €102.98

Klauzula informacyjna odczyt wodomierza

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) (dalej: RODO) informuję, iż:

·         Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o., ul. Józefa Mireckiego 20, 05-300 Mińsk Mazowiecki

·         Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@pwikminsk.pl

·         Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach związanych z zarejestrowaniem wielkości odczytu oraz jego wykorzystaniem do rozliczenia zużycia wody, a także w celu kontaktu w razie konieczności weryfikacji odczytu – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu wypełnienia obowiązków wynikających z umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków

·         Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące z Administratorem na podstawie umowy powierzenia danych

·         Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat

·         Dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu (w tym profilowaniu) ani przekazywane do państw trzecich (państwa nienależące do EOG) lub organizacji międzynarodowych

·         Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, Warszawa

·         Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym jest również warunkiem rozpatrzenia niniejszego zlecenia. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości współpracy z Administratorem danych. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w postaci numeru telefonu oraz adresu e-mail nie jest warunkiem rozpatrzenia zlecenia a ma na celu przyspieszenie jego rozpoznania i ułatwienie kontaktu z Panią/Panem

Skip to content