dianabol con nolvadex €150.07

Laboratorium

Laboratorium Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. mieści się na terenie Oczyszczalni Ścieków w Mińsku Mazowieckim przy ul. Aureliusza Chróścielewskiego 1B. Obecnie wykonujemy badania fizykochemiczne ścieków, osadów ściekowych, wody oraz badania mikrobiologiczne wody. Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom świadczymy również usługi pobierania próbek akredytowanymi metodami, przez własną kadrę wykwalifikowanych próbkobiorców, wyposażonych w specjalistyczny sprzęt. Zapewniamy prawidłowy transport próbek w wymaganych warunkach. Działania naszego Laboratorium służą zawsze rozwiązywaniu Państwa problemów i oczekiwań. Polecając Państwu nasze usługi gwarantujemy pełną poufność uzyskiwanych wyników badań, wysoką jakość i terminowość wykonywanych prac, metody badań zgodne z wymaganiami prawnymi, sprzęt laboratoryjny najnowszej generacji, kompetentny i wykwalifikowany personel służący pomocą.

Gwarancją spełnienia powyższych zobowiązań jest wdrożony przez nas system zarządzania według normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 – Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących. Potwierdzeniem spełnienia wymagań w/w normy jest przyznany przez Polskie Centrum Akredytacji certyfikat nr AB 1189, który stanowi prestiżowe wyróżnienie i świadczy o bardzo wysokim standardzie wykonywanych przez nas badań. Kompetencje, poziom standardów pracy i procedur stosowanych w naszym Laboratorium są co roku nadzorowane przez wykwalifikowany zespół audytorów Polskiego Centrum Akredytacji. Podobnie jak wdrożony system jakości w zakresie badań wody do spożycia, który jest co roku zatwierdzany przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mińsku Mazowieckim, uprawniając tym samym nasze Laboratorium do wykonywania badań wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017 poz. 2294). Aktualna decyzja zatwierdzająca system jakości prowadzonych badań przez Laboratorium.

Dodatkowe informacje dotyczące działalności naszego Laboratorium mogą uzyskać Państwo pisząc na e-mail: laboratorium@pwikminsk.pl lub dzwoniąc na nr tel. 25 759 39 36.

Badania wykonywane są zgodnie z obowiązującym cennikiem dostępnym na stronie https://www.pwikminsk.pl/dla-klienta/woda/

Aktualny zakres akredytacji Laboratorium badawczego AB 1189 (kliknij tu, aby otworzyć)

Laboratorium deklaruje spełnienie wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 w zakresie działalności związanej z pobieraniem próbek oraz z wykonywaniem badań laboratoryjnych wymienionych poniżej:

  • ANALIZA FIZYKOCHEMICZNA WODY, WODY DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI

 Badane cechy

 

