alprazolam y tamoxifeno €102.77

Kanalizacja

Równolegle z systemem wodociągowym pracuje w mieście system kanalizacji sanitarnej. Jest to kanalizacja rozdzielcza, ogólnospławna. Ścieki sanitarne oczyszczane są w mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków znajdującej się w Kędzieraku. Oczyszczalnia posiada przepustowość ponad 10 tys. m3/dobę. Ścieki odprowadzane są od odbiorców do oczyszczalni za pomocą:

  • kolektora o długości 12,8 km,
  • sieci rozdzielczej o długości 65,7 km.

W mieście funkcjonuje również sieć kanalizacji deszczowej – służy ona odwadnianiu dróg oraz przyległych terenów, zwłaszcza budownictwa wysokiego.

Skip to content