Normy/ procedury badawcze

Metody badawcze/ pomiarowe

Stężenie azotanów

Q, Z

PB-03 wydanie IV z dnia 17.07.2019 r. na podstawie testu HACH 21061-69

Spektrofotometryczna

Stężenie azotynów

Q, Z

PB-04 wydanie IV z dnia 17.07.2019 r. na podstawie testu HACH 21071-69

Spektrofotometryczna

Barwa

N, Z

PN-EN ISO 7887:2012 + Ap1:2015-06              Metoda C

Spektrofotometryczna

Stężenie chloru wolnego

N, Z

PB-26 wydanie I z dnia 31.05.2022r. na podstawie testu VISOCOLOR Metoda 7-20

Spektrofotometryczna

Stężenie chlorków

Q, Z

PB-07 wydanie IV z dnia 17.07.2019 r. na podstawie testu HACH 23198-00

Spektrofotometryczna

Stężenie cyjanków

N, Z

PB-11 wydanie IV z dnia 17.07.2019 r. na podstawie testu HACH 24302-69

Spektrofotometryczna

Stężenie jonu amonowego

Q, Z

PB-05 wydanie IV z dnia 17.07.2019 r. na podstawie testu HACH 22437-00

Spektrofotometryczna

Chemiczne zapotrzebowanie tlenu ChZT

Q

PN-ISO 15705:2005

Spektrofotometryczna

Stężenie fluorków

N, Z

PB-12 wydanie IV z dnia 17.07.2019 r. na podstawie testu HACH 444-49

Spektrofotometryczna

Indeks nadmanganianowy

Q, Z

PN-EN ISO 8467:2001

Miareczkowa

Stężenie manganu

Q, Z

PB-01 wydanie V z dnia 17.07.2019 r. na podstawie testu HACH 22433-00

Spektrofotometryczna

Mętność

Q, Z

PN-EN ISO 7027-1:2016-09

Nefelometryczna

pH

Q, Z

PN-EN ISO 10523:2012

Potencjometryczna

Przewodności elektryczna właściwa

N, Z

PN-EN 27 888:1999

Konduktometryczna

Stężenie siarczanów

Q, Z

PB-08 wydanie IV z dnia 17.07.2019 r. na podstawie testu HACH 12065-99

Nefelometryczna

Sumaryczna zawartość wapnia i magnezu (Twardość ogólna)

Q, Z

PN-IS0 6059:1999

Miareczkowa

Stężenie żelaza ogólnego

Q, Z

PB-02 wydanie V z dnia 17.07.2019 r. na podstawie testu HACH 854-99

Spektrofotometryczna

Liczba progowa zapachu TON

N, Z

PN-EN 1622:2006

Metoda uproszczona, parzysta, wybór niewymuszony

Liczba progowa smaku TFN

N, Z

PN-EN 1622:2006

Metoda uproszczona, parzysta, wybór niewymuszony

Pobieranie próbek do badań chemicznych i fizycznych

Q

N

 

N

PN-ISO 5667-5:2017-10

PB-18 wydanie III z dnia 17.07.2019 r.

PB-23 wydanie III z dnia 17.07.2019 r.

—————————

Q – badanie akredytowane, N – badanie nieakredytowane, Z- badanie zatwierdzone przez PPIS w Mińsku Mazowieckim

 

  • ANALIZA MIKROBIOLOGICZNA WODY DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI

 Badane cechy

 

Normy/ procedury badawcze

Metody badawcze/ pomiarowe

Ogólna liczba mikroorganizmów w temperaturze 220C ± 20C

Q, Z

PN-EN ISO 6222:2004

Płytkowa (posiew wgłębny)

Ogólna liczba mikroorganizmów w temperaturze 360C ± 20C

Q, Z

PN-EN ISO 6222:2004

Płytkowa (posiew wgłębny)

Liczba bakterii grupy coli

Q, Z

PN-EN ISO 9308-1:2014-12 + A1:2017-04

Filtracja membranowa

Liczba enterokoków

Q, Z

PN-EN ISO 7899-2:2004

Filtracja membranowa

Liczba Escherichia coli

Q, Z

PN-EN ISO 9308-1:2014-12 + A1:2017-04

Filtracja membranowa

Liczba Pseudomonas aeruginosa

Q, Z

PN-EN ISO 16266:2009

Filtracja membranowa

Liczba bakterii z rodzaju Legionella

Q, Z

PN-EN ISO 11731:2017-08 + A1:2019-12

Filtracja membranowa

Pobieranie próbek do badań mikrobiologicznych

Q

PN-EN ISO 19458:2007

————————–

Q – badanie akredytowane, N – badanie nieakredytowane, Z- badanie zatwierdzone przez PPIS w Mińsku Mazowieckim

 

  • ANALIZA FIZYKOCHEMICZNA I MIKROBIOLOGICZNA WODY NA PŁYWALNIACH

 Badane cechy

 Normy/ procedury badawcze

Metody badawcze/ pomiarowe

Stężenie azotanów

Q

PB-03 wydanie IV z dnia 17.07.2019 r. na podstawie testu HACH 21061-69

Spektrofotometryczna

Mętność

Q

PN-EN ISO 7027-1:2016-09

Nefelometryczna

Indeks nadmanganianowy

Q

PN-EN ISO 8467:2001

Miareczkowa

Pobieranie próbek wody badań chemicznych i fizycznych

Q

PB-25 wydanie II z dnia 17.07.2019 r.

————————–

Liczba Escherichia coli

Q

PN-EN ISO 9308-1:2014-12 + A1:2017-04

Filtracja membranowa

Ogólna liczba mikroorganizmów w temperaturze 360C ± 20C

Q

PN-EN ISO 6222:2004

Płytkowa (posiew wgłębny)

Liczba Pseudomonas aeruginosa

Q

PN-EN ISO 16266:2009

Filtracja membranowa

Liczba bakterii z rodzaju Legionella

Q

PN-EN ISO 11731:2017-08 + A1:2019-12

Filtracja membranowa

Pobieranie próbek do badań mikrobiologicznych

Q

PN-EN ISO 19458:2007

————————–

Q – badanie akredytowane, N – badanie nieakredytowane

 

  • ANALIZA FIZYKOCHEMICZNA ŚCIEKÓW, OSADÓW ŚCIEKOWYCH

Badane cechy

Normy/ procedury badawcze

Metody badawcze/ pomiarowe

Stężenie azotu azotanowego

Q

PN-82/C-04576/08

Spektrofotometryczna

Stężenie azotu azotynowego

Q

PN-EN 26777:1999

Spektrofotometryczna

Stężenie azotu amonowego

Q

PN-ISO 5664:2002

Destylacyjna z miareczkowaniem

Stężenie azotu Kjeldahla

Q

PN-EN 25663:2001

Miareczkowa

Stężenie azotu ogólnego

Q

PB-13 wydanie III z dnia 17.07.2019 r.

Z obliczeń

Stężenie azotu ogólnego (całkowitego)

Q

PB-21 wydanie III z dnia 17.07.2019 r. na podstawie testu kuwetowego MERCK 1.00613.0001

Spektrofotometryczna

Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu BZT5

Q

PN-EN ISO 5815-1:2019-12

Miareczkowa

Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu BZT5

Q

PN-EN 1899-2:2002

Miareczkowa

Chemiczne zapotrzebowanie tlenu ChZT

Q

PB-19 wydanie III z dnia 17.07.2019 r.

Miareczkowa

Chemiczne zapotrzebowanie tlenu ChZT

Q

PN-ISO 6060:2006

Miareczkowa

Chemiczne zapotrzebowanie tlenu ChZT

Q

PN-ISO 15705:2005

Spektrofotometryczna

Stężenie chlorków

Q

PN-ISO 9297:1994

Miareczkowa

Stężenie chlorków

N

PB-20 wydanie III z dnia 17.07.2019 r.

Miareczkowa

Indeks osadu czynnego

N

PB-17 wydanie III z dnia 17.07.2019 r.

Wagowa

Stężenie fosforu ogólnego

Q

PN-EN ISO 6878:2006 + Ap1:2010 + Ap2:2010 p.7

Spektrofotometryczna

pH

Q

PN-EN ISO 10523:2012

Potencjometryczna

pH osadów

Q

PN-EN 15933:2013-02

norma wycofana zastąpiona przez PN-EN ISO 10390:2022

Potencjometryczna

Stężenie siarczanów

Q

PN-ISO 9280:2002

Wagowa

Stężenie osadu czynnego

N

PB-16 wydanie III z dnia 17.07.2019 r.

Wagowa

Stężenie substancji ropopochodnych

N

PB-15 wydanie III z dnia 17.07.2019 r.

Wagowa

Ekstrakt eterowy

N

PB-14 wydanie III z dnia 17.07.2019 r.

Wagowa

Stężenie tlenu rozpuszczonego

N

PN-EN 25813,

PN-ISO 5813:1997

Miareczkowa

Temperatura

N

PN-77/C-04584

Pomiarowa bezpośrednia

Straty przy prażeniu (substancje organiczne)

Q

PN-EN 15935:2022-01

Wagowa

Substancje mineralne

Q

PN-EN 15935:2022-01

Z obliczeń

Sucha masa

Q

PN-EN 15934:2013-02 metoda A

Wagowa

Zawiesiny ogólne

Q

PN-EN 872:2007+ Ap1:2007

Wagowa

Stężenie żelaza

Q

PN-ISO 6632:2001 + Ap1:2016-06

Spektrofotometryczna

Pobieranie próbek ścieków do badań chemicznych i fizycznych

Q

PN-ISO 5667-10:2021-11

—————————-

Pobieranie próbek osadów ściekowych do badań chemicznych i fizycznych

Q

PN-EN ISO 5667-13:2011 z wyłączeniem pkt 6.3.3, 6.3.4, 6.3.5, 6.3.7, 6.3.8

—————————-

Pobieranie próbek do badań chemicznych i fizycznych

Q

PN-EN ISO 5667-6:2016-12 z wyłączeniem pkt 7.5, 7.6, 8.2

—————————-

N

PN-ISO 5667-4:2017-10

—————————-

Q – badanie akredytowane, N – badanie nieakredytowane

Skip to content